Pravilnik o kriterijima za odabir kompetencija potrebnih za rad, za odabir pružatelja usluga i za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja odraslih

NN 38/2022 (25.3.2022.), Pravilnik o kriterijima za odabir kompetencija potrebnih za rad, za odabir pružatelja usluga i za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja odraslih

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

471

Na temelju članka 17. stavka 13. Zakona o obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, broj 144/21) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA ODABIR KOMPETENCIJA POTREBNIH ZA RAD, ZA ODABIR PRUŽATELJA USLUGA I ZA DODJELU VAUČERA POLAZNICIMA FORMALNOG ILI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Sadržaj propisa

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji za odabir kompetencija potrebnih za rad, kriteriji za odabir pružatelja usluga te uvjeti, kriteriji i način dodjele vaučera polaznicima formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenje utvrđeno propisom kojim se uređuje obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj i propisom kojim se uređuje tržište rada.

(2) U ovom se Pravilniku koriste i drugi pojmovi koji imaju sljedeće značenje:

1) korisnik je osoba koja na temelju izjave svoje volje pristupa mrežnom mjestu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) za odabir kompetencija potrebnih za rad i pružatelja usluge obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad

2) program obrazovanja je program izrađen uz primjenu instrumenta Hrvatskog kvalifikacijskog okvira koji uključuje ishode učenja propisane standardom kvalifikacije ili skupom ishoda učenja i usklađene s kompetencijama iz odgovarajućeg standarda zanimanja ili skupova kompetencija, a obuhvaća:

a. formalni program obrazovanja odraslih za stjecanje skupova ishoda učenja, djelomične kvalifikacije ili cjelovite kvalifikacije sukladno propisima kojima se uređuje obrazovanje

b. formalni program obrazovanja odraslih koji se provodi sukladno propisima iz nadležnosti drugih tijela državne uprave koji reguliraju obavezno obrazovanje za pristup tržištu rada za određenu profesiju i

c. program neformalnog obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad.

3) pružatelj usluge obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad (u daljnjem tekstu: pružatelj usluge) je:

a. pružatelj usluge formalnog programa obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad, odnosno programa za stjecanje skupova ishoda učenja, djelomične kvalifikacije ili cjelovite kvalifikacije – ustanova sukladno propisima kojima se uređuje obrazovanje

b. pružatelj usluge formalnog programa obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad – pravna i fizička osoba sukladno propisima iz nadležnosti drugih tijela državne uprave koji reguliraju obavezno obrazovanje za pristup tržištu rada za određenu profesiju i

c. pružatelj usluge neformalnog obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad – pravna i fizička osoba koja ima registriranu djelatnost obrazovanja sukladno propisu kojim se uređuje tržište rada.

DIO DRUGI
KOMPETENCIJE POTREBNE ZA RAD

Kriteriji za odabir kompetencija potrebnih za rad

Članak 3.

(1) Vaučer se dodjeljuje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad.

(2) Vaučer iz stavka 1. ovog članka dodjeljuje Zavod.

(3) Kriteriji za odabir kompetencija potrebnih za rad iz stavka 1. ovoga članka, upisanih u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (u daljnjem tekstu: Registar HKO-a), određuju se na temelju analitike tržišta rada na nacionalnoj i regionalnoj razini.

(4) Kompetencije potrebne za rad iz stavka 1. ovoga članka trebaju biti sukladne i uvjetima za financiranje putem europskih strukturnih i investicijskih fondova te mehanizma za oporavak i otpornost.

(5) Zavod je dužan pružiti tehničku i stručnu pomoć korisniku prilikom odabira kompetencija iz stavka 1. ovog članka i podnošenja zahtjeva za dodjelu vaučera.

Popis kompetencija potrebnih za rad

Članak 4.

(1) Ministarstvo nadležno za rad utvrđuje kompetencije potrebne za rad.

(2) Ministarstvo iz stavka 1. ovoga članka vodi popis utvrđenih kompetencija potrebnih za rad u elektroničkom obliku.

(3) Popis iz stavka 2. ovoga članka sadrži:

1) pripadnost odgovarajućem sektoru

2) naziv skupa kompetencija

3) poveznicu na standard zanimanja

4) poveznicu na europsku klasifikaciju vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (ako je primjenjivo)

5) popis ključnih poslova u okviru kojih se koristi skup kompetencija.

(4) Kompetencije potrebne za rad upisuju se na mrežnu stranicu Zavoda na način da se korisnicima omogućuje pretraživanje i odabir kompetencija te odabir pružatelja usluge koji provodi program obrazovanja za stjecanje tih kompetencija.

Izmjene i dopune popisa kompetencija potrebnih za rad

Članak 5.

(1) Popis kompetencija potrebnih za rad iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika može se mijenjati ili dopunjavati.

(2) Prijedlog za izmjenu i/ili dopunu popisa kompetencija potrebnih za rad ministarstvu nadležnom za rad mogu podnijeti:

1) Zavod

2) Hrvatska gospodarska komora

3) Hrvatska obrtnička komora

4) udruge poslodavaca ili udruge poslodavaca više razine

5) sindikati ili udruge sindikata više razine

6) pružatelji usluga obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad

7) povjerenstvo za vrednovanje zahtjeva za upis standarda zanimanja ili skupova kompetencija u Registar HKO-a osnovano sukladno propisu kojim se uređuje postupak upisa u Registar HKO-a

8) tijelo državne uprave u čijoj je nadležnosti izrada i/ili provedba propisa kojim se reguliraju obavezno obrazovanje za pristup tržištu rada za određenu profesiju i/ili

9) druge fizičke i pravne osobe sukladno propisu kojim se uređuje Hrvatski kvalifikacijski okvir.

(3) Opravdanost izmjene i/ili dopune popisa kompetencija potrebnih za rad ministarstvo nadležno za rad ocjenjuje na temelju kriterija iz članka 3. ovoga Pravilnika, sukladno Metodologiji za izradu standarda zanimanja i skupova kompetencija.

DIO TREĆI
PRUŽATELJ USLUGA

Stjecanje kompetencija potrebnih za rad

Članak 6.

Kompetencije potrebne za rad stječu se provedbom programa obrazovanja koje provodi pružatelj usluge iz članka 2. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika.

Kriteriji za upis pružatelja usluge

Članak 7.

(1) Pružatelj usluge iz članka 2. stavka 2. točke 3. podtočke a. ovoga Pravilnika mora imati odobrenje za rad odnosno izvođenje programa obrazovanja sukladno propisima kojima se uređuje obrazovanje.

(2) Pružatelj usluga iz članka 2. stavka 2. točke 3. podtočke b. ovoga Pravilnika, kao dokaz da se programi temelje na poveznici sa standardom zanimanja ili skupom kompetencija i standardom kvalifikacije ili skupom ishoda učenja iz Registra HKO-a, mora ishoditi suglasnost nadležnog tijela državne uprave koje regulira obavezno obrazovanje za pristup tržištu rada za određenu profesiju.

(3) Pružatelj usluga iz članka 2. stavka 2. točke 3. podtočke c. ovoga Pravilnika, kao dokaz da se programi temelje na poveznici sa standardom zanimanja ili skupom kompetencija i standardom kvalifikacije ili skupom ishoda učenja iz Registra HKO-a, mora ishoditi suglasnost ministarstva nadležnog za rad.

Upis pružatelja usluge na mrežnu stranicu Zavoda

Članak 8.

(1) Pružatelj usluge podnosi zahtjev za upis programa obrazovanja elektroničkim putem na mrežnu stranicu koja je dio mrežnog mjesta Zavoda.

(2) Zahtjev za upis može podnijeti samo pružatelj usluge koji ima odobren program obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Zavod utvrđuje ispunjava li pružatelj usluge kriterije iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(4) Zavod utvrđuje povezanost programa obrazovanja iz stavka 2. ovoga članka s kompetencijama potrebnim za rad iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(5) Na mrežnu stranica Zavoda upisuje se pružatelj usluge s programom obrazovanja.

Brisanje pružatelja usluge s mrežnog mjesta Zavoda

Članak 9.

(1) Zavod će brisati pružatelja usluge s mrežnog mjesta Zavoda:

1) ako to zatraži pružatelj usluge

2) ako prestane ispunjavati kriterije iz članka 7. ovoga Pravilnika

3) ako utvrdi da rezultati vrednovanja, sukladno odluci ministra nadležnog za rad o kriterijima vrednovanja stečenih kompetencija i učinkovitosti programa obrazovanja, nisu zadovoljavajući

4) u slučaju pravomoćne presude suda u kaznenom postupku kojom je pružatelju usluge izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti

5) u slučaju pravomoćne odluke u prekršajnom postupku kojom je počinitelju pravnoj osobi izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određenih djelatnosti ili poslova

6) u slučaju pravomoćne odluke u prekršajnom postupku kojom je počinitelju fizičkoj osobi izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanje određenih dužnosti ili djelatnosti

7) ako pružatelj usluge – fizička osoba umre

8) iz drugih opravdanih razloga.

(2) Brisanjem pružatelja usluge s mrežnog mjesta Zavoda korisniku se onemogućuje izbor programa obrazovanja kojeg je provodio pružatelj usluge.

(3) Pružatelj usluge dužan je prijaviti Zavodu svaku promjenu okolnosti na temelju koje ostvaruje upis na mrežno mjesto Zavoda u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

(4) Nadležno tijelo koje je odobrilo početak rada odnosno program obrazovanja pružatelju usluge dužno je obavijestiti Zavod o ukidanju odobrenja za rad odnosno izvođenja programa obrazovanja te o svakoj okolnosti koja utječe na obavljanje djelatnosti.

DIO ČETVRTI
KORISNIK VAUČERA

Uvjeti

Članak 10.

Korisnik vaučera može biti svaka fizička osoba s navršenih petnaest godina života koja:

1. je izvan sustava redovitog odgoja i obrazovanja

2. je izvan sustava visokog obrazovanja i znanosti ili

3. nije korisnik mirovine prema općem propisu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje.

Izbor kompetencija potrebnih za rad i pružatelja usluge

Članak 11.

Kompetencije potrebne za rad i pružatelja usluge korisnik odabire elektroničkim putem na mrežnim stranicama Zavoda.

DIO PETI
DODJELA VAUČERA

Kriteriji za dodjelu vaučera

Članak 12.

(1) Na temelju stručne procjene dosad stečenih kompetencija korisniku se može dodijeliti vaučer za stjecanje novih kompetencija iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Uz procjenu stečenih kompetencija korisnik mora zadovoljiti uvjete za pristup programu obrazovanja.

(3) Zavod će procijeniti stečene kompetencije temeljem:

1) obrazovanja (stečene kvalifikacije)

2) dodatnog obrazovanja i osposobljavanja

3) radnog iskustva (zanimanja) ovisno o radnom mjestu

4) radnih vještina i znanja obzirom na radna mjesta

5) zdravstvenog stanja, odnosno postoji li utvrđena invalidnost

6) profesionalnih interesa i osobnih karakteristika

7) radnog statusa

8) ostalih podataka važnih za ocjenu zahtjeva.

Zahtjev za dodjelu vaučera

Članak 13.

(1) Zahtjev za dodjelu vaučera korisnik podnosi Zavodu elektroničkim putem po odabiru kompetencija potrebnih za rad i pružatelja usluge.

(2) Korisnik uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka prilaže ponudu odabranog pružatelja usluge za izvođenje programa obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad.

(3) Ako je korisnik vaučera maloljetna osoba, zahtjev se podnosi uz ovlaštenje zakonskog zastupnika.

(4) Ako je zahtjev nepotpun, neispravan ili na drugi način ne omogućava postupanje po zahtjevu, Zavod će u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva obavijestiti korisnika o potrebi ispravka odnosno dopuni zahtjeva.

(5) Korisnik je dužan u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 4. ovoga članka izvršiti ispravak odnosno dopunu zahtjeva.

(6) Ako korisnik ne ispravi odnosno ne dopuni zahtjev u roku iz stavka 5. ovoga članka, zahtjev će se brisati s mrežnog mjesta Zavoda.

(7) Zahtjev koji je uredan Zavod će ocijeniti u roku od 10 dana od dana zaprimanja.

Ugovor o dodjeli vaučera

Članak 14.

(1) Po odobrenju zahtjeva za dodjelu vaučera i utvrđenom terminu početka provedbe programa obrazovanja, korisnik sklapa sa Zavodom ugovor.

(2) Na sklapanje, valjanost, prestanak ili drugo pitanje u vezi s ugovorom iz stavka 1. ovoga članka, a koje nije uređeno propisom kojim se uređuje obrazovanje odraslih ili ovim Pravilnikom, primjenjuju se u skladu s naravi toga ugovora, opći propisi obveznoga prava.

Odustanak od zahtjeva

Članak 15.

(1) Korisnik može odustati od podnesenog zahtjeva za dodjelu vaučera do sklapanja ugovora iz članka 14. ovoga Pravilnika.

(2) Obavijest o odustanku korisnik dostavlja Zavodu putem mrežnog mjesta Zavoda.

Trajanje obrazovanja putem vaučera

Članak 16.

(1) Korisnik nakon odobrenja zahtjeva ima na raspolaganju šest mjeseci za aktivaciju vaučera i uključivanje u program obrazovanja.

(2) Program obrazovanja iz stavka 1. ovoga članka ne može trajati duže od šest mjeseci za korisnika nezaposlenu osobu, a za zaposlenu ne duže od 10 mjeseci.

(3) Najkraće trajanje programa obrazovanja utvrđuje se sukladno posebnom propisu kojim se uređuju standardi i normativi te način i postupak utvrđivanja uvjeta.

(4) Korisnik koji se u roku iz stavka 1. ovog članka ne uključi u program obrazovanja može podnijeti novi zahtjev za dodjelu vaučera.

(5) Zahtjev iz stavka 4. ovoga članka može se podnijeti nakon isteka roka od tri mjeseca od proteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Zavod ne razmatra zahtjev za dodjelu vaučera podnesen prije isteka roka iz stavka 5. ovoga članka.

Vrednovanje stečenih kompetencija i učinkovitosti programa obrazovanja

Članak 17.

(1) Kompetencije potrebne za rad iz članka 3. ovoga Pravilnika i učinkovitost programa obrazovanja iz članka 2. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika vrednuju se u skladu s metodologijom Zavoda koja se izrađuje na temelju odluke ministra nadležnog za rad o kriterijima vrednovanja stečenih kompetencija i učinkovitosti programa obrazovanja.

(2) Vrednovanje iz stavka 1. ovoga članka provodi se instrumentima izrađenim na temelju metodologije Zavoda.

(3) Svrha vrednovanja iz stavka 1. ovoga članka je prikupljanje i analiziranje podataka radi opće ocjene pojedinog programa obrazovanja, procjene kvalitete organizacije i provedbe programa obrazovanja, procjene kvalitete stečenih kompetencija i utvrđivanja učinkovitosti pohađanja programa obrazovanja u smislu zapošljavanja ili zadržavanja zaposlenja.

DIO ŠESTI
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/08

Urbroj: 524-04-02/1-22-1

Zagreb, 18. ožujka 2022.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.