Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

NN 37/2022 (23.3.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

448

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19) i članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18 i 144/20), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 84/17, 20/19, 45/20 i 9/22), u Prilogu I. Izračun državne potpore, u točki 3) Gospodarski ribolov na moru, riječi: »130,00 kn« zamjenjuju se riječima: »220,00 kn«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/38

Urbroj: 525-13/0747-22-15

Zagreb, 16. ožujka 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.