Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2022.

NN 26/2022 (3.3.2022.), Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2022.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

341

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 21. i 22. Statuta Hrvat­skog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 28. veljače 2022., donosi

ODLUKU

O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2022.

Članak 1.

Najniža mirovina hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata određuje se od 1. siječnja 2022. u svoti od 2.558,25 kn mjesečno.

Članak 2.

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku prijevremene starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, starosne ili invalidske mirovine, kao i korisniku obiteljske mirovine nakon smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: ZOHBDR) ili Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine« br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19 i 84/21 – u daljnjem tekstu: Zakon), a mirovina mu je manja od najniže mirovine, određuje se najniža mirovina u svoti od 2.558,25 kn i povećava prema članku 4. ove Odluke, ako ispunjava uvjet iz članka 49. stavka 4. ZOHBDR-a.

Članak 3.

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, koji je navršio životnu dob iz članka 26. ZOHBDR-a, a ne ispunjava uvjete mirovinskog staža za starosnu mirovinu prema ZOHBDR-u ni prema Zakonu te nije stekao uvjete za neku drugu mirovinu u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti ili je korisnik obiteljske mirovine prema Zakonu odnosno općem propisu o mirovinskom osiguranju koji je prethodio tom propisu, pripada pravo na mirovinu u visini najniže mirovine, koja od 1. siječnja 2022. iznosi 2.558,25 kn mjesečno, ako ispunjava uvjet iz članka 49. stavka 4. ZOHBDR-a.

Članak 4.

Najniža mirovina iz članka 1. ove Odluke korisnicima iz članka 2. i 3. ove Odluke povećava se za 0,015 % od utvrđene proračunske osnovice određene propisom kojim se utvrđuje izvršavanje državnog proračuna Republike Hrvatske odnosno za 0,4989 kn za svaki dan sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru, uz primjenu odgovarajućeg mirovinskog i polaznog faktora prema kojemu je mirovina određena, odnosno za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu primjenom mirovinskog i polaznog faktora iz članka 50. i 51. ZOHBDR-a.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Klasa: 041-01/22-02/2
Urbroj: 341-99-01/01-22-6
Zagreb, 28. veljače 2022.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.