Uredba o izmjeni Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

NN 35/2022 (17.3.2022.), Uredba o izmjeni Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Vlada Republike Hrvatske

411

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 19/14., 73/17. i 96/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

U Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 28/22.), u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Najviše jedinične cijene određuju se sukladno sljedećoj formuli:

pri čemu je:

• PC = jedinična cijena u HRK/l (izražena na tri decimalna mjesta)

• Pt = Osnovna cijena fosilnog goriva u obračunskom razdoblju (t) u HRK/litri zaokružena na tri decimalna mjesta

• P = Premija energetskog subjekta u HRK/l zaokružena na tri decimalna mjesta

• CIF Med M = Srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata u USD/t objavljena u ’Platt’s European Marketscan' pod »Mediterranean Cargoes CIF Med (Genova/Lavera)« za proizvode Premium Unleaded 10ppm (Eurosuper 95), 10 ppm ULSD (Eurodizel), zaokružena na tri decimalna mjesta

• T = Srednji dnevni tečaj u HRK/USD (šest decimalnih mjesta) koji objavljuje Hrvatska narodna banka za dan za koji je objavljena srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata (CIF Med)

• ρ = Gustoća naftnog derivata (ρ = 0,755 kg/l za motorne benzine; ρ = 0,845 kg/l za dizelska goriva)

• i = Dnevni podaci: i=1, 2, 3,..., n

• n = Broj objavljenih srednjih dnevnih burzovnih cijena naftnih derivata (CIF Med) unutar obračunskog razdoblja

• t = sedmodnevno obračunsko razdoblje (ponedjeljak – nedjelja); Cijene naftnih derivata mijenjaju se svakih sedam dana. Dan primjene novih cijena naftnih derivata je utorak, nakon obračunskog razdoblja u 0,00 sati.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/25
Urbroj: 50301-05/20-22-1
Zagreb, 17. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.