Pravilnik o vrstama nagrada i priznanja u sustavu civilne zaštite i postupku njihove dodjele

NN 35/2022 (17.3.2022.), Pravilnik o vrstama nagrada i priznanja u sustavu civilne zaštite i postupku njihove dodjele

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

418

Na temelju članka 69. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA NAGRADA I PRIZNANJA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE I POSTUPKU NJIHOVE DODJELE

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste nagrada i priznanja u sustavu civilne zaštite, mjerila za dodjelu nagrada i priznanja, postupak njihove dodjele te izgled i sadržaj predložaka nagrada i priznanja.

II. VRSTE NAGRADA I PRIZNANJA I MJERILA ZA NJIHOVU DODJELU

Članak 2.

Nagrade i priznanja u sustavu civilne zaštite su:

1. godišnja nagrada u području sustava civilne zaštite

2. godišnja nagrada za naročiti pothvat

3. nagrada za znanstveni ili stručni rad iz područja sustava civilne zaštite

4. priznanje za izuzetne uspjehe u obavljanju službe ili osobit doprinos razvoju međunarodne suradnje na području civilne zaštite.

1. Godišnja nagrada u području sustava
civilne zaštite

Članak 3.

(1) Godišnja nagrada u području sustava civilne zaštite može se dodijeliti svake godine kao pojedinačna i/ili skupna nagrada, u pravilu do tri nagrade.

(2) Godišnja nagrada iz stavka 1. ovog članka dodjeljuje se pojedincu ili skupini za djelo ili za aktivnosti:

– kojima su postignuti iznimni rezultati od posebnog interesa u području sustava civilne zaštite ili

– koji su dali dodatni doprinos javnom predstavljanju sustava civilne zaštite.

(3) Godišnja nagrada iz stavka 1. ovog članka sastoji se od plakete i pisanog priznanja.

Članak 4.

(1) Plaketa je oblika kvadra, izrađena od optičkog bijelog stakla kategorije K9 AAA dimenzija 200x120x20 mm.

(2) Na plaketi je graviran štit Ravnateljstva civilne zaštite i natpis »GODIŠNJA NAGRADA U PODRUČJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE«.

(3) Plaketa je smještena u drvenoj kutiji sa zlatnom kopčom, iznutra obložena svilom i držačem poklopca od trobojnice, a s unutarnje strane poklopca kutije otisnut je grb Republike Hrvatske u zlatnoj boji.

2. Godišnja nagrada za naročiti pothvat

Članak 5.

(1) Godišnja nagrada za naročiti pothvat može se dodijeliti svake godine kao pojedinačna i/ili skupna nagrada, u pravilu do tri nagrade.

(2) Godišnja nagrada iz stavka 1. ovog članka dodjeljuje se pojedincu ili skupini za aktivnosti:

– koje su značajno utjecale na povećanu sigurnost i zaštitu ljudi i materijalnih dobara

– kojima su iskazane iznimna hrabrost, požrtvovnost ili spretnost u akcijama spašavanja ljudi i materijalnih dobara

– koje su u javnosti proizvele osobito pozitivan stav i povjerenje u sustav civilne zaštite.

(3) Godišnja nagrada iz stavka 1. ovog članka sastoji se od plakete i pisanog priznanja.

Članak 6.

(1) Plaketa je oblika štita postavljenog na stakleni nosač, dimenzija 180×160×40 mm izrađena od optičkog bijelog stakla kategorije K9 AAA debljine 20 mm.

(2) Na plaketi je graviran štit Ravnateljstva civilne zaštite i natpis »GODIŠNJA NAGRADA ZA NAROČITI POTHVAT«.

(3) Plaketa je smještena u drvenoj kutiji sa zlatnom kopčom, iznutra obložena svilom i držačem poklopca od trobojnice, a s unutarnje strane poklopca kutije otisnut je grb Republike Hrvatske u zlatnoj boji.

3. Nagrada za znanstveni ili stručni rad iz područja civilne zaštite

Članak 7.

(1) Nagrada za znanstveni ili stručni rad iz područja civilne zaštite može se dodijeliti svake godine kao pojedinačna nagrada, u pravilu do tri nagrade.

(2) Nagrada iz stavka 1. ovog članka može se dodijeliti državnim službenicima, pripadnicima sustava civilne zaštite, službenicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, znanstvenim djelatnicima, članovima udruga građana, građanima Republike Hrvatske i stranim državljanima za znanstveni ili stručni rad kojim se doprinosi unaprjeđenju sustava civilne zaštite.

(3) Nagrada iz stavka 1. ovog članka sastoji se od plakete i pisanog priznanja.

Članak 8.

(1) Plaketa je oblika zatvorene knjige, izrađena od optičkog bijelog stakla kategorije K9 AAA dimenzija 150x120x25 mm.

(2) Na plaketi je graviran štit Ravnateljstva civilne zaštite i natpis »NAGRADA ZA ZNANSTVENI ILI STRUČNI RAD IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE«.

(3) Plaketa je smještena u drvenoj kutiji sa zlatnom kopčom, iznutra obložena svilom i držačem poklopca od trobojnice, a s unutarnje strane poklopca kutije otisnut je grb Republike Hrvatske u zlatnoj boji.

4. Priznanje za izuzetne uspjehe u obavljanju
službe ili za osobit doprinos razvoju međunarodne
suradnje na području civilne zaštite

Članak 9.

(1) Priznanje za izuzetne uspjehe u obavljanju službe može se dodijeliti državnim službenicima i namještenicima Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) koji su proveli minimalno 15 godina obavljajući poslove civilne zaštite te postigli izuzetne rezultate.

(2) Priznanje iz stavka 1. ovog članka dodjeljuje se i prilikom odlaska u mirovinu državnih službenika i namještenika iz stavka 1. ovog članka.

(3) Priznanje za osobit doprinos razvoju međunarodne suradnje na području civilne zaštite može se dodijeliti stranim fizičkim ili pravnim osobama.

(4) Priznanje iz stavka 1. i stavka 3. ovog članka sastoji se od medalje i pisanog priznanja.

Članak 10.

(1) Medalja iz članka 9. ovog Pravilnika je kružnog oblika, izrađena od »TOMBAK« materijala pasiviziranog u boji zlata, promjera 40 mm, težine 26 g.

(2) Vanjski dio medalje sačinjava pleter, unutar kojeg se nalazi trokut s oznakom Republike Hrvatske, oko kojeg je natpis »CIVILNA ZAŠTITA«, a ispod trokuta je lenta s natpisom »MUP«.

(3) Medalja je smještena u kućištu od prozirnog pleksi stakla dimenzija 70x70x30 mm u plavoj kutiji, a s unutarnje strane poklopca kutije otisnut je grb Republike Hrvatske u zlatnoj boji te postavljen držač za podsjetnice od trobojnice.

Članak 11.

Izgled i sadržaj pisanog priznanja iz članka 3. stavka 3., članka 5. stavka 3., članka 7. stavka 3. i članka 9. stavka 4. ovog Pravilnika propisani su na obrascima tiskanim uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

III. POSTUPAK DODJELE NAGRADA I PRIZNANJA

Članak 12.

(1) Za postupak dodjele nagrada i priznanja u sustavu civilne zaštite u Ministarstvu se osniva Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele nagrada i priznanja u sustavu civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar).

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana koje predlaže čelnik ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za poslove civilne zaštite, koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

– najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima civilne zaštite.

(3) Najmanje dva člana Povjerenstva, pored uvjeta iz stavka 2. ovog članka, moraju imati završen poslijediplomski sveučilišni studij koji traje najmanje tri godine.

(4) Postupak dodjele godišnje nagrade u području sustava civilne zaštite, godišnje nagrade za naročiti pothvat i nagrade za znanstveni ili stručni rad iz područja sustava civilne zaštite započinje najkasnije 2. siječnja, a završava svečanim uručenjem u kalendarskoj godini u kojoj se dodjeljuje.

(5) Ministarstvo na službenim web-stranicama objavljuje javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu nagrada iz stavka 4. ovog članka.

(6) Prijedlozi za dodjelu nagrada iz stavka 4. ovog članka dostavit će se Povjerenstvu najkasnije do 31. siječnja na Obrascu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(7) Povjerenstvo utvrđuje ispunjenje mjerila propisanih ovim Pravilnikom za dodjelu nagrada iz stavka 4. ovog članka te većinom glasova svih članova utvrđuje prijedloge za dodjelu nagrada i dostavlja ih ministru.

Članak 13.

(1) Prijedloge za dodjelu priznanja za izuzetne uspjehe u obavljanju službe ili osobit doprinos razvoju međunarodne suradnje na području civilne zaštite Povjerenstvu dostavljaju čelnici ustrojstvenih jedinica Ministarstva na Obrascu 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Povjerenstvo utvrđuje ispunjenje mjerila propisanih ovim Pravilnikom za dodjelu priznanja za izuzetne uspjehe u obavljanju službe ili osobit doprinos razvoju međunarodne suradnje na području civilne zaštite te većinom glasova svih članova utvrđuje prijedloge za njihovu dodjelu i dostavlja ih ministru.

Članak 14.

(1) Nagrade iz članka 12. stavka 4. ovog članka dodjeljuje ministar, a on ili osoba koju on za to ovlasti uručuje ih prigodom obilježavanja Dana civilne zaštite Republike Hrvatske.

(2) Priznanje za izuzetne uspjehe u obavljanju službe ili osobit doprinos razvoju međunarodne suradnje na području civilne zaštite dodjeljuje ministar, a uručuje ih on ili osoba koju on za to ovlasti.

(3) Nagrade i priznanja u sustavu civilne zaštite dodjeljuju se na svečani način i mogu se javno objaviti.

(7) Ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za poslove civilne zaštite vodi evidenciju dodijeljenih nagrada i priznanja u sustavu civilne zaštite koja sadrži podatke o nagrađenim osobama, vremenu i razlozima za dodjelu nagrada i priznanja.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje (»Narodne novine«, br. 75/16 i 101/18).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/191
Urbroj: 511-01-152-22-11
Zagreb, 8. ožujka 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2