Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

NN 35/2022 (17.3.2022.), Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

414

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske («Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2022. donijela

ODLUKU

O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA

I.

Zabranjuje se novo zapošljavanje službenika i namještenika u javnim ustanovama i drugim pravnim osobama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u cijelosti ili većinskim dijelom u državnom proračunu, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: javne službe).

II.

Zapošljavanje na neodređeno vrijeme u javnim službama iznimno je moguće u slučajevima:

– popunjavanja radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno zbog prestanka radnog odnosa dotadašnjem službeniku u prethodnih 12 mjeseci, odnosno drugog radnog mjesta s istim ili nižim koeficijentom složenosti poslova

– popunjavanja radnog mjesta na kojem se obavljaju poslovi upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i poslova provedbe i korištenja programa Europske unije

– ako nije moguće osigurati redovito obavljanje poslova preraspodjelom između postojećih službenika, pod uvjetom da su osigurana potrebna sredstva u financijskom planu tijela koje osigurava sredstva za zaposlene za tekuću kalendarsku godinu, uz opravdani i obrazloženi razlog za novo zapošljavanje

– zapošljavanja jednog novog službenika prema klauzuli 2 za 1, pod uvjetom da su tijekom tekuće kalendarske godine dva službenika iz iste javne službe, odnosno poslodavca premještena u državno tijelo, upravno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili u istu javnu službu kada je to predviđeno posebnim propisom, neovisno o radnom mjestu na koje su bili raspoređeni

– zapošljavanja na poslovima izvršavanja obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, osobito praćenja, sudjelovanja i izvršavanja obveza vezanih za nove zakonske i nezakonske prijedloge i zakonodavstvo, sukladno novim potrebama i tranziciji na zeleno i digitalno gospodarstvo.

III.

Zapošljavanje na određeno vrijeme u javnim službama iznimno je moguće u slučajevima:

– zamjene privremeno odsutnog službenika

– potrebe rada na projektu koji se financira iz fondova ili programa Europske unije, zajmova međunarodnih institucija ili drugih bespovratnih sredstava inozemnih izvora pod uvjetom da se sredstva za plaće u cijelosti ili jednim dijelom osiguravaju u projektu

– obavljanja poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

– povećanog opsega poslova, ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, pod uvjetom da je radno mjesto popunjeno punim brojem izvršitelja prema internom aktu o sistematizaciji radnih mjesta

– obavljanja poslova vezanih za obnovu objekata oštećenih uslijed elementarnih nepogoda

– zapošljavanja sukladno posebnim propisima i međunarodnim ugovorima kojima je utvrđeno odgovarajuće zapošljavanje za određene poslove

– obavljanja poslova na suradničkim radnim mjestima u znanosti i visokom obrazovanju i zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima obrazovanja.

IV.

Za zapošljavanje u javnim službama je prije raspisivanja javnih natječaja, odnosno oglasa za zapošljavanje potrebno pribaviti prethodnu suglasnost resornog tijela koje osigurava sredstva za zaposlene o ispunjenju uvjeta za novo zapošljavanje, osim u slučaju zapošljavanja na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika.

Proračunski i izvanproračunski korisnici, kojima se sredstva za plaće osiguravaju na samostalnoj glavi, odnosno razdjelu, prethodnu suglasnost iz stavka 1. ove točke zatražit će od resornog tijela u čije upravno-pravno područje pripadaju poslovi korisnika, odnosno tijela koje je bilo stručni nositelj izrade posebnog propisa kojim je korisnik osnovan.

Iznimno od stavka 1. ove točke nije potrebna prethodna suglasnost i raspisivanje natječaja, odnosno oglasa u slučaju novog zapošljavanja službenika iz točke III. podstavka 2. ove Odluke.

O novom zapošljavanju službenika i namještenika u javnim službama prilikom unosa podataka o novom zapošljavanju u Sustav centraliziranog obračuna plaća, obvezo se unosi i podatak o prethodnoj suglasnosti iz stavaka 1. i 2. ove točke.

V.

Započeti postupci zapošljavanja za koje je već raspisan natječaj, odnosno oglas ili je za zapošljavanje dobivena prethodna suglasnost resornog tijela, koji ne budu dovršeni do dana stupanja na snagu ove Odluke nastavit će se i dovršiti prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja postupka zapošljavanja.

VI.

Ova Odluka se na odgovarajući način primjenjuje i na zapošljavanje namještenika u javnim službama.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (»Narodne novine«, br. 70/16., 50/17., 37/18., 71/18., 91/18. i 33/20.).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/70
Urbroj: 50301-04/25-22-2
Zagreb, 17. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.