Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

NN 38/2022 (25.3.2022.), Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

Vlada Republike Hrvatske

452

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 120/12. i 68/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 2022. donijela

ODLUKU

O VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGULACIJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

I.

Ovom Odlukom određuje se visina naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti koje obavlja Hrvatska energetska regulatorna agencija.

II.

Naknade iz točke I. ove Odluke određuju se:

– u iznosu 0,05 % od ukupnoga godišnjeg prihoda od prodaje roba i/ili usluga koji su u prethodnoj godini ostvarili energetski subjekti s osnove obavljanja energetske djelatnosti temeljem dozvole za obavljanje energetske djelatnosti koju izdaje Hrvatska energetska regulatorna agencija

– prema Pregledu naknada za rad Hrvatske energetske regulatorne agencije koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke nastavit će se i dovršiti prema odredbama Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 155/08., 50/09., 103/09. i 21/12.).

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 155/08., 50/09., 103/09. i 21/12.).

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/93

Urbroj: 50301-05/14-22-6

Zagreb, 23. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PREGLED NAKNADA ZA RAD HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

Podnošenje zahtjeva za dozvole, stjecanje statusa povlaštenog proizvođača i rješavanje žalbi, prigovora i zahtjevaIznos jednokratne uplate u kunama

1. podnošenje zahtjeva za izdavanje, produženje ili prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

– proizvodnja električne energije

– proizvodnje toplinske energije

– proizvodnja prirodnog plina

– proizvodnja naftnih derivata

– prijenos električne energije

– skladištenje plina

– transport plina

– upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin

– transport nafte naftovodima

– transport naftnih derivata produktovodima

– skladištenje nafte i naftnih derivata

– skladištenje ukapljenog naftnog plina

15.000,00

2. podnošenje zahtjeva za izdavanje, produženje ili prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

– distribucija električne energije

– distribucija plina

– distribucija toplinske energije

– organiziranje tržišta električne energije

– organiziranje tržišta plina

11.250,00

3. podnošenje zahtjeva za izdavanje, produženje ili prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

– opskrba električnom energijom

– agregiranje

– trgovina električnom energijom

– skladištenje energije

– organiziranje energetske zajednice građana

– operator zatvorenog distribucijskog sustava

– opskrba plinom

– opskrba toplinskom energijom

– trgovina plinom

– trgovina na veliko biogorivom

– trgovina na veliko naftnim derivatima

– trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom

7.500,00

4. podnošenje zahtjeva za izdavanje, produženje ili prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

– proizvodnja biogoriva

– skladištenje biogoriva

– upravljanje mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom i/ili stlačenim prirodnim plinom

3.750,00

5. podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača čije postrojenje ima priključnu snagu

– do uključivo 100 kW

– veće od 100 kW do uključivo 500 kW

– veće od 500 kW


225,00

750,00

2.250,00

6. rješavanje povodom zahtjeva za privremeno izuzeće od primjene prava na pristup treće strane u slučaju obveza prihvaćenih u jednom ili više ugovora tipa »uzmi ili plati«3.750,00
7. rješavanje povodom zahtjeva za izuzeće od primjene prava na pristup treće strane u slučaju izgradnje, povećanja kapaciteta i nadogradnje velikih novih infrastrukturnih objekata plinskog sustava3.750,00
8. rješavanje povodom žalbe na uskratu suglasnosti distributera toplinske energije na ugovor o prodaji toplinske energije750,00
9. rješavanje povodom prigovora na odluku o metodologijama750,00