Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini dodatka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

NN 35/2022 (17.3.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini dodatka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

419

Na temelju članka 87. stavak 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 21/22) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O VISINI DODATKA NA PLAĆU SUDACA PRIVREMENO UPUĆENIH NA RAD U DRUGI SUD

Članak 1.

U Pravilniku o visini dodatka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud (»Narodne novine«, broj 38/14) članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Visina dodatka na plaću suca općinskog, trgovačkog i upravnog suda privremeno upućenog na rad u viši sud utvrđuje se u iznosu od 2.000,00 kuna mjesečno (neto).

(2) Visina dodatka na plaću suca županijskog i visokog suda privremeno upućenog na rad u viši sud utvrđuje se u iznosu od 3.000,00 kuna mjesečno (neto).

(3) Dodatak iz stavaka 1. i 2. ovoga članka isključuje pravo na dodatak iz članka 2. Pravilnika o visini dodatka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud (»Narodne novine«, broj 38/14).«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/14
Urbroj: 514-03-02-01-01/02-22-01
Zagreb, 8. ožujka 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.