Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu

NN 23/2022 (25.2.2022.), Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

281

Na temelju članka 8. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09., 35/13., 158/13., 41/14. i 143/14.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 2022. donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se kriteriji za utvrđivanje korisnika i način raspodjele dijela prihoda od igara na sreću u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu za financiranje programa organizacija koje djeluju u područjima propisanima člankom 8. stavkom 1. Zakona o igrama na sreću (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Kriteriji za raspodjelu utvrđeni su sukladno nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima, te sukladno programima za poticanje razvoja civilnoga društva, a iskazuju se udjelom pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću, određenih člankom 8. stavkom 2. Zakona.

(2) Raspodjelom dijela prihoda od igara na sreću utvrđuje se izdvajanje za organizacije, i to:

1. 38,16 % onima koje promiču razvoj sporta

2. 3,95 % onima koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti

3. 10,20 % onima koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću

4. 17,64 % onima koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom

5. 3,38 % onima koje se bave tehničkom kulturom

6. 14,44 % onima koje se bave kulturom

7. 1,58 % onima koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih

8. 10,65 % onima koje pridonose razvoju civilnoga društva.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe raspoređuju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu na sljedeći način:

1. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 1., u razdjelu 090 Ministarstvo turizma i sporta, Glavi 09005 Ministarstvo turizma i sporta, za aktivnost A916002 – Programi javnih potreba u sportu na državnoj razini koje provode HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS – 95,10 %, za aktivnost A916017 – Velike športske manifestacije – 0,91 %, za aktivnost A916006 Poticanje lokalnog športa i športskih natjecanja – 1,92 % i za aktivnost A916026 Hrvatska pliva – 0,41 % te u razdjelu 096 Ministarstvo zdravstva, Glavi 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva, RKP-u 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, za aktivnost A884001 – Administracija i upravljanje – 1,66 %

2. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 2., u razdjelu 096 Ministarstvo zdravstva, Glavi 09605 Ministarstvo zdravstva, za aktivnost A795004 – Prevencija, rano otkrivanje, liječenje, rehabilitacija ovisnika i smanjenje šteta – 76,88 %, Glavi 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva, RKP-u 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, za aktivnost A884001 – Administracija i upravljanje – 12,88 %, u razdjelu 037 Središnji državni ured za demografiju i mlade, Glavi 03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade, za aktivnost A558053 – Potpora za programe usmjerene mladima – 4,15 % te u razdjelu 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Glavi 08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, za aktivnost A734189 – Udruge u socijalnoj skrbi – 6,09 %

3. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 3., u razdjelu 041 Ministarstvo hrvatskih branitelja, Glavi 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja, za aktivnost A753015 – Udruge branitelja – 8,19 %, u razdjelu 048 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Glavi 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, za aktivnost A777058 – Pomoći organizacijama koje se bave razvojnom suradnjom i humanitarnom djelatnošću u inozemstvu – 2,06 %, u razdjelu 096 Ministarstvo zdravstva, Glavi 09605 Ministarstvo zdravstva, za aktivnost A618007 – Hrvatski crveni križ – 5,83 %, za aktivnost A803005 – Suradnja s udrugama građana – 7,02 % i za aktivnost A618552 – Gorska služba spašavanja – 4,16 %, Glavi 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva, RKP-u 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, za aktivnost A884001 – Administracija i upravljanje – 0,97 %, u razdjelu 037 Središnji državni ured za demografiju i mlade, Glavi 03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade, za aktivnost A558047 – Politika za mlade – 4,01 %, za aktivnost A558049 – Provedba mjera obiteljske i populacijske politike – 5,83 % i za aktivnost A792009 – Prevencija nasilja nad i među mladima – 5,86 %, u razdjelu 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Glavi 08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, za aktivnost A734189 – Udruge u socijalnoj skrbi – 29,61 %, za aktivnost A754006 – Razvoj volonterstva i humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj – 4,12 % i za aktivnost A754015 – Zaklada »Hrvatska za djecu« – 14,19 % te u razdjelu 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave, Glavi 10905 Ministarstvo pravosuđa i uprave, za aktivnost A576241 – Podrška svjedocima i žrtvama kaznenih djela – 4,97 % i u Glavi 10915 Zatvori i kaznionice, za aktivnost A630000 – Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere – 3,18 %

4. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 4., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, za aktivnost A578041 – Pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju – 22,20 % i za aktivnost A733051 – Programi izrade udžbenika za slijepe i slabovidne učenike i studente – 0,91 %, te u razdjelu 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Glavi 08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, za aktivnost A734189 – Udruge u socijalnoj skrbi – 34,76 % i za aktivnost A754019 – Odobravanje financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom – 42,13 %

5. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 5., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, za aktivnost A577028 – Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture – 100 %

6. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 6., u razdjelu 032 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Glavi 03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, za aktivnost A862006 – Programi Hrvata izvan Republike Hrvatske – 3,85 %, za aktivnost A862020 – Poticaji za obrazovanje i znanost, kulturu, zdravstvo, poljoprivredu i ostale programe Hrvata u BiH – 4,06 % i za aktivnost A862029 – Programi i projekti hrvatskog iseljeništva – 1,64 %, u razdjelu 048 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Glavi 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, za aktivnost A776056 – Programi društva prijateljstva Republike Hrvatske – 0,57 %, za aktivnost A777045 – Informiranje o EU – 0,77 % i za aktivnost T777036 – Javna diplomacija – 1,87 % te u razdjelu 055 Ministarstvo kulture i medija, Glavi 05505 Ministarstvo kulture i medija, za aktivnost A565030 – Programi kazališne i glazbeno scenske djelatnosti – 14,38 %, za aktivnost A565033 – Inovativne umjetničke i kulturne prakse – 7,60 %, za aktivnost A565034 – Međunarodna kulturna suradnja – 4,14 %, za aktivnost A781006 – Zaklada »Kultura nova« – 17,60 %, za aktivnost A781002 – Književno izdavaštvo – 12,30 %, za aktivnost A781014 – Programi vizualne djelatnosti – 7,28 %, za aktivnost A565003 Osnovna djelatnost udruga u kulturi – 9,51 %, za aktivnost A565021 – Matica Hrvatska – 6,55 %, za aktivnost A781009 – Sudjelovanje u kulturi i razvoj publike – 1,83 %, za aktivnost A784003 – Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama – 1,69 %, za aktivnost A785015 – Programi za poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom – 2,55 % i Glavi 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture, RKP-u 49075 Agencija za elektroničke medije, za aktivnost A908003 – Programi poticanja kvalitetnog novinarstva – 1,81 %

7. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 7., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, za aktivnost A577130 – Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih – 100 %

8. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 8., u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glavi 02010 Ured za udruge, za aktivnost A509014 – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – Udruge za razvoj zajednice – 86,97 % i za aktivnost A509051 – Sufinanciranje EU projekata organizacijama civilnog društva – 12,59 %, u razdjelu 077 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Glavi 07705 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, za aktivnost A560054 – Zaštita prava potrošača – 0,44 %.

Članak 4.

(1) Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za demografiju i mlade i Ured za udruge izvještaj o utrošku sredstava raspoređenih prema članku 3. ove Uredbe, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022., dostavljaju Ministarstvu financija do 31. ožujka 2023.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se na obrascu koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove Uredbe.

Članak 5.

Evidenciju o vrstama prihoda od igara na sreću iz kojih se izdvaja dio prihoda za financiranje programa organizacija vodi Financijska agencija, i to za:

– naknadu za priređivanja lutrijskih igara

– naknadu za priređivanja igara na sreću u casinima

– naknadu za priređivanje klađenja

– naknadu za priređivanja igara na sreću na automatima

– prihode iz dobiti Hrvatske lutrije.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/64
Urbroj: 50301-05/14-22-5
Zagreb, 24. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

Obrazac

IZVJEŠTAJ INSTITUCIJE ______________________________

O UTROŠKU SREDSTAVA NAMJENSKIH PRIHODA OD IGARA NA SREĆU U 2022. GODINI

1. Financijski podaci o dodijeljenim i utrošenim sredstvima namjenskih prihoda od igara na sreću u 2022.
1.1. Iznos ukupno dodijeljenih sredstava po osnovi namjenskog prihoda od igara na sreću za 2022.(u kn)
1.2. Iznos ukupno ugovorenih sredstava s krajnjim korisnicima u 2022.(u kn)
1.3. Iznos ukupno isplaćenih sredstava krajnjim korisnicima u 2022.(u kn)
1.4. Razlika između ukupno ugovorenih i ukupno planiranih sredstava u 2022.(u kn) i u % (ukupno ugovoreno/ukupno planirano x 100)
1.5. Obrazloženje razlike između ukupno ugovorenih i ukupno planiranih sredstava(ukratko opisati razloge odstupanja)
1.6. Razlika između ukupno isplaćenih i ukupno ugovorenih sredstava(u kn) i u % (ukupno isplaćeno/ukupno ugovoreno x 100)
1.7. Obrazloženje razlike između ukupno isplaćenih i ukupno ugovorenih sredstva(ukratko opisati razloge odstupanja)
2. Kontrole trošenja namjenskih prihoda od igara na sreću u 2022.
2.1. Ukupan broj krajnjih korisnika kojima su doznačena sredstava u 2022.(upisati broj)
2.2. Ukupan broj krajnjih korisnika s kojima su sklopljeni ugovori u 2022.(upisati broj)
2.3. Broj krajnjih korisnika koji su dostavili izvješće o utrošenim sredstvima doznačenim u 2022. i ostvarenim rezultatima(upisati broj)
2.4. Obavljene su provjere na licu mjesta kod krajnjih korisnika u 2022.(DA / NE)
2.5. Broj krajnjih korisnika koji su obuhvaćeni kontrolama na licu mjesta(upisati broj)
2.6. Udio krajnjih korisnika koji su obuhvaćeni kontrolama na licu mjesta u odnosu na ukupan broj krajnjih korisnika kojima su doznačena sredstava%
2.7. Vrijednost isplaćenih sredstava u 2022. krajnjim korisnicima kod kojih su obavljene provjere na licu mjesta(u kn)
3. Rezultati obavljenih kontrola trošenja namjenskih prihoda od igara na sreću u 2022.
3.1. Utvrđeno nenamjensko trošenje kod krajnjih korisnika(DA/NE)
3.2. Ukupan iznos nenamjenskog korištenja prihoda od igara na sreću utvrđen kod krajnjih korisnika(u kn)
3.3. Financijska vrijednost izvršenih povrata sredstava zbog nenamjenskog trošenja(u kn)
3.4. Broj krajnjih korisnika s kojima su tijekom godine raskinuti ugovori


(upisati broj)

3.5. Ukratko obrazložiti razloge raskida ugovora s krajnjim korisnicima ako ih je bilo
4. Učinak dodijeljenih sredstava na ostvarenje ciljane vrijednosti pokazatelja rezultata aktivnosti iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, a koje se financiraju iz prihoda od igara na sreću

Obrazložiti na koji način su sredstva iz prihoda od igara na sreću dodijeljena krajnjim korisnicima utjecala na ostvarenje ciljanih vrijednosti pokazatelja rezultata koje su tijela državne uprave bila obveza utvrditi u obrazloženju svog financijskog plana sadržanog u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu (primjer dan u nastavku):

Aktivnost: AXXXXXX___________________________

Pokazatelj rezultata

za AXXXXXX

Definicija rezultataJedinica mjerePolazna vrijednostCiljana vrijednost za 2022.Ostvarenje ciljane vrijednosti
123456
      

Način na koji su sredstva iz prihoda od igara na sreću dodijeljena krajnjim korisnicima utjecala na ostvarenje ciljane vrijednosti pokazatelja rezultata za aktivnost AXXXXXX u 2022.:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

U __________, datum

Potpis
______________