Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske

NN 38/2022 (25.3.2022.), Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske

Hrvatska odvjetnička komora

475

Na temelju članka 36. a stavka 8. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 9/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11 i 126/21 dalje: Zakon o odvjetništvu) i članka 18. stavka 1. točka 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine«, broj 115/13, 64/2018, 67/2019 – dalje: Statut Hrvatske odvjetničke komore), Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore je na sjednici, 17. ožujka 2022. donio ova

PRAVILA

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA, POSTUPKA I NAČINA PROVEDBE ISPITA IZ POZNAVANJA PRAVNOG PORETKA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Pravilima o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Pravila) utvrđuje se program, postupak i način provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske za podnositelja zahtjeva za upis u Imenik stranih odvjetnika koji u Republici Hrvatskoj mogu obavljati odvjetničku službu pod nazivom »odvjetnik«, sukladno članku 36. a Zakona o odvjetništvu (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva).

Članak 2.

(1) Poznavanje pravnog poretka Republike Hrvatske obuhvaća:

a) Građansko-materijalno i postupovno pravo Republike Hrvatske, koje obuhvaća:

– obvezno pravo

– stvarno i zemljišnoknjižno pravo

– trgovačko pravo i pravo društava

– stečajno pravo

– parnični i ovršni postupak

b) Kazneno-materijalno i postupovno pravo Republike Hrvatske

c) Upravni postupak i upravni spor

d) Ustav i organizacija pravosuđa Republike Hrvatske:

– Ustav Republike Hrvatske

– Propisi koji uređuju ustrojstvo, djelokrug, nadležnost te pravila postupanja sudbene vlasti

– Propisi koji uređuju ustrojstvo, djelokrug, nadležnost te pravila postupanja državnog odvjetništva

– Propisi koji uređuju ustrojstvo, djelokrug, nadležnost te pravila postupanja državnih i javnih službi

– Propisi koji uređuju ustrojstvo, djelokrug, nadležnost te pravila postupanja odvjetništva.

(2) U postupku provjere poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske iz stavka 1. ovog članka uzimaju se u obzir sva znanja, vještine i kompetencije koje je podnositelj zahtjeva stekao u matičnoj ili drugoj državi članici Europske unije ili trećoj državi.

(3) Podnositelj zahtjeva oslobođen je obveze polaganja ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ispit) ako se u postupku provjere poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske iz stavka 1. ovog članka utvrdi da ne postoji znatna razlika između stečenih znanja, vještina i kompetencija te znanja, vještina i kompetencija potrebnih za upis u Imenik odvjetnika.

(4) Ako se u postupku provjere poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske iz stavka 1. ovog članka utvrde znatne razlike između stečenih vještina i kompetencija te vještina i kompetencija potrebnih za upis u Imenik odvjetnika, odvjetnik iz države članice Europske unije polaže ispit samo iz područja za koje su takve razlike utvrđene.

Članak 3.

Podnositelj zahtjeva uz zahtjev za upis dostavlja sve dokaze o poznavanju pravnog poretka Republike Hrvatske iz članka 2. ovih Pravila.

Članak 4.

(1) Utvrđivanje poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske iz članka 2. ovih Pravila provodi Povjerenstvo koje za svaki pojedini zahtjev imenuje Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore s liste mogućih članova Povjerenstva koje za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore.

(2) Na listu mogućih članova Povjerenstva koje za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore mogu biti uvršteni odvjetnici koji su najmanje tri godine upisani u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore.

(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka sastoji se od 5 članova i svoje odluke donosi većinom glasova svih članova Povjerenstva. Članovi Povjerenstva između sebe biraju predsjednika Povjerenstva.

(4) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ovlašteno je u postupku utvrđivanja poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske iz članka 2. ovih Pravila pribaviti stručna mišljenja istaknutih stručnjaka koji nisu članovi Hrvatske odvjetničke komore.

(5) Troškovi provođenja postupka po ovim Pravilima sastoje se od:

– troškova postupka obrade zahtjeva za utvrđivanje poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske koji iznose 1.500,00 kuna (tisućupetsto),

– troškova provođenja ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske u iznosu od 5.000,00 kuna (pettisuća),

– drugi materijalni i stvarni troškovi koji nastanu tijekom provođenja postupka po ovim Pravilima.

(6) Troškove provođenja postupka po ovim Pravilima snosi podnositelj zahtjeva.

(7) Dostava pismena i obavijesti Podnositelju zahtjeva u postupku po ovim Pravilima obavlja se elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte koju je Podnositelj zahtjeva dužan navesti u zahtjevu za upis po članku 36. a Zakona o odvjetništvu.

Članak 5.

(1) U svakom pojedinom predmetu Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore imenuje Povjerenstvo iz članka 4. ovih Pravila i to nakon što na sjednici utvrdi da Podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete iz članka 48. stavka 1. točke 2., 3., 8., 10., 11., 12. i 13. Zakona o odvjetništvu, a kako je propisano člankom 36. a Zakona o odvjetništvu.

(2) Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore će na istoj sjednici, a nakon što utvrdi da Podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete iz članka 48. stavka 1. točke 2., 3., 8., 10., 11., 12. i 13. Zakona o odvjetništvu, a kako je propisano člankom 36. a Zakona o odvjetništvu, pozvati Podnositelja zahtjeva da u roku od 15 dana od primitka poziva Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore predujmi trošak iz članka 4. stavka 5. alineje 1. ovih Pravila.

(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka će u roku od 30 dana od primitka dokaza o uplati predujma provjeriti dokaze o poznavanju pravnog poretka Republike Hrvatske iz članka 2. ovih Pravila koje je Podnositelj zahtjeva dostavio sukladno članku 3. ovih Pravila te može zatražiti dopunu dokumentacije ili druga pojašnjenja potrebna za donošenje odluke Povjerenstva.

(4) Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore će obustaviti postupak po zahtjevu Podnositelja za upis podnesenog na temelju članka 36. a Zakona o odvjetništvu, ako Podnositelj zahtjeva u roku iz stavka 2. ovog članka ne predujmi trošak iz članka 4. stavka 5. alineje 1. ovih Pravila.

Članak 6.

(1) Ako Povjerenstvo provjerom dokaza o poznavanju pravnog poretka Republike Hrvatske utvrdi da je studij Podnositelja zahtjeva obuhvaćao predmete koji se ne razlikuju znatno od onih koji su potrebni za obavljanje odvjetničke službe u Republici Hrvatskoj pod nazivom »odvjetnik« odnosno da su uočene razlike nadoknađene na drugi način posebno kroz profesionalno iskustvo ili dodatnu edukaciju, obrazloženim mišljenjem će obavijestiti Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore da Podnositelj zahtjeva ispunjava uvjet poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske iz članka 36. a stavka 1. Zakona o odvjetništvu odnosno da je oslobođen obveze polaganja ispita.

(2) Povjerenstvo će uputiti Podnositelja zahtjeva da pristupi polaganju ispita ako su utvrđene znatne razlike između stečenih znanja, vještina i kompetencija te znanja, vještina i kompetencija potrebnih za upis u Imenik odvjetnika, i to:

1. ako je studij podnositelja zahtjeva obuhvaćao predmete koji se znatno razlikuju od onih koji su potrebni za upis u Imenik odvjetnik,

2. ako razlike iz stavka 2. točka 1. ovog članka nisu nadoknađene na drugi način, posebno kroz profesionalno iskustvo ili dodatnu edukaciju.

(3) Povjerenstvo će uputiti Podnositelja zahtjeva na polaganje ispita samo iz onih područja za koja su sukladno stavku 2. ovog članka utvrđene znatne razlike između stečenih znanja, vještina i kompetencija te znanja, vještina i kompetencija potrebnih za upis u Imenik odvjetnika.

(4) Povjerenstvo je dužno u obavijesti Podnositelju zahtjeva o upućivanju na polaganje ispita navesti područja iz članka 2. ovih Pravila iz kojih se upućuje na polaganje ispita kao i razloge zbog kojih se Podnositelja zahtjeva upućuje na polaganje ispita.

(5) Ispit se mora održati najranije osam dana od dostave obavijesti iz stavka 3. i 4. ovog članka Podnositelju zahtjeva, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dostave obavijesti iz stavka 3. i 4. ovog članka Podnositelju zahtjeva.

Članak 7.

(1) Ispit se održava u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore.

(2) Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela te se polaže na hrvatskom jeziku.

(3) Pisani dio ispita traje najduže 5 sati te se sastoji od sastavljanja dvije odvjetničke radnje iz područja iz članka 2. ovih Pravila na temelju spisa koji će Podnositelju zahtjeva biti dostupan tijekom izrade radnji, i to radnji, kako slijedi:

– tužbe u građanskom ili trgovačkom,

– odgovora na tužbu u građanskom ili trgovačkom,

– redovnog pravnog lijeka u građanskom ili trgovačkom,

– izvanrednog pravnog lijeka u građanskom ili trgovačkom,

– prijedloga za uknjižbu,

– prijedloga za ovrhu,

– prijedloga za otvaranje stečajnog postupka,

– kaznene prijave,

– odgovora na optužnicu,

– prijedloga za provođenje dokaznih radnji ili istrage,

– redovnog pravnog lijeka u kaznenom,

– izvanrednog pravnog lijeka u kaznenom,

– ustavne tužbe,

– prijedloga za ocjenu ustavnosti i zakonitosti.

(4) Dva člana Povjerenstva koje odredi predsjednik Povjerenstva ocjenjuju svaku pojedinu pisanu radnju bodovima u rasponu od 1 do 10, koji moraju biti navedeni na radnji uz potpis člana Povjerenstva. Konačni broj bodova čini prosjek bodova članova Povjerenstva koji ocjenjuju radnje.

(5) Smatra se da je Podnositelj zahtjeva položio pisani dio ispita ako iz svake radnje ostvari najmanje 6 bodova.

(6) Podnositelj zahtjeva ima pravo na uvid u ocjenjene radnje te na prigovor protiv ocjene Povjerenstva ukoliko je ostvario manje od 6 bodova, a koji prigovor se izjavljuje Povjerenstvu u roku od 3 dana od primitka rezultata i o kojem prigovoru u roku od 15 dana većinom glasova odlučuju članovi Povjerenstva koji nisu ocjenjivali radnje.

(7) Podnositelj zahtjeva može ponovno pristupiti polaganju one pisane radnje iz koje nije postigao 6 bodova, a koji ispit će se na zahtjev Podnositelja zahtjeva održati u roku od mjesec dana od dostave odluke Povjerenstva o prigovoru protiv ocjene Povjerenstva odnosno od proteka roka za podnošenje prigovora na ocjenu Povjerenstva.

(8) Ponovnom polaganju pisane radnje na kojoj nije ostvareno najmanje 6 bodova može se pristupiti samo jednom, a na ponovno polaganje na odgovarajući se način primjenjuju pravila koja uređuju prvo polaganje ispita.

(9) Podnositelj zahtjeva koji ne položi pisani dio ispita nema pravo pristupiti usmenom dijelu ispita.

Članak 8.

(1) Usmeni dio ispita polaže se pred Povjerenstvom u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore te se sastoji od odgovaranja na 10 pitanja iz svakog pojedinog područja iz kojeg je Podnositelj zahtjeva upućen na polaganje ispita.

(2) Podnositelj zahtjeva mora ostvariti ukupno najmanje 50 % točnih odgovora na postavljena pitanja.

(3) Povjerenstvo obavještava Podnositelja zahtjeva o rezultatima neposredno nakon provedenog usmenog ispita.

(4) Podnositelj zahtjeva nema pravo posebne žalbe protiv rezultata usmenog dijela ispita ali iste može osporavati žalbom protiv rješenja Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore o zahtjevu Podnositelja zahtjeva podnesenom po članku 36. a Zakona o odvjetništvu.

Članak 9.

(1) Povjerenstvo će nakon provedenog ispita u roku od 8 dana za Podnositelja zahtjeva koji je ispit položio obrazloženim mišljenjem obavijestiti Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore da Podnositelj zahtjeva ispunjava uvjet poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske iz članka 36. a stavka 1. Zakona o odvjetništvu.

(2) Povjerenstvo će nakon provedenog ispita u roku za 8 dana za Podnositelja zahtjeva koji ispit nije položio obrazloženim mišljenjem obavijestiti Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore da Podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjet poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske iz članka 36. a stavka 1. Zakona o odvjetništvu.

(3) Podnositelj zahtjeva koji nije položio ispit ima pravo pristupiti ponovnom polaganju ispitu i to najranije po proteku roka od 6 mjeseci od pravomoćnosti rješenja o odbijanju zahtjeva podnesenog na temelju članka 36. a Zakona o odvjetništvu.

(4) U slučaju da Podnositelj zahtjeva koji nije položio ispit podnese novi zahtjev na temelju članka 36. a Zakona o odvjetništvu prije isteka roka iz prethodnog stavka Povjerenstvo će po proteku navedenog roka ispit organizirati odgovarajućom primjenom odredaba ovog Pravilnika.

Članak 10.

Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 4099-2022-1

Zagreb, 18. ožujka 2022.

Predsjednik
Hrvatske odvjetničke komore
Josip Šurjak, v. r.