Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

NN 21/2022 (18.2.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

HRVATSKI SABOR

227

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FONDU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. veljače 2022.

Klasa: 011-02/22-02/17
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 16. veljače 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FONDU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO

Članak 1.

U Zakonu o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (»Narodne novine«, br. 107/07.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva Vijeća 2011/70/EURATOM od 19. srpnja 2011. o uspostavi okvira Zajednice za odgovorno i sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom (SL L 199, 2. 8. 2011.).«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. iza riječi: »osobe« dodaju se riječi: »s javnim ovlastima«.

U stavku 2. riječi: »središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove energetike« zamjenjuju se riječima: »Vlada Republike Hrvatske putem tijela državne uprave nadležnog za poslove energetike«.

U stavku 3. riječi: »središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove energetike« zamjenjuju se riječima: »Vladi Republike Hrvatske«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Fond obavlja poslove prikupljanja, očuvanja i povećanja vrijednosti sredstava za financiranje svih djelatnosti u svezi sa zbrinjavanjem radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva nastalih tijekom pogona i razgradnje Nuklearne elektrane Krško te razgradnju Nuklearne elektrane Krško, sukladno člancima 10. i 11. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško (»Narodne novine − Međunarodni ugovori«, br. 9/02.) (u daljnjem tekstu: Ugovor).

(2) Fond obavlja poslove pripreme, izrade, revizije i provedbe Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva (u daljnjem tekstu: Program razgradnje i odlaganja) sukladno Ugovoru, Strategiji zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva Republike Hrvatske i Nacionalnom programu provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva.

(3) Fond obavlja poslove u vezi sa zbrinjavanjem radioaktivnog otpada u postrojenjima za predobradu, obradu, kondicioniranje, rukovanje, dugoročno skladištenje i odlaganje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora podrijetlom s teritorija Republike Hrvatske, uključujući i središnje skladište, te radioaktivnog otpada koji nije nastao na teritoriju Republike Hrvatske, a čija obveza zbrinjavanja proizlazi iz Ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Fond vodi podatke o:

− raspoloživim materijalnim i financijskim sredstvima,

− financijskim sredstvima potrebnim za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva te iskorištenih izvora,

− obveznicima plaćanja sredstava i naknada zbrinjavanja,

− zaprimljenim naknadama.

(5) Fond obavlja i ostale poslove vezane za djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva te iskorištenih izvora sukladno odredbama zakona kojim se uređuje radiološka i nuklearna sigurnost te obavlja stručne i druge poslove u svezi s pribavljanjem, upravljanjem i korištenjem sredstava Fonda te druge poslove određene statutom Fonda.

(6) Poslovi Fonda navedeni u ovome članku poslovi su od interesa za Republiku Hrvatsku, a Fond ih obavlja kao javnu ovlast.

(7) Obveznicima plaćanja sredstava i naknada zbrinjavanja iz stavka 4. podstavka 3. ovoga članka smatraju se pravne osobe, fizičke osobe ili fizičke osobe obrtnici koji su prouzročitelji, vlasnici ili posjednici radioaktivnog otpada ili iskorištenih izvora ili čijom djelatnošću može nastati radioaktivni otpad i iskorišteni izvori te pravne osobe koje su prouzročitelji, vlasnici ili posjednici istrošenoga nuklearnog goriva ili čijom djelatnošću može nastati istrošeno nuklearno gorivo.«.

Članak 4.

Iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:

»Članak 4.a

Za poslove iz članka 4. stavaka 3., 4. i 5. ovoga Zakona u Fondu se kao unutarnja ustrojstvena jedinica ustrojava Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.«.

Članak 5.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i raz­rješuje Vlada Republike Hrvatske, na vrijeme od četiri godine, na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za poslove energetike.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Predsjednik i članovi Upravnog odbora nastavljaju obnašati dužnost i nakon isteka mandata, sve do stupanja na dužnost novoizabranog predsjednika i novoizabranih članova Upravnog odbora, a najdulje šest mjeseci nakon isteka mandata.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., u podstavcima 1. do 4. riječ: »središnjeg« briše se.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 6.

U članku 8. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Direktor nastavlja obnašati dužnost i nakon isteka mandata, sve do stupanja na dužnost novoizabranog direktora, a najdulje šest mjeseci nakon isteka mandata.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 7.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Sredstva Fonda koriste se za financiranje:

− pripreme, izrade, revizije i provedbe Programa razgradnje i odlaganja,

− ustrojavanja, gradnje, održavanja, upravljanja i rada Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada,

− zbrinjavanja i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane Krško te razgradnju Nuklearne elektrane Krško,

− zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora podrijetlom s teritorija Republike Hrvatske,

− naknada jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem se području uspostavljaju ili nalaze građevine za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u vlasništvu Fonda,

− troškove poslovanja Fonda.«.

Članak 8.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva Fonda iz kojih se financiraju djelatnosti iz članka 4. ovoga Zakona čine:

− sredstva za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane Krško koja Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, u Fond uplaćuje tromjesečno do prestanka rada Nuklearne elektrane Krško sukladno Ugovoru, odnosno dok se ne ostvari planirani iznos sredstava utvrđen važećim Programom razgradnje i odlaganja,

− naknade zbrinjavanja koje Fondu uplaćuju prouzročitelji i/ili vlasnici radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora,

− naknade iz državnog proračuna Republike Hrvatske na temelju odgovornosti Republike Hrvatske sukladno stavcima 2. i 4. ovoga članka.

(2) Ako prouzročitelji i/ili vlasnici radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora nisu poznati ili ako su poznati, ali ne plaćaju naknadu zbrinjavanja u iznosu, rokovima i na način određenim u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, takve naknade zbrinjavanja bit će podmirene Fondu na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Republika Hrvatska ima pravo regresa za troškove nastale na temelju krajnje odgovornosti, od strane prouzročitelja i/ili vlasnika čije troškove je podmirila, uvećanog za iznos troškova i kamata.

(4) Za trošak zbrinjavanja nastalog i budućeg radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora koji se skladište na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada te Institutu Ruđer Bošković, kao i za trošak razgradnje i/ili sanacije navedenih istraživačkih objekata i skladišta, sredstva će biti osigurana u državnom proračunu.

(5) Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje način financiranja odnosno iznose, rokove i načine uplate sredstava za razgradnju i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane Krško iz članka 9. podstavka 3. ovoga Zakona.

(6) Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje način financiranja te visinu naknade i rokove plaćanja naknada zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora iz članka 9. podstavka 4. ovoga Zakona.

(7) Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje način i namjenu financiranja i visinu naknade jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem se području uspostavljaju ili nalaze građevine za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u vlasništvu Fonda iz članka 9. podstavka 5. ovoga Zakona.«.

Članak 9.

U članku 17. stavku 2. riječi: »središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove energetike« zamjenjuju se riječima: »Vladi Republike Hrvatske putem tijela državne uprave nadležnog za poslove energetike najkasnije do početka godine za koju se navedeni dokument odnosi«.

Članak 10.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Fond najkasnije do 31. svibnja tekuće godine dostavlja Vladi Republike Hrvatske putem tijela državne uprave nadležnog za poslove energetike izvješće o ostvarivanju programa rada i financijsko izvješće za proteklu godinu te godišnje izvješće o financijskom poslovanju.«.

Stavci 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 4.

Članak 11.

Naslov iznad članka 19. mijenja se i glasi: »VII. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja ne uplaćuje sredstva utvrđena člankom 10. stavkom 1. podstavkom 1. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja ne uplaćuje naknade utvrđene člankom 10. stavkom 1. podstavkom 2. ovoga Zakona.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba, fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a vlasnik je radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora koja ne uplaćuje naknade utvrđene člankom 10. stavkom 1. podstavkom 2. ovoga Zakona.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Vlada Republike Hrvatske uredbe iz članka 10. stavaka 5., 6. i 7., koji je izmijenjen člankom 8. ovoga Zakona, donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Upravni odbor Fonda uskladit će Statut i druge opće akte Fonda s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/88

Zagreb, 11. veljače 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.