Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

NN 36/2022 (18.3.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

HRVATSKI SABOR

432

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. ožujka 2022.

Klasa: 011-02/22-02/25
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 16. ožujka 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA

Članak 1.

U Zakonu o stečaju potrošača (»Narodne novine«, br. 100/15. i 67/18.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2019/1023 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te o mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga i o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 (Direktiva o restrukturiranju i nesolventnosti) (SL L 172/18).«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. broj: »30.000,00« zamjenjuje se brojem: »20.000,00«.

Članak 3.

U članku 25. stavku 3. riječ: »sudionicama« zamjenjuje se riječi: »sudionicima«.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, dostava pismena između suda i Financijske agencije kao tijela koje poduzima radnje u postupku stečaja potrošača i postupa po odlukama suda obavlja se putem jedinstvenog informacijskog sustava eSpis.

(9) Pismena koja Financijska agencija kao tijelo koje poduzima radnje u postupku stečaja potrošača dostavlja sudu putem jedinstvenog informacijskog sustava eSpis ovjeravaju se elektroničkim pečatom Financijske agencije.«.

Članak 4.

U članku 37. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Povjerenik može podnijeti zahtjev ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa da ga se privremeno izuzme od izbora za povjerenika, u kojem slučaju može nastaviti obavljati dužnost u postupcima u kojima je imenovan, ali ga se izuzima od izbora za povjerenika u novim predmetima u razdoblju od tri mjeseca do dvije godine. Vrijeme privremenog izuzeća računa se od dana izvršnosti rješenja o privremenom izuzimanju.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 5.

U članku 37.a stavku 1. riječi: »A ili listi B« brišu se.

Članak 6.

U članku 42. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Nakon što povjerenik dostavi Financijskoj agenciji obavijest o otvorenom posebnom transakcijskom računu za pojedinog potrošača, Financijska agencija će povjereniku za tog potrošača izdati popis evidentiranih primanja i naknada izuzetih od ovrhe.

(7) Povjerenik će na temelju podataka Financijske agencije iz stavka 6. ovoga članka obavijestiti uplatitelje o posebnom transakcijskom računu na koji su dužni uplatiti primanja i naknade potrošača koje nisu izuzete od ovrhe.«.

Članak 7.

Iza članka 43. dodaje se naslov iznad članka i članak 43 a. koji glase:

»Postupanje Financijske agencije s rješenjima iz redovnog postupka stečaja potrošača

Članak 43.a

(1) Od dana primitka nepravomoćnog rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača odnosno nepravomoćnog rješenja o otvaranju i zaključenju postupka stečaja potrošača Financijska agencija prestaje izvršavati sve osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret potrošača.

(2) Od dana primitka rješenja iz stavka 1. ovoga članka do dana primitka pravomoćnog rješenja o obustavi postupka stečaja potrošača, pravomoćnog rješenja o uskrati oslobođenja od preostalih obveza ili pravomoćnog rješenja o oslobođenju od preostalih obveza Financijska agencija nove osnove za plaćanje neće upisivati u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje.

(3) Od dana primitka pravomoćnog rješenja o uskrati oslobođenja od preostalih obveza odnosno pravomoćnog rješenja o obustavi postupka stečaja potrošača Financijska agencija će nastaviti s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima po računu potrošača po svim osnovama za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Od dana primitka pravomoćnog rješenja o oslobođenju od preostalih obveza Financijska agencija trajno prestaje izvršavati osnove za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka. U slučaju zaprimanja osnove za plaćanje koja je izdana odnosno donesena prije otvaranja postupka stečaja potrošača i zaprimanja osnove za plaćanje za koju je potrošač oslobođen preostalih obveza, Financijska agencija iste vraća podnositelju uz obrazloženje.

(5) Od dana primitka pravomoćnog rješenja o opozivu oslobođenja od preostalih obveza Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka ponovno započeti izvršavati onim redoslijedom kojim su bile upisane u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje prije otvaranja postupka stečaja potrošača.«.

Članak 8.

U članku 58. stavku 2. riječi: »pet godina« zamjenjuju se riječima: »tri godine«.

Članak 9.

U članku 69. stavku 1. riječi: »pet godina« zamjenjuju se riječima: »tri godine«.

U stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – ako je potrošač u posljednjih šest godina koje su prethodile podnošenju prijedloga za otvaranje postupka stečaja potrošača odnosno u posljednje tri godine koje su prethodile podnošenju prijedloga za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača oslobođen od preostalih obveza ili mu je oslobođenje uskraćeno.«.

Članak 10.

U članku 79.c iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Financijska agencija dostavit će poziv potrošaču u roku od 30 dana od ispunjenja uvjeta iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona protekom tri godine od primitka negativnog očitovanja na poziv za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača, rješenja o odbacivanju prijedloga za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača, rješenja o odbijanju prijedloga za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača ili rješenja o obustavi jednostavnog postupka stečaja potrošača.

(3) Financijska agencija dostavit će poziv potrošaču u roku od 30 dana od ispunjenja uvjeta iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona protekom tri godine od primitka pravomoćnog rješenja o oslobođenju od preostalih obveza ili pravomoćnog rješenja o uskrati oslobođenja od preostalih obveza u jednostavnom postupku stečaja potrošača.«.

Dosadašnji stavci 2. do 6. postaju stavci 4. do 8.

Članak 11.

U članku 79.h stavku 3. riječi: »A ili listi B« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Stečajni postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, br. 100/15. i 67/18.) koji je bio na snazi u vrijeme njihova pokretanja.

Iznimno od odredbe stavka l. ovoga članka, postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a u kojima nije donesena pravomoćna odluka o razdoblju provjere ponašanja prema odredbama Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, br. 100/15. i 67/18.) dovršit će se prema odredbama članaka 8. i 9. ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. ožujka 2022.

Klasa: 022-03/21-01/149
Zagreb, 11. ožujka 2022.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.