Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu

NN 16/2022 (4.2.2022.), Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

161

Na temelju članka 41. stavka 11. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj: 14/21) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O POSLOVIMA OSIGURANJA
U ZATVORSKOM SUSTAVU

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način obavljanja poslova osiguranja u zatvorskom sustavu, način primjene sredstava prisile koja su službenici pravosudne policije ovlašteni primjenjivati u obavljanju poslova u kaznionicama i zatvorima, odora ravnatelja Središnjeg ureda upravne organizacije za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: Središnji ured), odore službenika unutarnje ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda nadležne za poslove osiguranja, odore službenika pravosudne policije (u daljnjem tekstu: odora), zaduženje, zamjena, povrat, nošenje odore, vrste naoružanja i opreme službenika pravosudne policije, te vrste službenih vozila, izgled službenih vozila, oprema i oznake službenih vozila u kaznionicama i zatvorima (u daljnjem tekstu: kaznena tijela).

Rodna ravnopravnost

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Primjena Pravilnika na odgojne zavode i centre

Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika, na odgovarajući način, odnose se i na način obavljanja poslova osiguranja u odgojnim zavodima i centrima.

Plan osiguranja

Članak 4.

(1) Radi provođenja ovog Pravilnika upravitelj kaznenog tijela donosi plan osiguranja.

(2) Planom osiguranja utvrđuje se:

1. postupci i mjere za održavanje reda i sigurnosti u kaznenom tijelu

2. vrsta i količina opreme i naoružanja

3. način obavljanja poslova osiguranja po svakom radnom mjestu

4. evidencije i način vođenja evidencija na poslovima radnih mjesta osiguranja

5. oprema i naoružanje na pojedinom radnom mjestu

6. prostor koji se osigurava, zone motrenja i kretanja službenika na radnim mjestima vanjskog osiguranja

7. znakovi za komuniciranje i prepoznavanje

8. način primopredaje službe na radnim mjestima

9. postupci i mjere u slučaju organiziranog narušavanja reda i stege, požara, elementarnih nepogoda ili drugih izvanrednih okolnosti

10. pretraga prostora i prostorija u kojima osobe lišene slobode borave ili se kreću te

11. drugi postupci i mjere koji su od značaja za sigurnost.

(3) Plan i svaka izmjena plana osiguranja dostavlja se Središnjem uredu.

Dužnosti službenika pravosudne policije

Članak 5.

Službenik pravosudne policije dužan je:

1. prije dolaska na radno mjesto obratiti se nadređenom službeniku radi pregleda spremnosti službenika i ispravnosti opreme i naoružanja

2. primopredaju poslova obaviti prema planu osiguranja za radno mjesto na koje je raspoređen

3. poslove obavljati propisno odjeven sa svom potrebnom opremom i naoružan prema opisu poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i planu osiguranja

4. izvijestiti nadređenog službenika o stanju iz njegovog djelokruga rada

5. surađivati sa službenicima drugih ustrojstvenih jedinica u provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora

6. poduzimati protupožarne i druge potrebne mjere značajne za sigurnost

7. čuvati i držati u ispravnom stanju odoru, opremu i naoružanje

8. javiti se u kazneno tijelo odmah po saznanju za elementarnu nepogodu, požar, pobunu osoba lišenih slobode i druge izvanredne okolnosti

9. izvršavati druge obveze utvrđene planom osiguranja kaznenog tijela.

Tjelesna kondicija i sposobnost službenika pravosudne policije

Članak 6.

(1) Službenik pravosudne policije obvezan je održavati tjelesnu kondiciju radi obavljanja poslova i službenih zadaća i u tu svrhu pohađati nastavu tjelovježbe, borilačkih vještina i gađanja iz vatrenog oružja prema utvrđenim programima.

(2) Najmanje jedanput godišnje obavit će se provjera tjelesne kondicije i sposobnosti službenika pravosudne policije te gađanja iz vatrenog oružja, o čemu će upravitelj pisanim putem izvijestiti Središnji ured.

(3) Neopravdani izostanak s provjere tjelesne kondicije i gađanja iz vatrenog oružja smatra se neizvršavanjem zakonite zapovijedi te podliježe postupku zbog povrede službene dužnosti.

Događaji i radnje od visokog sigurnosnog rizika

Članak 7.

(1) Upravitelj i rukovodeći službenik najviše unutarnje ustrojstvene jedinice nadležne za poslove osiguranja kaznenog tijela (u daljnjem tekstu: rukovoditelj osiguranja) mogu odrediti tim službenika pravosudne policije (u daljnjem tekstu: Interventni tim) prilikom sigurnosno rizičnih sprovođenja i rješavanja značajnijih incidentnih i sigurnosno zahtjevnijih kriznih situacija u kaznenom tijelu.

(2) U slučaju veće prijetnje ugrožavanja reda i sigurnosti ili ugrožavanja reda i sigurnosti kaznenog tijela, kao što su organizirano narušavanje reda i stege, pobune, talačke situacije, postavljanje prepreka u prostorima kaznenih tijela, organiziranih pokušaja bijega, izvanjskih napada na kaznena tijela i slično, ravnatelj nadležan za poslove zatvorskog sustava odobrava Interventne timove iz jednog ili više kaznenih tijela na prijedlog rukovodećeg službenika najviše unutarnje ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda nadležne za poslove osiguranja, koji rukovodi i zapovijeda istima.

(3) Rukovoditelj osiguranja kaznenog tijela u suradnji s instruktorima borilačkih vještina izrađuje standardne operativne postupke za odabir službenika pravosudne policije u Interventni tim, modele postupanja i rješavanja značajnijih incidentnih i sigurnosno zahtjevnijih kriznih situacija, odnosno veće prijetnje ili ugrožavanja reda i sigurnosti u kaznenom tijelu. Standardne operativne postupke dužan je dostaviti upravitelju kaznenog tijela i najvišoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Središnjeg ureda nadležnoj za poslove osiguranja.

(4) Instruktor borilačkih vještina provodi temeljnu i specijalističku obuku, izrađuje stručnu specijalističku literaturu za potrebe provođenja obuke službenika pravosudne policije, sudjeluje u izradi programa rada, stručnog usavršavanja i obuke službenika pravosudne policije i u utvrđivanju standarda iz pojedinih disciplina, pri čemu može koristiti znanje i vještine stručnjaka s ovog područja izvan djelokruga rada Ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

(5) Koordinaciju temeljne i specijalističke obuke, prema programu i elementima koji su uvježbani od strane instruktora borilačkih vještina, mogu provoditi za to posebno osposobljeni službenici pravosudne policije.

(6) Za angažman i korištenje usluga iz stavka 4. ovog članka potrebno je pribaviti suglasnost Središnjeg ureda.

(7) Instruktor naoružanja i gađanja obavlja poslove stručne pripreme i provedbe kontrolno – ocjenskog gađanja službenika pravosudne policije, te surađuje s instruktorom borilačkih vještina na polju taktičke obuke službenika pravosudne policije.

(8) Upravitelj kaznenog tijela odgovoran je za provedbu stručnog usavršavanja iz stavka 4. i 7. ovog članka, o čemu najmanje jednom godišnje podnosi izvješće Središnjem uredu.

(9) Radi postizanja zadovoljavajuće razine operativnosti, službenicima pravosudne policije omogućit će se provođenje edukacija na području fizičke, psihološke i taktičke pripreme.

Zabrane službenicima pravosudne policije

Članak 8.

Službeniku pravosudne policije zabranjeno je:

1. napustiti radno mjesto prije zamjene i obavljene primopredaje poslova prema planu osiguranja za radno mjesto na koje je raspoređen

2. obavljati radnju koja onemogućuje ili umanjuje mogućnost nadzora nad osobama lišenih slobode, objektima odnosno prostorima koje osigurava

3. noću samom ulaziti u prostorije u kojima borave osobe lišene slobode u zatvorenim uvjetima izvršavanja kazne zatvora

4. samom ulaziti u prostoriju u kojoj se prema osobi lišenoj slobode izvršava posebna mjera održavanja reda i sigurnosti

5. samom ulaziti u prostoriju u kojoj se prema osobi lišenoj slobode izvršava stegovna mjera upućivanja u samicu.

Poslovi osiguranja

Članak 9.

(1) Poslovi osiguranja jesu:

1. dežurstvo

2. vanjsko osiguranje

3. unutarnje osiguranje

4. pretraga

5. sprovođenje i

6. drugi poslovi koji proizlaze iz zakona kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) U obavljanju poslova osiguranja može se zatražiti pomoć ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za poslove obrane, drugih državnih i javnih tijela te pravnih osoba.

Dežurstvo

Članak 10.

Dežurstvo obuhvaća praćenje i nadziranje pravilnog i pravovremenog obavljanja poslova iz djelokruga osiguranja prema dnevnom rasporedu poslova i koordinaciju unutarnjeg i vanjskog osiguranja, a u odnosu na službenike pravosudne policije i pridržavanja posebnih obveza i zabrana iz članka 5. i 8. ovoga Pravilnika.

Poslovi dežurstva

Članak 11.

U obavljanju dežurstva službenik pravosudne policije dužan je:

1. prilikom preuzimanja smjene utvrditi stanje u kaznenom tijelu

2. u odsutnosti nadređenih službenika koordinirati i nadzirati obavljanje poslova u kaznenom tijelu i obavljati poslove iz djelokruga rukovoditelja osiguranja ili upravitelja, osim onih koje rukovoditelj osiguranja ili upravitelj moraju osobno obaviti

3. voditi propisane evidencije i obrasce

4. obavljati i druge poslove utvrđene planom osiguranja.

Vanjsko osiguranje

Članak 12.

(1) Vanjsko osiguranje obuhvaća nadzor i zaštitu osoba lišenih slobode, kaznenih tijela te njihove imovine.

(2) Vanjsko osiguranje obavlja se na mjestu, u pokretu, ophodnjom ili na drugi način predviđen planom osiguranja pri čemu službenici pravosudne policije mogu koristiti službene pse i/ili tehnička sredstva.

Službenik na vanjskom osiguranju

Članak 13.

(1) Vanjsko osiguranje obavlja službenik pravosudne policije naoružan i opremljen drugom opremom te tehničkim sredstvima predviđenim planom osiguranja i opisom poslova radnog mjesta.

(2) Službenik pravosudne policije koji obavlja poslove vanjskog osiguranja treba biti osposobljen koristiti svu opremu koja se koristi na poslovima radnog mjesta na koje je raspoređen.

Djelokrug poslova vanjskog osiguranja

Članak 14.

Službenik pravosudne policije na vanjskom osiguranju će:

1. zabraniti neovlaštenoj osobi pristup prostoru, odnosno objektu kojeg osigurava

2. noću zabraniti pristup osobi koja ne zna posebne znakove raspoznavanja, a u posebnim okolnostima predviđenim planom osiguranja i noću i danju

3. održavati vezu sa službenicima na drugim radnim mjestima vanjskog osiguranja i nadređenim službenikom na način utvrđen planom osiguranja i opisom poslova radnog mjesta

4. odmah izvijestiti nadređenog službenika o svim događajima u blizini prostora, odnosno objekta kojeg osigurava, ako su značajni za sigurnost

5. provjeriti identitet osobe koja se neovlašteno nalazi u prostoru koji osigurava i o tome odmah izvijestiti nadređenog službenika.

Trajanje obavljanja poslova na vanjskom osiguranju

Članak 15.

Trajanje obavljanja poslova na vanjskom osiguranju određuje se ovisno o atmosferskim i radnim uvjetima. U izrazito nepovoljnim atmosferskim i radnim uvjetima, službenik pravosudne policije tijekom trajanja smjene može obavljati poslove na vanjskom osiguranju najdulje dva sata neprekidno, ako ne postoje primjereni radni uvjeti za obavljanje poslova vanjskog osiguranja u duljem trajanju neprekidno.

Službeni psi

Članak 16.

(1) U obavljanju poslova osiguranja smiju se koristiti službeni psi sukladno općim propisima o zaštiti životinja.

(2) Službenik pravosudne policije smije voditi istovremeno na povodniku najviše dva psa s brnjicom.

Unutarnje osiguranje

Članak 17.

(1) Unutarnje osiguranje obuhvaća nadzor nad osobama lišenih slobode u kaznenom tijelu, održavanje unutarnjeg reda i stege među osobama lišenih slobode, zaštitu državnih službenika i namještenika, posjetitelja i imovine.

(2) Nadzor postupaka podjele medicinske terapije te iznimno i sudjelovanje u podjeli prethodno pripremljene medicinske terapije osobama lišenim slobode kada istu nije moguće organizirati na drukčiji način.

(3) Unutarnje osiguranje obavlja se neposrednim nadzorom, vizualnim nadzorom, ophodnjom, korištenjem službenih pasa i/ili tehničkih sredstava, te na drugi načinom koji je predviđen planom osiguranja.

(4) Unutarnje osiguranje obavlja službenik pravosudne policije opremljen potrebnom opremom predviđenom planom osiguranja i opisom poslova radnog mjesta.

Poslovi unutarnjeg osiguranja

Članak 18.

(1) Službenik pravosudne policije na unutarnjem osiguranju će:

1. nadzirati osobe lišene slobode tijekom dnevnog rasporeda i za vrijeme spavanja

2. bilježiti zapažanja o ponašanju i radu osoba lišenih slobode koja su od značaja za provođenje pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora, održavanje reda, stege i sigurnosti

3. sprječavati samovoljno udaljavanje osobe lišene slobode iz prostora u kojemu se provode aktivnosti prema kućnom redu, dnevnom rasporedu i pojedinačnom programu izvršavanja kazne zatvora

4. surađivati s ovlaštenim službenim osobama radi provođenja pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora

5. onemogućavati osobi lišene slobode izradu predmeta pogodnih za napad ili drugih predmeta i tvari čije držanje nije dopušteno

6. onemogućavati osobi lišene slobode da bez dopuštenja iznosi predmete ili tvari iz prostora i prostorija radionica i drugih prostorija i prostora kaznenog tijela, te iste oduzeti uz izdavanje potvrde o oduzimanju nedozvoljenih predmeta ili tvari

7. obavljati preglede i pretrage osoba lišenih slobode, prostorija i prostora u kojima osobe lišene slobode borave, rade ili se kreću, opreme, uređaja, inventara i drugih stvari koje se u njima nalaze kao i zidova i podova te pripadajuće infrastrukture, zaposlenika i drugih osoba

8. prilikom primopredaje službe utvrditi točno brojno stanje osoba lišenih slobode.

(2) Službenik pravosudne policije će izvijestiti neposredno nadređenog službenika o svim važnijim zapažanjima za vrijeme provođenja unutarnjeg osiguranja.

Pretraga

Članak 19.

Pretraga obuhvaća: pretragu osoba (osoba lišenih slobode, državnih službenika i namještenika i posjetitelja), stvari, prostorija i prostora kaznenih tijela, te tehničkih uređaja, vozila i strojeva prilikom ulaska, izlaska te zatečenih u prostoru ili objektu kaznenog tijela.

Djelomična i temeljita pretraga

Članak 20.

(1) Pretraga osobe je djelomična ili temeljita.

(2) Djelomična pretraga osobe je uvid u sadržaj njezine odjeće, obuće i drugih pokretnih stvari koje osoba ima kod sebe, a obavlja se na način da službenik pravosudne policije otvorenih dlanova i jednoličnim pokretom tj. laganim dodirom bez zastoja prelazi po odjeći osobe koju pretražuje, te pregledom unutrašnjosti obuće i stvari.

(3) Temeljitu pretragu osobe obavljaju najmanje dva službenika pravosudne policije u zasebnoj prostoriji, bez nazočnosti drugih osoba, detaljnim pregledom osobe i uvidom u sadržaj odjeće, obuće i stvari osobe koja se pretražuje.

(4) Prilikom obavljanja djelomične pretrage službenik pravosudne policije može obaviti i vizualan pregled usne šupljine.

(5) Prilikom obavljanja temeljite pretrage službenik pravosudne policije obavit će vizualan pregled usne šupljine.

(6) Pretraga će se obaviti ako postoji sumnja da osoba lišena slobode skriva predmete ili tvari čije držanje nije dopušteno, a prethodno nije bila pod neposrednim nadzorom službenika pravosudne policije.

(7) Prilikom pretrage osobe i njezinih stvari smiju se koristiti službeni psi i tehnička pomagala (detektori, rendgen uređaji, sustav ogledala i sl.). Pretragu osobe kada službenik pravosudne policije ne koristi tehnička pomagala obavlja službenik pravosudne policije istog spola kao osoba koja se pretražuje.

Pregled tjelesnih otvora

Članak 21.

(1) Pregled tjelesnih otvora obavlja liječnik u zasebnoj prostoriji u prisutnosti službenika pravosudne policije istog spola kao i osoba lišena slobode.

(2) Pregled će se obaviti ako postoji sumnja da osoba lišena slobode skriva predmete ili tvari čije držanje nije dopušteno, a prethodno nije bila pod neposrednim nadzorom službenika pravosudne policije.

Pretraga državnih službenika i namještenika

Članak 22.

Državnog službenika i namještenika upravne organizacije za zatvorski sustav u prostorijama i prostorima kaznenog tijela može se pretražiti djelomično, a temeljito u slučaju osnova sumnje da unosi, iznosi, posjeduje ili skriva predmete ili tvari čije držanje nije dopušteno.

Pretraga posjetitelja

Članak 23.

Branitelj, punomoćnik ili drugi posjetitelj koji posjećuje osobu lišenu slobode u zatvoru, zatvorenoj ili poluotvorenoj kaznionici, pretražit će se djelomično, a temeljito u slučaju sumnje da unosi nedopuštene stvari ili tvari.

Djelomična pretraga

Članak 24.

Djelomična pretraga osobe lišene slobode obavit će se:

1. nakon završetka rada u radionici kaznenog tijela

2. nakon završetka slobodnih aktivnosti tijekom kojih je osoba lišena slobode imala pristup opasnim i/ili nedopuštenim predmetima i tvarima

3. ako su osobi lišene slobode bili dostupni predmeti čije držanje nije dopušteno

4. prije i nakon posjete s nadzorom

5. u slučaju da postoji osnova sumnje da unosi, iznosi, posjeduje ili skriva predmete ili tvari čije držanje nije dopušteno.

Temeljita pretraga

Članak 25.

Temeljita pretraga osobe lišene slobode obavit će se:

1. kod prijama i otpusta

2. prije i nakon sprovođenja

3. prije smještaja u posebno osiguranu prostoriju bez opasnih stvari, prilikom odvajanja od ostalih osoba lišenih slobode, prije smještaja na odjel pojačanog nadzora i osamljenja

4. prije upućivanja u samicu

5. prije svakog izlaska iz zatvora, odnosno zatvorene ili poluotvorene kaznionice i nakon povratka

6. prije i nakon posjete bez nadzora

7. po povratku s radilišta, odnosno s rada u zatvor, zatvorenu, odnosno poluotvorenu kaznionicu

8. ako postoji osnova sumnje da posjeduje ili sakriva predmete ili tvari čije držanje nije dopušteno.

Pretraga prostorija

Članak 26.

(1) Pretraga prostorija i prostora obavlja se uvijek kad postoji osnova sumnje da se u njima nalaze predmeti ili tvari čije držanje nije dopušteno ili kad postoji osnova sumnje da osobe lišene slobode obavljaju nedopuštene radnje, posjeduju ili skrivaju predmete ili tvari čije držanje nije dopušteno.

(2) Pretraga prostorija i prostora obuhvaća pretragu osoba lišenih slobode, prostorija i prostora u kojima osobe lišene slobode borave, rade ili se kreću, opreme, uređaja, inventara i drugih stvari koje se u njima nalaze kao i zidova i podova te pripadajuće infrastrukture .

(3) Opća pretraga obuhvaća pretragu osoba, svih prostorija i prostora kaznenog tijela, opreme, uređaja, inventara i drugih stvari koje se u njima nalaze, zidova, podova i pripadajuće infrastrukture, kao i specijalnih vozila za prijevoz zatvorenika, a obavlja se prema planu osiguranja, najmanje jednom godišnje.

(4) Kod obavljanja pretrage mogu se koristi tehnička pomagala i druga potrebna oprema, kao i službeni psi.

Rešetke i brave

Članak 27.

Vizualnim i neposrednim pregledom, najmanje jednom dnevno, utvrđuju se funkcionalnost i ispravnost brava i rešetki prostorija i prostora u kojima borave ili se kreću osobe lišene slobode.

Postupanje s nedopuštenim predmetima i tvarima

Članak 28.

(1) Predmet ili tvar koja je pretragom pronađena i čije držanje osobi lišenoj slobode nije dopušteno, kao i nedopuštene predmete pronađene pretragom državnih službenika i namještenika ili posjetitelja, oduzet će se.

(2) O oduzetom predmetu ili tvari sastavlja se potvrda o oduzimanju predmeta ili tvari koju potpisuje službenik pravosudne policije i osoba od koje je predmet ili tvar oduzeta. Primjerak potvrde uručit će se osobi od koje je predmet ili tvar oduzeta.

(3) Na temelju odluke upravitelja oduzeti predmet ili tvar može se komisijski uništiti, o čemu se sastavlja zapisnik.

Sprovođenje

Članak 29.

(1) Sprovođenje je odvođenje ili dovođenje osobe lišene slobode iz kaznenog tijela, odnosno u kazneno tijelo.

(2) Službenik pravosudne policije obavlja sprovođenje na temelju naloga za sprovođenje, kojim se određuje i potreba za brojem službenika pravosudne policije, naoružanjem i drugom opremom prilikom sprovođenja.

(3) Sprovođenje se obavlja pješice, službenim vozilom ili iznimno sredstvima javnog prijevoza.

Razlozi sprovođenja

Članak 30.

Osoba lišena slobode se sprovodi:

1. na zahtjev suda, drugog državnog tijela ili tijela s javnim ovlastima sukladno posebnim zakonima

2. radi premještaja ili upućivanja u drugo kazneno tijelo

3. radi liječenja ili medicinske pomoći u zdravstvenoj ustanovi

4. na temelju pisane zamolbe osobe lišene slobode i u drugim slučajevima propisanim posebnim zakonima.

Nalog za sprovođenje

Članak 31.

(1) Sprovođenje se određuje pisanim nalogom za sprovođenje koji sadrži:

1. ime, prezime i matični broj osobe lišene slobode

2. visinu izrečene ili zapriječene kazne zatvora

3. oznaku tijela državne vlasti ili mjesto u koje se sprovodi i svrhu sprovođenja

4. naznaku prijevoznog sredstva, pravac i put kretanja do odredišta sprovođenja

5. stupanj rizika za bijeg osobe lišene slobode i stupanj opasnosti osobe lišene slobode

6. posebnu mjeru održavanja reda i sigurnosti iz članka 143. stavka 2. točke 1. Zakona koja se može poduzimati tijekom sprovođenja

7. naputak o ovlaštenju za primjenu vatrenog oružja, sukladno članku 152. stavka 1. točka 1. i 3. Zakona

8. naznaku sredstva vezivanja koja se primjenjuju tijekom sprovođenja

9. datum i vrijeme sprovođenja

10. ime i prezime, zvanje službenika pravosudne policije određenih za sprovođenje (grupa za sprovođenje) i voditelja sprovođenja

11. naznaku o tome je li potrebno zatražiti potvrdu o obavljenom sprovođenju

12. napomene značajne za sprovođenje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka u slučaju ozbiljnijih ugroza sigurnosti, izvanrednih okolnosti, katastrofa i epidemija većih razmjera, sprovođenje se može provesti i na temelju usmenog naloga rukovodećeg službenika najviše unutarnje ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda nadležne za poslove osiguranja.

(3) U slučaju sprovođenja iz stavka 2. ovoga članka, sastavlja se pisani popis osoba lišenih slobode koje se sprovodi.

Osiguranje sprovođenja

Članak 32.

(1) Broj službenika za sprovođenje odredit će se ovisno o broju osoba lišenih slobode, njihovoj fizičkoj konstituciji i osobinama koje su od značaja za sigurnost, posebnim mjerama održavanja reda i sigurnosti koje će se poduzimati te trajanju i naravi sprovođenja.

(2) Neposredno prije sprovođenja nadređeni službenik upoznat će voditelja sprovođenja s bitnim elementima za uspješno obavljanje sprovođenja osobe lišene slobode.

(3) Ako se osobu lišenu slobode sprovodi u prostorije suda, drugog državnog tijela, tijela s javnim ovlastima ili druge pravne osobe na temelju donesene sigurnosne procjene, za vrijeme trajanja sprovođenja osobi lišenoj slobode ne skidaju se sredstva vezanja lisice za noge, osim u slučajevima neposredne ugroze po život osobe lišene slobode.

(4) Ako se osoba lišena slobode sprovodi radi premještaja, voditelj sprovođenja preuzet će sve osobne stvari osobe lišene slobode.

Upozorenje kod sprovođenja

Članak 33.

Voditelj sprovođenja upozorit će osobu lišenu slobode prema kojoj je u slučaju bijega dopuštena primjena vatrenog oružja.

Izvanredne situacije kod sprovođenja

Članak 34.

(1) Sprovođenje se obavlja bez zaustavljanja i skretanja s pravca i puta sprovođenja utvrđenog nalogom, osim u slučaju bolesti, stanja u prometu, kvara na vozilu ili drugog opravdanog razloga.

(2) U slučaju opravdane potrebe zaustavljanja, ako je moguće, zaustavit će se u najbližem kaznenom tijelu ili policijskoj postaji.

(3) Ako je sprovođenje onemogućeno zbog kvara vozila, zatražit će se pomoć najbližeg kaznenog tijela ili policijske postaje.

(4) O svim izvanrednim postupanjima navedenim u ovom članku, voditelj sprovođenja će odmah izvijestiti dežurnog službenika pravosudne policije u kaznenom tijelu.

Korištenje javnih sanitarnih prostorija za vrijeme sprovođenja

Članak 35.

(1) Osobi lišenoj slobode će se tijekom sprovođenja dozvoliti korištenje sanitarnih prostorija u javnim objektima nakon njihovog pregleda i na način koji omogućuje stalni nadzor osobe lišene slobode, poštujući pri tome njezino dostojanstvo.

(2) Osobe lišene slobode tijekom korištenja javnih sanitarnih prostorija moraju biti vezane na način koji onemogućava bijeg.

Narušeno zdravstveno stanje osobe lišene slobode kod sprovođenja

Članak 36.

(1) Osobu lišenu slobode kojoj se značajno naruši opće zdravstveno stanje tijekom sprovođenja sprovest će se do najbliže zdravstvene ustanove radi pružanja medicinske pomoći.

(2) Ako se sprovođenje ne može nastaviti, osobu lišenu slobode osiguravaju službenici pravosudne policije i o tome odmah izvješćuju dežurnog službenika pravosudne policije u kaznenom tijelu.

Komunikacija s osobom lišenom slobode tijekom sprovođenja

Članak 37.

(1) Službenici pravosudne policije tijekom sprovođenja komunicirat će sa osobom lišenom slobode u mjeri nužnoj za uspješno obavljanje sprovođenja.

(2) Za vrijeme trajanja sprovođenja osoba lišenih slobode, službenici pravosudne policije dužni su spriječiti nedopuštenu komunikaciju s drugim osobama.

Smrt za vrijeme sprovođenja

Članak 38.

(1) U slučaju sumnje da je osoba lišena slobode preminula tijekom sprovođenja, poduzet će se radnje u cilju pružanja pomoći i traži se intervencija žurnih službi, o čemu se odmah izvješćuje dežurnog službenika pravosudne policije u kaznenom tijelu.

(2) Ako se sprovodi više osoba lišenih slobode, a u grupi za sprovođenje sudjeluje dovoljan broj službenika pravosudne policije, sa sprovođenjem ostalih osoba lišenih slobode će se nastaviti.

Potvrda o obavljenom sprovođenju

Članak 39.

(1) Nakon obavljenog sprovođenja osoba lišenih slobode, službenik pravosudne policije zatražit će potvrdu o obavljenom sprovođenju uvijek kada se osoba lišena slobode sprovodi u drugo kazneno tijelo. Potvrda o sprovođenju, u drugim slučajevima, zatražit će se ako je isto predviđeno nalogom za sprovođenje.

(2) Uz potvrdu o sprovođenju, ako se sprovođenje obavlja radi premještaja osobe lišene slobode, službenik pravosudne policije zatražit će i potvrdu o predaji stvari.

Izvješće o sprovođenju

Članak 40.

Voditelj sprovođenja podnosi izvješće upravitelju ili osobi koju on ovlasti o obavljenom sprovođenju.

Sredstva vezivanja

Članak 41.

(1) Primjenom sredstava vezivanja djelomično se ograničava pokretljivost tijela osobe lišene slobode. Osobi lišenoj slobode vežu se ruke, ruke naprijed, ruke na leđa, noge, ruke i noge. Za vezanje se koristi i pojas.

(2) Sredstva vezivanja su lisice za ruke, lisice za noge, lisice za ruke i noge, te pojas. Kada to situacija nalaže, iznimno se mogu primijeniti i priručna sredstva vezivanja kao što su remen, uže, zatezna traka i druga slična sredstva.

(3) Službenik pravosudne policije uporabit će sredstva iz stavka 2. ovog članka na način da sredstvo vezivanja ne nanosi nepotrebne tjelesne boli ili ozljede vezanoj osobi, a da se pritom postigne potrebna razina sigurnosti.

(4) Istovremeno se može primijeniti više sredstava vezivanja temeljem sigurnosne procjene i opasnosti koju predstavlja osoba lišena slobode.

(5) U pravilu se jednim sredstvom vezivanja veže jednu osobu lišenu slobode. Istim sredstvom vezivanja mogu se vezati dvije osobe istog spola.

(6) Prilikom sprovođenja osoba lišenih slobode u zatvor ili iz zatvora, odnosno osoba lišenih slobode koje izdržavaju kaznu zatvora u zatvorenim, poluotvorenim ili otvorenim uvjetima, iste se u pravilu veže sukladno sigurnosnoj procjeni.

(7) Službenici pravosudne policije neće vezati maloljetnu osobu, trudnicu u vidljivom stanju trudnoće, staru osobu, vidljivo bolesnu ili nemoćnu osobu i osobu s invaliditetom, osim u slučaju da prijeti ili ugrožava vlastiti život ili život drugih osoba.

Praćenje provedbe obavljanja poslova osiguranja

Članak 42.

(1) Rukovoditelj osiguranja kaznenog tijela prati provedbu obavljanja poslova osiguranja u kaznenim tijelima.

(2) Službenici Središnjeg ureda, unutarnje ustrojstvene jedinice nadležne za poslove osiguranja, prate zakonitost rada i postupanja u kaznenim tijelima te obavljaju druge poslove propisane Zakonom i drugim propisima.

(3) Praćenje provedbe obuhvaća pravilnost i pravovremenost obavljanja poslova, pridržavanja propisa od strane službenika pravosudne policije i pružanja stručne pomoći službeniku u obavljanju poslova i službenih zadaća.

Opseg praćenja provedbe obavljanja poslova osiguranja

Članak 43.

U obavljanju praćenja provedbe obavljanja poslova osiguranja provjerava se:

1. poznavanje i primjena propisa

2. stanje unutarnjeg reda, stege i sigurnosti

3. stanje naoružanja, opreme i odore, te drugih materijalno tehničkih sredstava koje se koriste u obavljanju poslova osiguranja

4. provođenje programa izobrazbe, nastave naoružanja i gađanja, taktike postupanja i održavanja tjelesne kondicije službenika pravosudne policije

5. ažurnost i pravilnost vođenja evidencija

6. provođenje plana osiguranja

7. druge mjere i radnje od važnosti za sigurnost kaznenog tijela.

Izvješće o obavljenom praćenju provedbe obavljanja poslova osiguranja

Članak 44.

(1) Rukovoditelj osiguranja izvijestit će upravitelja kaznenog tijela o stanju utvrđenom tijekom praćenja provedbe obavljanja poslova osiguranja i predložiti mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka, odnosno za unaprjeđenje rada iz djelokruga poslova osiguranja.

(2) Službenici Središnjeg ureda, unutarnje ustrojstvene jedinice nadležne za poslove osiguranja, izvijestit će ravnatelja nadležnog za poslove zatvorskog sustava o utvrđenom stanju i predložiti mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka, odnosno za unaprjeđenje rada iz djelokruga poslova osiguranja.

Ocjenjivanje

Članak 45.

Prilikom ocjenjivanja rada i učinkovitosti službenika pravosudne policije, uzet će se u obzir i rezultati provjere tjelesne kondicije i sposobnosti te gađanja iz vatrenog oružja.

Posebne mjere održavanja reda i sigurnosti u otvorenoj kaznionici

Članak 46.

(1) Posebnu mjeru održavanja reda i sigurnosti iz članka 143. stavka 2. točka 1. i 2. Zakona u otvorenoj kaznionici izvršit će službenici dežurstva.

(2) Ostale posebne mjere održavanja reda i sigurnosti iz članka 143. Zakona izvršit će se u najbližem kaznenom tijelu uz prethodnu suglasnost Središnjeg ureda. Sprovođenje osoba lišenih slobode izvršit će službenici pravosudne policije tog kaznenog tijela.

(3) Pretragu osoba lišenih slobode, njihovih stvari i prostorija u kojima borave, obavljaju službenici dežurstva.

(4) Iznimno, po odobrenju ravnatelja nadležnog za poslove zatvorskog sustava, za obavljanje poslova osiguranja u otvorenoj kaznionici mogu se angažirati službenici pravosudne policije.

Temelji postupanja službenika pravosudne policije i službenika unutarnje ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda nadležne za poslove osiguranja

Članak 47.

(1) Prilikom postupanja u obavljanju poslova osiguranja ovlaštena službena osoba obvezna je postupati čovječno i poštivati dostojanstvo, ugled i čast svake osobe te druga temeljna prava i slobode čovjeka.

(2) Ovlaštena službena osoba posebno se skrbi o zaštiti osobnih i drugih podataka do kojih je došla kroz prikupljanje, vrednovanje, pohranu, obradu i korištenje istih.

(3) Ovlaštena službena osoba postupa:

1. po službenoj dužnosti

2. na temelju naloga i/ili zapovijedi nadređenog.

(4) Nalozi i/ili zapovijedi za obavljanje poslova osiguranja i postupanje ovlaštene službene osobe izdaju se u usmenoj i/ili pisanoj formi i moraju biti utemeljeni na zakonu, ovome pravilniku i planu osiguranja, jasni, određeni i pravovremeni, a pri njihovu izdavanju mora se imati u vidu razmjer između povoda i svrhe obavljanja poslova osiguranja.

(5) Ovlaštena službena osoba nije dužna izvršiti nalog i/ili zapovijed za koje je očito da se njihovim izvršenjem čini kazneno djelo o čemu je dužna odmah izvijestiti višeg nadređenog službenika.

Postupanja službenika pravosudne policije i službenika unutarnje ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda nadležne za poslove osiguranja

Članak 48.

U obavljanju poslova osiguranja:

1. službenici pravosudne policije i službenici unutarnje ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda nadležne za poslove osiguranja prikupljaju, procjenjuju, vrednuju, pohranjuju, obrađuju i koriste podatke važne za sigurnost kaznenih tijela

2. službenici pravosudne policije utvrđuju istovjetnost i provjeravaju identitet osoba

3. službenici pravosudne policije daktiloskopiraju, fotografiraju i uzimaju druge biometrijske podatke osoba lišenih slobode

4. službenici pravosudne policije i službenici unutarnje ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda nadležne za poslove osiguranja fotografiraju i snimaju

5. službenici pravosudne policije i službenici unutarnje ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda nadležne za poslove osiguranja izdaju upozorenja i naredbe

6. službenici pravosudne policije i službenici unutarnje ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda nadležne za poslove osiguranja utvrđuju prisutnosti alkohola, preliminarno testiraju i sudjeluju pri testiranju na prisutnost droga, psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti

7. službenici pravosudne policije osiguravaju i obavljaju pregled mjesta događaja

8. službenici pravosudne policije obavljaju pregled, obavljaju djelomičnu i temeljitu pretragu osoba, predmeta, prometnih sredstava, prostorija i prostora

9. službenici pravosudne policije privremeno oduzimaju, zadržavaju i uništavaju predmete i tvari

10. službenici pravosudne policije primjenjuju sredstava vezivanja

11. službenici pravosudne policije onemogućavaju let bespilotne letjelice

12. službenici pravosudne policije koriste službene pse

13. službenici pravosudne policije primjenjuju sredstava prisile

14. službenici pravosudne policije i službenici unutarnje ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda nadležne za poslove osiguranja obavljaju i druge poslove sukladno zakonima.

Prikupljanje, procjena, vrednovanje, pohrana, obrada i korištenje podataka važnih za sigurnost kaznenih tijela

Članak 49.

(1) Službenici pravosudne policije i službenici unutarnje ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda nadležne za poslove osiguranja općenito prikupljaju podatke o stanju sigurnosti, kao i po potrebi druge podatke koji mogu utjecati na izmjene stanja sigurnosti kaznenih tijela.

(2) Službenici pravosudne policije i službenici ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležni za poslove osiguranja prikupljaju, vrednuju, pohranjuju, obrađuju i koriste podatke i informacije o događajima i pojavama u kojima su obavljani poslovi osiguranja, druge podatke koji mogu utjecati na izmjene stanja sigurnosti kaznenih tijela, kao i o događajima u kojima su sudjelovali službenici pravosudne policije i to nakon primljene obavijesti drugih nadležnih tijela o istome.

(3) Službenici pravosudne policije i službenici ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležni za poslove osiguranja, zbog obavljanja poslova osiguranja mogu od izvora prikupljati saznanja, koja daje samoinicijativno ili na poticaj, korisna za obavljanje poslova osiguranja i održavanje povoljnog stanja sigurnosti.

(4) Podaci o izvoru dostavljaju se unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Središnjeg ureda nadležnoj za poslove osiguranja koja vodi podatke o izvorima, dodjeljuje jedinstvenu sigurnosnu oznaku izvoru i istu dostavlja predlagatelju registracije izvora koji je dužan koristiti je dalje u radu umjesto osobnih podataka izvora.

(5) O prikupljenim podacima iz stavka 1. i 2. ovog članka sastavlja se službena zabilješka i bez odgode usmeno izvješćuje nadležni rukovoditelj. O prikupljenim podacima iz stavka 3. i 4. ovog članka sastavlja se operativno izvješće.

(6) Vrednovanje podatka obavlja se na način da se procjenjuje pouzdanost izvora podatka i vjerodostojnost podatka. Vrednovanje podatka obavlja službenik koji je podatak prikupio.

(7) Podaci se obrađuju i pohranjuju u pisanom ili digitalnom obliku na način i u obliku koji osigurava njihovu trajnost i zaštitu od neovlaštenog pristupa. Obradu i pohranu podatka obavljaju ovlašten službene osobe nadležne za podatke.

(8) Korištenje podataka podrazumijeva uvid u prikupljene podatke i informacije od važnosti za sigurnost kaznenog tijela koji se nalaze u sistematiziranim evidencijama.

(9) Osobni podaci ne smiju se koristiti protivno namjeni propisanoj ovim Pravilnikom i drugim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(10) Prikupljeni podaci čuvaju se sukladno propisanim rokovima.

Utvrđivanje istovjetnosti i provjera identiteta osoba

Članak 50.

(1) Utvrđivanje istovjetnosti predstavlja postupak tijekom kojeg službenik pravosudne policije provjerava identitet osoba lišenih slobode te drugih osoba koje ulaze, izlaze ili se nalaze u prostoru ili objektu kaznenog tijela ili drugom mjestu na kojem su zatečene od strane službenika pravosudne policije prilikom obavljanja poslova osiguranja kada je provjera identiteta nužna iz sigurnosnih razloga ili zbog prijema u kazneno tijelo.

(2) Službenik pravosudne policije provjerava identitet osoba iz stavka 1. ovoga članka njihovom usporedbom s podacima iz osobne iskaznice, vozačke dozvole, putne ili druge javne isprave s fotografijom izdane od nadležnog službenog tijela kojom se ta osoba služi, odnosno drugim biometrijskim podacima, dok za osobe lišene slobode i prema podacima navedenim u sudskoj odluci.

(3) U slučaju sumnje u identitet i istovjetnost osoba lišenih slobode kada se isto provjerava zbog njezinog prijema u kazneno tijelo, takva osoba se zadržava te se bez odgode o tome obavještava nadležnu policijsku postaju prema sjedištu kaznenog tijela zbog poduzimanja mjere s ciljem provjere njezina identiteta i istovjetnosti.

(4) U slučaju sumnje u identitet drugih osoba koje imaju namjeru ući u prostor ili objekt kaznenog tijela i/ili u slučaju kada njihov identitet nije moguće provjeriti, takvim osobama uskratit će se pristup i ulazak u prostor ili objekt kaznenog tijela.

(5) U slučaju sumnje u identitet drugih osoba koje se nalaze u prostoru ili objektu kaznenog tijela ili drugom mjestu na kojem su zatečene od strane službenika pravosudne policije prilikom obavljanja poslova osiguranja, kada je provjera identiteta nužna iz sigurnosnih razloga, takve osobe se zadržava te se bez odgode o tome obavještava nadležnu policijsku postaju prema sjedištu kaznenog tijela zbog poduzimanja mjere s ciljem utvrđivanja njezina identiteta i istovjetnosti.

(6) Provjera identiteta za dijete ili maloljetnika koji ne posjeduje nikakvu javnu ispravu, u slučajevima kada ulaze u prostor ili objekt kaznenog tijela u pratnji roditelja ili skrbnika, odnosno odgovorne osobe kojoj je dijete ili maloljetnik povjereno na brigu i skrb, provjera identiteta provest će se na temelju vjerodostojnog iskaza njegovog roditelja ili skrbnika, odnosno odgovorne osobe kojoj je dijete ili maloljetnik povjereno na brigu i skrb.

Daktiloskopiranje, fotografiranje i uzimanje drugih biometrijskih podataka

Članak 51.

(1) Službenici pravosudne policije ovlašteni su fotografirati, daktiloskopirati i uzeti druge biometrijske podatke osobe lišene slobode.

(2) Daktiloskopiranje – otisci papilarnih linija prstiju i dlanova osoba lišenih slobode i fotografiranje – signaletičke fotografije osoba lišenih slobode, provode posebno stručno osposobljeni službenici pravosudne policije.

(3) Otisci papilarnih linija i fotografije osoba lišenih slobode pohranjuju se i razmjenjuju putem Jedinstvenog informacijskog sustava za zatvorsku i probacijsku administraciju, a iznimno na drugi odgovarajući način s obvezom naknadne pohrane putem istoga. Fotografije osoba lišenih slobode potrebno je obnavljati minimalno svakih 5 (pet) godina tijekom izdržavanja kazne zatvora.

Fotografiranje i snimanje

Članak 52.

(1) Službenici pravosudne policije i službenici ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležni za poslove osiguranja, fotografiraju i snimaju osobe i predmete u prostoru i objektu kaznenog tijela te specijalnom vozilu za prijevoz osoba lišenih slobode, kao i predmetna vozila, objekte i prostore kaznenog tijela u kojima se nalaze osobe i predmeti kada je to od značaja za obavljanje poslova osiguranja.

(2) Službenik pravosudne policije i službenici ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležni za poslove osiguranja će o fotografiranju i snimanju iz stavka 1. ovoga članka sastaviti zapisnik uz koji je dužan priložiti fotografije i snimke i stvoriti zapis u odgovarajućoj evidenciji, osim u slučaju da su snimke nastale putem sustava video nadzora kaznenog tijela ili vozila za prijevoz osoba lišenih slobode.

Davanje upozorenja i naredbi

Članak 53.

(1) Službenici pravosudne policije i službenici ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležni za poslove osiguranja u obavljanju poslova osiguranja mogu izdavati naredbe i upozorenja osobama lišenim slobode te drugim osobama (državnih službenicima, namještenicima, posjetiteljima i drugima) koje ulaze, izlaze ili se nalaze u prostoru ili objektu kaznionice, odnosno zatvora ili na drugome mjestu na kojem su zatečeni od strane službenika pravosudne policije prilikom obavljanja poslova osiguranja.

(2) Upozorenja i naredbe koje izdaje službenik pravosudne policije i službenik ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležan za poslove osiguranja trebaju biti zakonite, razumljive, nedvosmislene, jasne i provedive.

(3) Službenik pravosudne policije i službenik ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležan za poslove osiguranja davanjem upozorenja i naredbi ukazuje osobama lišenim slobode te drugim osobama (državnih službenicima, namještenicima, posjetiteljima i drugima) koje ulaze, izlaze ili se nalaze u prostoru ili objektu kaznionice, odnosno zatvora ili na drugome mjestu na kojem su zatečeni od strane službenika pravosudne policije prilikom obavljanja poslova osiguranja da svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem određene radnje mogu dovesti u opasnost svoju sigurnost, sigurnost drugih, sigurnost imovine ili do počinjenja kaznenog djela ili prekršaja, odnosno do nastanka mogućih drugih štetnih posljedica.

(4) Ako osoba ne postupi po izdanoj naredbi službenika pravosudne policije, službenik pravosudne policije dužan je naredbodavnim tonom ponoviti naredbu uz priopćenje da će u slučaju ne postupanja po ponovljenoj naredbi primijeniti zakonom predviđeno sredstvo prisile.

(5) Službenik pravosudne policije i službenik ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležan za poslove osiguranja može narediti samo ono ponašanje, djelovanje ili propuštanje određene radnje o kojima izravno ovisi izvršenje poslova osiguranja i to samo za vrijeme koje je nužno za obavljanje tog posla.

Utvrđivanje prisutnosti alkohola, preliminarno testiranje i sudjelovanje pri testiranju na prisutnost droga, psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti

Članak 54.

(1) Službenik pravosudne policije i službenik ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležan za poslove osiguranja obavlja testiranje na prisutnost droga, psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti osoba lišenih slobode, državnih službenika i namještenika u slučaju sumnje na:

1. konzumiranje alkohola i/ili droga, psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti u prostoru ili objektu kaznenog tijela, službenom vozilu ili drugom mjestu na kojem obavljaju poslove sukladno djelokrugu rada i ovlastima

2. dolazak u službu ili dužnost pod utjecajem alkohola i/ili droga, psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti

3. posjedovanje alkohola i/ili droga, psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti u prostoru ili objektu kaznenog tijela, službenom vozilu ili drugom mjestu na kojem obavljaju poslove sukladno djelokrugu rada i ovlastima

4. unošenje alkohola i/ili droga, psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti u prostor ili objekte kaznenih tijela, službeno vozilo ili drugo mjestu na kojem obavljaju poslove sukladno djelokrugu rada i ovlastima.

(2) Službenik pravosudne policije i službenik ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležan za poslove osiguranja ovlašten je u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka izvršiti testiranje prisutnosti alkohola u organizmu pomoću propisanog uređaja. Testiranje prisutnosti droga, psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti u organizmu osoba lišenih slobode, državnih službenika i namještenika obavljaju, u pravilu, zdravstveni djelatnici u zdravstvenoj jedinici kaznenog tijela uz nazočnost službenika pravosudne policije koji pri tome nadzire osobu koju se testira. U slučaju kada osoba osporava rezultat testiranja, službenici pravosudne policije odvest će je u zdravstvenu ustanovu gdje će se izvršiti ponovno testiranje prisutnosti alkohola u organizmu i/ili droga, psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti.

(3) Ako se testiranjem iz stavka 2. ovoga članka u zdravstvenoj ustanovi utvrdi da je osoba testirana na prisutnosti alkohola u organizmu i/ili droga, psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti konzumirala navedeno, troškove ponovljenog testiranja i s time povezane troškove snosi ta osoba, a u protivnome troškovi terete državni proračun.

(4) Službenik pravosudne policije i službenik ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležan za poslove osiguranja dužan je osobi koju testira na prisutnosti alkohola u organizmu dati uputu o načinu korištenja i postupku testiranja sredstvima i uređajima te je upozoriti na posljedice odbijanja podvrgavanja ispitivanju.

(5) Ako ovlaštena službena osoba koja se testira u organizmu ima alkohola iznad 0,00 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka, smatra se da je pod utjecajem alkohola. Ako se odgovarajućim sredstvima ili uređajima ili liječničkim pregledom ili analizom krvi i urina utvrdi prisutnost droga, psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti u organizmu testirane osobe, smatra se da testirana osoba u organizmu ima prisutne droge, psihotropne tvari i/ili lijekove koji utječu na psihofizičke sposobnosti.

(6) Nakon obavljenog ili odbijenog testiranja prisutnosti alkohola u organizmu službenik pravosudne policije i ovlašteni službenik ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležan za poslove osiguranja popunjava odgovarajući zapisnik koji potpisuje testirana osoba, svjedoci ako ih ima i ovlaštena službena osoba koja je obavila testiranje.

(7) Ako se testirana osoba iz stavka 1. ovoga članka nalazi u stanju da zapisnik iz stavka 6. ovoga članka ne može ili ga odbije potpisati, ovlaštena službena osoba isto evidentira u zapisniku.

(8) Utvrđivanje prisutnosti alkohola i/ili prisutnosti droga, psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti uz uporabu propisanog sredstva i mjernog uređaja obavlja posebno obučena ovlaštena službena osoba.

Osiguranje i pregled mjesta događaja

Članak 55.

(1) U obavljanju poslova osiguranja, službenici pravosudne policije u slučaju pojave saznanja o mogućem počinjenju kaznenog djela, prekršaja, teže povrede reda i sigurnosti, teške povrede službene dužnosti ili drugog događaja u povodu kojega je potrebno pregledati mjesto događaja, osigurat će mjesto događaja.

(2) Službenik pravosudne policije dužan je prilikom dolaska na mjesto događaja poduzeti potrebne mjere i radnje u cilju otklanjanja opasnosti za život i zdravlje ljudi ili imovinu, kao i pružanja pomoći ozlijeđenim osobama ako ih ima.

(3) U svrhu zaštite osoba od opasnosti te samog mjesta događaja od neželjenih promjena, osiguranja predmeta i tragova na mjestu događaja, kao i zaštite dostojanstva žrtve, službenik pravosudne policije privremeno će ograničiti pristup i kretanje na prostoru kojeg će odrediti sukladno pravilima struke i zabraniti snimanje mjesta događaja.

(4) Službenik pravosudne policije prikupit će obavijesti o događaju od osoba zatečenih na mjestu događaja.

(5) Pri pregledu mjesta događaja službenik pravosudne policije postupa na način kojim onemogućava uništavanje eventualnih tragova i promjenu zatečenog stanja.

(6) Službenik pravosudne policije dužan je o zatečenom stanju i činjenicama na mjestu događaja, poduzetim radnjama i promjenama na mjestu događaja izvijestiti drugo tijelo ili ovlaštenu službenu osobu nadležno za obavljanje pregleda ili očevida prije početka pregleda ili očevida.

(7) Službenik pravosudne policije dužan je o osiguranju mjesta događaja podnijeti službenu zabilješku.

Način postupanja prilikom pregleda, djelomične i temeljite pretrage osoba, predmeta, prometnih sredstava, prostorija i prostora

Članak 56.

(1) Službenici pravosudne policije uvijek, prilikom ulaza, izlaza ili u prostoru i objektu kaznenog tijela, obavljaju pregled prometnih sredstava, osoba i predmeta koje se u njemu nalaze pri čemu službenik pravosudne policije pregled može obaviti vizualno, dodirom, uporabom drugih osjetila, uvidom u sadržaj i korištenjem tehničkih sredstava kao što su raznovrsni detektori, sustavi ogledala, rendgen uređaji, službeni pas, odnosno na drugi prikladan način. Ako službenik pravosudne policije tijekom pregleda utvrdi da postoje okolnosti koje upućuju na potrebu obavljanja pretrage, istu će i obaviti.

(2) Pretragu osoba obavljaju službenici pravosudne policije istoga spola kao i osoba koju se pretražuje, dok pregled uz korištenje tehničkih i drugih pomagala može obaviti i službenik pravosudne policije različitog spola. Žuran pregled osobe koji je nužan zbog oduzimanja oružja, oruđa ili predmeta prikladnih za napad ili samoozljeđivanje, može obaviti službenik pravosudne policije različitog spola, kao i oduzimanje nedopuštenih predmeta i tvari.

(3) Službenici pravosudne policije, prije započinjanja pregleda i/ili pretrage, upoznat će osobu s razlozima obavljanja pregleda i/ili pretrage te pozvati je da dobrovoljno preda nedopuštenu stvar ili tvar. Prije obavljanja pregleda predmeta, odnosno prometnog sredstva prilikom ulaza, izlaza ili u prostoru i objektu kaznenog tijela, ako je isključena neposredna opasnost za život ljudi ili imovinu, službenik pravosudne policije pozvat će vlasnika, korisnika, odnosno posjednika da omogući uvid u sadržaj predmeta i/ili prometnog sredstva čiji pregled predstoji.

(4) Službenik pravosudne policije, za vrijeme obavljanja pretrage prostorija, prostora ili objekata kaznenog tijela, za prijeko potrebno vrijeme privremeno će ograničiti kretanje u prostorijama, prostorima ili objektima kaznenog tijela koje pregledava.

(5) Pregled i pretragu osobe obavljaju najmanje dva službenika pravosudne policije, osim u iznimnim slučajevima kada za isto postoje opravdani razlozi pregled osobe može obaviti jedan službenik pravosudne policije.

(6) Prilikom pretrage djeteta posjetitelja, pretraga se obavlja na pažljiv i osobito obziran način.

(7) Sukladno raspoloživoj razini sumnje, službenici ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležni za poslove osiguranja, uz prethodno pribavljanje usmenog ili pisanog naloga za pretragu koji izdaje ravnatelj nadležan za poslove zatvorskog sustava, mogu organizirati pretragu i rukovoditi odabranim službenicima pravosudne policije koji obavljaju pretragu, u svakom kaznenom tijelu.

(8) U slučajevima poduzimanja mjera i radnji sukladno svom djelokrugu rada i ovlastima policijskih službenika ministarstva nadležnog na unutarnje poslove, iste obavljaju u nazočnosti službenika pravosudne policije.

Privremeno oduzimanje, zadržavanje i uništavanje predmeta i tvari

Članak 57.

(1) Predmeti i tvari za koje se sumnja da su u svezi s počinjenjem nekog kaznenog djela ili prekršaja, namijenjene bijegu zatvorenika, ugrožavanju reda i sigurnosti te predmeti i tvari za koje se sumnja da mogu narušiti zdravlje, predmeti koje je moguće uporabiti za samoozljeđivanje, napad, kao i druge stvari i tvari čije držanje inače nije dopušteno, službenik pravosudne policije privremeno oduzima, uništava, odnosno predaje uz zapisnik nadležnom državnom tijelu.

(2) U slučaju pronalaska predmeta za koji se sumnja da predstavlja neposrednu opasnost za život ili zdravlje ljudi ili opasnost za imovinu, ako sigurnosna procjena ukazuje da ga nije moguće na siguran način učiniti bezopasnim ili na siguran način premjestiti na drugo mjesto, službenici pravosudne policije poduzet će potrebne mjere sigurnosti i žurno izvijestiti nadležno tijelo koje raspolaže resursima za sigurno uklanjanje, odnosno uništavanje takvog predmeta.

(3) O privremeno oduzetim predmetima i tvarima službenik pravosudne policije dužan je izdati potvrdu.

(4) Privremeno oduzete predmete i tvari mogu se prema potrebi fotografirati i snimati te se, u pravilu, osigurane na odgovarajući način pohranjuju i čuvaju u službenim prostorijama kaznenog tijela.

Način onemogućavanja leta bespilotne letjelice

Članak 58.

Službenik pravosudne policije ovlašten je poduzeti potrebne mjere i radnje u cilju otklanjanja opasnosti za ljude i imovinu kaznenog tijela koja prijeti od bespilotne letjelice pri čemu može, uporabom prikladnih sredstava, onemogućiti let bespilotne letjelice koja se bez potrebnih odobrenja nalazi u štićenom prostoru kaznenog tijela.

Način korištenje službenih pasa

Članak 59.

(1) Službenici pravosudne policije prilikom obavljanja poslova osiguranja mogu koristiti službene pse.

(2) Službeni pas je posebno izvježbani pas koji se, pod nadzorom posebno obučene ovlaštene službene osobe – službenika pravosudne policije vodiča psa, može koristiti za pronalazak nedopuštenih stvari i tvari kao što su opojna sredstva, mobilni uređaji, duhanski proizvodi i u drugim slučajevima prilikom obavljanja poslova osiguranja, kao i za zaštitne i čuvarske te druge namjene prilikom obavljanja poslova osiguranja.

(3) Ako za vrijeme obavljanja poslova osiguranja službeni pas ostane bez nadzora posebno obučene ovlaštene službene osobe – službenika pravosudne policije vodiča psa, druga ovlaštena službena osoba – službenik pravosudne policije dužan je poduzeti potrebne mjere u cilju nadzora službenog psa.

Sredstva prisile

Članak 60.

(1) Službeniku pravosudne policije dopušteno je primijeniti sredstva prisile pod uvjetima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom, u pravilu nakon što mjerama upozorenja i naredbi nije postigao cilj njihovog izdavanja.

(2) Službenik pravosudne policije primijenit će ono sredstvo prisile kojim se uz najblaže posljedice postiže cilj i prestat će s primjenom odmah po prestanku razloga za primjenu.

(3) Službenik pravosudne policije, bez odgode, dužan je pružiti prvu pomoć i zatražiti organizaciju liječničke pomoći vidljivo ozlijeđenoj osobi prema kojoj su primijenjena sredstva prisile. Organizaciju liječničkog pregleda potrebno je zatražiti za osobu prema kojoj je primijenio sredstava prisile i u slučaju kada na njoj nema vidljivih ozljeda.

(4) Prije primjene sredstva prisile službenik pravosudne policije će o tome upozoriti osobu prema kojoj sredstvo prisile namjerava primijeniti, osim ako bi isticanje upozorenja dovelo u pitanje izvršenja službene zadaće.

Okolnosti primjene sredstava prisile

Članak 61.

(1) Službenik pravosudne policije primjenjuje sredstva prisile samo kad je to nužno radi sprječavanja bijega osobe lišene slobode, sprječavanja i/ili svladavanja tjelesnog napada na službene ili druge osobe, sprječavanja nanošenja ozljeda drugim osobama, sprječavanja samoozljeđivanja, namjernog prouzrokovanja materijalne štete, radi sprječavanja samovoljnog udaljavanja osobe s određenog mjesta, kao i radi svladavanja druge vrste pasivnog ili aktivnog otpora osobe lišene slobode.

(2) Sredstva prisile dopušteno je primijeniti i radi sprječavanja neovlaštenog ulaska osoba u prostore ili objekte kaznenog tijela, protiv osoba koje se neovlašteno nalaze ili su zatečene u prostorima ili objektima kaznenog tijela, protiv osoba koje su započele sa radnjama u cilju oslobađanja osoba lišenih slobode i/ili napada na osobe lišene slobode.

(3) Sredstvo prisile dopušteno je primijeniti prema pokretnim uređajima koji su daljinski upravljani, programirani ili autonomni i/ili upravljani na drugi način, a kojim se narušava sigurnost kaznenog tijela.

Ograničenja primjene sredstava prisile

Članak 62.

(1) Sredstva prisile, osim zahvata za privođenje i tehnika obrane, neće se primijeniti prema osobama lišenim slobode koje su vidljivo bolesne ili nemoćne osobe, stare ili osobe s invaliditetom, kao niti prema osobama lišenim slobode koje se nalaze u vidljivom stadiju trudnoće.

(2) Iznimno, druga sredstva prisile, primijenit će se i prema osobama iz stavka 1. ovoga članka ako vatrenim oružjem ili drugim opasnim sredstvom neposredno ugrožavaju život službenika pravosudne policije, život druge osobe ili vlastiti život, odnosno u slučajevima kada se napad ili otpor ne mogu svladati na drugi način.

Primjena zahvata za privođenje, tehnike obrane, palice i raspršivača s dopuštenim neškodljivim tvarima

Članak 63.

(1) Za svladavanje pasivnog otpora osoba lišenih slobode, primjenjuju se samo zahvati za privođenje.

(2) Kada su ispunjeni uvjeti za primjenu zahvata za privođenje i tehnika obrane, u cilju svladavanja aktivnog otpora, službenik pravosudne policije može primijeniti i raspršivač s dopuštenim neškodljivim tvarima ako prosudi da se primjenom toga sredstva osigurava uspješno svladavanje otpora i s najmanje štetnih posljedica postiže svrha primjene.

(3) Službenik pravosudne policije ovlašten je primijeniti palicu u slučajevima kada je primjena zahvata za privođenje, tehnike obrane ili raspršivača s dopuštenim neškodljivim tvarima bezuspješna ili ne jamči uspjeh.

(4) Pod primjenom palice smatra se udarac palicom po tijelu izbjegavajući pritom udarac po glavi, vratu, genitalijama i drugim vitalnim dijelovima tijela.

(5) S primjenom palice prestat će se čim prestane aktivni otpor.

Primjena električnog paralizatora

Članak 64.

(1) Pod primjenom električnog paralizatora podrazumijeva se trenutno onesposobljavanje osobe na principu kratkotrajnog udara visokonaponske struje slabe jakosti ispucavanjem sonde u osobu na daljinu ili primjenom električnog paralizatora kao elektrošokera djelovanjem u izravnom kontaktu s tijelom osobe izbjegavajući pritom genitalije i dojke žene.

(2) Osim u slučaju kada je dopuštena primjena vatrenog oružja, primjena električnog paralizatora nije dopuštena ako ispucavanjem sonde ili njegovom primjenom kao elektrošokera nije moguće izbjeći kontakt sonde ili elektrošokera u području glave i vrata osobe.

(3) Primjena električnog paralizatora dopuštena je uvijek kada je dopušteno primijeniti palicu, mlazove s vodom, podražavajuća kemijska sredstva i vatreno oružje, ako se primjenom toga sredstva osigurava uspješno svladavanje otpora i s najmanje štetnih posljedica postiže svrha primjene.

Primjena mlazova s vodom i podražavajućih kemijskih sredstava

Članak 65.

(1) U slučaju težeg narušavanja reda od strane više osoba lišenih slobode istovremeno i na istom mjestu dopuštena je primjena mlazova s vodom i podražavajućih kemijskih sredstava.

(2) Primjena podražavajućih kemijskih sredstava dopuštena je i ako se osoba lišene slobode zatvorila (zabarikadirala) u prostoriju ili na drugi način zapriječila pristup.

(3) Primjena neškodljivih kemijskih spojeva u dozvoljenim koncentracijama ne smatra se primjenom podražavajućih kemijskih sredstava iz stavka 2. ovog članka.

Primjena vatrenog oružja

Članak 66.

(1) Primjena vatrenog oružja dopuštena je kada drugim sredstvima prisile nije moguće:

1. onemogućiti bijeg istražnih zatvorenika ili zatvorenika koji izdržavaju kaznu zatvora u zatvorenim uvjetima u kaznionici zatvorenog tipa odnosno zatvoru, pri svladavanju vanjskog kružnog zida ili vanjske ograde kaznenog tijela

2. prilikom sprovođenja onemogućiti bijeg zatvorenika koji izdržava kaznu zatvora od pet godina ili težu kaznu ili se radi o zatvoreniku kojem je određen istražni zatvor (istražni zatvorenik) u kaznenom postupku koji se protiv njega vodi zbog kaznenog djela za koje je propisana kazna od najmanje deset godina zatvora ili kazna dugotrajnog zatvora

3. odbiti istodoban ili izravno predstojeći protupravni napad kojim se ugrožava život osoba lišenih slobode, službenika ili drugih osoba zatečenih u kaznom tijelu ili tijekom sprovođenja.

(2) Primjena vatrenog oružja nije dopuštena prema kažnjeniku i kažnjeniku na prekršajnom zadržavanju, osim ako je primjena vatrenog oružja jedino sredstvo za obranu od napada iz stavka 1. točka 3. ovog članaka.

(3) Primjena vatrenog oružja nije dopuštena kada dovodi u opasnost život drugih osoba osim ako je primjena vatrenog oružja jedino sredstvo za obranu od napada ili za uklanjanje izravne opasnosti po život.

(4) Prije primjene vatrenog oružja službenik pravosudne policije upozorit će osobu prema kojoj namjerava primijeniti vatreno oružje riječima: »stoj, pravosudna policija,« nakon čega slijedi upozorenje »stoj, pucat ću.« Ako niti na upozorenje »stoj, pucat ću« bijeg osobe lišene slobode, protupravni napad kojim se ugrožava život osobe lišene slobode, službenih ili drugih osoba zatečenih u kaznenom tijelu ili tijekom sprovođenja ne prestane, primijenit će vatreno oružje.

(5) Upozorenje iz stavka 4. ovog članka neće se uputiti ako je protupravni napad u tijeku i time je ugrožen život službenika pravosudne policije ili život drugih osoba i u slučajevima kada izdavanje upozorenja dovodi u pitanje izvršenje službene zadaće.

(6) Službenik pravosudne policije, nakon upućenog upozorenja iz stavka 4. ovog članka, u slučajevima i na način kada se istim ne dovodi u opasnost druge ljude i imovinu, može u zrak ispaliti upozoravajući hitac iz vatrenog oružja.

(7) Ispaljivanje hica upozorenja, kao i ispaljivanje hica zbog traženja pomoći, u slučaju kada su ispunjeni uvjeti za primjenu vatrenog oružja, na smatra se primjenom sredstva prisile.

Izvješće o primjeni sredstava prisile

Članak 67.

(1) O razlozima i načinu primjene sredstava prisile službenik pravosudne policije dostavit će pisano izvješće upravitelju.

(2) Izvješće sadrži: naznaku sredstva prisile koje je primijenjeno, podatke o osobi prema kojoj je sredstvo prisile primijenjeno, razloge primjene, vrijeme, mjesto i nastale posljedice.

(3) Nakon primjene sredstava prisile obavezan je liječnički pregled osobe lišene slobode, koji se ponavlja protekom od najmanje 12 sati.

(4) O primjeni sredstava prisile upravitelj će bez odgode, a najkasnije u roku od 48 sati, dostaviti pisano izvješće s ocjenom zakonitosti primjene sredstava prisile Središnjem uredu i nadležnom sucu izvršenja, odnosno sudu koji vodi kazneni postupak.

Dijelovi odore službenika pravosudne policije

Članak 68.

(1) Odora službenika pravosudne policije sastoji se osnovnih i dodatnih dijelova.

(2) Osnovni dijelovi odore jesu:

1. kapa šilt

2. kapa beretka

3. kapa vunena

4. hlače zimske (muške/ženske)

5. hlače ljetne (muške/ženske)

6. košulja dugih rukava (muška/ženska)

7. košulja kratkih rukava (muška/ženska)

8. majica kratkih rukava (muška/ženska)

9. pulover (muški/ženski)

10. jakna vodonepropusna s kapuljačom (muška/ženska)

11. jakna vjetronepropusna (muška/ženska)

12. čarape ljetne

13. čarape zimske

14. cipele visoke zimske (muške/ženske)

15. cipele niske ljetne (muške/ženske)

16. rukavice zimske (muške/ženske)

17. remen za hlače

18. komplet za nošenje opreme (naoružanje, lisice, okvir za streljivo, lampa, nosač za palicu, raspršivač s dozvoljenim neškodljivim tvarima i nosač za službenu značku).

(3) Dodatni dijelovi odore jesu:

1. kombinezon

2. crna potkapa

3. kišni ogrtač.

(4) Pripadajući dijelovi odore službenika pravosudne policije jesu oznaka pravosudne policije i oznaka zvanja.

(5) Ravnatelj nadležan za poslove zatvorskog sustava donosi propisnik u kojem su opisani dijelovi odore službenika pravosudne policije.

Oprema službenika pravosudne policije

Članak 69.

Opremom u smislu ovog Pravilnika smatra se osnovna i posebna oprema koju koriste službenici pravosudne policije radi obavljanja poslova osiguranja, pripadajuća specijalna oprema za naoružanje, oprema potrebna za uspostavu informatičko-komunikacijske povezanosti, zaštitu podataka informatičko-komunikacijskih sustava koje službenici pravosudne policije koriste.

Osnovni dijelovi opreme

Članak 70.

(1) Osnovni dijelovi opreme službenika pravosudne policije na osobnom zaduženju čine:

1. odora službenika pravosudne policije

2. sredstva za vezanje ruku

3. raspršivač s dozvoljenim neškodljivim tvarima.

(2) Dijelovi opreme službenika pravosudne policije na zaduženju u kaznenim tijelima mogu biti:

1. naoružanje i oprema za naoružanje

2. palica gumena

3. interventna palica (tonfa)

4. zaštitna kaciga s vizirom

5. štitnici za pojedine dijelove tijela

6. zaštitne naočale i maske

7. zaštitne rukavice

8. štitovi i integrirana zaštitna sredstva

9. balistički prsluci i sredstva za balističku zaštitu

10. baterijske svjetiljke

11. uređaji i sredstva za utvrđivanje prisutnosti alkohola i droga u organizmu

12. uređaji i sredstva za preliminarno testiranje opojnih sredstava

13. inspekcijska ogledala

14. uređaji za audio/video digitalno snimanje, obradu i pohranu podataka

15. ručni detektori metala i detektori metala za nadzor prolaza osoba

16. endoskopski odnosno videoskopski uređaji rigidni, polufleksibilni ili fleksibilni

17. sva vozila sa obilježjima upravne organizacije za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa te uređaji koji se u njih ugrađuju i pričuvni dijelovi takvih vozila i uređaja

18. sva vozila bez obilježja upravne organizacije za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, a koriste se u svrhu obavljanja redovnih poslova osiguranja

19. sredstva vezivanja i priručna sredstva vezivanja

20. alat za obavljanje pretraga

21. podražavajuća kemijska sredstva.

(3) Osnovnu opremu navedenu u stavku 2. ovog Pravilnika službenik pravosudne policije zadužuje ovisno o radnom mjestu ili poslovima, te planu osiguranja kaznenog tijela.

Naoružanje

Članak 71.

(1) Naoružanje službenika pravosudne policije na zaduženju u kaznenim tijelima može biti:

1. kratko i dugo vatreno oružje (repetirajuće, poluautomatsko i automatsko) kalibra do 20 mm

2. oružje za ispaljivanje gumenog streljiva

3. oružje za ispaljivanje dozvoljenih kemijskih sredstava

4. električni paralizator

5. plinsko oružje

6. oružje za signalizaciju i

7. druga prikladna oružja za održavanje reda i potrebne razine stanja sigurnosti.

(2) Naoružanje službenik pravosudne policije zadužuje ovisno o radnom mjestu ili poslovima, te planu osiguranja kaznenog tijela.

Oprema za naoružanje

Članak 72.

(1) Pripadajuću opremu naoružanja službenika pravosudne policije na zaduženju u kaznenim tijelima čine:

1. pričuvni dijelovi za naoružanje

2. alati i oprema za održavanje naoružanja

3. oprema za čuvanje i transport naoružanja

4. oprema za ispitivanje naoružanja

5. komplet za nošenje oružja

6. komplet za skriveno nošenje oružja.

(2) Posebnu opremu za naoružanje službenika pravosudne policije na zaduženju u kaznenim tijelima čine:

1. mehanički i optički ciljnici

2. rasvjetna tijela za naoružanje.

(3) Opremu za naoružanje službenik pravosudne policije zadužuje ovisno o radnom mjestu ili poslovima, te planu osiguranja kaznenog tijela.

Informatičko-komunikacijska povezanost

Članak 73.

(1) Posebnu opremu službenika pravosudne policije na zaduženju u kaznenom tijelu čine:

1. uređaji i sustavi tehničke zaštite objekata i štićenih prostora

2. protočni i prijenosni rendgenski uređaji

3. detektori eksploziva

4. IC uređaji za motrenje u smanjenim uvjetima vidljivosti

5. elektronički uređaji ili sustavi za detekciju toplinskog zračenja, ručni termovizijski uređaji, mobilni i stacionarni termovizijski sustavi

6. uređaji i sredstva za radiološku, kemijsku i biološku identifikaciju, zaštitu i dekontaminaciju

7. uređaji za detekciju i otkrivanje radio signala

8. elektronički uređaji za ometanje radio-signala

9. posebne torbe za nošenje i korištenje opreme i naoružanja

10. sredstva za nadzor kaznenog tijela iz zraka i

11. druga oprema potrebna za obavljanje poslova osiguranja.

(2) Posebnu opremu službenik pravosudne policije zadužuje ovisno o radnom mjestu ili poslovima, te planu osiguranja kaznenog tijela.

Oprema za komunikaciju

Članak 74.

(1) Opremu potrebnu za uspostavu informatičko-komunikacijske povezanosti službenika pravosudne policije na zaduženju u kaznenim tijelima čine:

1. radio-uređaji i njihovi dodaci

2. računalni sustavi s opremom, mrežna oprema i pripadajući komunikacijski uređaji te sigurnosni sustavi s hardverskim i softverskim komponentama koji čine jedinstveni i standardizirani Informacijski sustav koji je u službenoj upotrebi u zatvorskom sustavu.

(2) Opremu potrebnu za uspostavu informatičko-komunikacijske povezanosti službenik pravosudne policije zadužuje ovisno o radnom mjestu ili poslovima, te planu osiguranja kaznenog tijela.

Povrat odore i opreme

Članak 75.

(1) Službenik pravosudne policije i službenik ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležan za poslove osiguranja kojem je rješenjem utvrđen prestanak statusa ovlaštenja ovlaštene službene osobe, odmah po pravomoćnosti odluke o prestanku, dužan je vratiti iskoristive dijelove odore i opreme u kazneno tijelo.

(2) U slučaju smrti službenika pravosudne policije i smrti službenika ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda nadležne za poslove osiguranja, obitelj ili službeni nasljednici obvezuju se na povrat odore i opreme u roku od 15 dana od dana saznanja za smrt.

Zamjena odore i opreme

Članak 76.

(1) Dio odore ili opreme zamjenjuje se ako je uništen ili dotrajao.

(2) Dio odore ili opreme koji je oštećen ili uništen u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe, zamijenit će se bez naknade službenika pravosudne policije.

(3) Službenik pravosudne policije i službenik ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležan za poslove osiguranja koji je obvezan nadoknaditi štetu zbog oštećenja ili uništenja dijela odore ili opreme, štetu nadoknađuje u visini nabavne cijene novog dijela.

(4) Zadužene odore, oprema i oznake koriste se do isteka za njih propisanih rokova.

Rokovi uporabe odore

Članak 77.

(1) Dijelovi odore i najkraći rokovi uporabe:


Dijelovi odoreRok uporabe (mj.)Količina
(kom.)
1.kapa vunenaprvo zaduženje1
2.šilt kapa361
3.beretka kapaprvo zaduženje1
4.hlače zimske (m/ž)242
5.hlače ljetne (m/ž)243
6.košulja dugih rukava (m/ž)242
7.košulja kratkih rukava (m/ž)242
8.majica kratkih rukava (m/ž)246
9.pulover (muški/ženski)prvo zaduženje1
10.jakna vodonepropusna s kapuljačom (m/ž)prvo zaduženje1
11.jakna vjetronepropusna (m/ž)prvo zaduženje1
12.čarape ljetne248
13.čarape zimske245
14.cipele visoke zimskeprvo zaduženje1
15.cipele niske ljetne (m/ž)121
16.rukavice zimske (m/ž)prvo zaduženje1
17.komplet za nošenje oružja i opremeprvo zaduženje1
18.crna potkapaprvo zaduženjesukladno planu osiguranja
19.kombinezonprvo zaduženjesukladno planu osiguranja
20.kišni ogrtačprvo zaduženjesukladno planu osiguranja

(2) Dijelovi odore i opreme koje službenik pravosudne policije zaduži i potom koristi do trenutka potpune eksploatacije, uništenja ili gubitka, smatra se prvim zaduženjem u smislu ovoga Pravilnika.

(3) Dijelovi odore crna potkapa, kombinezon, kišni ogrtač zadužuje kazneno tijelo te se istim opremaju službenici pravosudne policije sukladno planu osiguranja.

Nošenje odore i opreme

Članak 78.

(1) Službenik pravosudne policije nosi odoru i opremu prilikom obavljanja službe.

(2) Kada za to postoje opravdani razlozi, upravitelj kaznenog tijela može odrediti da službenik pravosudne policije obavlja određeni posao osiguranja u civilnoj odjeći.

(3) Upravitelj kaznenog tijela određuje razdoblje nošenja zimske, odnosno ljetne odore ovisno o godišnjem dobu i vremenskim uvjetima.

(4) U ljetnu odoru spadaju dijelovi odore iz članka 77. stavka 1. navedeni pod rednim brojem: 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 19, i 20.

(5) U zimsku odoru spadaju dijelovi odore iz članka 77. stavka 1. navedeni pod rednim brojem: 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, i 20.

(6) Ravnatelj nadležan za poslove zatvorskog sustava i službenici unutarnje ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležne za poslove osiguranja, mogu nositi odoru službenika pravosudne policije.

Oznake na odori

Članak 79.

Oznaka pravosudne policije je od tkanine, veličine 110 mm x 80 mm. Na lijevom i desnom obrubu oznake je hrvatski pleter (troplet) žutozlatne boje. U sredini na crnoj podlozi je dio grba Republike Hrvatske i to crveno-bijela polja, a preko njega mač i vaga u žutozlatnoj boji. Iznad grba, s lijeve i desne strane je hrvatska trobojnica. U gornjem dijelu oznake na crnoj podlozi žutozlatnim slovima ispisano je »PRAVOSUDNA POLICIJA«. U donjem dijelu oznake lijevo od ručke mača upisano je žutozlatnom bojom slovo »R«, a desno od ručke mača slovo »H«, početna slova Republike Hrvatske.

Mjesta za oznake na odorama

Članak 80.

(1) Oznaka pravosudne policije nosi se na oba rukava košulja, zimske jakne s kapuljačom, jakne vjetronepropusne, pulovera i kombinezona.

(2) Na majici kratkih rukava na lijevom predjelu prsa otisnuta je oznaka pravosudne policije veličine 75 mm x 55 mm.

(3) Oznake zvanja nalaze se na naramenicama koje se nose pričvršćene na držačima za naramenice košulja, zimske jakne s kapuljačom, jakne vjetronepropusne i pulovera.

(4) Značka pravosudne policije nosi se na lijevoj strani jakne, košulje i kompleta za nošenje opreme.

Oznake na kapama

Članak 81.

(1) Grb Republike Hrvatske na pleteru eliptičnog oblika s izvezenom vagom je od tkanine na crnoj podlozi, visine 44 mm, širine 25 mm, crveno-bijelih polja, položen je na pleteru širine 6 mm žutozlatne boje, oblika elipse visine 35 mm, širine 61 mm.

(2) Grb Republike Hrvatske iz stavka 1. ovog članka nosi se na prednjoj lijevoj strani beretke i vunene kape službenika pravosudne policije.

Oznake zvanja na odori ravnatelja nadležnog za poslove zatvorskog sustava i službenika unutarnje ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležne za poslove osiguranja

Članak 82.

(1) Oznake zvanja na odorama ravnatelja nadležnog za poslove zatvorskog sustava i službenika unutarnje ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležne za poslove osiguranja dio su ovog Pravilnika (Prilog 1.).

(2) Opis o znaka zvanja ravnatelja nadležnog za poslove zatvorskog sustava i službenika unutarnje ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležne za poslove osiguranja:

1. »voditelj odjela« – u obliku je pravokutnika, širine 48 mm i dužine 80 mm, iz hrvatskog tropleta srebrne boje širine 10 mm, i jednim šesterokutom veličine 15 mm srebrne boje u sredini pravokutnika

2. »voditelj službe« – u obliku je pravokutnika, širine 48 mm i dužine 80 mm, iz hrvatskog tropleta srebrne boje širine 10 mm, i dva šesterokuta veličine 15 mm srebrne boje, simetrično raspoređenih u sredini pravokutnika

3. »načelnik Sektora« – u obliku je pravokutnika, širine 48 mm i dužine 80 mm, iz hrvatskog tropleta srebrne boje širine 10 mm, i tri šesterokuta veličine 15 mm srebrne boje, simetrično raspoređenih u sredini pravokutnika

4. »ravnatelj« – u obliku je pravokutnika, širine 48 mm i dužine 80 mm, iz hrvatskog tropleta zlatne boje širine 15 mm, i jednim šesterokutom veličine 15 mm zlatne boje u sredini pravokutnika.

Službena vozila

Članak 83.

(1) Službena vozila su vozila na motorni pogon, i to specijalna vozila i vozila za obavljanje redovne djelatnosti kaznenih tijela.

(2) Specijalna vozila su vozila za:

1. prijevoz osoba lišenih slobode

2. prijevoz osoba lišenih slobode – bolesnika

3. gašenje požara.

(3) Specijalno vozilo za prijevoz osoba lišenih slobode i osoba lišenih slobode – bolesnika je u pravilu bijele boje.

(4) Specijalno vozilo za gašenje požara je crvene boje.

(5) Vozilo za obavljanje ostale redovne djelatnosti kaznenih tijela može se po potrebi koristiti i za prijevoz osoba lišenih slobode ako je opremljeno za prijevoz osoba.

(6) Oznake i oprema službenih vozila opisana je propisnikom kojeg donosi ravnatelj nadležan za poslove zatvorskog sustava.

Službena vozila za prijevoz maloljetnika

Članak 84.

Sprovođenje maloljetnika koji su na izvršavanju odgojne mjere u odgojnom zavodu u pravilu se obavlja u službenim vozilima bez oznaka.

Izgled službenika pravosudne policije

Članak 85.

(1) Službenici pravosudne policije dužni su brinuti se o svojem vanjskom izgledu, uredno se šišati i brijati, a brkove i bradu ako ih nose, uredno održavati.

(2) Službenici pravosudne policije tijekom obnašanja službe dužni su nositi propisanu odoru i opremu. Na otvorenom prostoru službenici pravosudne policije na glavi nose kapu ili drugo propisano pokrivalo.

(3) Službenici pravosudne policije moraju uskladiti svoj vanjski izgled sukladno sljedećim uputama:

1. kosa uredna, ošišana sa strane, na zatiljku na tjemenu; ako se nose zalisci, mogu biti dugi do sredine uha

2. kosa službenica pravosudne policije uredna, ošišana tako da ne prelazi donji dio ovratnika košulje; duga kosa mora biti uredno svijena (povezana) tako da ne prelazi gornji dio ovratnika košulje; oblik frizure ne smije smetati pravilnom nošenju pokrivala za glavu ili zaštitne maske

3. dopušteno je bojenje kose, brade ili brkova samo u prirodnim bojama kose, brade ili brkova; nije dopušteno uređivanje frizure urezivanjem raznih likova (npr. crte u kosi)

4. brada ne smije biti duža od 1 cm te ne smije smetati obavljanju profesionalne dužnosti

5. brkovi ne smiju prelaziti donju usnicu niti biti spojeni sa zaliscima; ne smiju biti duži od crte gdje se spajaju gornja i donja usnica

6. nije dopušteno nošenje nakita niti tetovaža na licu

7. vidljive tetovaže koje službenik posjeduje ne smiju biti rasističkog sadržaja, grube, nasilne, seksističke, homofobne, šovinističke i sl.

8. nakit ne smije biti vidljiv na odori ili otkrivenim dijelovima tijela osim vjenčanog i zaručničkog prstena i naušnica primjerene veličine

9. vrsta nakita kao što je piearcing ne smije se nositi na vidljivim mjestima, a isto se odnosi i na naušnice kod muškaraca

10. dopušteno je nošenje naočala s dioptrijom i medicinskih sunčanih naočala; sunčane naočale bilo koje vrste i namjene nije dopušteno nositi na postrojavanju i na svečanostima.

(4) Ako službenik pravosudne policije posjeduje tetovaže iz stavka 3. točke 7. ovog članka, na vidljivome mjestu, dužan ih je ukloniti ili prepraviti najkasnije u roku od 6 mjeseci od izdanog pisanog upozorenja.

(5) Ako službenik ne postupi sukladno odredbi stavka 4. ovog članka čini tešku povredu službene dužnosti.

Obrasci

Članak 86.

Obrasce iz ovog Pravilnika donosi ravnatelj nadležan za poslove zatvorskog sustava.

Prijelazne odredbe

Članak 87.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obavljanja poslova odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima (»Narodne novine«, broj 48/09.), Uredba o odorama državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima te službenim vozilima (»Narodne novine«, broj 88/2011) i Pravilnik o načinu primjene sredstava prisile (»Narodne novine«, broj 48/09. i 66/10.).

Završne odredbe

Članak 88.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-07/63
Urbroj: 514-10-02-04-02/01-21-02
Zagreb, 27. prosinca 2021.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

PRILOG 1.

Zvanja ravnatelja nadležnog za poslove zatvorskog sustava i službenika unutarnje ustrojstvene jedinice Središnjeg ureda, nadležne za poslove osiguranja

Voditelj odjela

Voditelj službe

Načelnik sektora

Ravnatelj