Pravilnik o lovostaju tunja dugokrilca (Thunnus alalunga)

NN 37/2022 (23.3.2022.), Pravilnik o lovostaju tunja dugokrilca (Thunnus alalunga)

Ministarstvo poljoprivrede

446

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O LOVOSTAJU TUNJA DUGOKRILCA
(Thunnus alalunga)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se lovostaj tunja dugokrilca (Thunnus alalunga).

Članak 2.

Zabranjeno je loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati i iskrcavati tunja dugokrilca (Thunnus alalunga) u razdobljima od 1. ožujka do 31. ožujka te od 1. listopada do 30. studenoga.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/32

Urbroj: 525-13/0737-22-1

Zagreb, 17. ožujka 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.