Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad

NN 31/2022 (10.3.2022.), Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad

Vlada Republike Hrvatske

373

Na temelju članka 43. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. ožujka 2022. donijela

UREDBU

O MJESEČNOM IZNOSU NAKNADE ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, NAČINU SUDJELOVANJA U PODMIRENJU TROŠKOVA ENERGENATA KORISNIKA NAKNADE I POSTUPANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se visina naknade za ugroženog kupca energenata, način sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika prava na naknadu za ugroženog kupca energenata te postupanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad (u daljnjem tekstu: Zavod) vezano uz priznanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

II. VISINA NAKNADE ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

Članak 2.

(1) Naknada za ugroženog kupca energenata određuje se u iznosu do najviše 200,00 kuna mjesečno.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, naknada za ugroženog kupca energenata određuje se u iznosu do najviše 400,00 kuna mjesečno za razdoblje od dana stupanja na snagu ove Uredbe do 31. ožujka 2023.

(3) Na temelju utvrđenog statusa ugroženog kupca, korisniku prava na naknadu za ugroženog kupca energenata pripada pravo na sufinanciranje troškova električne energije, plina i/ili toplinske energije (u daljnjem tekstu: energija), u mjesečnoj visini koja je određena stavcima 1. i 2. ovoga članka.

(4) Pravo na sufinanciranje troškova energije iz stavka 3. ovoga članka ostvaruje se na način propisan ovom Uredbom, a na temelju rješenja o priznanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata koje donosi Zavod.

(5) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka obvezno sadrži i osobni identifikacijski broj korisnika prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

III. NAČIN SUDJELOVANJA U PODMIRENJU TROŠKOVA ENERGIJE

Članak 3.

Korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata na temelju rješenja iz članka 2. stavka 4. ove Uredbe ima pravo na subvencioniranje troškova energije u mjesecu u kojem je priznato pravo te svaki sljedeći mjesec, sve dok mu Zavod rješenjem ne utvrdi prestanak prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

Članak 4.

(1) Pravo na subvenciju troškova energije može se iskoristiti prilikom plaćanja računa za troškove energije u poslovnicama Financijske agencije za svaki pojedini mjesec u roku od šest mjeseci od isteka mjeseca na koji se pravo na subvenciju troškova energije odnosi.

(2) Pravo na subvenciju troškova energije može se iskoristiti za plaćanje troškova energije za mjesec na koji se subvencija odnosi ili za bilo koji drugi mjesec.

(3) Poslovnica Financijske agencije evidentira činjenicu da je korisnik iskoristio pravo na subvenciju troškova energije za pojedini mjesec.

Članak 5.

(1) Zavod će putem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi dostavljati u elektronskom obliku svakog prvog dana u mjesecu Financijskoj agenciji podatke o korisnicima koji su na taj dan, na temelju rješenja iz članka 2. stavka 4. ove Uredbe, evidentirani kao korisnici prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

(2) Zavod će putem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi dostavljati Financijskoj agenciji na dnevnoj osnovi, u elektronskom obliku, podatke o novim korisnicima prava na naknadu za ugroženog kupca energenata kojima je nakon prvog dana u mjesecu rješenjem priznato pravo te izmijenjene podatke o postojećim korisnicima prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

(3) Prava i obveze ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi i Financijske agencije u provođenju ove Uredbe detaljnije će se urediti međusobnim sporazumom.

(4) Financijska agencija omogućit će iskorištavanje prava na subvenciju troškova energije pod uvjetom da je od Zavoda dobila podatak da je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata u skladu s odredbama ovoga članka.

Članak 6.

(1) Financijska agencija dužna je na dnevnoj osnovi, na kraju radnog dana, ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi dostaviti podatke o korisnicima prava na naknadu za ugroženog kupca energenata koji su tog dana iskoristili pravo na subvencioniranje troškova energije u poslovnicama Financijske agencije te iznosu sredstava koje je potrebno osigurati za subvenciju na temelju rješenja iz članka 2. stavka 4. ove Uredbe.

(2) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi dužno je prvog sljedećeg radnog dana nakon dana zaprimanja podataka iz stavka 1. ovoga članka osigurati potrebna sredstva za uplatu iznosa za subvenciju troškova energije.

(3) Financijska agencija dužna je najkasnije prvog sljedećeg radnog dana od dana zaprimanja odobrenja ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi izvršiti prijenos sredstava za iskorišteno pravo na subvenciju troškova energije iz stavka 2. ovoga članka s računa za isplatu subvencije troškova energije pojedinom opskrbljivaču energije, odnosno operatoru distribucijskog sustava za plaćanje čijeg računa je iskorišteno pravo na subvenciju troškova energije s pripadajućim pozivom na broj.

(4) Račun za isplatu subvencije troškova energije dio je računa državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 7.

(1) Ako prilikom plaćanja računa za troškove energije korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata želi istovremeno podmiriti račun za mrežarinu (korištenje prijenosne i distribucijske mreže) operatoru distribucijskog sustava i račun za troškove potrošene energije opskrbljivaču, a zbrojeni iznos ovih računa prelazi iznos određen rješenjem iz članka 2. stavka 4. ove Uredbe, Financijska agencija dužna je pri naplati subvenciju troškova energije prvenstveno iskoristiti za podmirenje računa za troškove potrošene energije opskrbljivaču.

(2) Ako račun za troškove energije prelazi iznos iz članka 2. stavaka 1. i 2. ove Uredbe, korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata može uz iskorišteno pravo na subvenciju troškova energije podmiriti razliku do punog iznosa računa.

Članak 8.

(1) Korisniku prava na osobnu invalidninu koji je istovremeno i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji ili prava na novčanu naknadu za civilne stradalnike iz Domovinskog rata može biti priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata samo po jednoj osnovi.

(2) Ako u kućanstvu žive dva ili više članova kućanstva koji su korisnici jednog ili više prava iz stavka 1. ovoga članka, kućanstvo može ostvariti pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata samo po jednoj osnovi.

(3) Pod kućanstvom u smislu stavka 2. ovoga članka smatra se zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života, sukladno propisu koji uređuje područje socijalne skrbi.

Članak 9.

(1) Pravo na subvenciju troškova energije korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata može iskoristiti u poslovnici Financijske agencije prilikom plaćanja računa za troškove energije uz predočenje svoje osobne identifikacijske isprave, rješenja kojim mu je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova energije.

(2) Pravo na subvenciju troškova energije u poslovnici Financijske agencije umjesto korisnika kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta može realizirati i druga osoba, uz predočenje rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata, svoje osobne identifikacijske isprave i osobne identifikacijske isprave korisnika, odnosno preslike rodnog lista korisnika ako je korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata maloljetna osoba te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova energije.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka ako za to postoji opravdani razlog, pravo na subvenciju troškova energije u poslovnici Financijske agencije mogu realizirati i stručni radnici Zavoda uz predočenje iskaznice kojom dokazuju svojstvo službene osobe ili ovlasti ravnatelja za plaćanje računa za energiju za ugrožene kupce iz nadležnosti Zavoda, preslike rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova energije.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Centri za socijalnu skrb postupaju sukladno odredbama ove Uredbe do početka rada Hrvatskog zavoda za socijalni rad i preuzimanja poslova sukladno članku 317. stavku 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22.).

Članak 11.

Odredbe ove Uredbe primjenjuju se i na korisnike kojima je pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznato do dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb (»Narodne novine«, broj 140/15.).

Članak 13.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2022.

Klasa: 022-03/22-03/19
Urbroj: 50301-04/25-22-4
Zagreb, 9. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.