Uredba o policijskim zvanjima

NN 7/2022 (17.1.2022.), Uredba o policijskim zvanjima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

68

Na temelju članka 57. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2022. donijela

UREDBU

O POLICIJSKIM ZVANJIMA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti za stjecanje policijskih zvanja, promaknuće i napredovanje kroz policijska zvanja, policijska zvanja prema završenom stupnju obrazovanja, izgled oznaka policijskih zvanja, funkcionalne oznake radnih mjesta policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Stjecanje policijskog zvanja ovisi o stupnju obrazovanja, radnom iskustvu na poslovima policije, obliku stručnog usavršavanja, položenom ispitu za zvanje te godišnjim ocjenama.

(3) Promaknuće u policijsko zvanje je promaknuće policijskog službenika u neposredno više policijsko zvanje od osobnog policijskog zvanja policijskog službenika, u skladu s uvjetima propisanim ovom Uredbom.

(4) Propisana razina osobnog policijskog zvanja uvjet je za raspored i premještaj policijskog službenika, sukladno posebnim propisima.

(5) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. UVJETI ZA STJECANJE POLICIJSKIH ZVANJA, PROMAKNUĆE I NAPREDOVANJE KROZ POLICIJSKA ZVANJA

Članak 2.

Policijski službenik stječe i promiče se u policijsko zvanje redovnim, izvanrednim i iznimnim promaknućem.

Članak 3.

(1) Policijski službenik redovno se promiče kroz policijska zvanja u neposredno više zvanje ako:

1. ima propisan stupanj obrazovanja

2. je položio državni stručni ispit

3. je u prethodnom policijskom zvanju proveo najmanje četiri godine

4. je završio propisane oblike stručnog usavršavanja

5. je u vremenu potrebnom za promaknuće ocjenjivan najmanje ocjenom »dobar«

6. je položio ispit za zvanje.

(2) Policijski službenik ima pravo polaganja ispita za neposredno više policijsko zvanje od svog osobnog policijskog zvanja jednu godinu prije ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.

(3) Oblik stručnog usavršavanja policijskog službenika iz stavka 1. točke 4. ovoga članka odnosi se na svaki oblik stručnog usavršavanja, a uključuje: tečajeve, seminare, stručna savjetovanja, predavanja, dopunsko stručno usavršavanje, policijski trening, informatičke tečajeve i tečajeve stranog jezika, specijalizacije i ostale oblike obrazovanja koje provodi ili organizira Ministarstvo za potrebe policijskih službenika, stručno-edukativne sajmove konferencije i simpozije te stručne skupove koji se provode izvan Ministarstva u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu i na koje Ministarstvo upućuje policijske službenike, godišnje edukativno-radne sastanke koje provode pojedine linije rada za svoje potrebe, stručne webinare i druge oblike edukacija na daljinu, kao i druge oblike stručnog usavršavanja koji doprinose profesionalnom razvoju policijskog službenika.

(4) Policijski službenik je završio propisani oblik stručnog usavršavanja ako je, u vremenu koje je proveo u osobnom policijskom zvanju prije podnošenja prijave za polaganje ispita za zvanje, sudjelovao u najmanje tri oblika stručnog usavršavanja navedena u stavku 3. ovoga članka.

(5) Ispit za policijsko zvanje iz stavka 1. točke 6. ovoga članka, od policijskog zvanja glavni policijski inspektor do policijskog zvanja glavni policijski savjetnik polaže se pisanim stručnim radom, dok se za sva druga policijska zvanja iz članka 7. ove Uredbe polaže usmenim testiranjem sukladno Programskom sadržaju navedenom u Prilogu 5., koji je tiskan uz ovu Uredbu i čini njezin sastavni dio.

(6) Policijski službenik redovno se promiče u zvanje policijski savjetnik i glavni policijski savjetnik ako je, uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4. i 6. ovoga članka, u vremenu potrebnom za redovno promaknuće, najmanje dva puta ocijenjen ocjenom »uspješan« ili »naročito uspješan«.

Članak 4.

(1) Za redovno promicanje policijskog službenika u neposredno više policijsko zvanje sukladno članku 3. stavku 1. točki 3. ove Uredbe, ne računa se godina u kojoj:

– je ocijenjen ocjenom zadovoljava ili nezadovoljava

– mu je izrečena kazna za težu povredu radne discipline

– je bio odsutan te nije obavljao poslove svog radnog mjesta šest i više mjeseci, osim ako je odsutnost posljedica upućivanja na stručno usavršavanje, obavljanje drugih poslova u službene svrhe ili na temelju posebnih propisa te ako je odsutnost posljedica korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta odnosno bolovanja zbog komplikacija u trudnoći i u vezi s trudnoćom ili bolovanja kao posljedice nezgode u obavljanju službenih zadaća.

(2) Za redovno promicanje u neposredno više policijsko zvanje sukladno članku 3. stavku 1. točki 3. ove Uredbe, policijskom službeniku koji nije obavljao poslove svog radnog mjesta šest i više mjeseci radi udaljenja iz službe, a u disciplinskom postupku mu nije izrečena disciplinska kazna radi teže povrede radne dužnosti, računa se godina u kojoj je udaljen iz službe.

Članak 5.

(1) Ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar) može, na prijedlog glavnog ravnatelja policije, izvanredno promaknuti u neposredno više policijsko zvanje policijskog službenika godinu dana prije roka propisanog člankom 3. stavkom 1. točkom 3. ove Uredbe, ako je u zadnje dvije godine ocijenjen ocjenom najmanje »uspješan« te je ispunio uvjete iz članka 3. stavka 1. točaka 1. i 4. ove Uredbe.

(2) Policijski službenik iz stavka 1. ovoga članka može biti izvanredno promaknut samo jednom u okviru istog stupnja obrazovanja.

Članak 6.

(1) Ministar, na prijedlog glavnog ravnatelja policije, može iznimno promaknuti u neposredno više policijsko zvanje od njegovog osobnog zvanja, policijskog službenika koji ne ispunjava uvjete iz članka 3. ove Uredbe, ako je iskazao iznimnu hrabrost i požrtvovnost te pri tome spasio tuđi život, zaštitio druga temeljna prava čovjeka ili sačuvao imovinu veće vrijednosti i na taj način dao poseban doprinos ugledu policije.

(2) Ministar može iznimno promaknuti u neposredno više policijsko zvanje od njegovog osobnog policijskog zvanja policijskog službenika koji ne ispunjava uvjete iz članka 3. ove Uredbe, a koji je postigao iznimne radne rezultate koji su izravno utjecali na učinkovito, stručno i profesionalno obavljanje policijskih poslova iz djelokruga Ministarstva.

(3) Policijski službenik iz stavka 2. ovoga članka može se iznimno promaknuti samo jednom tijekom obavljanja policijske službe.

III. POLICIJSKA ZVANJA PREMA STUPNJU OBRAZOVANJA

Članak 7.

(1) Za policijske službenike srednje stručne spreme utvrđuju se sljedeća policijska zvanja:

– policajac

– viši policajac

– samostalni policajac

– policijski narednik i

– viši policijski narednik.

(2) Za policijske službenike sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine ili višom stručnom spremom (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.), utvrđuju se sljedeća policijska zvanja:

– policijski narednik

– viši policijski narednik

– samostalni policijski narednik

– policijski inspektor i

– viši policijski inspektor.

(3) Za policijske službenike sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem ili visokom stručnom spremom (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, utvrđuju se sljedeća policijska zvanja:

– policijski inspektor

– viši policijski inspektor

– samostalni policijski inspektor

– glavni policijski inspektor

– policijski savjetnik i

– glavni policijski savjetnik.

Članak 8.

(1) Osoba srednje stručne spreme primljena u policiju stječe policijsko zvanje policajac nakon uspješno završenog vježbeničkog staža ili probnog rada i položenog državnog stručnog ispita.

(2) Policijski službenik srednje stručne spreme redovno stječe policijsko zvanje iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe ako je ispunio uvjete iz ove Uredbe.

Članak 9.

(1) Osoba primljena u policiju sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine ili višom stručnom spremom (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, stječe policijsko zvanje policijski narednik nakon uspješno završenog vježbeničkog staža ili probnog rada, položenog državnog stručnog ispita i ispita za policijsko zvanje.

(2) Policijski službenik koji je najmanje četiri godine proveo na radnom mjestu policijskog službenika srednje stručne spreme, a završi preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine stječe policijsko zvanje policijski narednik u trenutku završetka školovanja.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, policijski službenik srednje stručne spreme koji je viši stupanj obrazovanja stekao na Visokoj policijskoj školi stječe policijsko zvanje viši policijski narednik u trenutku završetka školovanja.

(4) Policijski službenik iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka redovno se promiče u neposredno više policijsko zvanje iz članka 7. stavka 2. ove Uredbe ako je ispunio uvjete iz ove Uredbe.

Članak 10.

(1) Osoba primljena u policiju sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem ili visokom stručnom spremom (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, stječe policijsko zvanje policijski inspektor nakon uspješno završenog vježbeničkog staža ili probnog rada, položenog državnog stručnog ispita i ispita za policijsko zvanje.

(2) Osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem ili visokom stručnom spremom (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i s radnim iskustvom od pet ili više godina u struci u visokoj stručnoj spremi, usko vezanoj za obavljanje policijskog posla, koja se prima u policiju ili se premješta na radno mjesto policijskog službenika, nakon završetka probnog rada, položenog državnog stručnog ispita i ispita za policijsko zvanje, stječe policijsko zvanje viši policijski inspektor.

(3) Policijski službenik koji je najmanje pet godina proveo na radnom mjestu policijskog službenika srednje stručne spreme, a koji završi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij stječe policijsko zvanje policijski inspektor, ako položi ispit za zvanje.

(4) Policijski službenik koji je najmanje tri godine proveo na radnom mjestu za koje je propisan preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a koji završi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij stječe policijsko zvanje policijski inspektor.

(5) Iznimno od stavaka 3. i 4. ovog članka, policijski službenik koji je viši stupanj obrazovanja stekao na Visokoj policijskoj školi stječe policijsko zvanje viši policijski inspektor u trenutku završetka školovanja.

(6) Policijski službenik iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka redovno stječe neposredno više policijsko zvanje iz članka 7. stavka 3. ove Uredbe ako je ispunio uvjete iz ove Uredbe.

Članak 11.

Iznimno od odredbi članaka 8., 9. i 10. ove Uredbe osoba primljena na radno mjesto policijskog službenika u Zrakoplovnoj jedinici antiterorističke jedinice, policijskog službenika koji obavlja kriminalistička istraživanja u kibernetičkom prostoru, policijskog službenika koji obavlja poslove pomorske policije na policijskim plovilima, policijskog službenika koji obavlja poslove protueksplozijske zaštite, policijskog kapelana, pomoćnika policijskog kapelana, biskupskog vikara za pastoral, policijskog službenika – vještaka u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«, policijskog službenika za pripremu i provedbu stručnih i znanstvenih istraživanja na Policijskoj akademiji i radno mjesto policijskog službenika koji obavlja poslove vezane uz informacijsku ili telekomunikacijsku tehnologiju, zbog specifičnosti potrebnih stručnih znanja za obavljanje poslova tih radnih mjesta, stječe najniže zvanje propisano za razinu potkategorije radnog mjesta na koje se raspoređuje uz uvjet da u roku od godine dana položi ispit za to zvanje.

Članak 12.

Rješenje o stjecanju policijskog zvanja i promicanju u policijsko zvanje donosi ministar ili osoba kojoj je u opisu poslova donošenje rješenja sukladno propisima o ustrojstvu Ministarstva.

IV. ISPIT ZA ZVANJE

Članak 13.

(1) Prijava za polaganje ispita za policijsko zvanje podnosi se ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za ljudske potencijale u sjedištu Ministarstva, odnosno u policijskoj upravi.

(2) Ustrojstvena jedinica iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ispunjava li kandidat propisane uvjete za polaganje ispita za zvanje o čemu donosi rješenje najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave.

Članak 14.

(1) Pisani stručni rad iz članka 3. stavka 5. ove Uredbe odnosi se na djelokrug rada policijskog službenika, a čija složenost ovisi o policijskom zvanju koje se polaže.

(2) Pisani stručni radovi koriste se za unaprjeđenje radnih procesa u Ministarstvu.

Članak 15.

(1) Ispitno povjerenstvo za polaganje ispita za policijsko zvanje (u daljnjem tekstu: Ispitno povjerenstvo) sastoji se od predsjednika i dva člana, a u pravilu su iz linije rada kandidata za polaganje ispita za zvanje.

(2) Predsjednika i članove Ispitnog povjerenstva imenuje glavni ravnatelj policije.

(3) Za predsjednika Ispitnog povjerenstva imenuje se rukovodeći policijski službenik s najvišim policijskim zvanjem, a ako je više policijskih službenika s istim policijskim zvanjem, za predsjednika Ispitnog povjerenstva imenuje se rukovodeći policijski službenik iz ustrojstvene jedinice u kojoj kandidat za polaganje ispita za zvanje radi ili rukovodeći policijski službenik koji je usko povezan s djelokrugom rada kandidata za polaganje ispita za zvanje.

(4) Za predsjednika i članove Ispitnog povjerenstva za policijska zvanja od policajac do samostalni policijski narednik imenuje se policijski službenik u policijskom zvanju najmanje policijski inspektor.

(5) Za predsjednika i članove Ispitnog povjerenstva za policijska zvanja od policijski inspektor do samostalni policijski inspektor imenuje se policijski službenik u policijskom zvanju najmanje glavni policijski inspektor.

(6) Za predsjednika i članove Ispitnog povjerenstva za policijska zvanja glavni policijski inspektor i policijski savjetnik imenuje se policijski službenik u policijskom zvanju najmanje policijski savjetnik.

(7) Za predsjednika i članove Ispitnog povjerenstva za policijsko zvanje glavni policijski savjetnik imenuje se policijski službenik u policijskom zvanju glavni policijski savjetnik.

Članak 16.

Polaganje ispita za zvanje koji se provodi usmenim testiranjem, za policijske službenike Ministarstva u sjedištu i Ravnateljstva policije, organizira se u sjedištu Ministarstva ili u Ravnateljstvu policije, dok se za policijske službenike policijskih uprava organizira u policijskim upravama.

Članak 17.

(1) Temu pisanog stručnog rada predlaže kandidat za polaganje ispita za zvanje u prijavi za polaganje, a koje Ispitno povjerenstvo može prihvatiti ili zatražiti predlaganje druge teme.

(2) Pisani stručni rad dostavlja se elektroničkom poštom predsjedniku i članovima Ispitnog povjerenstva, a u iznimnim slučajevima može se dostaviti i na drugi način najkasnije u roku od 30 dana od prihvaćanja teme pisanog stručnog rada.

(3) Pisani stručni rad Ispitno povjerenstvo ocjenjuje ocjenom zadovoljava ili ne zadovoljava najkasnije 15 dana od dana predaje pisanog stručnog rada.

(4) Ako je pisani stručni rad ocijenjen ocjenom zadovoljava, ispit za zvanje je položen, a pisani stručni rad se unosi u digitalnu bazu podataka Ministarstva.

(5) U slučaju da se pisani stručni rad ne može ocijeniti ocjenom zadovoljava, Ispitno povjerenstvo uputit će policijskog službenika da doradi pisani stručni rad ili da odabere drugu temu za pisani stručni rad. Rok za doradu ili izradu novog pisanog stručnog rada je 30 dana.

(6) Ako dorađeni, odnosno novo izabrani pisani stručni rad bude ocijenjen ocjenom nezadovoljava, ispit za zvanje nije položen, a policijski službenik može ga ponovno polagati protekom šest mjeseci od dana prethodnog polaganja.

Članak 18.

(1) O položenom ispitu za zvanje izdaje se uvjerenje koje potpisuje predsjednik Ispitnog povjerenstva i glavni ravnatelj policije, odnosno načelnik policijske uprave.

(2) Uvjerenje o položenom ispitu za zvanje predsjednik Ispitnog povjerenstva dostavlja ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za ljudske potencijale.

(3) Uvjerenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se u tri primjerka.

Članak 19.

(1) Policijski službenik koji je podnio prijavu za polaganje ispita za zvanje može odgoditi polaganje ispita najviše dva puta, o čemu je dužan izvijestiti ustrojstvenu jedinicu iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe najkasnije tri dana prije datuma određenog za polaganje ispita.

(2) Policijski službenik koji je podnio prijavu za polaganje ispita za policijsko zvanje može, iz razloga koje nije mogao predvidjeti, a koji su nastali unutar roka iz stavka 1. ovoga članka, odgoditi polaganje ispita za zvanje, ako te razloge opravda.

(3) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka smatra se da policijski službenik ispit nije ni polagao.

(4) Ako policijski službenik nije pristupio ispitu za zvanje, a nije ga odgodio ili je odustao od polaganja tijekom trajanja ispita, smatrat će se da ga nije položio.

(5) Ako policijski službenik odustane od započetog polaganja ispita za zvanje iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga, Ispitno povjerenstvo donosi odluku o njegovoj odgodi.

V. IZGLED OZNAKA POLICIJSKIH ZVANJA I FUNKCIONALNIH OZNAKA RADNIH MJESTA

Članak 20.

(1) Izgled oznaka osobnih policijskih zvanja je:

1. policajac – u obliku je pravokutnika, širine 20 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje

2. viši policajac – u obliku je dva pravokutnika, širine 20 mm i 10 mm i dužine 48 mm međusobno razmaknutih 36 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje

3. samostalni policajac – u obliku je tri pravokutnika, jedan širine 20 mm i dva širine 10 mm i dužine 48 mm međusobno razmaknutih 10 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje

4. policijski narednik – u obliku je pravokutnika, širine 10 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta žute boje i romba sa stranicama dužine 10 mm žute boje, međusobno razmaknutih 10 mm

5. viši policijski narednik – u obliku je dva pravokutnika, širine 10 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta žute boje i romba sa stranicama dužine 10 mm žute boje u sredini (između dva pravokutnika)

6. samostalni policijski narednik – u obliku je dva pravokutnika, širine 10 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje, međusobno razmaknutih 36 mm i dva romba žute boje sa stranicama 10 mm međusobno razmaknutih (rombovi i pravokutnik) 10 mm

7. policijski inspektor – u obliku je pravokutnika, širine 20 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta žute boje i romba žute boje sa stranicama 10 mm, međusobno razmaknutih 10 mm

8. viši policijski inspektor – u obliku je pravokutnika, širine 20 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje i dva romba sa stranicama 10 mm žute boje, međusobno razmaknutih (rombovi i pravokutnik) 10 mm

9. samostalni policijski inspektor – u obliku je dva pravokutnika, širine 20 mm i 10 mm i dužine 48 mm međusobno razmaknutih 36 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje i jednog romba sa stranicama 10 mm žute boje u sredini

10. glavni policijski inspektor – u obliku je dva pravokutnika, širine 20 mm i i 10 mm i dužine 48 mm međusobno razmaknutih 36 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje i dva romba sa stranicama 10 mm žute boje u sredini

11. policijski savjetnik – u obliku je dva pravokutnika, širine 20 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje, međusobno razmaknutih 36 mm i romba sa stranicama 10 mm žute boje u sredini

12. glavni policijski savjetnik – u obliku je dva pravokutnika, širine 20 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje, međusobno razmaknutih 36 mm i dva romba sa stranicama 10 mm žute boje u sredini.

(2) Izgled oznaka polaznika Policijske škole i tečaja za policijskog službenika te vježbenika je:

1. polaznik Policijske škole i tečaja za policijskog službenika nosi oznaku polaznik koja je u obliku slova V iz hrvatskog pletera bijele boje pod pravim kutom, širine 10 mm i vrhom okrenutim prema vanjskom rubu oznake

2. vježbenik za policijskog službenika srednje stručne spreme nosi oznaku vježbenik koja je u obliku pravokutnika, širine 10 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje

3. vježbenik za policijskog službenika sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine nosi oznaku vježbenik koja je u obliku pravokutnika, širine 10 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta bijele boje i romba sa stranicama dužine 10 mm bijele boje, međusobno razmaknutih 10 mm

4. vježbenik za policijskog službenika sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem nosi oznaku vježbenik koja je u obliku pravokutnika, širine 20 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta bijele boje i romba bijele boje sa stranicama 10 mm, međusobno razmaknutih 10 mm.

(3) Izgled funkcionalnih oznaka radnog mjesta je:

1. oznaka glavni ravnatelj policije u obliku je pravokutnika, širine 49 mm i dužine 80 mm, iz hrvatskog pletera žute boje širine 10 mm, u sredini pravokutnika izvezen je pravokutnik širine 17 mm i dužine 28 mm, podijeljen na šest istovjetnih polja od kojih su tri crvene boje i tri bijele boje. između većeg i manjeg pravokutnika, a na udaljenosti od 1 mm pravokutnik je širine 30 mm i dužine 55 mm iz vitice žute boje

2. oznaka zamjenik glavnog ravnatelja policije u obliku je pravokutnika, širine 49 mm i dužine 80 mm, iz hrvatskog pletera žute boje širine 10 mm, u sredini pravokutnika izvezen je pravokutnik širine 17 mm i dužine 28 mm, podijeljen na šest istovjetnih polja od kojih su tri crvene boje i tri bijele boje

3. oznaka pomoćnik glavnog ravnatelja policije u obliku je pravokutnika, širine 49 mm i dužine 80 mm, iz hrvatskog pletera žute boje širine 10 mm. U sredini pravokutnika izvezen je pravokutnik širine 17 mm i dužine 19 mm, podijeljen na četiri istovjetna polja od kojih su dva crvene i dva bijele boje

4. oznaka načelnik policijske uprave u obliku je pravokutnika, širine 49 mm i dužine 80 mm, iz hrvatskog pletera žute boje širine 10 mm, i dva romba sa stranicama 10 mm žute boje u sredini pravokutnika

5. oznaka biskupski vikar za pastoral u obliku je pravokutnika, širine 49 mm i dužine 80 mm, iz hrvatskog pletera žute boje širine 10 mm, u srednjem gornjem dijelu pravokutnika izvezen je križ iz hrvatskog pletera žute boje širine 22 mm i dužine 32 mm te debljine 5 mm, u donjem dijelu pravokutnika izvezen je pravokutnik širine 17 mm i dužine 19 mm, podijeljen na četiri istovjetna polja od kojih su dva crvene i dva bijele boje

6. oznaka policijski kapelan u obliku je dva pravokutnika, širine 20 mm i 10 mm i dužine 48 mm međusobno razmaknutih 55 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje i stiliziranog križa od hrvatskog pletera žute boje veličine 34 x 45 mm i debljine 8 mm u sredini

7. oznaka član policijske klape u obliku je dva pravokutnika, širine 20 mm i 10 mm, dužine 48 mm, međusobno razmaknutih 36 mm između kojih je stilizirani instrument lira žute boje, veličine 30 x 30 mm.

(4) Oznake osobnih policijskih zvanja, oznake polaznika Policijske škole i tečaja za policijskog službenika te vježbenika i funkcionalne oznake radnih mjesta iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, strojno su izvezene.

(5) Oznake osobnih policijskih zvanja, oznake polaznika Policijske škole i tečaja za policijskog službenika i vježbenika i funkcionalne oznake radnih mjesta nose se na policijskoj odori na gornjem dijelu naramenice koja je izrađena od tamnoplave tkanine u obliku nepravilnog peterokuta širine 50 mm i dužine do vrha 145 mm.

(6) Pripadnici pričuvne policije nose oznaku početnog policijskog zvanja srednje stručne spreme.

Članak 21.

Policijski službenici koji obavljaju poslove interventne i specijalne policije na osnovnoj i dodatnoj odori interventne i specijalne policije, iznad gornjeg lijevog džepa jakne, odnosno košulje, nose sljedeće funkcionalne oznake radnih mjesta:

1. zapovjednik Zapovjedništva za intervencije – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine crne boje obrubljena sa svih strana hrvatskim tropletom zlatne ili sive boje širine 10 mm. U sredini pravokutnika izvezen je pravokutnik širine 35 mm i dužine 19 mm od tkanine crne boje obrubljena sa svih strana hrvatskim tropletom zlatne ili sive boje širine 8 mm i jedan okrugli hrvatski pleter promjera 15 mm zlatne ili sive boje simetrično raspoređenim između tropleta po sredini oznake

2. pomoćnik zapovjednika za specijalnu policiju u Zapovjedništvu za intervencije; zapovjednik Antiterorističke jedinice Lučko – zamjenik zapovjednika Zapovjedništva za intervencije – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine crne boje obrubljena sa svih strana hrvatskim tropletom zlatne ili sive boje širine 10 mm i četiri okrugla hrvatska pletera promjera 15 mm zlatne ili sive boje raspoređenih u obliku romba unutar obruba

3. pomoćnik zapovjednika za interventnu policiju u Zapovjedništvu za intervencije, pomoćnik zapovjednika za resurse, obuku i međunarodnu suradnju u Zapovjedništvu za intervencije, zamjenik zapovjednika Antiterorističke jedinice Lučko, zapovjednik Jedinice specijalne i interventne policije – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine tamno crne boje obrubljena sa svih strana hrvatskim tropletom zlatne ili sive boje širine 10 mm i tri okrugla hrvatska pletera promjera 15 mm zlatne ili sive boje raspoređenih u obliku trokuta unutar obruba

4. voditelj u Zapovjedništvu za intervencije, zapovjednik Interventne jedinice policije, pomoćnik zapovjednika Antiterorističke jedinice Lučko, pomoćnik zapovjednika Antiterorističke jedinice Lučko za Zrakoplovnu jedinicu, pomoćnik zapovjednika Antiterorističke jedinice Lučko za ronilački centar Mali Lošinj – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine crne boje obrubljena sa svih strana hrvatskim tropletom zlatne ili sive boje širine 10 mm i dva okrugla hrvatska pletera promjera 15 mm zlatne ili sive boje simetrično raspoređenih između tropleta po sredini oznake

5. voditelj programa sigurnosti letenja Antiterorističke jedinice Lučko za Zrakoplovnu jedinicu, glavni voditelj tehničke službe Antiterorističke jedinice Lučko za Zrakoplovnu jedinicu, policijski službenik u Zapovjedništvu za intervencije, zamjenik zapovjednika Jedinice specijalne i interventne policije, glavni voditelj u Antiterorističkoj jedinici Lučko – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od crne boje obrubljena sa svih strana hrvatskim tropletom zlatne ili sive boje širine 10 mm i jedan okrugli hrvatski pleter promjera 15 mm zlatne ili sive boje simetrično raspoređenim između tropleta po sredini oznake

6. zapovjednik ronilačkog tima Antiterorističke jedinice Lučko, zapovjednik tima za snajperske operacije Antiterorističke jedinice Lučko, zapovjednik tima Antiterorističke jedinice Lučko, voditelj programa obuke pilota Antiterorističke jedinice Lučko za zrakoplovnu jedinicu, pilot helikoptera I. kategorije Antiterorističke jedinice Lučko za Zrakoplovnu jedinicu, pilot helikoptera II. kategorije Antiterorističke jedinice Lučko za zrakoplovnu jedinicu, pomoćnik zapovjednika za specijalnu policiju u Jedinici specijalne i interventne policije, pomoćnik zapovjednika za interventnu policiju u Jedinici specijalne i interventne policije – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine crne boje s dva hrvatska tropleta zlatne ili sive boje širine 10 mm i dužine 70 mm, međusobno razmaknutih 25 mm i tri okrugla hrvatska pletera promjera 15 mm zlatne ili sive boje simetrično raspoređenih između tropleta po sredini oznake

7. pomoćnik zapovjednika interventne jedinice policije, pilot helikoptera III. kategorije Antiterorističke jedinice Lučko za Zrakoplovnu jedinicu, pilot helikoptera IV. kategorije Antiterorističke jedinice Lučko za Zrakoplovnu jedinicu, pilot helikoptera V. kategorije Antiterorističke jedinice Lučko za Zrakoplovnu jedinicu, voditelj programa za sustav kakvoće Antiterorističke jedinice Lučko za Zrakoplovnu jedinicu, voditelj kontinuirane plovidbenosti Antiterorističke jedinice Lučko za Zrakoplovnu jedinicu, voditelj linijskog i baznog održavanja zrakoplova Antiterorističke jedinice Lučko za Zrakoplovnu jedinicu, voditelj za helikopterske i planinske specijalnosti Antiterorističke jedinice Lučko, voditelj za međunarodnu i unutarnju suradnju Antiterorističke jedinice Lučko, voditelj za intervencijsku taktiku Antiterorističke jedinice Lučko, voditelj za naoružanje i gađanje Antiterorističke jedinice Lučko, voditelj za opću i specijalnu tjelesnu pripremu i borilačke vještine Antiterorističke jedinice Lučko, voditelj za padobranstvo Antiterorističke jedinice Lučko, voditelj za probijanje i ulazak u prostor Antiterorističke jedinice Lučko, voditelj za taktičku medicinu Antiterorističke jedinice Lučko, voditelj za telekomunikacije i informatizaciju Antiterorističke jedinice Lučko, voditelj ronjenja u Ronilačkom centru Antiterorističke jedinice Lučko, zapovjednik satnije, zapovjednik voda specijalne policije – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine crne boje s dva hrvatska tropleta zlatne ili sive boje širine 10 mm i dužine 70 mm, međusobno razmaknutih 25 mm i dva okrugla hrvatska pletera promjera 15 mm zlatne ili sive boje simetrično raspoređenih između tropleta po sredini oznake

8. voditelj specijalističke obuke u jedinici, pomoćnik zapovjednika satnije, zapovjednik voda interventne policije, zapovjednik tima specijalne policije, zapovjednik specijalističkog tima – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine crne boje s dva hrvatska tropleta zlatne ili sive boje širine 10 mm i dužine 70 mm, međusobno razmaknutih 25 mm i jedan okrugli hrvatski pleter promjera 15 mm zlatne ili sive boje simetrično raspoređenim između tropleta po sredini oznake

9. inženjer tehničke pripreme leta Antiterorističke jedinice Lučko za Zrakoplovnu jedinicu, zrakoplovni tehničar letač I. kategorije Antiterorističke jedinice Lučko za Zrakoplovnu jedinicu, vođa specijalističke grupe Antiterorističke jedinice Lučko, vođa specijalističke grupe za intervencijsko i protueksplozijsko ronjenje Antiterorističke jedinice Lučko, vođa specijalističke grupe za bespilotne sustave Antiterorističke jedinice Lučko, vođa specijalističke grupe za logistiku Antiterorističke jedinice Lučko, vođa specijalističke grupe za službene pse Antiterorističke jedinice Lučko, vođa specijalističke grupe za specijalna vozila Antiterorističke jedinice Lučko, vođa specijalističke grupe za vozni park Antiterorističke jedinice Lučko, vođa specijalističke grupe za snajperske operacije Antiterorističke jedinice Lučko, vođa grupe specijalne policije, vođa specijalističke grupe, zapovjednik tima interventne policije – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine crne boje s jednim hrvatskim tropletom zlatne ili sive boje širine 10 mm i dužine 70 mm i tri okrugla hrvatska pletera promjera 15 mm zlatne ili sive boje simetrično raspoređenim u sredini oznake iznad tropleta

10. zrakoplovni tehničar letač I. kategorije Antiterorističke jedinice Lučko za Zrakoplovnu jedinicu, zrakoplovni tehničar letač II. kategorije Antiterorističke jedinice Lučko za Zrakoplovnu jedinicu, zrakoplovni tehničar letač III. kategorije Antiterorističke jedinice Lučko za zrakoplovnu jedinicu, policajac – specijalac Antiterorističke jedinice Lučko, policajac – specijalac za taktičku medicinu Antiterorističke jedinice Lučko, policajac – specijalac ronilac Antiterorističke jedinice Lučko, policajac – specijalac snajperist Antiterorističke jedinice Lučko, policajac – specijalac vodič službenog psa Antiterorističke jedinice Lučko, vođa grupe interventne policije, dežurni policijski službenik, policijski službenik specijalne policije, policijski službenik specijalističkog tima, policijski službenik za naoružanje, opremu i vozila – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od crne boje s jednim hrvatskim tropletom zlatne ili sive boje širine 10 mm i dužine 70 mm i dva okrugla hrvatska pletera promjera 15 mm zlatne ili sive boje simetrično raspoređenih u sredini oznake iznad tropleta;

11. zrakoplovni tehničar letač IV. kategorije Antiterorističke jedinice Lučko za Zrakoplovnu jedinicu, manipulant gorivom Antiterorističke jedinice Lučko za Zrakoplovnu jedinicu, policajac – specijalac operativni dežurni Antiterorističke jedinice Lučko, policijski službenik u Jedinici specijalne i interventne policije i Interventnoj jedinici policije – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od crne boje sa jednim hrvatskim tropletom zlatne ili sive boje širine 10 mm i dužine 70 mm i jednim okruglim hrvatskim pleterom promjera 15 mm zlatne ili sive boje simetrično raspoređenim u sredini oznake iznad tropleta.

Članak 22.

(1) Policijski službenik na radnom mjestu: glavnog ravnatelja policije, zamjenika glavnog ravnatelja policije, pomoćnika glavnog ravnatelja policije, načelnika Ureda glavnog ravnatelja policije, načelnika Policijske akademije, načelnika policijske uprave, zamjenika načelnika policijske uprave, pomoćnika načelnika uprave, načelnika sektora, voditelja službe, zapovjednika jedinice, zamjenika zapovjednika jedinice, pomoćnika zapovjednika jedinice, voditelja operativno-komunikacijskog centra policije, načelnika policijske postaje, zamjenika načelnika policijske postaje, pomoćnika načelnika policijske postaje, šefa smjene policijske postaje, pomoćnika šefa smjene, vođe sektora i vođe grupe, pored oznake osobnog policijskog zvanja iz članka 20. ove Uredbe, nosi dodatnu oznaku radnog mjesta.

(2) Dodatna oznaka radnog mjesta je pravokutnog oblika, dimenzija 130x25 mm. Na tamno plavoj podlozi sa zlatnim koncem strojno je izvezen natpis: GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE, ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE, POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE, NAČELNIK UREDA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE, NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE, POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE, NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE, ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE, NAČELNIK SEKTORA, VODITELJ SLUŽBE, ZAPOVJEDNIK JEDINICE, ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE, POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE, VODITELJ OKCP-a, NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE, ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE, POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE, ŠEF SMJENE, POMOĆNIK ŠEFA SMJENE, VOĐA SEKTORA i VOĐA GRUPE.

(3) Dodatna oznaka pripadnika pričuvne policije, policijskog kapelana, pomoćnika policijskog kapelana i člana policijske klape je pravokutnog oblika, dimenzija 130x25 mm. Na tamno plavoj podlozi sa zlatnim koncem strojno je izvezen natpis: PRIČUVNA POLICIJA, POLICIJSKI KAPELAN, POMOĆNIK POLICIJSKOG KAPELANA, POLICIJSKA KLAPA SVETI MIHOVIL.

(4) Dodatna oznaka biskupskog vikara za pastoral je pravokutnog oblika, dimenzija 130 x 25 mm. Na tamno plavoj podlozi sa zlatnim koncem strojno je izvezen križ iz hrvatskog pletera s ukrasnim dodacima na krajevima i natpis: BISKUPSKI VIKAR.

(5) Dodatne oznake specijalne i interventne policije su pravokutnog oblika dimenzija 130 x 25 mm od tkanine crne boje sa slovima zlatne ili sive boje simetrično smještenih po sredini oznake kojima su ispisani nazivi: ZAPOVJEDNIŠTVO ZA INTERVENCIJE, INTERVENTNA JEDINICA POLICIJE ili JEDINICA SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE.

(6) Dodatna oznaka Antiterorističke jedinice Lučko je pravokutnog oblika dimenzija 120 x 30 mm od tkanine tamne boje sa slovima zlatne ili tamne boje simetrično smještenih po sredini oznake kojima je ispisan naziv ATJ LUČKO.

(7) Oznake iz stavaka 2. i 3. i 4. ovoga članka nose se iznad desnog džepa jakne, odnosno košulje umjesto oznake pripadnosti rodu policije, pričvršćene na čičak.

(8) Grafički izgled dodatnih oznaka radnih mjesta prikazan je u Prilozima 2., 3. i 4. koji su tiskani uz ovu Uredbu i čine njezin sastavni dio.

Članak 23.

Izgled oznaka osobnog policijskog zvanja, oznaka polaznika Policijske škole, tečaja za policijskog službenika i vježbenika, funkcionalnih i dodatnih oznaka radnog mjesta iz članaka 20., 21. i 22. ove Uredbe prikazan je u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovu Uredbu i čini njezin sastavni dio.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe policijski službenici zadržavaju osobna policijska zvanja stečena sukladno odredbama Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja (»Narodne novine«, br. 129/11. i 15/13.), a vrijeme provedeno u tom policijskom zvanju uračunava se u rok iz članka 3. ove Uredbe.

Članak 25.

(1) Policijski službenik koji ima završen stručni studij u trajanju od najmanje tri godine završen na Visokoj policijskoj školi ili višu stručnu spremu (VI/I), sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, stečenu na Visokoj policijskoj školi, stupanjem na snagu ove Uredbe stječe policijsko zvanje »viši policijski narednik«, ako je njegovo policijsko zvanje niže.

(2) Policijski službenik koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij završen na Visokoj policijskoj školi ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij završen na Visokoj policijskoj školi ili specijalistički diplomski stručni studij završen na Visokoj policijskoj školi stupanjem na snagu ove Uredbe stječe policijsko zvanje »viši policijski inspektor«, ako je njegovo policijsko zvanje niže.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja (»Narodne novine«, br. 129/11. i 15/13.).

Članak 27.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/62

Urbroj: 50301-21/22-22-2

Zagreb, 13. siječnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

IZGLED OZNAKA OSOBNIH POLICIJSKIH ZVANJA I FUNKCIONALNIH OZNAKA

POLAZNIK POLICIJSKE ŠKOLE
VJEŽBENIK SREDNJE STRUČNE SPREME
VJEŽBENIK SA ZAVRŠENIM PREDDIPLOMSKIM SVEUČILIŠNIM ILI STRUČNIM STUDIJEM U TRAJANJU OD NAJMANJE TRI GODINE
VJEŽBENIK SA ZAVRŠENIM PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM SVEUČILIŠNIM STUDIJEM ILI INTERGIRANIM SVEUČILIŠNIM STUDIJEM ILI SPECIJALISTIČKIM DIPLOMSKIM STRUČNIM STUDIJEM
POLICAJAC
VIŠI POLICAJAC
SAMOSTALNI POLICAJAC
POLICIJSKI NAREDNIK
VIŠI POLICIJSKI NAREDNIK
SAMOSTALNI POLICIJSKI NAREDNIK
POLICIJSKI INSPEKTOR
VIŠI POLICIJSKI INSPEKTOR
SAMOSTALNI POLICIJSKI INSPEKTOR
GLAVNI POLICIJSKI INSPEKTOR
POLICIJSKI SAVJETNIK
GLAVNI POLICIJSKI SAVJETNIK
GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE
BISKUPSKI VIKAR ZA PASTORAL
POLICIJSKI KAPELAN
ČLAN POLICIJSKE KLAPE


FUNKCIONALNE OZNAKE RADNIH MJESTA PRIPADNIKA INTERVENTNE I SPECIJALNE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA ZA INTERVENCIJE

ZAPOVJEDNIK ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO – ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA ZA INTERVENCIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA SPECIJALNU POLICIJU U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA INTERVENTNU POLICIJU U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA RESURSE, OBUKU I MEĐUNARODNU SURADNJU U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

ZAPOVJEDNIK JEDINICE SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

VODITELJ U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA RONILAČKI CENTAR MALI LOŠINJ

VODITELJ PROGRAMA SIGURNOSTI LETENJA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

GLAVNI VODITELJ TEHNIČKE SLUŽBE ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

POLICIJSKI SLUŽBENIK U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

GLAVNI VODITELJ U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO

ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG TIMA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

ZAPOVJEDNIK TIMA ZA SNAJPERSKE OPERACIJE ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

ZAPOVJEDNIK TIMA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VODITELJ PROGRAMA OBUKE PILOTA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

PILOT HELIKOPTERA I. KATEGORIJE ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

PILOT HELIKOPTERA II. KATEGORIJE ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA SPECIJALNU POLICIJU U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA INTERVENTNU POLICIJU U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE

PILOT HELIKOPTERA III. KATEGORIJE ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

PILOT HELIKOPTERA IV. KATEGORIJE ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

PILOT HELIKOPTERA V. KATEGORIJE ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

VODITELJ PROGRAMA ZA SUSTAV KAKVOĆE ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

VODITELJ KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

VODITELJ LINIJSKOG I BAZNOG ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

VODITELJ ZA HELIKOPTERSKE I PLANINSKE SPECIJALNOSTI ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VODITELJ ZA MEĐUNARODNU I UNUTARNJU SURADNJU ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VODITELJ ZA INTERVENCIJSKU TAKTIKU ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VODITELJ ZA NAORUŽANJE I GAĐANJE ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VODITELJ ZA OPĆU I SPECIJALNU TJELESNU PRIPREMU I BORILAČKE VJEŠTINE ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VODITELJ ZA PADOBRANSTVO ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VODITELJ ZA PROBIJANJE I ULAZAK U PROSTOR ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VODITELJ ZA TAKTIČKU MEDICINU ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VODITELJ ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIZACIJU ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VODITELJI RONJENJA U RONILAČKOM CENTRU ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

ZAPOVJEDNIK SATNIJE

ZAPOVJEDNIK VODA SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ SPECIJALISTIČKE OBUKE U JEDINICI

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SATNIJE

ZAPOVJEDNIK VODA INTERVENTNE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK TIMA SPECIJALNE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK SPECIJALISTIČKOG TIMA

INŽENJER TEHNIČKE PRIPREME LETA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR LETAČ I. KATEGORIJE ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE ZA INTERVENCIJSKO I PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE ZA BESPILOTNE SUSTAVE ANTITRORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE ZA LOGISTIKU ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE ZA SLUŽBENE PSE ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE ZA SPECIJALNA VOZILA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE ZA VOZNI PARK ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE ZA SNAJPERSKE OPERACIJE ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VOĐA GRUPE SPECIJALNE POLICIJE

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE

ZAPOVJEDNIK TIMA INTERVENTNE POLICIJE

ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR LETAČ I. KATEGORIJE ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR LETAČ II. KATEGORIJE ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR LETAČ III. KATEGORIJE ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

POLICAJAC-SPECIJALAC ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

POLICAJAC-SPECIJALAC RONILAC ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

POLICAJAC-SPECIJALAC SNAJPERIST ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

POLICAJAC-SPECIJALAC VODIČ SLUŽBENOG PSA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

POLICAJAC-SPECIJALAC ZA TAKTIČKU MEDICINU ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

VOĐA GRUPE INTERVENTNE POLICIJE

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK

POLICIJSKI SLUŽBENIK SPECIJALNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK SPECIJALISTIČKOG TIMA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I VOZILA

ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR LETAČ IV. KATEGORIJE ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

MANIPULANT GORIVOM ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU

POLICAJAC-SPECIJALAC OPERATIVNI DEŽURNI ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

POLICIJSKI SLUŽBENIK U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJEPRILOG 2.

DODATNE OZNAKE RADNOG MJESTA

PRILOG 3.

Policijski službenici koji obavljaju poslove interventne i specijalne policije na osnovnoj i dodatnoj odori specijalne i interventne policije iznad gornjeg desnog džepa jakne, odnosno košulje, nose sljedeće dodatne oznake pripadnosti jedinici.

Dodatna oznaka pripadnosti jedinici je pravokutnog oblika od tkanine crne boje sa slovima zlatne ili sive boje simetrično smještenih po sredini oznake.

DODATNE OZNAKE RADNOG MJESTA I PRIPADNOSTI U INTERVENTNOJ POLICIJI

PRILOG 4.

DODATNE OZNAKE RADNOG MJESTA I PRIPADNOSTI U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO

Policijski službenici koji obavljaju poslove Antiterorističke jedinice Lučko na osnovnoj i dodatnoj odori Antiterorističke jedinice Lučko, iznad gornjeg desnog džepa jakne, odnosno košulje, nose sljedeće dodatne oznake radnog mjesta i pripadnosti jedinici:

DODATNA OZNAKA PRIPADNOSTI ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO

U obliku je pravokutnika sa obrubom dužine 120 mm i visine 30 mm od tkanine tamne boje s slovima ATJ LUČKO zlatne ili tamne boje simetrično smještena po sredini pravokutnika

PRILOG 5.

PROGRAMSKI SADRŽAJ USMENOG ISPITA ZA POLICIJSKO ZVANJE

Usmeni ispit za zvanje policijskog službenika sastoji se iz općeg i posebnog dijela.

Opći dio usmenog ispita obuhvaća sljedeće propise: Zakon o policiji, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima i Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika.

Posebni dio usmenog ispita obuhvaća područje djelokruga rada policijskog službenika koji polaže ispit za policijsko zvanje.