Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb

NN 17/2022 (7.2.2022.), Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

180

Na temelju čl. 23. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« broj 66/19) i članka 52. stavak 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09, 90/11, 65/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19), a u svezi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« br. 111/93, 34/99, 121/1999, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/2015 i 40/2019), i članka 10. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. – potpuni tekst od 14. ožujka 2019. godine, Skupština društva na 8. sjednici održanoj 18. siječnja 2022. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Članak 1.

Ovom Odlukom o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina (u daljnjem tekstu: KVG) na području nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te se utvrđuju:

– obveznici plaćanja naknade za razvoj,

– osnovica plaćanja,

– namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj,

– visina naknade,

– način i rokovi plaćanja naknade te

– nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Obračun i naplata naknade za razvoj u interesu je jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) na vodoopskrbnom području, odnosno uslužnom području u nadležnosti Isporučitelja.

Područje nadležnosti Isporučitelja obuhvaća područja JLS-a, odnosno: Grad Zagreb, Grad Samobor (usluga javne vodoopskrbe), Grad Svetu Nedelju i Općinu Stupnik.

Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja.

Članak 3.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge uz koju se obračunava naknada za razvoj.

Članak 4.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge, odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m³).

Članak 5.

Sredstva naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području djelovanja Isporučitelja, odnosno za:

– izradu projektne i ostale pripremne dokumentacije te izradu studijskih analiza,

– otkup i uređenje zemljišta potrebnog za gradnju KVG-a,

– rekonstrukciju, odnosno gradnju KVG-a i dr.,

– stručni nadzor nad rekonstrukcijom, odnosno gradnjom KVG-a,

– otplatu zajmova i kredita za gradnju KVG-a,

– ostala ulaganja u izgradnju KVG-a.

Članak 6.

Gradnja KVG-a iz članka 5. ove Odluke vrši se sukladno Planu gradnje KVG-a, odnosno Financijskom planu Isporučitelja, koje donosi Skupština Isporučitelja.

Članak 7.

Naknada za razvoj uvodi se u različitim visinama na području JLS-a uslužnog područja Isporučitelja.

Naknada za razvoj sastoji se od zajedničkog dijela naknade za razvoj i posebnog dijela naknade za razvoj.

Zajednički dio naknade za razvoj plaćaju svi obveznici naknade za razvoj na cijelom uslužnom području, a prihodi od nje se koriste za dijelove sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe korisnicima vodnih usluga na cijelom uslužnom području ili njegovom pretežitom dijelu ili se koriste za dijelove sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području određene jedinice lokalne samouprave, ako se s njezina područja ne mogu osigurati dostatni prihodi za te namjene.

Prihod od zajedničkog dijela naknade za razvoj koristi se sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina prema načelu prvenstva i načelu solidarnosti.

Posebni dio naknade za razvoj plaća se na području određene jedinice lokalne samouprave, a prihodi od nje koriste se za razvoj dijelova sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području te jedinice lokalne samouprave.

Članak 8.

Zajednički dio naknade za razvoj iznosi 0,10 kuna po m³ isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe.

Jedinična vrijednost posebnog dijela naknade za razvoj određuje se prema kategoriji korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje, po količini isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje, po slijedećim osnovama na području pojedinačne JLS kako slijedi:

A) GRAD ZAGREB

1. kategorija korisnika »kućanstvo«:

– 0,30 kuna po m³ isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe – za razvoj javne vodoopskrbne mreže;

– 0,60 kuna po m³ isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe – za razvoj javne mreže odvodnje;

– 3,70 kuna po m³ isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe – za podmirenje troškova gradnje izgrađenih građevina za pročišćavanje otpadnih voda.

2. kategorija »ostali korisnici«:

– 0,30 kuna po m³ isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe – za razvoj javne vodoopskrbne mreže;

– 0,60 kuna po m³ isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe – za razvoj javne mreže odvodnje;

– 11,83 kuna po m³ isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe – za podmirenje troškova gradnje izgrađenih građevina za pročišćavanje otpadnih voda.

3. »korisnici tehnološke vode iz industrijskih zdenaca koja se ispušta u komunalne vode građevine javne odvodnje«:

– 0,60 kuna po m³ ispuštene otpadne vode u komunalne vodne građevine javne odvodnje ako koriste ispravan mjerač protoka, odnosno 0,60 m³ zahvaćene tehnološke vode iz industrijskog zdenca umanjene za fiksni tehnološki gubitak propisan Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda – za razvoj javne mreže odvodnje;

– 11,83 kuna po m³ ispuštene otpadne vode u komunalne građevine javne odvodnje ako koriste ispravan mjerač protoka, odnosno 11,83 kuna po m³ zahvaćene tehnološke vode iz industrijskog zdenca umanjene za fiksni tehnološki gubitak propisan Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda – za podmirenje troškova gradnje izgrađenih građevina za pročišćavanje otpadnih voda.

B) GRAD SAMOBOR

Svi korisnici:

– 0,50 kuna po m³ isporučene vode – za gradnju komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbne mreže;

– a dio naknade za razvoj – za gradnju komunalnih vodnih građevina javne odvodnje otpadnih voda obračunava i naplaćuje ovaj Isporučitelj za Isporučitelja koji na području Grada Samobora obavlja usluge javne odvodnje prema Odluci o naknadi tog Isporučitelja.

C) GRAD SVETA NEDELJA

1. kategorija korisnika » kućanstvo«:

– 0,80 kuna po m³ isporučene vode, od čega dio naknade za razvoj u iznosu od 0,30 kuna po m³ isporučene vode – za gradnju komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbne mreže, a dio naknade za razvoj u iznosu od 0,50 kuna po m³ isporučene vode – za gradnju komunalnih vodnih građevina javne odvodnje otpadnih voda,

– 3,70 kuna po m³ isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe – za podmirenje troškova gradnje izgrađenih građevina za pročišćavanje otpadnih voda.

2. kategorija »ostali korisnici«:

– 0,80 kuna po m³ isporučene vode, od čega dio naknade za razvoj u iznosu od 0,30 kuna po m³ isporučene vode – za gradnju komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbne mreže, a dio naknade za razvoj u iznosu od 0,50 kuna po m³ isporučene vode – za gradnju komunalnih vodnih građevina javne odvodnje otpadnih voda,

– 11,83 kuna m³ isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe – za podmirenje troškova gradnje izgrađenih građevina za pročišćavanje otpadnih voda ili 11,83 kuna po m³ ispuštene otpadne vode u komunalne građevine javne odvodnje ako koriste ispravan mjerač protoka, odnosno 11,83 kuna po m³ zahvaćene tehnološke vode iz industrijskog zdenca umanjene za fiksni tehnološki gubitak propisan Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda – za podmirenje troškova gradnje izgrađenih građevina za pročišćavanje otpadnih voda.

D) OPĆINA STUPNIK

1. kategorija korisnika » kućanstvo«:

– 0,90 kuna po m³ isporučene vode za gradnju komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe mreže te javne odvodnje;

– 3,70 kuna m³ isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe – za podmirenje troškova gradnje izgrađenih građevina za pročišćavanje otpadnih voda.

2. kategorija »ostali korisnici«:

– 0,90 kuna po m³ isporučene vode za gradnju komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe mreže te javne odvodnje;

– 11,83 kuna m³ isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe – za podmirenje troškova gradnje izgrađenih građevina za pročišćavanje otpadnih voda ili 11,83 kuna po m³ ispuštene otpadne vode u komunalne građevine javne odvodnje ako koriste ispravan mjerač protoka, odnosno 11,83 kuna po m³ zahvaćene tehnološke vode iz industrijskog zdenca umanjene za fiksni tehnološki gubitak propisan Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda – za podmirenje troškova gradnje izgrađenih građevina za pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 9.

Naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodne usluge i iskazuje se kao zasebna stavka na računu.

Račun za isporučenu vodnu uslugu iz st.1. ovog članka ispostavlja Isporučitelj.

Iznos naknade za razvoj, koju je obveznik plaćanja dužan platiti, predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade za razvoj utvrđen člankom 8. ove Odluke.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Članak 10.

Isporučitelj je u obvezi prikupljena sredstva naknade za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja, objavit će se u »Narodnim novinama« i mrežnim stranicama Isporučitelja, a primjenjivat će se od 1. ožujka 2022. godine.

Danom primjene ove Odluke, sve postojeće odluke JLS-a o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području djelovanja Isporučitelja, osim odluke o naknadi za razvoj javne odvodnje za područje Grada Samobora, prestaju vrijediti.

Klasa: ZGH-02-22-02
Urbroj: 01-08-01/5-22-02

Zagreb, 18. siječnja 2022.

Skupština društva
Zagrebački holding d.o.o.
Predsjednik Uprave
Ivan Novaković, v. r.