Pravilnik o vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava

NN 38/2022 (25.3.2022.), Pravilnik o vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

470

Na temelju članka 238. stavka 11. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, br. 111/21) ministrica kulture i medija, uz prethodnu suglasnost glavne ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, donosi

PRAVILNIK

O VIJEĆU STRUČNJAKA ZA NAKNADE NA PODRUČJU AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet pravilnika

Članak 1.

Pravilnikom o Vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se pravila o imenovanju članova Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava (u daljnjem tekstu: Vijeće stručnjaka), o radu Vijeća stručnjaka te visini naknade za sudjelovanje u radu Vijeća stručnjaka.

Djelokrug rada Vijeća stručnjaka

Članak 2.

Vijeće stručnjaka obavlja postupke posredovanja iz članka 239. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (u daljnjem tekstu: Zakon), daje mišljenje o prijedlogu cjenika organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava prema članku 235. stavku 6. Zakona te druga mišljenja propisana Zakonom.

II. IMENOVANJE I RAD VIJEĆA STRUČNJAKA

Imenovanje Vijeća stručnjaka

Članak 3.

(1) Postupak imenovanja predsjednika i članova Vijeća stručnjaka provodi se sukladno članku 238. stavcima 1. do 4. Zakona.

(2) Javni poziv za izbor predsjednika i članova Vijeća stručnjaka s rokom za podnošenje prijava u trajanju od najmanje 15 dana objavljuje se na mrežnim stranicama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) i u najmanje jednom javnom mediju.

(3) U prijavi na javni poziv iz stavka 2. ovoga članka kandidati moraju navesti najmanje sljedeće podatke:

– ime i prezime

– adresu stanovanja

– podatke za kontakt (broj telefona i adresu e-pošte)

– podatke o trenutnom zaposlenju (radno mjesto i naziv organizacije)

– životopis.

(4) Prijavi na javni poziv iz stavka 2. ovoga članka kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 238. stavkom 2. Zakona te dokaz da su državljani Republike Hrvatske, da imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njime izjednačeni studij te potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika.

(5) Za predsjednika i člana Vijeća stručnjaka ne može biti imenovana osoba koja je zaposlena ili obavlja dužnost u tijelima organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, neovisnom upravljačkom subjektu ili komori odnosno drugom reprezentativnom udruženju korisnika predmeta zaštite autorskog ili srodnih prava koji sukladno propisima sudjeluju u postupku za utvrđivanje naknada za korištenje predmeta zaštite autorskog ili srodnih prava.

(6) Zavod provodi stručne, administrativne i tehničke poslove vezane uz objavu javnog poziva za izbor predsjednika i članova Vijeća stručnjaka, ocjenu pristiglih prijava kandidata i priložene dokumentacije te priprema prijedlog kandidata za sastav Vijeća stručnjaka koji se dostavlja nadležnom ministru.

(7) Odluka o imenovanju predsjednika i članova Vijeća stručnjaka se javno objavljuje.

Upravljanje radom Vijeća stručnjaka

Članak 4.

(1) Predsjednik Vijeća stručnjaka (u daljnjem tekstu: predsjednik) upravlja radom Vijeća stručnjaka te nadzire i prati obavljanje poslova koji su u djelokrugu njegova rada.

(2) Poslovnik o radu Vijeća stručnjaka (u daljnjem tekstu: Poslovnik) predlaže predsjednik.

(3) Vijeće stručnjaka donosi Poslovnik iz stavka 2. ovoga članka najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o imenovanju Vijeća stručnjaka i dostavlja ga na znanje glavnom ravnatelju Zavoda.

(4) Akte koji se tiču rada Vijeća stručnjaka kao i donesena mišljenja Vijeća stručnjaka potpisuje predsjednik.

(5) U slučaju iznimnih okolnosti uslijed kojih predsjednik privremeno nije u mogućnosti izvršavati svoje obveze, predsjednik će ovlastiti jednog od članova Vijeća stručnjaka da obavlja poslove predsjednika u razdoblju njegove odsutnosti te o navedenom izvijestiti glavnog ravnatelja Zavoda.

Nadzor nad radom Vijeća stručnjaka

Članak 5.

(1) Predsjednik je dužan najmanje jednom godišnje podnijeti pisano izvješće o radu Vijeća stručnjaka glavnom ravnatelju Zavoda, u svrhu provedbe nadzora propisanog člankom 238. stavkom 9. Zakona.

(2) Predsjednik je dužan obavijestiti glavnog ravnatelja Zavoda ako iz bilo kojih razloga Vijeće stručnjaka nije u mogućnosti redovno obavljati svoj rad.

(3) U provedbi nadzora nad radom Vijeća stručnjaka glavni ravnatelj Zavoda može zatražiti i dodatna očitovanja predsjednika vezana uz rad Vijeća stručnjaka te očitovanja članova Vijeća stručnjaka.

(4) U slučaju da zbog trajne spriječenosti predsjednika ili člana Vijeća stručnjaka bude onemogućen redovan rad Vijeća stručnjaka, provest će se postupak ponovnog imenovanja predsjednika ili člana Vijeća stručnjaka sukladno odredbama članka 3. ovoga Pravilnika, koji će biti imenovan do kraja razdoblja na koje je imenovano Vijeće stručnjaka čiji mandat je u tijeku.

Rad Vijeća stručnjaka

Članak 6.

(1) Vijeće stručnjaka raspravlja i odlučuje na sjednicama, a o radu sjednice vodi se zapisnik.

(2) U iznimnim slučajevima sjednica Vijeća stručnjaka može se održati na daljinu, elektroničkim putem uz korištenje uređaja koji omogućava prijam slike i zvuka.

(3) Vijeće stručnjaka donosi mišljenje na sjednici većinom glasova svih članova Vijeća stručnjaka.

(4) Kad na sjednici Vijeća stručnjaka sudjeluju službenici Zavoda ili druge stručne osobe sukladno odredbama članka 238. stavka 6. Zakona, te osobe mogu iznositi svoja stručna stajališta o predmetu odlučivanja, ali ne sudjeluju u postupku glasanja o odluci.

(5) Predsjednik, članovi Vijeća stručnjaka i pozvani stručnjaci iz stavka 4. ovoga članka dužni su u svakom pojedinom predmetu voditi računa o potencijalnom sukobu interesa te se u slučaju postojanja sukoba interesa izuzeti od sudjelovanja u donošenju mišljenja u konkretnom predmetu.

(6) Ako iz razloga izuzeća navedenog u stavku 5. ovoga članka Vijeće stručnjaka ne donosi mišljenje u punom sastavu te nije moguće utvrditi većinu glasova, o konačnom mišljenju odlučuje predsjednik, a ako se predsjednik izuzeo od sudjelovanja u donošenju mišljenja, odluku donosi član Vijeća stručnjaka kojeg odredi predsjednik.

Naknada za rad Vijeća stručnjaka

Članak 7.

(1) Naknada za rad predsjednika Vijeća stručnjaka iznosi 1.200,00 kuna neto po sjednici, a za članove Vijeća stručnjaka i pozvanih stručnjaka iz članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika naknada iznosi 600,00 kuna neto po sjednici.

(2) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka stranke koje sudjeluju u postupku dužne su platiti sukladno odredbama članka 238. stavka 7. Zakona u roku od 15 dana od dana zaprimanja mišljenja Vijeća stručnjaka.

(3) Način plaćanja naknade za rad Vijeća stručnjaka utvrđuje odlukom glavni ravnatelj Zavoda.

(4) Po uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske naknade iz stavka 1. ovog članka odgovaraju iznosima u eurima prema izračunu na dan uvođenja eura.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak propisa

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini naknade za rad Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava (»Narodne novine«, br. 107/17.).

Stupanje Pravilnika na snagu

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/22-01/0067

Urbroj: 532-01/5-22-02

Zagreb, 21. ožujka 2022.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.