Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Dubrovnik za luke županijskog i lokalnog značaja

NN 38/2022 (25.3.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Dubrovnik za luke županijskog i lokalnog značaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

456

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 2022. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA
ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE DUBROVNIK ZA LUKE ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA

I.

Daje se suglasnost na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Dubrovnik za luke županijskog i lokalnog značaja, klasa: 934-01/21-01/48, urbroj: 2117/1-04-21-05, koju je donijela Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici održanoj 5. studenoga 2021., a kojom se proširuje obuhvat lučkog područja luke Gruž.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/92

Urbroj: 50301-05/20-22-2

Zagreb, 23. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.