Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava

NN 31/2022 (10.3.2022.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

374

Na temelju članka 39. stavka 6. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14. i 102/15.) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. ožujka 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O KRITERIJIMA ZA STJECANJE STATUSA UGROŽENIH KUPACA ENERGIJE IZ UMREŽENIH SUSTAVA

Članak 1.

U Uredbi o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (»Narodne novine«, broj 95/15.), u članku 4. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – je korisnik osobne invalidnine kojemu nije osigurana usluga smještaja ili organizirano stanovanje,«.

Iza podstavka 4. dodaju se podstavci 5., 6., 7., 8., 9. i 10. koji glase:

» – je korisnik nacionalne naknade za starije osobe,

– živi u kućanstvu s korisnikom nacionalne naknade za starije osobe,

– je korisnik novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji,

– živi u kućanstvu s korisnikom novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji,

– je korisnik novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata,

– živi u kućanstvu s korisnikom novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata.«.

U stavku 3. riječi: »Nadležni centar za socijalnu skrb« mijenjaju se i glase: »Hrvatski zavod za socijalni rad (u daljnjem tekstu: Zavod)«.

U stavku 4. riječi: »Nadležni centar za socijalnu skrb koji je utvrdio« mijenjaju se i glase: »Kada Zavod utvrdi«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. riječi: »nadležnog centra za socijalnu skrb« mijenjaju se i glase: »Zavoda«.

U stavku 2. riječi: »Nadležni centar za socijalnu skrb« mijenjaju se i glase: »Zavod je«, a iza riječi: »dužan« riječ: »je« briše se.

Članak 3.

Centri za socijalnu skrb postupaju sukladno odredbama ove Uredbe do početka rada Hrvatskog zavoda za socijalni rad i preuzimanja poslova sukladno članku 317. stavku 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22.).

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2022.

Klasa: 022-03/22-03/24

Urbroj: 50301-05/31-22-1

Zagreb, 9. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.