Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Forkuševci

NN 6/2022 (14.1.2022.), Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Forkuševci

Državna geodetska uprava

56

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18), glavni ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

ODLUKU

O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPORABU KATASTARSKOG OPERATA KATASTRA NEKRETNINA ZA KATASTARSKU OPĆINU FORKUŠEVCI

I.

Na temelju podataka elaborata katastarske izmjere, podataka prikupljenih tijekom izlaganja na javni uvid elaborata katastarske izmjere i podataka preuzetih iz obnovljene zemljišne knjige, izrađen je katastarski operat katastra nekretnina za katastarsku općinu Forkuševci (MB 308820), a koji se sastoji od:

– katastarskog plana u digitalnom obliku

– digitalnog ortofotoplana i digitalnog modela terena

– elaborata geodetske osnove

– pregledne karte u mjerilu 1:12000 s podjelom na detaljne listove katastarskog plana, te podjelom na skice izmjere

– detaljnih listova katastarskog plana u mjerilu 1:1000 (60 komada)

– skica izmjere (60 komada)

– popisa katastarskih čestica u rasponu od broja 1 do 995 (ukup­no 1016 k.č.)

– popisa osoba upisanih u posjedovne listove i

– posjedovnih listova u rasponu od broja 1 do 1018 (ukupno 1018 PL-ova).

II.

Katastarski operat katastra nekretnina za katastarsku općinu Forkuševci (MB 308820) stavlja se u službenu uporabu dana 12. siječnja 2022. godine.

III.

Od dana stavljanja u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Forkuševci (MB 308820), svi novi upisi na području na kojem je provedena katastarska izmjera provoditi će se u katastarskom operatu katastra nekretnina za katastarsku općinu Forkuševci (MB 308820).

IV.

Katastarski operat katastra nekretnina za katastarsku općinu Forkuševci (MB 308820) mora se održavati u trajnoj suglasnosti s novoosnovanom zemljišnom knjigom za katastarsku općinu Forkuševci.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 932-05/21-03/43
Urbroj: 541-04-01-02/1-22-5
Zagreb, 10. siječnja 2022.

Glavni ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.