Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske

NN 35/2022 (17.3.2022.), Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

413

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2022. donijela

ODLUKU

O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE TE UREDIMA I DRUGIM STRUČNIM SLUŽBAMA VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Zabranjuje se novo zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: tijela državne uprave).

II.

Zapošljavanje na neodređeno vrijeme u tijelima državne uprave iznimno je moguće u slučajevima:

– popunjavanja radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno zbog prestanka državne službe dotadašnjem službeniku tijekom tekuće kalendarske godine ili u prosincu prethodne kalendarske godine

– popunjavanja radnog mjesta na kojem se obavljaju poslovi upravljanja i kontrole korištenja europskih fondova te fondova za unutarnje poslove

– ako nije moguće osigurati redovito obavljanje poslova preraspodjelom između postojećih državnih službenika, pod uvjetom da su osigurana potrebna sredstva u financijskom planu tijela državne uprave za tekuću kalendarsku godinu, uz opravdani i obrazloženi razlog za novo zapošljavanje

– zapošljavanja jednog novog državnog službenika prema klauzuli 2 za 1 pod uvjetom da su tijekom tekuće kalendarske godine dva službenika iz istog tijela državne uprave premještena po potrebi službe na neodređeno vrijeme u drugo državno tijelo, javnu službu ili upravno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, neovisno o radnom mjestu na koje su bili raspoređeni

– zapošljavanja vježbenika, prema kriterijima utvrđenim ovom Odlukom.

III.

Zapošljavanje na određeno vrijeme u tijelima državne uprave iznimno je moguće u slučajevima:

– zamjene odsutnog državnog službenika

– potrebe rada na projektu koji se financira iz fondova ili programa Europske unije, pod uvjetom da se sredstva za plaće osiguravaju u projektu

– obavljanja poslova vezanih uz provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

– zapošljavanja prema posebnom planu ili programu Vlade Republike Hrvatske kojim je utvrđena potreba novog zapošljavanja za određene poslove

– povećanog opsega poslova, ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, pod uvjetom da je radno mjesto popunjeno punim brojem izvršitelja iz pravilnika o unutarnjem redu

– obavljanja poslova vezanih za obnovu objekata oštećenih uslijed elementarnih nepogoda.

IV.

Tijela državne uprave dužna su prije raspisivanja javnih natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme odnosno oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme pribaviti mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave o ispunjenju uvjeta za novo zapošljavanje, osim u slučaju zapošljavanja na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog državnog službenika.

Tijela državne uprave dužna su pribaviti prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave o ispunjenju uvjeta za raspored državnog službenika primljenog u državnu službu na određeno vrijeme na drugo radno mjesto na određeno vrijeme, bez objave oglasa, osim u slučaju rasporeda na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog državnog službenika.

Ministarstvo pravosuđa i uprave dužno je jednom godišnje izvijestiti Vladu Republike Hrvatske o danim mišljenjima za novo zapošljavanje, iskazano po tijelima državne uprave (broj državnih službenika za koje je odobreno zapošljavanje i osnove zapošljavanja iz ove Odluke) te prethodnim odobrenjima za raspored državnih službenika primljenih u državnu službu na određeno vrijeme na drugo radno mjesto na određeno vrijeme, bez objave oglasa.

V.

Tijela državne uprave mogu tijekom kalendarske godine zaposliti sljedeći broj vježbenika:

– ako imaju do 100 zaposlenih državnih službenika i namještenika – 2 vježbenika

– ako imaju od 101 do 400 zaposlenih državnih službenika i namještenika – 4 vježbenika

– ako imaju od 401 do 700 zaposlenih državnih službenika i namještenika – 6 vježbenika

– ako imaju od 701 do 1.000 zaposlenih državnih službenika i namještenika – 8 vježbenika

– ako imaju preko 1.000 zaposlenih državnih službenika i namještenika – 10 vježbenika.

VI.

Započeti postupci zapošljavanja po objavljenim javnim natječajima i oglasima za prijam u državnu službu koji ne budu dovršeni do dana stupanja na snagu ove Odluke nastavit će se i dovršiti prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja postupka zapošljavanja.

VII.

Ova Odluka na odgovarajući se način primjenjuje i na zapošljavanje namještenika u tijelima državne uprave.

VIII.

Ova Odluka na odgovarajući se način primjenjuje i na zapošljavanje državnih službenika i namještenika u drugim državnim tijelima iz članka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 138/15. – Oduka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17., 70/19. i 98/19.).

Iznimno od stavka 1. ove točke ova Odluka ne primjenjuje se na zapošljavanje namještenika u Oružanim snagama Republike Hrvat­ske.

IX.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 70/16., 74/17. i 71/18.).

X.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/73
Urbroj: 50301-21/06-22-2
Zagreb, 17. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.