Odluka o visini opskrbnine za potrebe korisnika

NN 27/2022 (4.3.2022.), Odluka o visini opskrbnine za potrebe korisnika

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

351

Na temelju članka 29. stavka 7. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 115/18. i 18/22.) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

ODLUKU

O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA

I.

Opskrbnina za potrebe korisnika (u daljnjem tekstu: opskrbnina) određuje se u odnosu na osnovicu na temelju koje se izračunava iznos naknade za rad udomitelja i iznos opskrbnine (u daljnjem tekstu: osnovica) i iznosi:

1. za dijete i mlađu punoljetnu osobu:

– 505 % osnovice za dijete do 3. godine

– 520 % osnovice za dijete od 3. do 7. godine

– 570 % osnovice za dijete od 7. godine i mlađu punoljetnu osobu do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života

– 1250 % osnovice za HIV pozitivno dijete i mlađu punoljetnu osobu do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života

2. za odraslu osobu:

– 450 % osnovice za pokretnu osobu

– 470 % osnovice za polupokretnu osobu

– 500 % osnovice za nepokretnu osobu.

II.

(1) Opskrbnina iz točke I. podtočke 1. uvećava se za 20 % osnovice za dijete i mlađu punoljetnu osobu s tjelesnim, osjetilnim, intelektualnim ili mentalnim teškoćama, poremećajima iz autističnog spektra ili problemima u ponašanju.

(2) Opskrbnina iz točke I. podtočke 1. uvećava se za 40 % osnovice za:

– dijete s problemima u ponašanju kojem je određena mjera povjeravanja udomiteljskoj obitelji sukladno propisima o obiteljskopravnoj zaštiti

– dijete i mlađu punoljetnu osobu s problemima u ponašanju kojima je izrečena odgojna mjera sukladno propisima o kaznenopravnoj zaštiti

– dijete i mlađu punoljetnu osobu s teškim invaliditetom ili više vrsta težih oštećenja ili kod koje je utvrđen četvrti stupanj ili više vrsta oštećenja trećeg stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ili

– teško bolesno dijete i mlađu punoljetnu osobu.

(3) Opskrbnina iz točke I. podtočke 2. uvećava se za 200 % osnovice za HIV pozitivnu osobu.

III.

(1) Opskrbnina iz točke I. ili točke II. uvećava se za 20 % ukupnog iznosa ako korisnik ima povećane (specifične) potrebe koje zahtijevaju veći opseg i kvalitetu usluge koje mu je dužan pružiti udomitelj.

(2) Odluku o povećanju opskrbnine iz stavka 1. ove točke donosi centar za socijalnu skrb koji je odlučio o smještaju korisnika, a u skladu s individualnim planom promjene.

IV.

Korisniku iz točke I. podtočke 1. koji radi školovanja mora koristiti javni prijevoz opskrbnina se uvećava za cijenu toga prijevoza, osim ako mu prijevoz ili troškovi prijevoza nisu osigurani po drugoj osnovi.

V.

Udomitelj kojemu je na dan stupanja na snagu ove Odluke priznato pravo na opskrbninu u visini utvrđenoj Odlukom o visini opskrbnine za potrebe korisnika (»Narodne novine«, broj 9/19.), opskrbninu u visini propisanoj ovom odlukom ostvaruje od dana njenog stupanja na snagu.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini opskrbnine za potrebe korisnika (»Narodne novine«, broj 9/19.).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/4

Urbroj: 524-08-01-02/2-22-5

Zagreb, 28. veljače 2022.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.