Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava

NN 38/2022 (25.3.2022.), Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava

Ministarstvo kulture i medija

469

Na temelju članka 224. stavka 14. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, br. 111/21) ministrica kulture i medija, uz prethodnu suglasnost glavne ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA PRAVA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Pravilnikom o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuju pitanja postupka izdavanja odobrenja, sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog ili srodnih prava te popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev, izvješćivanje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) od strane neovisnih upravljačkih subjekata sa sjedištem ili poslovnim nastanom u drugoj državi članici Europske unije o namjeri obavljanja djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava u Republici Hrvatskoj i evidencije Zavoda koje se vode u području kolektivnog ostvarivanja prava.

Rodna neutralnost izraza

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

II. ZAHTJEV ZA IZDAVANJEM ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA PRAVA

Sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti organizacije za kolektivno ostvarivanje prava

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanjem odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog ili srodnih prava na području Republike Hrvatske organizacija za kolektivno ostvarivanje prava podnosi Zavodu u skladu s člankom 224. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– naziv i osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) organizacije koja je podnositelj zahtjeva,

– adresu sjedišta organizacije u Republici Hrvatskoj ili adresu poslovnog nastana u Europskoj uniji, broj telefona i telefaksa te adresu elektroničke pošte

– podatak o pravnom obliku organizacije

– podatak o broju zaposlenih osoba u organizaciji

– naznaku kategorije nositelja autorskih odnosno srodnih prava čija prava organizacija namjerava ostvarivati i naznaku vrste prava koja za predmetne nositelje namjerava ostvarivati

– podatak o broju izdanih punomoći za zastupanje nositelja prava

– podatak o broju sklopljenih ugovora o međusobnom zastupanju s inozemnim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava, ako je primjenjivo

– ime i prezime, OIB te adrese fizičkih osoba odgovornih za pravne i za financijske poslove kolektivnog ostvarivanja prava zaposlenih u stručnoj službi organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, u skladu s člankom 224. stavkom 3. podstavkom 2. Zakona

– ime i prezime, OIB i adresa odvjetnika i/ili naziv, OIB i adresa sjedišta pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti računovodstva, u skladu s člankom 224. stavkom 4. Zakona, ako stručna provedba pravnih i financijskih poslova organizacije nije organizirana prema članku 224. stavku 3. podstavku 2. Zakona

– podatak o mrežnim stranicama organizacije

– ime i prezime te adresu elektroničke pošte osobe ovlaštene za komunikaciju sa Zavodom

– ime, prezime i potpis osobe koja upravlja poslovanjem organizacije.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka navode se na obrascu kojeg objavljuje Zavod na svojim mrežnim stranicama odnosno elektroničkoj platformi za pružanje usluga državne i javne uprave (e-građani) ili u podnesku koji sadržajem odgovara tome obrascu.

Prilozi uz zahtjev za obavljanje djelatnosti organizacije za kolektivno ostvarivanje prava

Članak 4.

(1) Uz zahtjev za obavljanje djelatnosti iz članka 3. ovoga Pravilnika, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– dokaz o pravnom obliku organizacije, uključujući podatak o registriranoj djelatnosti

– statut organizacije, opća pravila o raspodjeli iznosa koji pripadaju nositeljima prava te druga interna pravila i dokumente organizacije navedena u članku 250. Zakona

– popis osoba (imena i prezimena, OIB te adrese prebivališta) koje upravljaju poslovanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, prema članku 232. Zakona

– popis članova organizacije za kolektivno ostvarivanje prava na temelju dobivenih punomoći te preslike izdanih punomoći

– popis ugovora o uzajamnom zastupanju s drugim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava s imenima organizacija koje su stranke tih ugovora te preslike sklopljenih ugovora, ako je primjenjivo

– pisanu izjavu osobe koja upravlja poslovanjem organizacije o ispunjavanju uvjeta iz članka 224. stavka 3. Zakona te, kada je to primjenjivo, članka 224. stavka 4. Zakona, koja treba biti potkrijepljena odgovarajućim podacima

– dokaz o završenom stupnju obrazovanja, odgovarajućem stručnom iskustvu i znanju stranih jezika za osobe navedene u članku 224. stavku 3. podstavku 2. Zakona te dokaz da su te osobe zaposlene u organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava koja podnosi zahtjev, odnosno ugovor sklopljen s odvjetnikom i/ili s pravnom osobom koja je registrirana za obavljanje djelatnosti računovodstva, u skladu s člankom 224. stavkom 4. Zakona te dokaze da navedene osobe udovoljavaju pretpostavkama propisanim u članku 224. stavku 3. podstavku 2. Zakona

– pisanu izjavu osobe koja upravlja poslovanjem organizacije o ispunjavanju uvjeta iz članka 224. stavka 11. Zakona, koja treba biti potkrijepljena odgovarajućim podacima (za organizacije za kolektivno ostvarivanje prava koja namjeravaju izdavati multiteritorijalna odobrenja za korištenje internetskih prava na autorskim glazbenim djelima)

– poslovni plan organizacije, koji uključuje opći plan aktivnosti, organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu organizacije te plan (projekciju) prihoda i rashoda za najmanje tri sljedeće godine obavljanja djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava

– dokaz o plaćenim troškovima postupka ispitivanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih ili srodnih prava, u skladu s posebnim propisima.

(2) U slučaju iz članka 226. stavka 2. Zakona, zahtjevu se prilaže ugovor sklopljen s drugom organizacijom za kolektivno ostvarivanje prava.

(3) U slučaju iz članka 226. stavka 3. Zakona, zahtjevu se prilaže ugovor sklopljen s fizičkom ili pravnom osobom te isprave i dokumentacija kojom se dokazuje da ta osoba udovoljava stručnim mjerilima za obavljanje administrativnih, tehničkih ili pomoćnih poslova koje će obavljati za organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava.

(4) U postupku povodom podnesenog zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava Zavod može od podnositelja zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju i isprave na temelju kojih je moguće utvrditi postoje li propisani uvjeti za obavljanje takve djelatnosti.

(5) Zahtjev iz članka 3. ovoga Pravilnika i prilozi zahtjevu navedeni u stavcima od 1. do 4. ovoga članka mogu se dostaviti Zavodu poštom ili elektroničkim putem.

(6) Ovlašteni službenik Zavoda može radi utvrđivanja postojanja uvjeta navedenih u članku 224. stavcima 3. i 11. Zakona izvršiti pregled poslovnih prostorija u sjedištu ili poslovnom nastanu u Republici Hrvatskoj organizacije za kolektivno ostvarivanje prava koja je podnijela zahtjev, o čemu će sastaviti poseban zapisnik, koji se prilaže spisu.

Postupanje u slučaju podnošenja zahtjeva za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava od strane više organizacija za kolektivno ostvarivanje prava

Članak 5.

(1) U slučaju istovremenog podnošenja zahtjeva za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava za pojedinu vrstu prava i pojedinu kategoriju nositelja prava od strane više organizacija, Zavod će na temelju podnesenih zahtjeva i dostavljene dokumentacije iz članka 4. stavaka od 1. do 4. ovoga Pravilnika utvrditi za koju organizaciju je vjerojatno da će učinkovitije ostvarivati prava, uzimajući u obzir broj članova na temelju dobivenih punomoći, broj ugovora o uzajamnom zastupanju s inozemnim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava (ako je primjenjivo), razinu tehničke i stručne infrastrukture za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja prava, kvalitetu poslovnog plana te plana (projekcije) prihoda i rashoda za sljedeće tri godine djelatnosti, usmjerenost na promicanje nacionalne kulture i umjetnosti odnosno repertoara u kojima su zastupljeni nositelji prava nacionalnog repertoara, razvijenost poslovanja na području Republike Hrvatske kao i okolnost neposredne prisutnosti organizacije za kolektivno ostvarivanje prava na području Republike Hrvatske u odnosima s korisnicima i nositeljima prava, znanje hrvatskog jezika i druge okolnosti koje upućuju na to koja bi organizacija za kolektivno ostvarivanje prava najučinkovitije obavljala poslove kolektivnog ostvarivanja prava na području Republike Hrvatske.

(2) U slučaju kad je Zavod za pojedinu vrstu prava i pojedinu kategoriju nositelja prava već izdao odobrenje jednoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava, a bilo koja druga organizacija podnese zahtjev za istu vrstu prava i istu kategoriju nositelja prava, Zavod će najprije utvrditi ispunjava li takva organizacija uvjete za kolektivno ostvarivanje prava propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

(3) Ako Zavod utvrdi da podnositelj ispunjava uvjete za kolektivno ostvarivanje prava propisane Zakonom i ovim Pravilnikom, pristupit će uspoređivanju organizacije za kolektivno ostvarivanje prava koja već ima odobrenje za kolektivno ostvarivanje prava i organizacije koja je podnijela kasniji zahtjev za odobrenje za istu vrstu prava i istu kategoriju nositelja prava, prema kriterijima iz stavka 1. ovoga članka, što osobito uključuje okolnost neposredne prisutnosti organizacije za kolektivno ostvarivanje prava na području Republike Hrvatske u odnosima s korisnicima i nositeljima prava i znanje hrvatskog jezika.

(4) Ako Zavod u skladu sa stavkom 3. ovoga članka utvrdi da je vjerojatno da bi druga organizacija mogla učinkovitije obavljati poslove kolektivnog ostvarivanja prava od one organizacije koja već ima odobrenje za istu vrstu prava i istu kategoriju nositelja prava, provest će postupak izdavanja odobrenja za kolektivno ostvarivanje prava u kojem će izdati odobrenje toj organizaciji za koju utvrdi da može učinkovitije kolektivno ostvarivati prava pri čemu će po potrebi odrediti primjeren prijelazni period za zaključenje poslova organizacije koja je do tada imala odobrenje za obavljanje djelatnosti. Ako Zavod pri prethodnom uspoređivanju utvrdi da nije vjerojatno da bi druga organizacija mogla učinkovitije obavljati poslove kolektivnog ostvarivanja prava od one organizacije koja već ima odobrenje za istu vrstu prava i istu kategoriju nositelja prava, odbit će zahtjev druge organizacije.

Sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti neovisnog upravljačkog subjekta sa sjedištem ili poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog ili srodnih prava na području Republike Hrvatske neovisni upravljački subjekt sa sjedištem ili poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj podnosi Zavodu u skladu s člankom 225. stavkom 2., stavcima od 4. do 7. te stavcima 12. i 14. Zakona.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– naziv i osobni identifikacijski broj (OIB) neovisnog upravljačkog subjekta,

– adresu sjedišta ili poslovnog nastana neovisnog upravljačkog subjekta u Republici Hrvatskoj, broj telefona i telefaksa te adresu elektroničke pošte

– podatak o pravnom obliku neovisnog upravljačkog subjekta

– podatak o broju zaposlenih osoba u neovisnom upravljačkom subjektu

– podatke o kategorijama nositelja autorskih odnosno srodnih prava čija prava na temelju ugovora ili dobivenih punomoći neovisni upravljački subjekt namjerava ostvarivati, uključujući podatke o pravima, kategorijama prava i vrstama djela ili predmeta srodnih prava koje za te nositelje prava namjerava ostvarivati

– podatke o broju sklopljenih ugovora s nositeljima prava te izdanih punomoći za zastupanje nositelja prava

– ime i prezime, OIB te adrese fizičkih osoba odgovornih za pravne i za financijske poslove kolektivnog ostvarivanja prava, zaposlenih u stručnoj službi neovisnog upravljačkog subjekta, u skladu s člankom 225. stavkom 5. podstavkom 2. Zakona

– ime i prezime, OIB i adresa odvjetnika odnosno naziv, OIB i adresa sjedišta pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti računovodstva, u skladu s člankom 225. stavkom 6. Zakona, ako stručna provedba pravnih i financijskih poslova nije organizirana prema članku 225. stavku 5. podstavku 2. Zakona

– podatak o mrežnim stranicama neovisnog upravljačkog subjekta, s objavljenim repertoarom za koji je ovlašten ostvarivati prava, prema članku 225. stavku 14. Zakona

– ime i prezime te adresu elektroničke pošte osobe ovlaštene za komunikaciju sa Zavodom

– ime, prezime i potpis osobe koja upravlja poslovanjem neovisnog upravljačkog subjekta.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka navode se na obrascu kojeg objavljuje Zavod na svojim mrežnim stranicama odnosno elektroničkoj platformi za pružanje usluga državne i javne uprave (e-građani) ili u podnesku koji sadržajem odgovara tome obrascu.

Prilozi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti neovisnog upravljačkog subjekta sa sjedištem ili poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj

Članak 7.

(1) Uz zahtjev za obavljanje djelatnosti iz članka 6. ovoga Pravilnika, neovisni upravljački subjekt sa sjedištem ili poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj dužan je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– dokaz o pravnom obliku neovisnog upravljačkog subjekta, uključujući izvadak iz sudskog registra i podatak o registriranoj djelatnosti

– statut neovisnog upravljačkog subjekta ili drugi odgovarajući akt o osnivanju, opća pravila o raspodjeli iznosa koji pripadaju nositeljima prava te druga interna pravila i dokumente navedene u članku 250. podstavcima 1., 2., 3., 4., 6.,7. i 8. i članku 272. Zakona

– popis osoba (imena i prezimena, OIB te adrese prebivališta) koje upravljaju poslovanjem neovisnog upravljačkog subjekta

– popis zastupanih nositelja prava na temelju sklopljenih ugovora i izdanih punomoći neovisnom upravljačkom subjektu, koji su izričito u pisanom obliku obavijestili organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava koja ima odobrenje Zavoda u konkretnom području da ne ostvaruje njihova prava, te preslike sklopljenih ugovora i izdanih punomoći

– popis ugovora o uzajamnom zastupanju s drugim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava ili neovisnim upravljačkim subjektima te preslike sklopljenih ugovora, ako je primjenjivo

– pisanu izjavu osobe koja upravlja poslovanjem neovisnog upravljačkog subjekta o ispunjavanju uvjeta iz članka 225. stavaka 4. i 5. Zakona te, kada je to primjenjivo, članka 225. stavka 6. Zakona, koja treba biti potkrijepljena odgovarajućim podacima

– dokaz o završenom stupnju obrazovanja, odgovarajućem stručnom iskustvu i znanju stranih jezika za osobe navedene u članku 225. stavku 5. podstavku 2. Zakona te dokaz da su te osobe zaposlene u neovisnom upravljačkom subjektu koji podnosi zahtjev, odnosno ugovor sklopljen s odvjetnikom i/ili s pravnom osobom koja je registrirana za obavljanje djelatnosti računovodstva, u skladu s člankom 225. stavkom 6. Zakona, te dokaze da navedene osobe udovoljavaju pretpostavkama propisanim u članku 225. stavku 5. podstavku 2. Zakona

– dokaz o plaćenim troškovima postupka ispitivanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih ili srodnih prava, u skladu s posebnim propisima.

(2) U postupku povodom podnesenog zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava Zavod može od podnositelja zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju i isprave na temelju koje je moguće utvrditi postoje li propisani uvjeti za obavljanje takve djelatnosti.

(3) Zahtjev iz članka 6. ovoga Pravilnika i prilozi zahtjevu navedeni u stavcima 1. i 2. ovoga članka mogu se dostaviti Zavodu poštom ili elektroničkim putem.

(4) Službenik Zavoda može u cilju utvrđivanja postojanja uvjeta navedenih u članku 225. stavku 5. Zakona izvršiti pregled poslovnih prostorija u sjedištu ili poslovnom nastanu u Republici Hrvatskoj neovisnog upravljačkog subjekta koji je podnio zahtjev, o čemu će sastaviti poseban zapisnik koji se prilaže spisu.

III. NEOVISNI UPRAVLJAČKI SUBJEKTI SA SJEDIŠTEM ILI POSLOVNIM NASTANOM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EUROPSKE UNIJE

Podnošenje obavijesti neovisnog upravljačkog subjekta Zavodu o namjeri obavljanja djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava u Republici Hrvatskoj

Članak 8.

(1) Obavijest koju Zavodu podnosi neovisni upravljački subjekt iz članka 225. stavka 3. Zakona treba sadržavati sljedeće podatke:

– naziv i OIB neovisnog upravljačkog subjekta koji je podnositelj obavijesti

– adresu sjedišta neovisnog upravljačkog subjekta, broj telefona i telefaksa te adresu elektroničke pošte

– popis svih nositelja prava na temelju dobivenih punomoći

– popis prava, kategorija prava, vrsta djela ili predmeta srodnih prava koje za nositelje prava na temelju dobivenih punomoći namjerava ostvarivati

– dokaz da prema pravu države u kojoj ima sjedište ili poslovni nastan može obavljati djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava

– podatak o mrežnim stranicama neovisnog upravljačkog subjekta, s objavljenim repertoarom za koji je ovlašten ostvarivati prava, prema članku 225. stavku 14. Zakona

– ime i prezime te adresu elektroničke pošte osobe ovlaštene za komunikaciju sa Zavodom

– ime, prezime i potpis osobe koja upravlja poslovanjem neovisnog upravljačkog subjekta.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka navode se na obrascu obavijesti kojeg objavljuje Zavod na svojim mrežnim stranicama odnosno elektroničkoj platformi za pružanje usluga državne i javne uprave (e-građani) ili u podnesku koji sadržajem odgovara tome obrascu.

(3) Po zaprimanju obavijesti iz članka 225. stavka 3. Zakona, a koja obavijest obuhvaća podatke iz stavka 1. ovoga članka, Zavod može od neovisnog upravljačkog subjekta zatražiti i druge podatke i dokaze, kao što su pojedinačne punomoći, identifikaciju nositelja prava i predmeta zaštite za koje ostvaruje prava, obavijesti nositelja prava dane u skladu s člankom 224. stavkom 6. Zakona te druge podatke koji su od značaja za utvrđivanje postojanja pretpostavki za zakonito obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava na području Republike Hrvatske.

IV. EVIDENCIJE ZAVODA

Evidencija o organizacijma za kolektivno ostvarivanje prava i neovisnim upravljačkim subjektima koji obavljaju djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava na području Republike Hrvatske

Članak 9.

(1) Evidencija koju vodi Zavod sukladno članku 266. stavku 2. Zakona, o organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava i o neovisnim upravljačkim subjektima kojima je izdano odobrenje za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava na području Republike Hrvatske te o neovisnim upravljačkim subjektima koji imaju sjedište ili poslovni nastan u drugoj državi članici Europske unije, a koji na području Republike Hrvatske kolektivno ostvaruju prava obuhvaća podatke navedene u stavku 2. ovoga članka i druge podatke propisane Zakonom.

(2) Zavod na svojim mrežnim stranicama objavljuje sljedeće podatke iz evidencije o organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava i neovisnim upravljačkim subjektima:

– popis organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava u Republici Hrvatskoj, zajedno s izdanim rješenjima Zavoda, prema članku 266. stavku 11. Zakona

– popis neovisnih upravljačkih subjekata sa sjedištem ili poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava u Republici Hrvatskoj, zajedno s izdanim rješenjima Zavoda, prema članku 266. stavku 11. Zakona

– popis neovisnih upravljačkih subjekata koji imaju sjedište ili poslovni nastan u drugoj državi članici Europske unije, a koji ispunjavaju uvjete propisane člankom 225. stavkom 3. Zakona te koji su uredno obavijestili Zavod da će na području Republike Hrvatske obavljati djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava i dostavili Zavodu svu potrebnu dokumentaciju, s naznakom za koju vrstu prava i koju kategoriju nositelja ostvaruju prava

– podatke, zajedno s rješenjima, o ukidanju odobrenja izdanih organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava i neovisnim upravljačkim subjektima odnosno o zabrani njihova rada na području Republike Hrvatske, te o zabrani rada na području Republike Hrvatske neovisnim upravljačkim subjektima sa sjedištem ili poslovnim nastanom u drugoj državi članici Europske unije.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak propisa

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka (»Narodne novine«, br. 107/17).

Stupanje Pravilnika na snagu

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/22-01/0068

Urbroj: 532-01/5-22-02

Zagreb, 21. ožujka 2022.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.