Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

NN 36/2022 (18.3.2022.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Vlada Republike Hrvatske

434

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (»Narodne novine«, broj 97/20.), u članku 4. stavku 2. točka 2.4. mijenja se i glasi:

»2.4. Sektor za tehničke poslove i zaštitu na radu.«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. riječi: »priprema i izrađuje prijedlog godišnjeg plana rada Ministarstva,« brišu se.

Članak 3.

Naslov iznad članka 22. i članak 22. mijenjaju se i glase:

»2.4. Sektor za tehničke poslove i zaštitu na radu

Sektor za tehničke poslove i zaštitu na radu obavlja poslove koji se odnose na održavanje, rekonstrukciju i upravljanje imovinom Ministarstva, poslove tekućeg održavanja objekata i instalacija, sudjeluje u zaključivanju ugovora o zakupu poslovnih prostora za potrebe Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama i ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom, organizira vođenje očevidnika poslovnih prostora Ministarstva i drugih evidencija iz djelokruga Sektora, obavlja poslove organizacije prijevoza službenih osoba Ministarstva, održavanja službenih automobila te poslove održavanja čistoće, rad čajne kuhinje, planira, organizira i obavlja poslove vezane za zaštitu na radu i sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom te zaštite radnog okoliša, planira, organizira i provodi protupožarnu zaštitu, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za tehničke poslove i zaštitu na radu ustrojavaju se:

2.4.1. Služba za tehničke poslove

2.4.2. Služba za provođenje zaštite na radu.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 23. i članak 23. mijenjaju se i glase:

»2.4.1. Služba za tehničke poslove

Služba za tehničke poslove obavlja poslove upravljanja objektima i drugom imovinom Ministarstva te tekućim održavanjem objekata i instalacija, vodi i ažurira očevidnik imovine i druge evidencije i dokumentaciju o poslovnim prostorima koje koristi Ministarstvo, obavlja poslove osiguravanja tehničkih uvjeta za rad državnih službenika i namještenika Ministarstva, sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije koja se odnosi na javnu nabavu iz djelokruga Službe, vodi evidenciju i kontrolu o utrošku materijala i sredstva za tekuće održavanje glede obrtničkih i instalaterskih radova, prati izvršenje preuzetih ugovora za izvođenje radova i usluga, poslove organizacije i provedbe preseljenja, poslove upravljanja voznim parkom i održavanja čistoće, priprema i predlaže opće i pojedinačne akte iz svog djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svog djelokruga, priprema podatke iz svog djelokruga za stručne podloge za donošenje poslovnih odluka Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Službi za tehničke poslove ustrojava se:

2.4.1.1. Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 24. i članak 24. mijenjaju se i glase:

»2.4.1.1. Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove

Članak 24.

Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na održavanje službenih automobila, rad čajne kuhinje, obavlja prijevoz državnih dužnosnika i službenika Ministarstva, vodi evidenciju o korištenju i održavanju službenih automobila, organizira opremanje poslovnih prostorija Ministarstva opremom i sredstvima rada, priprema i predlaže opće i pojedinačne akte iz svog djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svog djelokruga, priprema podatke iz svog djelokruga za stručne podloge za donošenje poslovnih odluka Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 25. i članak 25. brišu se.

Članak 7.

Naslov iznad članka 26. i članak 26. mijenjaju se i glase:

»2.4.2. Služba za provođenje zaštite na radu

Članak 26.

Služba za provođenje zaštite na radu obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, sustavno unaprjeđuje sigurnost i zaštitu zdravlja radnika, radi na sprječavanju ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom, upozorava na uočene nedostatke glede zaštite na radu, nadzire primjenu općih i posebnih pravila zaštite na radu, organizira osposobljavanja iz područja zaštite na radu, zašite od požara i osposobljavanje radnika za rad na siguran način, sudjeluje u izradi procjene rizika, obavlja poslove zaštite radnog okoliša, organizira deratizaciju, dezinsekciju, dezinfekciju radnih prostorija, ostale poslove vezane uz zaštitu na radu, zaštitu od požara, priprema i predlaže opće i pojedinačne akte iz svog djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svog djelokruga, priprema podatke iz svog djelokruga za stručne podloge za donošenje poslovnih odluka Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 27. i članak 27. brišu se.

Članak 9.

U članku 28. stavku 1. riječi: »vodi evidenciju, prati i analizira podatke o privremenom zapošljavanju« zamjenjuju se riječima: »vodi evidenciju agencija za privremeno zapošljavanje, evidentira, prati i analizira podatke o privremenom zapošljavanju«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»U Upravi za rad i zaštitu na radu ustrojavaju se:

3.1. Sektor za rad

3.2. Sektor za kolektivne radne odnose i europsku i međunarodnu suradnju na području rada

3.3. Sektor za zaštitu na radu.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 29. i članak 29. mijenjaju se i glase:

»3.1. Sektor za rad

Članak 29.

Sektor za rad obavlja normativne i druge stručne poslove u vezi s normativnim aktivnostima i praćenjem primjene propisa iz područja rada, izrađuje izvješća, studije i pravne analize iz područja radnog prava, vodi evidenciju agencija za privremeno zapošljavanje, utemeljenih radničkih vijeća te evidentira i analizira podatke o privremenom zapošljavanju, o radničkim vijećima, izrađuje izvješća, studije i analize o primjeni propisa i položaju radnika te na temelju istih daje prijedloge vezane uz razvoj radnog zakonodavstva, priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa, te mišljenja u vezi s provedbom propisa iz područja radnog prava, radi na preuzimanju i provedbi pravne stečevine Europske unije iz djelokruga Sektora, izrađuje pisane upute upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada, prati i analizira propise, konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada, Vijeća Europe i Europske unije, nacionalnu i međunarodnu sudsku praksu iz djelokruga Sektora, sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada, prati provođenje akata strateškog planiranja i akcijskih planova iz djelokruga, sudjeluje u planiranju državnog proračuna i u izradi provedbenog programa Ministarstva; te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za rad ustrojavaju se:

3.1.1. Služba za rad

3.1.2. Služba za unaprjeđenje i razvoj radnog zakonodavstva.«.

Članak 11.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Služba za unaprjeđenje i razvoj radnog zakonodavstva obavlja pravno analitičke poslove vezane uz primjenu radnog zakonodavstva, izrađuje izvješća, studije i analize iz područja radnog prava, primjene propisa i položaja radnika te na temelju istih daje prijedloge vezane uz razvoj radnog zakonodavstva, obavlja poslove vezane uz evidenciju agencija za privremeno zapošljavanje te vodi evidenciju i analizira podatke o privremenom zapošljavanju, vodi evidenciju i analizira podatke o utemeljenim radničkim vijećima, izrađuje periodička izvješća o privremenom zapošljavanju i o utemeljenim radničkim vijećima, prati konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada, Vijeća Europe i Europske unije te međunarodne ugovore iz djelokruga Službe, prati nacionalnu i međunarodnu sudsku praksu vezanu uz primjenu propisa iz područja rada, priprema stručne podloge za izradu izvješća o provedbi konvencija Međunarodne organizacije rada na području radnog zakonodavstva, sudjeluje u izradi akata strateškog planiranja iz djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 32. i članak 32. mijenjaju se i glase:

»3.2. Sektor za kolektivne radne odnose i europsku i međunarodnu suradnju na području rada

Članak 32.

Sektor za kolektivne radne odnose i europsku i međunarodnu suradnju na području rada u suradnji sa Samostalnim sektorom za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje, obavlja normativne, upravne i druge stručne poslove u vezi s normativnim aktivnostima i praćenjem primjene propisa o kolektivnim radnim odnosima i propisima vezanim uz minimalnu plaću te neprijavljeni rad, pruža tehničku potporu Stručnom povjerenstvu za praćenje i analizu kretanja minimalne plaće, provodi aktivnosti u vezi preuzimanja i provedbe pravne stečevine Europske unije iz djelokruga Sektora, rješava u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku o registraciji udruga utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu: sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više razine i udruga poslodavaca više razine koji djeluju na području Republike Hrvatske ili na području dvije ili više županija, rješava u upravnim stvarima u drugostupanjskom postupku o registraciji udruga utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu: sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više razine i udruga poslodavaca više razine koji djeluju na području jedne županije, vodi registar udruga utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu, obavlja normativne i upravne poslove na području reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata i vodi evidenciju reprezentativnih sindikata, pruža administrativnu i stručnu pomoć za primjenu propisa iz područja reprezentativnosti, priprema odgovore i sudjeluje u upravnim sporovima pokrenutim protiv upravnih akata o registraciji udruga i reprezentativnosti udruga, obavlja normativne, stručne i upravne poslove u vezi s radnicima upućenim na rad u Republiku Hrvatsku u okviru transnacionalnog pružanja usluga, obavlja poslove nacionalne kontaktne točke za informacije o upućivanju radnika u Republiku Hrvatske u okviru transnacionalnog pružanja usluga i održava informativnu web-stranicu za upućene radnike, vodi i koordinira međuresornu radnu skupinu koja prati primjenu propisa o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku, prati propise konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada, Vijeća Europe, Europske unije i ostale međunarodne ugovore iz djelokruga Sektora, izrađuje stručne analize i prijedloge za potpisivanje višestranih međunarodnih ugovora na području rada koje usvajaju Međunarodna organizacija rada i Vijeće Europe, priprema normativne prijedloge o ratifikaciji potpisanih međunarodnih ugovora na području rada, izvještava o primjeni višestranih međunarodnih ugovora na području rada kojih je Republika Hrvatska strankom, prati provođenje akata strateškog planiranja i akcijskih planova iz djelokruga, provodi aktivnosti vezane uz planiranje i provedbu projekata Europske unije i drugih međunarodnih organizacija u područjima u djelokrugu Sektora, sudjeluje u planiranju državnog proračuna i u izradi provedbenog programa Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za kolektivne radne odnose i europsku i međunarodnu suradnju na području rada ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za kolektivne radne odnose

3.2.2. Služba za europsku i međunarodnu suradnju na području rada.«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 33. i članak 33. mijenjaju se i glase:

»3.2.1. Služba za kolektivne radne odnose

Članak 33.

Služba za kolektivne radne odnose obavlja normativne, upravne i druge stručne poslove u vezi s normativnim aktivnostima i praćenjem primjene propisa o kolektivnim radnim odnosima i propisima vezanim uz minimalnu plaću te neprijavljeni rad, sudjeluje u projektima i provodi kampanje sprječavanja neprijavljenoga rada, pruža tehničku potporu Stručnom povjerenstvu za praćenje i analizu kretanja minimalne plaće, provodi aktivnosti u vezi preuzimanja i provedbe pravne stečevine Europske unije iz djelokruga Službe, vodi registar udruga utemeljenih u skladu sa Zakonom o radu i vodi evidenciju sklopljenih kolektivnih ugovora, priprema nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe, izrađuje mišljenja u vezi s provedbom propisa iz djelokruga Službe, rješava u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku o registraciji udruga utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu: sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više razine i udruga poslodavaca više razine koji djeluju na području Republike Hrvatske ili na području dvije ili više županija, rješava u upravnim stvarima u drugostupanjskom postupku o registraciji udruga utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu: sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više razine i udruga poslodavaca više razine koji djeluju na području jedne županije, vodi registar udruga utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu, obavlja normativne i upravne poslove na području reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, vodi evidenciju reprezentativnih sindikata, pruža administrativnu i stručnu pomoć Povjerenstvu za utvrđivanje reprezentativnosti za primjenu propisa iz područja reprezentativnosti, priprema odgovore i sudjeluje u upravnim sporovima pokrenutim protiv upravnih akata o registraciji udruga i reprezentativnosti udruga, vodi evidencije o reprezentativnim sindikatima, prati propise konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada, Vijeća Europe, Europske unije i ostale međunarodne ugovore iz djelokruga Službe te sudjeluje u radu odgovarajućih međunarodnih tijela, provodi aktivnosti vezane uz planiranje i provedbu projekata Europske unije i drugih međunarodnih organizacija u područjima u okviru svoje nadležnosti, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 34. i članak 34. mijenjaju se i glase:

»3.2.2. Služba za europsku i međunarodnu suradnju na području rada

Članak 34.

Služba za europsku i međunarodnu suradnju na području rada u suradnji sa Samostalnim sektorom za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje prati propise, konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada, Vijeća Europe, Europske unije i ostale međunarodne ugovore iz područja rada, obavlja stručne poslove vezane uz sudjelovanje u radu navedenih međunarodnih tijela, prati usklađenost radnoga zakonodavstva Republike Hrvatske s višestranim međunarodnim ugovorima, izrađuje stručne analize i prijedloge za potpisivanje višestranih međunarodnih ugovora na području rada koje usvajaju Međunarodna organizacija rada, Vijeće Europe i Ujedinjeni narodi, priprema odgovore na pritužbe, vodi aktivnosti i priprema stručne podloge te normativne prijedloge o ratifikaciji potpisanih međunarodnih ugovora na području rada, izvještava o primjeni višestranih međunarodnih ugovora na području rada kojih je Republika Hrvatska strankom, sudjeluje u radu odgovarajućih međunarodnih tijela i provedbi projekata iz djelokruga Službe, obavlja normativne, stručne i upravne poslove u vezi s radnicima upućenim na rad u Republiku Hrvatsku u okviru transnacionalnog pružanja usluga, Služba obavlja upravne i stručne poslove kontaktne točke za europsku administrativnu suradnju radi zaštite i ostvarivanja zakonom zajamčenih prava iz radnog odnosa radnika upućenih na rad u Republiku Hrvatsku u okviru transnacionalnog pružanja usluga, te koordinira sva tijela u čijoj se nadležnosti nalaze propisi koji se tiču upućenih radnika, izrađuje i ažurira nacionalnu mrežnu stranicu s ciljem javne dostupnosti tih podataka te surađuje putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) elektroničkog sustava razmjene informacija na jedinstvenom tržištu, pruža potrebnu stručnu pomoć i surađuje s drugim nadležnim tijelima kao i s istovrsnim tijelima u drugim državama te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga rada.«.

Članak 15.

U članku 41. iza riječi: »vođenja evidencija« brišu se riječi: »agencija za privremeno zapošljavanje i«.

Članak 16.

U članku 112. stavku 1. iza riječi: »Republika Hrvatska;« dodaju se riječi: »obavlja poslove upravljanja imovinom i poboljšanja infrastrukture u sustavu socijalne skrbi;«.

U stavku 2. točki 8.4. točka na kraju briše se i dodaje se nova točka 8.5. koja glasi:

»8.5. Sektor za upravljanje imovinom i poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi.«.

Članak 17.

Članak 115. mijenja se i glasi:

»Služba za podršku organizacije rada pružatelja usluga i udomiteljstvo obavlja poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona, drugih propisa i akata u nadležnosti Službe; izrađuje analize i prijedloge mišljenja u postupku davanja suglasnosti za zapošljavanje kod pružatelja socijalnih usluga kojima je osnivač Republika Hrvatska; sudjelovanje u ocjeni opravdanosti ulaganja za poboljšanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga, hitne intervencije i nabavu opreme manje vrijednosti iz sredstava državnog proračuna i prihoda za posebne namjene Ministarstva; sudjeluje u rješavanju u prvom stupnju u postupku utvrđivanja uvjeta za pružanje socijalnih usluga; pruža infrastrukturnu i organizacijsku podršku i izrađuje plan zapošljavanja i plan investicija pružatelja socijalnih usluga čiji je osnivač Republika Hrvatska; obavlja poslove koji se odnose na rješavanje u prvom stupnju o postupcima osnivanja javnih ustanova socijalne skrbi; obavlja poslove koji prethode davanju suglasnosti na opće akte pružatelja socijalnih usluga kojima je osnivač Republika Hrvatska; vodi evidencije o poslovima iz nadležnosti Službe; surađuje u pripremi, provedbi, i praćenju projekata za odobravanje financijskih potpora iz fondova Europske unije, kao i projekata i programa udruga iz područja rada Službe, određuje potreban broj udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja u skladu s mrežom socijalnih usluga za svaku kalendarsku godinu; koordinira imenovanje povjerenstava za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja za svaku jedinicu područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba; obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz dodjelu Nagrade udomiteljima; izrađuje izvješća iz područja rada, postavlja i ostvaruje ciljeve i mjere iz djelokruga Službe; sudjeluje u planiranju državnog proračuna, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.«.

Članak 18.

U članku 116. riječi: »vodi evidenciju i izdaje potvrde iz Evidencije odgojnih mjera izrečenih maloljetnicima/mlađim punoljetnicima za kaznena djela i prekršaje;« brišu se.

Članak 19.

Članak 123. mijenja se i glasi:

»Služba za zaštitu djece, mladih i obitelji u riziku obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga Službe; pruža pravnu i stručnu pomoć centrima za socijalnu skrb i pružateljima socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelji u riziku u primjeni propisa ili strateških dokumenata iz područja rada; obavlja poslove vezane uz zaštitu, djece, mladih i obitelji u riziku; prati stanje, sudjeluje u izradi mišljenja na dokumente tijela Europske unije iz područja zaštite djece od svih oblika nasilja, djece u migraciji i djece bez pratnje; obavlja poslove vezane uz unaprjeđenje zaštite i tretmana djece s teškoćama u razvoju, djece i mladih s problemima u ponašanju i/ili u sukobu sa zakonom, djece izložene riziku od trgovanja ljudima i djece bez pratnje; predlaže i provodi mjere za suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, nasilja nad i među djecom, planira i koordinira provođenje alternativnih sankcija za mlade, te prevenciju i tretman obitelji u riziku; analizira i unaprjeđuje udomiteljstvo za djecu, koordinira osiguravanje stručne podrške udomiteljskim obiteljima i druge aktivnosti između centara za socijalnu skrb, pružatelja usluga i udomitelja; daje mišljenja i sudjeluje u izradi planova transformacije, deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlade u suradnji sa nadležnim Sektorom; sudjeluje u izradi plana razvoja pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlade u suradnji s nadležnim Sektorom; upravlja i razvija aplikaciju u kojoj se vodi Evidencija odgojnih mjera izrečenih maloljetnicima/mlađim punoljetnicima za kaznena djela i prekršaje; izdaje potvrde iz Evidencije odgojnih mjera izrečenih maloljetnicima/mlađim punoljetnicima za kaznena djela i prekršaje; sudjeluje u radu međuresornih tijela; pruža stručnu podršku pružateljima usluga za djecu i mlade i obiteljima u riziku; sudjeluje u znanstveno-istraživačkim projektima u području nadležnosti iz djelokruga rada Službe; sudjeluje na sastancima na međunarodnoj razini iz djelokruga rada Službe; surađuje u pripremi, provedbi i praćenju projekata za odobravanje financijskih potpora iz fondova Europske unije, kao i projekata i programa udruga iz područja rada Službe; postupa po predstavkama i pritužbama građana te upitima drugih tijela, putem nadležnih tijela ispituje osnovanost predstavki i pritužbi izrađuje izvješća iz područja rada, postavlja i ostvaruje ciljeve i mjere iz djelokruga Sektora, sudjeluje u planiranju državnog proračuna, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.«.

Članak 20.

Iza članka 128. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 128.a do 128.c koji glase:

»8.5. Sektor za upravljanje imovinom i poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi

Članak 128.a

Sektor za upravljanje imovinom i poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi obavlja poslove vezane uz održavanje, rekonstrukciju, izgradnju i opremanje ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska, poslove koji se odnose na upravljanje imovinom ustanova socijalne skrbi, pružanje stručne podrške u realizaciji projekata Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) ustanova socijalne skrbi, obavlja poslove koji se odnose na upravljanje poslovnim prostorima koje koriste ustanove socijalne skrbi, pruža stručnu podršku u realizaciji EFRR projekata, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Sektoru za upravljanje imovinom i poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi ustrojavaju se:

8.5.1. Služba za poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi

8.5.2. Služba za upravljanje imovinom i pružanje stručne podrške u realizaciji EFRR projekata.

8.5.1. Služba za poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi

Članak 128.b

Služba za poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi sudjeluje u izradi prijedloga plana državnog proračuna vezano uz ulaganja u ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu i prihoda za posebne namjene Ministarstva, daje stručna mišljenja prilikom izrade planova ustanova socijalne skrbi o opravdanosti ulaganja koja imaju karakter tekućeg i investicijskog održavanja, sudjeluje u izradi plana nabave u dijelu kapitalnih ulaganja u ustanove socijalne skrbi, sudjeluje u pripremi postupaka javne nabave vezanih za održavanje, rekonstrukciju, izgradnju i opremanje ustanova socijalne skrbi, kontrolira kvalitetu i usklađenost tehničke dokumentacije (projekte i troškovnike) za provedbu postupaka javne nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi, sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave i izradi ugovora iz svoje nadležnosti, kontrolira namjensko trošenje sredstava planiranih za kapitalna ulaganja, prati izvršenje preuzetih ugovora za izvođenje radova i opremanje građevina ustanove socijalne skrbi do konačnog izvršenja ugovora i sudjeluje u primopredaji radova i opreme, prati potrošnju energije u ustanovama socijalne skrbi te prati energetsku obnovu građevina, izrađuje sva propisana izvješća i analize iz svoje nadležnosti, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

8.5.2. Služba za upravljanje imovinom i pružanje stručne podrške u realizaciji EFRR projekata

Članak 128.c

Služba za upravljanje imovinom i pružanje stručne podrške u realizaciji EFRR projekata obavlja poslove koji se odnose na upravljanje poslovnim prostorima koje koriste ustanove socijalne skrbi, surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom, državnim odvjetništvom i drugim javnopravnim tijelima u poslovima vezanim za imovinu, vodi propisane očevidnike, predlaže i vodi druge evidencije iz svog djelokruga, priprema i predlaže opće i pojedinačne akte iz svog djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svog djelokruga, priprema podatke iz svog djelokruga za stručne podloge za donošenje poslovnih odluka Ministarstva, prikuplja podatke i vodi evidenciju imovine ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska, predlaže mjere za gospodarenje istom, daje stručna mišljenja o načinu provedbe propisa, uputa i općih smjernica glede stjecanja, upravljanja i otuđenja imovine, koordinira i prati provedbu godišnjih i višegodišnjih projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u području socijalne skrbi kroz suradnju s Koordinacijskim tijelom, upravljačkim tijelima, Tijelom za ovjeravanje, Posredničkim tijelom razine 2 te krajnjim korisnicima projekata Europske unije, sudjeluje u pripremi Poziva koji se odnose na EFRR projekte ustanova socijalne skrbi, sudjeluje pri vrednovanju prijedloga projekata ustanova socijalne skrbi te daje potrebne suglasnosti za prijavu istih, donosi odluke o financijskoj omotnici, prati provedbu projekata za koji su sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, daje potrebna stručna tumačenja i mišljenja, daje smjernice i upute, daje suglasnosti na provođenje postupaka javne nabave vrijednosti iznad iznosa propisanog statutom ustanove za potrebe provedbe EFRR projekta, osigurava financijska sredstva iz državnog proračuna kod neprihvatljivih troškova ili nedostatnih sredstava, u provedbi projekata surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i ministarstvom nadležnim za državnu imovinu, izrađuje potrebne analize i izvješća, izrađuje prijedlog plana državnog proračuna vezano uz planiranje sredstava iz EFRR te sredstava iz državnog proračuna za neprihvatljive troškove ili nedostatna sredstava za provedbu EFRR projekata, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.«.

Članak 21.

U članku 146. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U Samostalnom sektoru za reviziju i nadzor medicinskog vještačenja ustrojavaju se:

12.1. Služba za reviziju ocjena radne sposobnosti

12.2. Služba za nadzor i kontrolu medicinskog vještačenja.«.

Članak 22.

Iza članka 146. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 146.a i 146.b koji glase:

»12.1. Služba za reviziju ocjena radne sposobnosti

Članak 146.a

Služba za reviziju ocjena radne sposobnosti obavlja poslove revizije nalaza i mišljenja vijeća vještaka i viših vještaka Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u postupku medicinskog vještačenja radne sposobnosti, o utvrđenom smanjenju radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnom ili potpunom gubitku radne sposobnosti, te potpunom gubitku radne sposobnosti člana obitelji osiguranika, odnosno profesionalnoj ili općoj nesposobnosti za rad prema posebnom propisu iz sustava mirovinskog osiguranja, a na temelju kojih se stječe pravo prema Zakonu o mirovinskom osiguranju; provodi analizu i izvješćivanje o obavljenim revizijama, kao i statističku obradu relevantnih podataka; provodi ujednačavanje kriterija u postupku medicinskog vještačenja radne sposobnosti, uz dodatne edukacije, te osigurava jedinstvenu provedbu zakona i drugih propisa iz svog djelokruga; provodi administrativne poslove vezane uz obavljanje poslova revizije nalaza i mišljenja vijeća vještaka i viših vještaka Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u postupku medicinskog vještačenja radne sposobnosti osiguranika, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

12.2. Služba za nadzor i kontrolu medicinskog vještačenja

Članak 146.b

Služba za nadzor i kontrolu medicinskog vještačenja obavlja poslove nadzora nad tijelima vještačenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, ako za to utvrdi potrebu, poslove nadzora i kontrole ranije stečenih prava iz mirovinskog osiguranja prema ranije važećim propisima, a povodom anonimnih/neanonimnih prijava, odnosno posebnih odluka, kontrolnih pregleda po službenoj dužnosti, kao i ciljane provjere utvrđenih skupina predmeta; provodi analizu i izvješćivanje o obavljenim nadzorima, te osigurava jedinstvenu provedbu zakona i drugih propisa iz svog djelokruga; provodi administrativne poslove vezane uz obavljanje poslova nadzora i kontrole medicinskog vještačenja, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.«.

Članak 23.

Članak 147. mijenja se i glasi:

»Samostalni sektor za socijalno partnerstvo obavlja organizacijske, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe nacionalnog Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih stalnih i povremenih radnih tijela, vodi aktivnosti u vezi koordinacije i posredovanja u cilju boljeg razvitka tripartitnog socijalnog dijaloga i partnerstva u Republici Hrvatskoj, od lokalne do nacionalne razine, organizira i vodi poslove vezane uz postupke osiguranja administrativne potpore pregovaračkom odboru Vlade Republike Hrvatske u kolektivnom pregovaranju o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, surađuje i pruža stručnu pomoć koordinatorima za socijalni dijalog u tijelima državne uprave i koordinira suradnju tijela državne uprave i socijalnih partnera na nacionalnoj razini, koordinira aktivnosti i pruža stručnu pomoć aktivnostima gospodarsko-socijalnih vijeća u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pruža stručnu pomoć u radu i osnivanju sektorskih socijalnih vijeća, vodi i obavlja administrativne poslove vezane uz postupak obveznoga mirenja u kolektivnim radnim sporovima, vodi listu miritelja u kolektivnim radnim sporovima koju utvrđuje Gospodarsko-socijalno vijeće i evidenciju postupaka obveznog mirenja u kolektivnim radnim sporovima, pruža stručnu pomoć organizacijama socijalnih partnera u okviru svog djelokruga, obavlja poslove vezane uz praćenje kretanja prosječnih plaća na nacionalnoj i sektorskoj razini, priprema stručne analize i obavlja druge aktivnosti vezane uz unaprjeđenje politike plaća, pruža analitičku podršku u postupcima kolektivnog pregovaranja za službenike i namještenike u javnim službama te za državne službenike i namještenike, izrađuje analitičke pripreme temeljem Informacijskog sustava za centralni obračun plaća i upravljanje ljudskim potencijalima (COP i HRM), priprema simulacije i prati financijske i pravne učinke sklopljenih kolektivnih ugovora putem Izvještajnog sustava za podršku procesima kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka primjene kolektivnih ugovora, priprema i provodi projekte u okviru svoje nadležnosti, sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada, prati provođenje akata strateškog planiranja i akcijskih planova iz djelokruga, sudjeluje u planiranju državnog proračuna i u izradi provedbenog programa Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Samostalnom sektoru za socijalno partnerstvo ustrojavaju se:

13.1. Služba za socijalno partnerstvo

13.2. Služba za praćenje politike plaća.«.

Članak 24.

Iza članka 147. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 147.a i 147.b koji glase:

»13.1. Služba za socijalno partnerstvo

Članak 147.a

Služba za socijalno partnerstvo obavlja organizacijske, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe nacionalnog Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih stalnih i povremenih radnih tijela, obavlja poslove u vezi koordinacije i posredovanja u cilju boljeg razvitka tripartitnog socijalnog dijaloga i partnerstva u Republici Hrvatskoj, od lokalne do nacionalne razine, organizira i vodi poslove vezane uz postupke osiguranja administrativne potpore pregovaračkom odboru Vlade Republike Hrvatske u kolektivnom pregovaranju o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, surađuje i pruža stručnu pomoć koordinatorima za socijalni dijalog u tijelima državne uprave i koordinira suradnju tijela državne uprave i socijalnih partnera na nacionalnoj razini, koordinira aktivnosti i pruža stručnu pomoć aktivnostima gospodarsko-socijalnih vijeća u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pruža stručnu pomoć u radu i osnivanju sektorskih socijalnih vijeća, vodi i obavlja administrativne poslove vezane uz postupak obveznog mirenja u kolektivnim radnim sporovima, vodi listu miritelja u kolektivnim radnim sporovima koju utvrđuje Gospodarsko- socijalno vijeće i evidenciju postupaka obveznog mirenja u kolektivnim radnim sporovima, pruža stručnu pomoć organizacijama socijalnih partnera u okviru svog djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada.

13.2. Služba za praćenje politike plaća

Članak 147.b

Služba za praćenje politike plaća obavlja poslove vezane uz praćenje kretanja prosječnih plaća na nacionalnoj i sektorskoj razini, priprema stručne analize i obavlja druge aktivnosti vezane uz unaprjeđenje politike plaća, pruža analitičku podršku u postupcima kolektivnog pregovaranja za službenike i namještenike u javnim službama te za državne službenike i namještenike, izrađuje analitičke pripreme temeljem Informacijskog sustava za centralni obračun plaća i upravljanje ljudskim potencijalima (COP i HRM), priprema simulaciju i praćenje financijskih i pravnih učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora putem Izvještajnog sustava za podršku procesima kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka primjene kolektivnih ugovora, priprema i provodi projekte u okviru svoje nadležnosti, prati provođenje akata strateškog planiranja i akcijskih planova iz djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga rada.«.

Članak 25.

U cijelom tekstu Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (»Narodne novine«, broj 97/20.) riječi: »strateškog plana« zamjenjuju se riječima: »provedbenog programa«.

Članak 26.

Mijenja se tabelarni prikaz okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva.

Novi tabelarni prikaz okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva sastavni je dio ove Uredbe.

Članak 27.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana njezinog stupanja na snagu.

Članak 28.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/21

Urbroj: 50301-04/12-22-2

Zagreb, 17. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA RADA,
MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I
SOCIJALNE POLITIKE

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA18
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.Sektor za ljudske potencijale i opće poslove1
2.1.1.Služba za ljudske potencijale5
2.1.2.Služba za opće poslove4
2.1.2.1.Pododsjek za poslove pisarnice i pismohrane10
2.2.Sektor za planiranje, financije i proračun1
2.2.1.Služba za strateško planiranje i sustav unutarnjih kontrola5
2.2.2.Služba za financijsko planiranje i decentralizirane funkcije7
2.2.3.Služba za izvršavanje financijskih planova ustanova11
2.2.4.Služba za likvidaturu i platni promet1
2.2.4.1.Pododsjek za likvidaturu i obračun plaća5
2.2.4.2.Pododsjek za platni promet i izvršenje državnog proračuna4
2.2.5.Služba za praćenje izvršenja EU projekata i knjigovodstvo4
2.2.5.1.Pododsjek za knjigovodstvo3
2.3.Sektor za nabavu i informatičku podršku1
2.3.1.Služba za nabavu7
2.3.2.Služba za informatičku podršku i komunikacije4
2.3.2.1.Pododsjek za informatičku podršku3
2.4.Sektor za tehničke poslove i zaštitu na radu1
2.4.1.Služba za tehničke poslove2
2.4.1.1.Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove9
2.4.2.Služba za provođenje zaštite na radu5
Glavno tajništvo – ukupno95
3.UPRAVA ZA RAD I ZAŠTITU NA RADU1
neposredno u Upravi za rad i zaštitu na radu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.Sektor za rad1
3.1.1.Služba za rad5
3.1.2.Služba za unaprjeđenje i razvoj radnog zakonodavstva5
3.2.Sektor za kolektivne radne odnose i europsku i međunarodnu suradnju na području rada1
3.2.1.Služba za kolektivne radne odnose5
3.2.2.Služba za europsku i međunarodnu suradnju na području rada5
3.3.Sektor za zaštitu na radu1
3.3.1.Služba za zaštitu na radu5
3.3.2.Služba za unapređivanje sigurnosti na radu i ovlaštenja5
Uprava za rad i zaštitu na radu – ukupno35
4.UPRAVA ZA TRŽIŠTE RADA I ZAPOŠLJAVANJE1
neposredno u Upravi za tržište rada i zapošljavanje, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Sektor za zapošljavanje1
4.1.1.Služba za aktivnu politiku zapošljavanja5
4.1.2.Služba za pravne poslove5
4.2.Sektor za tržište rada1
4.2.1.Služba za EU politike i implementaciju projekata u području tržišta rada5
4.2.2.Služba za usklađivanje obrazovanja i tržišta rada5
Uprava za tržište rada i zapošljavanje – ukupno24
5.UPRAVA ZA MIROVINSKI SUSTAV1
neposredno u Upravi za mirovinski sustav, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.Sektor za mirovinski sustav1
5.1.1.Služba za mirovinsko osiguranje5
5.1.2.Služba za analizu i razvoj mirovinskoga sustava5
5.2.Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju u području mirovinskog sustava i socijalne sigurnosti1
5.2.1.Služba za međunarodnu suradnju u području mirovinskog sustava i socijalne sigurnosti5
5.2.2.Služba za europske poslove u području mirovinskog sustava i socijalne sigurnosti5
Uprava za mirovinski sustav – ukupno24
6.UPRAVA ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMIMA EUROPSKE UNIJE1
neposredno u Upravi za upravljanje operativnim programima Europske unije, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Sektor za programiranje, financijsko upravljanje i provedbu financijskih instrumenata1
6.1.1.Služba za programiranje1
6.1.1.1.Odjel za programske dokumente3
6.1.1.2.Odjel za koordinaciju javnih politika4
6.1.2.Služba za financijsko upravljanje programima1
6.1.2.1.Odjel za financijsko planiranje i upravljanje5
6.1.2.2.Odjel za financijsko praćenje i izvještavanje6
6.1.3.Služba za financijske instrumente1
6.1.3.1.Odjel za uspostavu i provedbu financijskih instrumenta3
6.1.3.2.Odjel za plaćanja i praćenje financijskih instrumenta3
6.2.Sektor za praćenje, vrednovanje i informiranje1
6.2.1.Služba za praćenje provedbe operativnih programa1
6.2.1.1.Odjel za praćenje4
6.2.1.2.Odjel za izvještavanje4
6.2.2.Služba za vrednovanje operativnih programa1
6.2.2.1.Odjel za pripremu postupaka vrednovanja3
6.2.2.2.Odjel za provedbu i praćenje vrednovanja4
6.2.3.Služba za tehničku pomoć i informiranje1
6.2.3.1.Odjel za tehničku pomoć4
6.2.3.2.Odjel za koordinaciju i informiranje4
6.3.Sektor za reviziju i unaprjeđenje sustava1
6.3.1.Služba za unaprjeđenje sustava i informacijske sustave1
6.3.1.1.Odjel za uspostavu pravila i poslovnih procesa5
6.3.1.2.Odjel za razvoj informacijskih sustava5
6.3.2.Služba za reviziju i kontrole1
6.3.2.1.Odjel za koordinaciju revizija na razini sustava4
6.3.2.2.Odjel za kontrolu i provjere na razini sustava4
6.3.3.Služba za postupanje po prigovorima1
6.3.3.1.Odjel za prigovore u postupcima odabira operacija3
6.3.3.2.Odjel za prigovore u provedbi operacije3
6.4.Sektor za kontrolu i provedbu projekata1
6.4.1.Služba za kontrolu i provedbu projekata I1
6.4.1.1.Odjel za projekte u području tržišta rada i društvenog poduzetništva4
6.4.1.2.Odjel za projekte integriranih ulaganja za regeneraciju nerazvijenih područja i ITU mehanizam3
6.4.2.Služba za kontrolu i provedbu projekata II1
6.4.2.1.Odjel za projekte u području socijalnih politika i FEAD programa4
6.4.2.2.Odjel za projekte u području kulture, turizma i zdravstva4
6.4.3.Služba za kontrolu i provedbu projekata III1
6.4.3.1.Odjel za projekte u području obrazovanja4
6.4.3.2.Odjel za projekte u području dobrog upravljanja3
Uprava za upravljanje operativnim programima
Europske unije – ukupno
111
7.UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE1
neposredno u Upravi za programe i projekte, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.Sektor za pripremu EU poziva1
7.1.1.Služba za pripremu poziva iz područja tržišta rada, ITU i deprivirana područja1
7.1.1.1.Odjel za pripremu poziva iz područja tržišta rada4
7.1.1.2.Odjel za pripremu poziva za ITU područja4
7.1.1.3.Odjel za pripremu poziva za deprivirana područja4
7.1.2.Služba za pripremu poziva iz područja socijalne uključenosti i FEAD1
7.1.2.1.Odjel za pripremu poziva iz područja socijalne uključenosti4
7.1.2.2.Odjel za pripremu FEAD poziva3
7.2.Sektor za vrednovanje, ugovaranje i financijsko upravljanje EU projekata1
7.2.1.Služba za vrednovanje i ugovaranje EU projekata1
7.2.1.1.Odjel za vrednovanje i ugovaranje EU projekata iz područja tržišta rada, ITU i depriviranih područja6
7.2.1.2.Odjel za vrednovanje i ugovaranje EU projekata iz područja socijalne uključenosti i FEAD-a5
7.2.2.Služba za financijsko upravljanje i tehničku pomoć1
7.2.2.1.Odjel za financijsko upravljanje i tehničku pomoć9
7.2.2.2.Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu za FEAD9
7.3.Sektor za nacionalne programe i projekte udruga1
7.3.1.Služba za pripremu i provedbu nacionalnih poziva7
7.3.2.Služba za praćenje nacionalnih programa i projekata udruga7
Uprava za programe i projekte – ukupno71
8.UPRAVA ZA OBITELJ I SOCIJALNU POLITIKU1
neposredno u Upravi za obitelj i socijalnu politiku, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.Sektor za podršku organizacije rada ustanova socijalne skrbi1
8.1.1.Služba za podršku organizacije rada centara za socijalnu skrb i centra za posebno skrbništvo6
8.1.2.Služba za podršku organizacije rada pružatelja usluga i udomiteljstvo6
8.1.3.Služba za modernizaciju sustava socijalne skrbi6
8.2.Sektor za razvoj socijalnih politika1
8.2.1.Služba za politike za osobe s invaliditetom i druge socijalno osjetljive skupine6
8.2.2.Služba za prevenciju siromaštva i socijalne isključenosti, humanitarnu pomoć i volonterstvo5
8.2.3.Služba za politike za djecu i obitelj6
8.3.Sektor za zaštitu djece i obitelji1
8.3.1.Služba za obiteljsko-pravnu zaštitu8
8.3.2.Služba za zaštitu djece, mladih i obitelji u riziku5
8.3.3.Služba za međunarodnu suradnju u području zaštite djece6
8.4.Sektor za zaštitu odraslih osoba1
8.4.1.Služba za zaštitu osoba s invaliditetom i skrbništvo8
8.4.2.Služba za zaštitu drugih socijalno osjetljivih skupina6
8.4.3.Služba za naknadu štete5
8.5.Sektor za upravljanje imovinom i poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi1
8.5.1.Služba za poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi5
8.5.2.Služba za upravljanje imovinom i pružanje stručne podrške u realizaciji EFRR projekata5
Uprava za obitelj i socijalnu politiku – ukupno90
9.ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD1
neposredno u Zavodu za socijalni rad, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1.Sektor za unapređenje stručnog rada1
9.1.1.Služba za unapređenje kvalitete stručnog rada i stručni nadzor1
9.1.1.1.Odjel za unapređenje kvalitete stručnog rada i stručni nadzor centara za socijalnu skrb5
9.1.1.2.Odjel za unapređenje kvalitete stručnog rada i stručni nadzor pružatelja socijalnih usluga4
9.1.2.Služba za standardizaciju stručnog usavršavanja i regulirane profesije6
9.2.Sektor za razvoj i unapređenje socijalnih usluga1
9.2.1.Služba za socijalno planiranje, razvoj mreže usluga i ugovaranje1
9.2.1.1.Odjel za socijalno planiranje i razvoj mreže usluga4
9.2.1.2.Odjel za ugovaranje socijalnih usluga5
9.2.2.Služba za deinstitucionalizaciju i transformaciju ustanova socijalne skrbi6
Zavod za socijalni rad – ukupno36
10.SAMOSTALNI SEKTOR ZA UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR U SOCIJALNOJ SKRBI1
neposredno u Samostalnom sektoru za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1.Služba za upravni nadzor6
10.2.Služba za inspekcijski nadzor30
Samostalni sektor za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi – ukupno38
11.SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK1
11.1.Služba za drugostupanjski postupak u području obiteljsko-pravne zaštite6
11.2.Služba za drugostupanjski postupak u području prava socijalne skrbi6
Samostalni sektor za drugostupanjski postupak – ukupno13
12.SAMOSTALNI SEKTOR ZA REVIZIJU I NADZOR MEDICINSKOG VJEŠTAČENJA1
12.1.Služba za reviziju ocjena radne sposobnosti5
12.2.Služba za nadzor i kontrolu medicinskog vještačenja5
Samostalni sektor za reviziju i nadzor medicinskog vještačenja – ukupno11
13.SAMOSTALNI SEKTOR ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO1
13.1.Služba za socijalno partnerstvo5
13.2.Služba za praćenje politike plaća5
Samostalni sektor za socijalno partnerstvo – ukupno11
14.SAMOSTALNI SEKTOR ZA KOORDINACIJU EUROPSKIH POSLOVA I MEĐUNARODNE SURADNJE1
14.1.Služba za europske poslove5
14.2.Služba za međunarodne poslove5
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje – ukupno11
15.SAMOSTALNI SEKTOR ZA STRATEŠKU ANALIZU, RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA1
15.1.Služba za stratešku analizu5
15.2.Služba za razvoj i upravljanje projektima5
Samostalni sektor za stratešku analizu, razvoj i upravljanje projektima – ukupno11
16.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU5
MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE – UKUPNO604