Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

NN 9/2022 (21.1.2022.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

84

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječnja 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (»Narodne novine«, broj 97/20.), u članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU u funkciji Koordinacijskog tijela za ESI fondove vrši koordinaciju, programiranje i strateško praćenje provedbe Kohezijske politike i programa europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESIF programa) u Republici Hrvatskoj, izrađuje prijedlog broja i opsega Operativnih programa za ESIF u razdoblju nakon 2020. godine i izrađuje iste nakon usvajanja prijedloga od strane Vlade Republike Hrvatske, priprema prijedloge akata kojima se utvrđuje institucionalni okvir za korištenje ESI fondova za financijsko razdoblje nakon 2020. godine, vodi računa o komplementarnom korištenju i potiče sinergiju između ESIF programa i ostalih EU i međunarodnih instrumenata i programa koji su na raspolaganju Republici Hrvatskoj, osigurava koordinaciju i daje podršku resornim tijelima državne uprave u ispunjavanju uvjeta koji omogućavaju provedbu akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem EU fondova, kontinuirano prati i izvještava o ispunjavanju istih, osigurava partnerski dijalog u okviru pripreme akata strateškog planiranja u nadležnosti Koordinacijskog tijela, osigurava poštivanje horizontalnih načela i partnerskog načela ESI fondova, koordinira izradu teritorijalnih strategija, obavlja stručne i administrativne poslove financijskog praćenja i izvještavanja o provedbi europskih strukturnih i investicijskih fondova na nacionalnoj razini, te na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koordinira pripreme za korištenje i nadzire provedbu međunarodnih financijskih mehanizama i drugih programa pomoći koji su dostupni Republici Hrvatskoj prema bilateralnim i međunarodnim ugovorima, uključujući Financijski mehanizam EGP i Norveški financijski mehanizam te Švicarski program suradnje, osigurava praćenje i vrednovanje programa Europske unije u pristupnom i post-pristupnom razdoblju te praćenje i vrednovanje međunarodnih financijskih mehanizama, koordinira sudjelovanje Republike Hrvatske u višekorisničkim programima u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (u daljnjem tekstu: IPA), obavlja poslove koordinacije pripreme i suradnje s tijelima državne uprave vezano uz programe i projekte financirane u sklopu IPA programa, prve komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta i funkciju podrške Nacionalnom IPA koordinatoru i EU koordinatoru u sklopu EU poslova, upravlja cjelovitim sustavom za strateško planiranje i upravljanje razvojem, obavlja funkcije koordinacijskog tijela sukladno zakonu koji uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, koordinira izradu, izmjenu i/ili dopunu i provedbu nacionalne razvojne strategije primjenjujući načelo partnerstva i ostala načela strateškog planiranja i upravljanja razvojem, osigurava podršku u pripremi zalihe projekata i strateških dokumenata na nacionalnoj i regionalnoj razini koji će imati mogućnost financiranja iz fondova Europske unije, sudjeluje u izradi akata procjene učinaka propisa, kontrolira vertikalnu i horizontalnu usklađenost dugoročnih i srednjoročnih akata strateškog planiranja u odnosu na nacionalnu razvojnu strategiju, uspostavlja i upravlja radom mreže koordinatora za strateško planiranje te regionalnih i lokalnih koordinatora, radi na jačanju kapaciteta za strateško planiranje i upravljanje razvojem na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, koordinira pokretanje, pripremu, praćenje i izvještavanje o dugoročnim, srednjoročnim i kratkoročnim aktima strateškog planiranja iz nadležnosti ministarstva, priprema i provodi aktivnosti kojima je cilj poboljšanje postupaka strateškog planiranja i provedbe na razini ministarstva, surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama odgovornim za povezane procese koji podupiru i fiskalno planiranje te pripremu i izvršenje proračuna i programa konvergencije, sudjeluje u uspostavi investicijskih platformi za tematska područja nacionalne razvojne strategije, uspostavlja koordinacijski mehanizam za postojeće i nove programe tehničke pomoći, odnosno savjetničkih usluga u okviru strateškog planiranja i upravljanja razvojem, u funkciji koordinacijskog tijela za ESI fondove vodi računa o komplementarnom korištenju ESIF programa i ostalih EU instrumenata i programa, koordinira izradu nacrta zakonskih i podzakonskih akata za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem, uspostavlja i upravlja informacijskim sustavom za strateško planiranje i upravljanje razvojem te registrom projekata, koordinira provedbu nacionalne razvojne strategije, obavlja poslove praćenja, izvještavanja i vrednovanja akata strateškog planiranja, koordinira i prati korištenje centraliziranih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, poput Europskog fonda za strateška ulaganja, programa InvestEU, Programa Unije i dr., surađuje s međunarodnim financijskim institucijama po pitanjima jačanja kapaciteta javnog sektora za planiranje i pripremu javnih investicijskih projekata. Prati, prikuplja i analizira izvješća i s njima povezane dokumente o korištenju Fonda solidarnosti Europske unije na razini država članica Europske unije, surađuje s drugim državama članicama Europske unije u svrhu prikupljanja informacija, prema potrebi izvještava Vladu Republike Hrvatske, informira središnja tijela državne uprave i u slučaju velikih elementarnih nepogoda osigurava informacije o mogućnostima korištenja sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije. Obavlja poslove koordinacije provedbe informativnih aktivnosti koje se odnose na upravljanje i korištenje EU fondova za tijela državne i javne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, potencijalne prijavitelje i korisnike EU fondova te pravne osobe s javnim ovlastima, provodi aktivnosti informiranja o mogućnostima ESI fondova te promovira ostvarenja, rezultate i primjere dobre prakse radi osiguranja kontinuirane transparentnosti upravljanja i provedbe programa i podizanja razine znanja javnosti o EU fondovima i projektima, promiče jedinstveni pristup i usklađivanje komunikacijskih aktivnosti te jačanje kapaciteta institucija u sustavu EU fondova, obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz koordinaciju, razvoj, jačanje i unaprjeđenje obrazovnih aktivnosti koje se odnose na korištenje EU fondova, upravlja obrazovnim programima i po potrebi uvodi nove obrazovne programe, sudjeluje u izradi internih procedura i metodologija za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranim EU sredstvima, priprema i ažurira pravila za vidljivost i komunikaciju EU fondova za korisnike na nacionalnoj razini, osigurava pokretanje i održavanje središnjeg internetskog portala za pružanje informacija o svim operativnim programima u državi članici te o pristupu tim programima, upravlja sadržajem službenih računa na društvenim mrežama kojima se promoviraju EU fondovi i programi, putem jedinstvene informatičke platforme vodi baze podataka o predavačima, polaznicima, obrazovnim aktivnostima, obavlja ulogu izravne kontakt točke s Europskom komisijom u pitanjima komunikacije, informiranja i vidljivosti te sudjeluje u redovitim sastancima INIO i INFORM mreže te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 2.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sektor za partnerski dijalog, strateško izvještavanje i koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osiguravanje primjene načela partnerstva pri izradi akata strateškog planiranja čija izrada je u nadležnosti Koordinacijskog tijela kroz uspostavu i organizaciju rada radnih skupina i drugih oblika participativnih događanja, sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih akata strateškog planiranja i upravljanja razvojem u dijelu koji se odnosi na osiguravanje provedbe partnerskog dijaloga, osigurava koordinaciju i daje podršku resornim tijelima državne uprave u ispunjavanju uvjeta koji omogućavaju provedbu akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem EU fondova, kontinuirano prati i izvještava o ispunjavanju uvjeta koji omogućavaju provedbu akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem EU fondova, osigurava poštivanje horizontalnih načela i partnerskog načela pri izradi akata strateškog planiranja u nadležnosti Koordinacijskog tijela, sudjeluje u organizaciji konferencija, razvojnih foruma, okruglih stolova, seminara, radionica i drugih događanja u okviru izrade akata strateškog planiranja u nadležnosti Koordinacijskog tijela, obavlja stručne i administrativne poslove financijskog praćenja i izvještavanja o provedbi europskih strukturnih i investicijskih fondova na nacionalnoj razini, te na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prikupljanja, kontrole i obrade potrebnih podataka od nadležnih upravljačkih tijela, izrađuje Izvješće o napretku u provedbi Sporazuma o partnerstvu, izvješća za Vladu i Hrvatski sabor, izrađuje redovne i ad hoc analitičke podloge iz svoje nadležnosti, osigurava konzistentnost i kontrolu nad podacima nadležnih upravljačkih tijela, izrađuje mjesečno izvješće o stanju apsorpcije ESIF u okviru V4+4 platforme, sudjeluje u pripremi višegodišnjih programskih dokumenata sufinanciranih iz ESI fondova, osigurava usklađenost različitih izvora financiranja ulaganja u Republici Hrvatskoj, sudjeluje u radu međuresornih stručnih radnih skupina iz svoje nadležnosti te osigurava sudjelovanje u radnim skupinama Europske komisije i međunarodnih organizacija iz nadležnosti Sektora, osigurava prijedloge za unaprjeđenje apsorpcije ESIF, vodi računa o komplementarnom korištenju ESIF programa i ostalih EU instrumenata i programa, koordinira i prati korištenje centraliziranih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, poput Europskog fonda za strateška ulaganja, InvestEU, Programa Unije i dr., daje podršku u izradi teritorijalnih strategija za korištenje EU fondova kroz integrirana teritorijalna ulaganja i pripremi zalihe projekata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. U slučaju kada je primjenjivo, sve gore navedeno na jednak način odnosi se i na EU fondove u okviru dijeljenog upravljanja u razdoblju 2021. – 2027. Prati, prikuplja i analizira izvješća i s njima povezane dokumente o korištenju Fonda solidarnosti Europske unije na razini država članica Europske unije, surađuje s drugim državama članicama Europske unije u svrhu prikupljanja informacija, prema potrebi izvještava Vladu Republike Hrvatske, informira središnja tijela državne uprave i u slučaju velikih elementarnih nepogoda osigurava informacije o mogućnostima korištenja sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.«.

Članak 3.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Služba za koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova osigurava koordinaciju i daje podršku resornim tijelima državne uprave u ispunjavanju uvjeta koji omogućavaju provedbu akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem EU fondova, koordinira izradu akata strateškog planiranja koji predstavljaju uvjet za korištenje EU fondova, kontinuirano prati i izvještava o ispunjavanju uvjeta koji omogućavaju provedbu akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem EU fondova, daje podršku u izradi teritorijalnih strategija za korištenje EU fondova kroz integrirana teritorijalna ulaganja te pripremi zalihe projekata, vodi računa o komplementarnom korištenju ESIF programa i ostalih EU instrumenata i programa, koordinira i prati korištenje centraliziranih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, poput Europskog fonda za strateška ulaganja, programa InvestEU, Programa Unije i dr., organizira rad Pododbora za koordinaciju investicija i praćenje provedbe centraliziranih instrumenata i programa u Republici Hrvatskoj i Radne skupine za Programe Unije, surađuje sa institucijama Europske unije koje su zadužene za provedbu centraliziranih EU instrumenata i programa, surađuje s međunarodnim financijskim institucijama po pitanjima jačanja kapaciteta javnog sektora za planiranje i pripremu javnih investicijskih projekata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. U slučaju kada je primjenjivo, sve gore navedeno na jednak način odnosi se i na EU fondove u okviru dijeljenog upravljanja u razdoblju 2021. – 2027. Prati, prikuplja i analizira izvješća i s njima povezane dokumente o korištenju Fonda solidarnosti Europske unije na razini država članica Europske unije, surađuje s drugim državama članicama Europske unije u svrhu prikupljanja informacija, prema potrebi izvještava Vladu Republike Hrvatske, informira središnja tijela državne uprave i u slučaju velikih elementarnih nepogoda osigurava informacije o mogućnostima korištenja sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.«.

Članak 4.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Odjel za koordinaciju investicija iz EU instrumenata koordinira i prati korištenje centraliziranih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, poput Europskog fonda za strateška ulaganja, programa InvestEU, Programa Unije i dr., organizira rad Pod-odbora za koordinaciju investicija i praćenje provedbe centraliziranih instrumenata i programa u Republici Hrvatskoj i Radne skupine za Programe Unije, daje podršku u uspostavi investicijskih platformi za korištenje programa InvestEU, vodi računa o komplementarnom korištenju ESIF programa i ostalih EU instrumenata i programa, surađuje sa institucijama Europske unije koje su zadužene za provedbu centraliziranih EU instrumenata i programa, surađuje s međunarodnim financijskim institucijama po pitanjima jačanja kapaciteta javnog sektora za planiranje i pripremu javnih investicijskih projekata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Prati, prikuplja i analizira izvješća i s njima povezane dokumente o korištenju Fonda solidarnosti Europske unije na razini država članica Europske unije, surađuje s drugim državama članicama Europske unije u svrhu prikupljanja informacija, prema potrebi izvještava Vladu Republike Hrvatske, informira središnja tijela državne uprave i u slučaju velikih elementarnih nepogoda osigurava informacije o mogućnostima korištenja sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.«.

Članak 5.

U članku 64. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U Službi za uspostavu sustava, ustrojavaju se:

5.1.1.1. Odjel za pripremu i praćenje institucionalnog i pravnog okvira Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«

5.1.1.2. Odjel za standardizaciju poslovnih procesa i podršku sustavu Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«

5.1.1.3. Odjel za područje teritorijalnih ulaganja i pričuvu za prilagodbu Brexitu

5.1.1.4. Odjel za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 65. i članak 65. mijenjaju se i glase:

»5.1.1.1. Odjel za pripremu i praćenje institucionalnog i pravnog okvira Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«

Članak 65.

Odjel za pripremu i praćenje institucionalnog i pravnog okvira Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«, izuzev Integriranog teritorijalnog mehanizma 2014. – 2020., obavlja poslove pripreme prijedloga akata kojima se utvrđuje institucionalni okvir te uloge i odgovornosti tijela u sustavu upravljanja i kontrole, poslovnih procesa za tijela u sustavu upravljanja i kontrole te uvjeta korištenja sredstava za korisnike, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, odluka, smjernica i sporazuma kojima tijela u sustavu detaljnije sporazumno utvrđuju načine provedbe, te akata kojima se, po potrebi, utvrđuju odnosi između Upravljačkog tijela i drugih tijela vezano uz regulatorni okvir za fondove EU, komunicira i osigurava pravovremenu razmjenu informacija s drugim tijelima vezano uz primjenu regulatornog okvira za fondove EU u svrhu razvijanja poslovnih procesa iz svog djelokruga te o tim radnjama osigurava revizijski trag uspostavom i redovitim ažuriranjem odgovarajućeg registra, priprema opis sustava i druge dokumente potrebne za akreditaciju sustava, redovito prati sve aktivnosti vezane uz definiranje i primjenu EU regulatornog okvira za upravljanje fondovima EU te u skladu s obvezama i mogućnostima države članice, obavlja i poslove vezane uz pripremu prijedloga EU regulatornog okvira za upravljanje fondovima EU, te osigurava koordinaciju i razmjenu informacija iz svoga djelokruga s drugim ustrojstvenim jedinicama Upravljačkog tijela i posredničkim tijelima, po potrebi pruža podršku ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremanju odgovarajućih obrazloženja vezano uz pravni i institucionalni okvir za fondove EU, priprema izvješća iz svoga djelokruga te doprinosi pripremanju izvješća iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Upravljačkog tijela, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja programa, kontinuirano surađuje s Odjelom za standardizaciju poslovnih procesa i podršku sustavu Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« te mu po potrebi pruža podršku, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 66. i članak 66. mijenjaju se i glase:

»5.1.1.2. Odjel za standardizaciju poslovnih procesa i podršku sustavu Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«

Članak 66.

Odjel za standardizaciju poslovnih procesa i podršku sustavu Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«, izuzev Integriranog teritorijalnog mehanizma 2014. – 2020., obavlja poslove vezane uz standardizaciju internih poslovnih procesa te u tom smislu koordinira izradu, razmatra prijedloge drugih ustrojstvenih jedinica Upravljačkog tijela i usklađuje sadržaj priručnika o postupanju Upravljačkog tijela te priprema dijelove priručnika o postupanju iz djelokruga Službe za uspostavu sustava, koordinira izradu te obavlja prethodni pregled sadržaja priručnika o postupanju posredničkih tijela u svrhu davanja prethodne suglasnosti, pruža podršku tijelima sustava upravljanja i kontrole vezano uz poslovne procese za ta tijela te uvjete korištenja sredstava za korisnike te o navedenim radnjama osigurava revizijski trag putem odgovarajućeg registra koji uspostavlja i redovito ažurira, po potrebi pruža podršku ustrojstvenim jedinicama ministarstva u pripremanju odgovarajućih obrazloženja vezano uz interne poslovne procese za fondove EU, osigurava koordinaciju i razmjenu informacija iz svog djelokruga s drugim ustrojstvenim jedinicama Upravljačkog tijela i posredničkim tijelima, daje mišljenja iz djelokruga Sektora za uspostavu i unaprjeđenje rada sustava na prijedloge propisa i drugih akata, doprinosi izradi Strategije organizacijskog razvoja, priprema izvješća iz svog djelokruga te doprinosi pripremanju izvješća iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Upravljačkog tijela, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja programa, kontinuirano surađuje s Odjelom za pripremu i praćenje institucionalnog i pravnog okvira Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« te mu po potrebi pruža podršku, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 8.

Iza članka 66. dodaje se naslov iznad članka i članak 66.a koji glase:

»5.1.1.3. Odjel za područje teritorijalnih ulaganja i pričuvu za prilagodbu Brexitu

Članak 66.a

Odjel za područje teritorijalnih ulaganja i pričuvu za prilagodbu Brexitu obavlja poslove vezane uz pripremu i praćenje institucionalnog i pravnog okvira, podršku sustavima za Integrirani teritorijalni mehanizam 2014. – 2020, Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. i pričuvu za prilagodbu Brexitu, uključujući: pripremu prijedloga akata kojima se utvrđuje institucionalni okvir te uloge i odgovornosti odgovornih tijela, poslovnih procesa za odgovorna tijela te uvjeta korištenja sredstava za korisnike, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, odluka, smjernica i sporazuma kojima se detaljnije sporazumno utvrđuju načini provedbe, te akata kojima se, po potrebi, utvrđuju odnosi između Upravljačkog tijela/odgovornog tijela i drugih tijela vezano uz regulatorni okvir za fondove EU, koordinira izradu i usklađuje sadržaj internih procedura Upravljačkog tijela/odgovornog tijela, koordinira izradu te obavlja prethodni pregled sadržaja internih procedura nadležnih tijela, pruža podršku nadležnim tijelima vezano uz poslovne procese za ta tijela, osigurava revizijski trag uspostavom i redovitim ažuriranjem odgovarajućeg registra, priprema opis sustava i druge dokumente potrebne za uspostavu sustava i određivanje tijela, redovito prati sve aktivnosti vezane uz definiranje i primjenu EU regulatornog okvira za upravljanje fondovima EU te u skladu s obvezama i mogućnostima države članice, obavlja i poslove vezane uz pripremu prijedloga EU regulatornog okvira za upravljanje fondovima EU, te osigurava koordinaciju nadležnih tijela, priprema izvješća iz svoga djelokruga, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja programa, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 67. i članak 67. mijenjaju se i glase:

»5.1.1.4. Odjel za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta

Članak 67.

Odjel za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta obavlja poslove vezane za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta programa iz djelokruga Sektora, uključujući: praćenje stanja administrativnih kapaciteta te povezano izvještavanje prema nadležnim tijelima i Europskoj komisiji, kontinuirano praćenje potreba te pripremu prijedloga mjera jačanja administrativnih kapaciteta u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, pružanje podrške tijelima u provedbi poslovnih procesa vezanih uz praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta, pripremu i koordinaciju izrade strategije organizacijskog razvoja, analiza radne opterećenosti te drugih analiza kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima tijela za provedbu dodijeljenih im funkcija, pripremu prijedloga akata kojima se utvrđuju mjere razvoja administrativnih kapaciteta tijela, doprinos postupku određivanja tijela u pogledu praćenja i osiguravanja administrativnih kapaciteta, te u slučajevima izmjena sustava, sudjelovanje u pripremi onih dijelova priručnika o postupanju Upravljačkog tijela koji se odnose na djelokrug Odjela, osigurava koordinaciju i razmjenu informacija s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Upravljačkog tijela/odgovornog tijela, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 10.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»Služba za potporu poslovnim procesima obavlja poslove vezane uz uspostavu, unaprjeđenje i osiguranje redovitog rada informatičkih sustava za podršku poslovnim procesima u dijelu koji se odnosi na upravljanje i provedbu programa sufinanciranih sredstvima fondova EU (MIS sustavi – Management Information System te SFC sustavi Europske komisije), osigurava usklađenost informatičkih sustava s institucionalnim okvirom, poslovnim procesima te relevantnim regulatornim okvirom Europske unije, izvršava analize postojećih poslovnih procesa koji se odnose na upravljanje i provedbu programa sufinanciranih sredstvima fondova EU te daje prijedloge za njihovo poboljšanje, priprema podloge za specificiranje nadogradnje postojećih te, prema potrebi, razvoj novih informatičkih sustava za podršku poslovnim procesima u dijelu koji se odnosi na upravljanje i provedbu programa sufinanciranih sredstvima EU, komunicira s vanjskim pružateljima usluga u vezi nadogradnje, testiranja i potvrde novorazvijenih funkcionalnosti, osigurava pravovremeno otklanjanje eventualnih nedostataka informatičkih sustava iz nadležnosti utvrđenih temeljem nalaza nacionalnih i revizija Europske komisije, analizira poslovne potrebe za povezivanjem s dostupnim elektroničkim registrima te komunicira s ostalim javnim tijelima nadležnima za rad tih registara u svrhu osiguravanja poslovnih preduvjeta za povezivanje, sudjeluje u pripremi prijedloga akata iz nadležnosti Ministarstva kojima se utvrđuju poslovni procesi za tijela u sustavu upravljanja i kontrole programa sufinanciranih sredstvima fondova EU u svrhu usklađivanja poslovnih procesa s razvijenim softverskim rješenjima, osigurava kontinuirani i stabilni radi informatičkih sustava za podršku poslovnim procesima u dijelu koji se odnosi na upravljanje i provedbu programa sufinanciranih sredstvima EU, uključujući podršku korisnicima za sustave Europske komisije: SFC2007 sustav, SFC2014 sustav) s poslovne strane, upravljanje korisničkim pravima, upravljanje javnim sadržajima sustava te pružanje podrške u radu korisnicima informatičkih sustava kroz stalnu podršku kako korisnicima institucija Sustava upravljanja i kontrole, tako i korisnicima iz opće javnosti koji koriste sustave u ulozi prijavitelja ili korisnika bespovratnih sredstava, prema potrebi uspostavljanje i kontrolu rada vanjskog servisa za podršku korisnicima, suradnju s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u čijem djelokrugu su informacijsko-telekomunikacijski sustavi vezano uz infrastrukturne potrebe informatičkih sustava iz nadležnosti kao i eventualne infrastrukturne probleme te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 11.

Naslovi iznad članaka 69. i 70. i članci 69. i 70. brišu se.

Članak 12.

U članku 138. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uprava za europsku teritorijalnu suradnju obavlja poslove pripreme i provedbe programa prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje (teritorijalna suradnja), Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021. te makroregionalnih strategija u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, sudjeluje u radu programskih tijela programa europske teritorijalne suradnje i Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021., obavlja funkciju kontrole Operativne strukture IIb komponente programa IPA za razdoblje 2007. – 2013., obuhvaća funkciju ugovornog i provedbenog tijela IIb komponente programa IPA za razdoblje 2007. – 2013., obavlja poslove Nacionalnog tijela i Tijela za kontrolu za programe europske teritorijalne suradnje, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Također, obavlja poslove Upravljačkog tijela za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija te Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora te Upravitelja programa za Program »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021. koji se odnose na koordinaciju postupaka vezanih uz upravljanje, provedbu, programiranje, i praćenje programa te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 13.

Članak 139. mijenja se i glasi:

»Sektor za koordinaciju programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalne strategije obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju pripreme i provedbe programa europske teritorijalne suradnje, EGP financijskih instrumenata u području energetike i klimatskih promjena i makroregionalnih strategija u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, prati i kontrolira provedbu programa i projekata europske teritorijalne suradnje i EGP financijskih instrumenata u području energetike i klimatskih promjena, sudjeluje u radu programskih tijela programa europske teritorijalne suradnje i EGP financijskih instrumenata u području energetike i klimatskih promjena te upravljačkih struktura makroregionalnih strategija, izvještava i informira o programima europske teritorijalne suradnje, EGP financijskim instrumentima u području energetike i klimatskih promjena i makroregionalnim strategijama, koordinira sve aspekte upravljanja programima dodijeljene Nacionalnom tijelu, Upravitelju programa i Nacionalnom koordinatoru, sudjeluje u integraciji aktivnosti europske teritorijalne suradnje, EGP financijskih instrumenata u području energetike i klimatskih promjena i makroregionalnih strategija u regionalnu razvojnu politiku Republike Hrvatske, obavlja funkciju upravljanja i kontrole Operativne strukture IIb komponente programa IPA za razdoblje 2007. – 2013., surađuje s Europskom komisijom i državama sudionicama u programima i makroregionalnim strategijama, koordinira hrvatske nacionalne, regionalne i lokalne dionike u području europske teritorijalne suradnje, EGP financijskih instrumenata u području energetike i klimatskih promjena i makroregionalnih strategija, planira sredstva državnog proračuna potrebna za sufinanciranje programa te koordinira korištenje nacionalne tehničke pomoći iz programa europske teritorijalne suradnje i EGP financijskih instrumenata u području energetike i klimatskih promjena, obavlja poslove u vezi Europskih grupacija za teritorijalnu suradnju u okviru svoga djelokruga temeljem postojećeg pravnog okvira Europske unije i nacionalnog zakonodavstva koji uređuju osnivanje i funkcioniranje Europskih grupacija za teritorijalnu suradnju, koordinira rad službi i odjela i njihovih horizontalnih funkcija i administrativnih poslova, koordinira praćenje pravnih aspekata provedbe programa Europske unije i usuglašenosti s uredbama i pravilima Europske unije, koordinira postupanja po nepravilnostima, žalbama i procedurom povrata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za koordinaciju programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalne strategije, ustrojavaju se:

7.1.1. Služba za prekograničnu suradnju

7.1.2. Služba za transnacionalnu i međuregionalnu suradnju te makroregionalne strategije

7.1.3. Služba za provedbu financijskih mehanizama u području energetike i klimatskih promjena te strateških projekata i inicijativa.«.

Članak 14.

U članku 140. riječi: »financijske perspektive 2014. – 2020.: Interreg V-A Mađarska – Hrvatska, Interreg V-A Slovenija – Hrvatska, Interreg V-A Italija – Hrvatska« zamjenjuju se riječima: »financijske perspektive 2014. – 2020. i 2021. – 2027.; Interreg Mađarska – Hrvatska, Interreg Slovenija – Hrvatska, Interreg Italija – Hrvatska«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 141. i članak 141. mijenjaju se i glase:

»7.1.2. Služba za transnacionalnu i međuregionalnu suradnju te makroregionalne strategije

Članak 141.

Služba za transnacionalnu i međuregionalnu suradnju te makroregionalne strategije obavlja poslove koji se odnose na izradu programa i projekata transnacionalne i međuregionalne suradnje financiranih iz fondova Europske unije i/ili drugih izvora financiranja u kontekstu transnacionalne i međuregionalne suradnje, prati i kontrolira provedbu programa i projekata transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnih strategija te s tim u vezi sudjeluje u radu zajedničkih programskih tijela i tijela makroregionalnih strategija i pruža podršku Upravljačkim tijelima, informira o programima transnacionalne i međuregionalne suradnje i makroregionalnim strategijama, organizira i nadzire aktivnosti tehničke pomoći u okviru programa transnacionalne i međuregionalne suradnje, odgovorna je za uspostavu i funkcioniranje kontrolnog sustava u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje, koordinira hrvatske nacionalne, regionalne i lokalne dionike u području transnacionalne, međuregionalne suradnje i makroregionalnih strategija te rad Pododbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije, surađuje s Europskom komisijom i državama sudionicama u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje, obavlja funkciju nadzora Operativne strukture IIb komponente programa IPA za razdoblje 2007. – 2013., sudjeluje u koordinaciji provedbe makroregionalnih strategija u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, obavlja funkcije u vezi s nepravilnostima, žalbama i povratima te u vezi s praćenjem pravnih aspekata provedbe programa europske teritorijalne suradnje, priprema i provodi strateške projekte koji se ugovaraju na razini država sudionica programa europske teritorijalne suradnje te obavlja sve vezane funkcije punopravnog partnera u navedenim projektima, obavlja poslove koji se odnose na programe transnacionalne suradnje iz financijske perspektive 2014. – 2020. i 2021. – 2027.: Interreg Središnja Europa, Interreg ADRION (Jadransko-jonski program), Interreg Dunav i Interreg Euro-Mediteran, programe međuregionalne suradnje iz financijske perspektive 2014. – 2020. i 2021. – 2027.: Interreg Europe i INTERACT III te programe transnacionalne suradnje iz financijske perspektive 2007. – 2013.: Jugoistočna Europa i Mediteran, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 16.

Iza članka 141. dodaje se naslov iznad članka i članak 141.a koji glase:

»7.1.3. Služba za provedbu financijskih mehanizama u području energetike i klimatskih promjena te strateških projekata i inicijativa

Članak 141.a

Služba za provedbu financijskih mehanizama u području energetike i klimatskih promjena te strateških projekata i inicijativa obavlja koordinaciju, upravljanje i praćenje Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021, obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz planiranje, programiranje, koordinaciju i praćenje Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021., priprema ugovore i druge akte kojima se uređuje međuodnos tijela zaduženih za provedbu Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021., osigurava razmjenu programske i projektne dokumentacije s donatorima, Uredom za financijske mehanizme i Nacionalnom fokalnom točkom, odnosno agencijama koje su ovlastili donatori, surađuje s ostalim tijelima koja su zadužena za provedbu Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021, sudjeluje u pripremi kvartalnih i godišnjih izvješća te sudjeluje u okviru godišnjih sastanaka te odbora za suradnju, izrađuje i provodi komunikacijski plan, te surađuje s Nacionalnom fokalnom točkom u vezi provedbe Programa »Energija i klimatske promjene«. U okviru svog djelokruga rada priprema i provedbu strateških projekata u okviru programa europske teritorijalne suradnje i sudjelovanja u strateškim inicijativama na razini Europske unije, u strateškim projektima i inicijativama, obavlja ulogu Nacionalnog koordinatora te voditelja radnih paketa ili skupina, sudjeluje u drugim radnim paketima i ekspertnim skupinama, identificira relevantne zakonske, tehničke i operativne nedostatke na razini područja upravljanja identificiranih/relevantnih sektora, sudjeluje u kreiranju budućih politika i programa s ciljem definiranja zajedničkog pristupa identificiranim sektorima, izrađuje akcijske planove, provodi analize koje se koriste kao temelj za multilateralne ugovore, doprinosi jačanju institucionalnih kapaciteta javnih tijela nadležnih za upravljanje EU fondovima/programima na transnacionalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 17.

Članak 142. mijenja se i glasi:

»Sektor za prvostupanjsku kontrolu obavlja poslove koji se odnose na upravljanje radom Tijela za kontrolu za programe Europske teritorijalne suradnje u Republici Hrvatskoj te sudjeluje u ulozi upravitelja programa u okviru nadležnosti sustava kontrole i financijskog upravljanja za Program »Energija i klimatske promjene«, financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021., priprema interne procedure i metodologije za administriranje i upravljanje sustavom prvostupanjske kontrole na programima i projektima financiranim iz sredstava Europske unije, izrađuje planove, izvješća i akte na engleskom i hrvatskom jeziku, odgovara za primjenu propisanih procedura za utvrđivanje prihvatljivosti troškova hrvatskih projektnih partnera, kao i za ažuriranje i nadogradnju relevantnih priručnika programa, priprema upute za projektne partnere i plan terenskih kontrola projekata s ciljem kvalitetnog izvršenja poslova prvostupanjske kontrole na programima Europske teritorijalne suradnje i financijskog upravljanja u okviru Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021., surađuje s ostalim tijelima programa i radnim skupinama, surađuje s predstavnicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s predstavnicima tijela Europske komisije, surađuje s Nacionalnom fokalnom točkom i ostalim tijelima u okviru Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021. te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za prvostupanjsku kontrolu ustrojavaju se:

7.2.1. Služba za prvostupanjsku kontrolu programa prekogranične suradnje

7.2.2. Služba za prvostupanjsku kontrolu transnacionalnih i međuregionalnih programa suradnje te Programa »Energija i klimatske promjene«

7.2.3. Služba za nepravilnosti, kontrolu kvalitete i tehničku pomoć.«.

Članak 18.

Naslov iznad članka 146. i članak 146. mijenjaju se i glase:

»7.2.2. Služba za prvostupanjsku kontrolu transnacionalnih i međuregionalnih programa suradnje te Programa »Energija i klimatske promjene«

Članak 146.

Služba za prvostupanjsku kontrolu transnacionalnih i međuregionalnih programa suradnje te Programa »Energija i klimatske promjene« obavlja poslove koji se odnose na izradu internih procedura i metodologija za administriranje i upravljanje sustavom prvostupanjske kontrole na programima i projektima transnacionalne i međuregionalne suradnje financiranim iz sredstava Europske unije te sudjeluje u ulozi upravitelja programa u okviru nadležnosti sustava kontrole i financijskog upravljanja za Program »Energija i klimatske promjene«, financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021., obavlja poslove koji se odnose na izradu internih procedura i metodologija za administriranje, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku, provodi propisane procedure za utvrđivanje prihvatljivosti troškova hrvatskih projektnih partnera, pripremu uputa za partnere, organizira edukacije o prihvatljivosti troškova i izvještavanju za hrvatske projektne partnere i pripremu plana terenskih kontrola projekata, provodi provjere na licu mjesta, prijavljuje uočene nepravilnosti/prijevare u skladu s važećim pravilima, u sklopu Programa »Energija i klimatske promjene« sudjeluje u pripremi zahtjeva za plaćanje prema Ministarstvu financija radi isplate sredstava projektnim partnerima, surađuje s ostalim tijelima programa i radnim skupinama te pruža podršku odgovarajućim tijelima u provedbi revizija i osigurava revizorski trag, izvještava o stanju izvršavanja poslova u Službi i izradu mjera i radnji za unapređenje poslova, surađuje s predstavnicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s predstavnicima tijela Europske komisije, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za prvostupanjsku kontrolu transnacionalnih i međuregionalnih programa suradnje te Programa »Energija i klimatske promjene« ustrojavaju se:

7.2.2.1. Odjel za programe suradnje Dunav, Mediteran i URBACT III

7.2.2.2. Odjel za programe suradnje Središnja Europa, ADRION i Interreg Europe

7.2.2.3. Odjel za kontrolu Programa 'Energija i klimatske promjene.'«.

Članak 19.

Iza članka 148. dodaje se naslov iznad članka i članak 148.a koji glase:

»7.2.2.3. Odjel za kontrolu Programa »Energija i klimatske promjene«

Članak 148.a

Odjel za kontrolu Programa »Energija i klimatske promjene«, financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021. sudjeluje u ulozi upravitelja programa u okviru nadležnosti sustava kontrole i financijskog upravljanja za Program »Energija i klimatske promjene«, obavlja poslove koji se odnose na izradu internih procedura i metodologija za administriranje, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku, provodi propisane procedure za utvrđivanje prihvatljivosti troškova projektnih partnera, priprema upute za partnere, organizira edukacije o prihvatljivosti troškova i izvještavanju za projektne partnere i priprema plan terenskih kontrola projekata, provodi provjere na licu mjesta, prijavljuje uočene nepravilnosti/prijevare u skladu s važećim EGP i nacionalnim pravilima, sudjeluje u pripremi zahtjeva za plaćanje prema Ministarstvu financija radi isplate sredstava projektnim partnerima, surađuje i s ostalim tijelima programa te pruža podršku odgovarajućim tijelima u provedbi revizija i osigurava revizorski trag, izvještava o stanju izvršavanja poslova u Odjelu i izradi mjera i radnji za unapređenje poslova, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 20.

Članak 149. mijenja se i glasi:

»Služba za nepravilnosti, kontrolu kvalitete i tehničku pomoć obavlja poslove koji se odnose na upravljanje nepravilnostima, kontrolu kvalitete (na temelju uzorka) u djelokrugu poslova koji se odnose na prvostupanjsku kontrolu programa Europske teritorijalne suradnje i financijsko upravljanje u okviru Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021. te na kontrolu i odobravanje izvještaja tehničke pomoći programa Europske teritorijalne suradnje i Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021., priprema interne procedure i metodologije za administriranje i upravljanje sustavom kontrole na projektima tehničke pomoći, izrađuje planove, izvješća i akte na engleskom i hrvatskom jeziku, organizira edukacije o sprječavanju nepravilnosti i prijevara na programima Europske teritorijalne suradnje i Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021., nadzire pripremu uputa za partnere i plana terenskih kontrola projekata, koordinira rješavanje prigovora hrvatskih projektnih partnera na ovjerene troškove, sudjeluje u izradi odluka o prijavljenim sumnjama na nepravilnosti/prijevare, surađuje s ostalim tijelima programa Europske teritorijalne suradnje i tijelima Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021., pruža podršku odgovarajućim tijelima u provedbi revizija i osigurava revizorski trag, osigurava primjenu propisanih procedura za utvrđivanje prihvatljivosti troškova hrvatskih projektnih partnera/tehničke pomoći te surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama s ciljem kvalitetnog izvršenja poslova, koordinira pripremu izvješća na zahtjev ostalih tijela programa, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 21.

U članku 156. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U Službi za zajednička tajništva s državama članicama EU određuju se samostalni izvršitelji u Krapini za potrebe Programa suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska i u Zadru za potrebe Programa suradnje Interreg Italija – Hrvatska, a radi bolje geografske pokrivenosti unutar odnosnih programskih područja.«.

Članak 22.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (»Narodne novine«, broj 97/20.), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koji je prikazan u tablici u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 23.

Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 24.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/27

Urbroj: 50301-05/16-22-6

Zagreb, 20. siječnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

1.KABINET MINISTRA10
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
* neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Glavnog tajništva1
2.1.Sektor za ljudske potencijale i opće poslove1
2.1.1.Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala8
2.1.2.Služba za opće poslove i uredsko poslovanje1
2.1.2.1.Odjel za opće poslove6
2.1.2.1.1.Pododsjek za vozni park7
2.1.2.2.Odjel za uredsko poslovanje2
2.1.2.2.1.Pododsjek za poslove pisarnice7
2.2.Sektor za pravne poslove1
2.2.1.Služba za normativno-pravne poslove7
2.2.2.Služba za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima6
2.3.Sektor za nabavu1
2.3.1.Služba za pripremu i provedbu postupaka javne nabave7
2.3.2.Služba za ugovaranje i kontrolu izvršenja ugovornih obveza6
Glavno tajništvo – ukupno62
3.UPRAVA ZA FINANCIJE I INFORMACIJSKO-TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE1
* neposredno u upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave1
3.1.Sektor za financijsko planiranje, upravljanje troškovima i kontrolu1
3.1.1.Služba za proračun, ovjeravanje troškova i kontrolu1
3.1.1.1.Odjel za kontrolu i ovjeravanje troškova1
3.1.1.1.1.Pododsjek za kontrolu projektne dokumentacije2
3.1.1.1.2.Pododsjek za ovjeravanje projektnih troškova i izvješćivanje2
3.1.1.2.Odjel za planiranje i praćenje izvršenja proračuna1
3.1.1.2.1.Pododsjek za planiranje i izvršenje proračuna2
3.1.1.2.2.Pododsjek za praćenje operativnih troškova2
3.1.2.Služba za financiranje razvojnih programa6
3.2.Sektor za informacijsko-telekomunikacijske sustave1
3.2.1.Služba za informacijsko-telekomunikacijsku podršku6
3.2.2.Služba za unaprjeđenje sustava i provedbu informacijske sigurnosti6
Uprava za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave – ukupno33
4.UPRAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJU FONDOVA EU1
* neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave1
4.1.Sektor za programiranje, koordinaciju i strateško praćenje ESI fondova1
4.1.1.Služba za poslove koordinacije i programiranja ESI fondova1
4.1.1.1.Odjel za strateško praćenje u području konkurentnosti i kohezije za cilj pametnija Europa te objedinjene poslove koordinacije ESI fondova4
4.1.1.2.Odjel za strateško praćenje u području konkurentnosti i kohezije za ciljeve zelenija Europa i povezanija Europa te programiranje ESI fondova4
4.1.2.Služba za vrednovanje, strateško praćenje i regulatorni okvir na razini Sporazuma o partnerstvu1
4.1.2.1.Odjel za provedbu vrednovanja na razini Sporazuma o partnerstvu te za strateško praćenje za cilj Europa s istaknutijom socijalnom komponentom4
4.1.2.2.Odjel za praćenje provedbe Strategije vrednovanja provedbe ESIF u razdoblju 2014. – 2020. i regulatorni okvir na razini Sporazuma o partnerstvu te strateško praćenje u području ruralnog razvoja, pomorstva i ribarstva4
4.1.3.Služba za kohezijsku politiku i EU poslove1
4.1.3.1.Odjel za praćenje razvoja kohezijske politike4
4.1.3.2.Odjel za koordinaciju i analitiku kohezijske politike4
4.2.Sektor za partnerski dijalog, strateško izvještavanje i koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova1
4.2.1.Služba za partnerski dijalog i strateško izvještavanje o EU fondovima7
4.2.2.Služba za koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova1
4.2.2.1.Odjel za koordinaciju investicija iz EU instrumenata7
4.2.2.2.Odjel za koordinaciju ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova4
4.3.Sektor za EU programe i međunarodne financijske mehanizme1
4.3.1.Služba za koordinaciju EU programa i programiranje međunarodnih financijskih mehanizama1
4.3.1.1.Odjel za koordinaciju pripreme i provedbe financijskih, društvenih i administrativnih prioriteta4
4.3.1.2.Odjel za koordinaciju pripreme i provedbe gospodarskih, znanstvenih, okolišnih i energetskih prioriteta4
4.3.2.Služba za upravljanje, praćenje i vrednovanje EU programa i međunarodnih financijskih mehanizama1
4.3.2.1.Odjel za upravljanje provedbom, praćenje i vrednovanje programa i projekata4
4.3.2.2.Odjel za financijsko upravljanje, verifikaciju i vrednovanje programa i projekata4
4.4.Sektor za strateško planiranje i upravljanje razvojem1
4.4.1.Služba za strateško planiranje7
4.4.2.Služba za upravljanje razvojem1
4.4.2.1.Odjel za uspostavu sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem3
4.4.2.2.Odjel za praćenje, izvještavanje i vrednovanje akata strateškog planiranja4
4.5.Sektor za komunikaciju i jačanje kapaciteta u području fondova EU1
4.5.1.Služba za jačanje kapaciteta i vidljivost7
4.5.2.Služba za komunikaciju i promotivne aktivnosti7
Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU – ukupno100
5.UPRAVA ZA PROVEDBU OPERATIVNIH PROGRAMA I FINANCIJSKIH INSTRUMENATA1
* neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave1
5.1.Sektor za uspostavu i unaprjeđenje rada sustava1
5.1.1.Služba za uspostavu sustava1
5.1.1.1.Odjel za pripremu i praćenje institucionalnog i pravnog okvira Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«4
5.1.1.2.Odjel za standardizaciju poslovnih procesa i podršku sustavu Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«4
5.1.1.3.Odjel za područje teritorijalnih ulaganja i pričuva za prilagodbu Brexitu5
5.1.1.4.Odjel za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta4
5.1.2.Služba za potporu poslovnim procesima7
5.2.Sektor za nadzor rada sustava1
5.2.1.Služba za provedbu provjera na razini sustava1
5.2.1.1.Odjel za provedbu planiranih provjera na razini sustava6
5.2.1.2.Odjel za osiguranje pravilnosti i zakonitosti izdataka i provedbu ostalih provjera na razini sustava5
5.2.2.Služba za revizije i provedbu ad hoc provjera na razini sustava1
5.2.2.1.Odjel za koordinaciju revizija i kontrola4
5.2.2.2.Odjel za provedbu ad hoc provjera na razini sustava4
5.3.Sektor za horizontalna pitanja i postupanje po prigovorima1
5.3.1.Služba za upravljanje rizicima i horizontalna pitanja1
5.3.1.1.Odjel za upravljanje rizicima5
5.3.1.2.Odjel za praćenje nepravilnosti i potporu sustavu u području javne nabave i državnih potpora6
5.3.2.Služba za postupanje po prigovorima u postupcima odabira operacija1
5.3.2.1.Odjel za pripremu rješenja o prigovorima u postupcima odabira operacija4
5.3.2.2.Odjel za izvještavanje o prigovorima u postupcima odabira operacija, praćenje prakse i postupanje u upravnim sporovima3
5.3.3.Služba za postupanje po prigovorima u provedbi operacija1
5.3.3.1.Odjel za pripremu rješenja o prigovorima u provedbi operacija8
5.3.3.2.Odjel za izvještavanje o prigovorima u provedbi operacija, praćenje prakse i postupanje u upravnim sporovima4
5.4.Sektor za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata1
5.4.1.Služba za praćenje i upravljanje provedbom operativnih programa1
5.4.1.1.Odjel za financijsko praćenje provedbe operativnih programa5
5.4.1.2.Odjel za praćenje i izvještavanje o provedbi operativnih programa4
5.4.1.3.Odjel za vrednovanje učinaka provedbe operativnih programa4
5.4.2.Služba za financijsku kontrolu, prognoziranje i plaćanja1
5.4.2.1.Odjel za plaćanja te financijsku kontrolu i prognoziranje u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture4
5.4.2.2.Odjel za plaćanja te financijsku kontrolu i prognoziranje u područjima energetike, zaštite okoliša, prometne infrastrukture i mobilnosti te informacijsko-telekomunikacijske tehnologije4
5.4.3.Služba za financijske instrumente1
5.4.3.1.Odjel za razvoj modela provedbe financijskih proizvoda3
5.4.3.2.Odjel za pravne poslove financijskih instrumenata3
5.4.3.3.Odjel za provedbu financijskih instrumenata3
5.4.3.4.Odjel za plaćanja i praćenje provedbe financijskih instrumenata3
5.5.Sektor za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te društvene infrastrukture1
5.5.1.Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti1
5.5.1.1.Odjel za pripremu i provedbu projekata u području istraživanja i razvoja4
5.5.1.2.Odjel za pripremu i provedbu projekata u području jačanja poslovne konkurentnosti4
5.5.1.3.Odjel za pripremu i provedbu projekata u području digitalnog razvoja i razvoja e-usluga4
5.5.2.Služba za pripremu i provedbu projekata u području društvene infrastrukture1
5.5.2.1.Odjel za pripremu i provedbu projekata u području socijalne i zdravstvene infrastrukture4
5.5.2.2.Odjel za pripremu i provedbu projekata u području obrazovne infrastrukture4
5.6.Sektor za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike, klimatskih promjena, zaštite okoliša te prometne infrastrukture i mobilnosti1
5.6.1.Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike te prometne infrastrukture i mobilnosti1
5.6.1.1.Odjel za pripremu i provedbu projekata u području energetike4
5.6.1.2.Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima prometne infrastrukture i mobilnosti4
5.6.2.Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima klimatskih promjena i zaštite okoliša1
5.6.2.1.Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima klimatskih promjena, kulturne i prirodne baštine te bioraznolikosti4
5.6.2.2.Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima upravljanja vodama, gospodarenja otpadom te upravljanja rizicima4
5.7.Sektor za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata i za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći1
5.7.1.Služba za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata1
5.7.1.1.Odjel za koordinaciju vanjske stručne pomoći tijelima u sustavu4
5.7.1.2.Odjel za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama i primjenu horizontalnih načela3
5.7.2.Služba za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći1
5.7.2.1.Odjel za pripremu i praćenje provedbe projekata tehničke pomoći3
5.7.2.2.Odjel za provedbu projekata tehničke pomoći4
Uprava za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata – ukupno180
6.UPRAVA ZA REGIONALNI RAZVOJ1
*neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave1
6.1.Sektor za politiku regionalnoga razvoja1
6.1.1.Služba za politiku regionalnoga razvoja i koordinaciju8
6.1.2.Služba za programe regionalnoga razvoja7
6.2.Sektor za podršku regionalnoj i lokalnoj razini1
6.2.1.Služba za koordinaciju regionalnih koordinatora7
6.2.2.Služba za strateške projekte regionalnoga razvoja6
6.3.Sektor za programe urbanoga razvoja1
6.3.1.Služba za pripremu i koordinaciju programa urbanoga razvoja1
6.3.1.1.Odjel za pripremu i praćenje programa urbanoga razvoja5
6.3.1.2.Odjel za horizontalne poslove programa urbanoga razvoja4
6.3.2.Služba za provedbu programa urbanoga razvoja1
6.3.2.1.Odjel za pripremu poziva i provedbu projekata iz područja poduzetništva i kulture6
6.3.2.2.Odjel za pripremu poziva i provedbu projekata iz područja prometa, toplinarstva i brownfield ulaganja5
6.3.2.3.Odjel za financijsko praćenje projekata urbanoga razvoja4
Uprava za regionalni razvoj – ukupno59
7.UPRAVA ZA EUROPSKU TERITORIJALNU SURADNJU1
*neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave1
7.1.Sektor za koordinaciju programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalne strategije1
7.1.1.Služba za prekograničnu suradnju8
7.1.2.Služba za transnacionalnu i međuregionalnu suradnju te makro-regionalne strategije8
7.1.3.Služba za provedbu financijskih mehanizama u području energetike i klimatskih promjena te strateških projekata i inicijativa8
7.2.Sektor za prvostupanjsku kontrolu1
7.2.1.Služba za prvostupanjsku kontrolu programa prekogranične suradnje1
7.2.1.1.Odjel za programe prekogranične suradnje sa zemljama članicama6
7.2.1.2.Odjel za Interreg IPA programe prekogranične suradnje6
7.2.2.Služba za prvostupanjsku kontrolu transnacionalnih i međuregionalnih programa suradnje te Programa »Energija i klimatske promjene«1
7.2.2.1.Odjel za programe suradnje Dunav, Mediteran i URBACT III5
7.2.2.2.Odjel za programe suradnje Središnja Europa, ADRION i Interreg Europe5
7.2.2.3.Odjel za kontrolu Programa »Energija i klimatske promjene«5
7.2.3.Služba za nepravilnosti, kontrolu kvalitete i tehničku pomoć6
7.3.Sektor za upravljanje Interreg programima suradnje1
7.3.1.Služba za provedbu, praćenje i procjenu programa suradnje1
7.3.1.1.Odjel za koordinaciju provedbe programa suradnje4
7.3.1.2.Odjel za horizontalne poslove5
7.3.2.Služba Zajedničkog tajništva Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija5
7.3.3.Služba Zajedničkog tajništva Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora5
7.3.4.Služba za zajednička tajništva s državama članicama EU2
Samostalni izvršitelj u Krapini1
Samostalni izvršitelj u Zadru4
Uprava za europsku teritorijalnu suradnju – ukupno91
8.UPRAVA ZA OTOKE1
*neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave1
8.1.Sektor za programiranje, planiranje i vrednovanje politike razvoja otoka1
8.1.1.Služba za programiranje i pripremu politike razvoja otoka1
8.1.1.1.Odjel za programiranje razvoja otoka5
8.1.1.2.Odjel za pripremu politike razvoja otoka5
8.1.2.Služba za pripremu projekata i natječaja sufinanciranih iz EU fondova6
8.2.Sektor za provedbu, praćenje i koordinaciju politike razvoja otoka i podršku regionalnoj i lokalnoj razini1
8.2.1.Služba za provedbu, praćenje i koordinaciju politike razvoja otoka7
8.2.2.Služba za podršku regionalnoj i lokalnoj razini6
Samostalni izvršitelj u Splitu1
Uprava za otoke – ukupno35
9.UPRAVA ZA POTPOMOGNUTA PODRUČJA1
*neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave1
9.1.Sektor za potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima1
9.1.1.Služba za potpomognuta područja1
9.1.1.1.Odjel za poticajne mjere, pripremu projekata i poziva5
9.1.1.2.Odjel za provedbu projekata za potpomognuta područja5
9.1.2.Služba za područja s razvojnim posebnostima1
9.1.2.1.Odjel za razvojne inicijative, pripremu projekata i poziva4
9.1.2.2.Odjel za brdsko-planinska područja3
9.1.3.Služba za pripremu teritorijalnih programa6
9.2.Sektor za integrirane programe depriviranih područja1
9.2.1.Služba za pripremu programa i koordinaciju1
9.2.1.1.Odjel za pripremu programa i intervencijske planove5
9.2.1.2.Odjel za horizontalna pitanja i koordinaciju5
9.2.2.Služba za provedbu integriranih programa1
9.2.2.1.Odjel za pripremu poziva5
9.2.2.2.Odjel za provedbu projekata5
Uprava za potpomognuta područja – ukupno51
10.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU6
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE – UKUPNO627