Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19

NN 40/2022 (31.3.2022.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19

Ministarstvo poljoprivrede

497

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19) i članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18 i 144/20), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU ZA POMOĆ GOSPODARSTVU – COVID-19

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore u ribarstvu, u skladu s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19 (SL C 91I od 20. 3. 2020., SL C 112I od 4. 4. 2020., SL C 164 od 13. 5. 2020., SL C 218 od 2. 7. 2020, SL C 3401 od 13. 10. 2020., SL C 34 od 1. 2. 2021 i SL C 473 od 24. 11. 2021.) (u daljnjem tekstu: Privremeni okvir).

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – tijelo koje vrši isplate korisnicima

b) »Dozvola za akvakulturu« – isprava na temelju koje pravne ili fizičke osobe obavljaju djelatnost akvakulture

c) »Javni izdatak« – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Unije povezanog s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava

d) »Korisnik« – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovoga Pravilnika

e) »Mikro i malo poduzeće« – mikro i malo poduzeće kako je definirano Prilogom I. Uredbe Komisije (EU) br. 1388/2014 оd 16. prosinca 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 369, 24. 12. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1388/2014)

f) »Mali priobalni ribolov« – ribolov kojeg obavljaju ribarska plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja u povlastici izdanoj za ta plovila nemaju upisane povlačne ribolovne alate iz članka 2. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30. 12. 2006.)

g) »Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva te u ovom slučaju davatelj potpore

h) »Poduzetnik u sektoru ribarstva i akvakulture« – svaki subjekt koji djeluje u proizvodnji, preradi i stavljanju na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, bez obzira na njegov pravni oblik

i) »Poduzetnik u teškoćama« – znači poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:

i. u slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-ova koji postoje manje od tri godine) ako je više od polovine njegova upisanog temeljnog kapitala izgubljeno zbog akumuliranih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem akumuliranih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji premašuje polovinu upisanog temeljnog kapitala. Za potrebe ove odredbe »društvo s ograničenom odgovornošću« odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i vezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2013/34/EU), a »temeljni kapital« obuhvaća, prema potrebi, sve premije na dionice

ii. u slučaju trgovačkog društva u kojem su bar neki članovi neograničeno odgovorni za dugove društva (osim MSP-ova koji postoje manje od tri godine), ako je više od polovine njegova kapitala prikazanog u financijskim izvještajima izgubljeno uslijed akumuliranih gubitaka. Za potrebe ove odredbe »društvo u kojem su bar neki članovi neograničeno odgovorni za dugove društva« posebice se odnosi na vrste društva navedene u Prilogu II. Direktivi 2013/34/EU

iii. ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika

iv. ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije vratio zajam ili okončao jamstvo ili je primio potporu za restrukturiranje, a još podliježe planu restrukturiranja

j) »Povlastica za gospodarski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: povlastica za ribolov)« – isprava na temelju koje se smije obavljati gospodarski ribolov na moru

k) »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« – prerada neprerađenih proizvoda ribarstva i akvakulture ili daljnja prerada tako prerađenih proizvoda ribarstva i akvakulture

l) »Proizvodnja (prodaja) u akvakulturi« – količina proizvedenih akvakulturnih organizama koji su prodani i evidentirani u skladu sa propisima iz područja prikupljanja statističkih podatka u akvakulturi

m) »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Uprava ribarstva radi

n) »Ribolovna aktivnost« – znači potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovne opreme, izvlačenje ulova na palubu, prekrcaj, zadržavanje na palubi, prerada na brodu, prebačaj, stavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva

o) »Ribolovni dan« – svaki dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu s propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu

p) »Sektor ribarstva i akvakulture« – sektor gospodarstva koji obuhvaća sve aktivnosti proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva ili akvakulture iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Privremenom okviru, Uredbi Komisije (EU) br. 1388/2014, Uredbi Komisije (EU) br. 717/2014 оd 27. lipnja 2014 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 24. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 717/2014), Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354 od 28. 12. 2013.), Uredbi (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20. 5. 2014.) i Pravilniku o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (»Narodne novine«, broj 36/15).

Predmet potpore

Članak 3.

Predmet potpore je dodjela državne potpore u ribarstvu (u daljnjem tekstu: potpora), a kao pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru ribarstva i akvakulture iz članka 2. stavka 1. točke p) ovoga Pravilnika u sektorima/segmentima kako slijedi:

a) gospodarski ribolov na moru

– mali priobalni ribolov

– ribolov ribarskim plovilima u segmentima DTS i PS

– ostali segmenti gospodarskog ribolova na moru

b) akvakultura

– uzgoj školjkaša

– ostali segmenti akvakulture

c) prerada proizvoda ribarstva i akvakulture.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

(1) Za dodjelu potpore, korisnik mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) korisnik na dan 31. prosinca 2019. godine ne smije biti poduzetnik u teškoćama iz članka 2. stavka 1. točke i) ovoga Pravilnika

b) iznimno od točke a) ovoga stavka, ako je korisnik mikro ili malo poduzeće, potpora se može dodijeliti ako je korisnik već bio u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. godine, pod uvjetom:

– da se nad njim ne provodi skupni postupak u slučaju nesolventnosti u skladu s nacionalnim pravom i

– da nije primio potporu za sanaciju odnosno ako je istu primio da je nadoknadio zajam ili okončao jamstvo u trenutku dodjele potpore, ili potporu za restrukturiranje odnosno ako je istu primio da više nije podložan planu restrukturiranja u trenutku dodjele potpore.

c) korisnik mora imati zabilježen pad prihoda u 2021. godini u odnosu na 2018. i/ili 2019. godinu

d) iznimno od točke c) ovoga stavka, ako korisnik ne ostvaruje pad prihoda/primitaka i/ili se radi o korisniku koji prije 2021. godine nije imao prihode kao novi poduzetnik iz članaka 2. stavka 1. točke h) ovoga Pravilnika, ali je pogođen djelovanjem COVID-19, ostvaruje pravo na potporu, a navedeno mora potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom kao što su potvrde o otkazivanju narudžbi, nemogućnosti nabave repromaterijala i slično

e) korisnik mora dati suglasnost za objavljivanje informacija o dodijeljenoj potpori u skladu sa točkom 103. Privremenog okvira i Prilogom III. Uredbe (EU) br. 1388/2014.

(2) U slučaju potpore iz članka 3. točke a) ovoga Pravilnika, uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti ispunjeni i sljedeći uvjeti:

a) korisnik mora biti ovlaštenik važeće povlastice za ribolov izdane za ribarsko plovilo koje mora biti u funkciji, a što se dokazuje važećim dokumentima

b) u slučaju okružujućih mreža plivarica – srdelara i pridnenih povlačnih mreža koća, ribarsko plovilo iz točke a) ovoga stavka mora biti autorizirano u tome segmentu ribolova

c) ribarsko plovilo iz točke a) ovoga stavka mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu (od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine)

d) ribarsko plovilo točke a) ovoga stavka mora imati ostvarenu minimalnu količinu prodanog ulova od 500 kg ili minimalnu vrijednost prodanog ulova od 15.000,00 kuna u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu, a navedena količina odnosno vrijednost moraju biti evidentirane u prodajnim listovima ili kroz račune.

(3) U slučaju potpore iz članka 3. točke b) ovoga Pravilnika, uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti ispunjeni i sljedeći uvjeti:

a) korisnik mora biti nositelj važeće dozvole za akvakulturu

b) korisnik mora imati ostvarenu proizvodnju (prodaju) u akvakulturi iz članka 2. stavka 1. točke l) ovoga Pravilnika u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu

(4) U slučaju potpore iz članka 3. točke c) ovoga Pravilnika, uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, korisnik mora biti subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva.

(5) Neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu ako je korisnik:

a) počinio teški prekršaj na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286 od 29.10.2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) ili članka 90. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22. 12. 2009.), a što je utvrđeno od strane nadležnog tijela

b) vlasnik plovila i/ili ovlaštenik povlastice plovila koje je na Unijinom popisu nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih plovila kako je određeno u članku 40. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe

c) počinio teški prekršaj Zajedničke ribarstvene politike koji je kao takav određen u drugom zakonodavstvu koje su donijeli Europski parlament i Vijeće

d) počinio neko kazneno djelo iz članaka 3. i 4. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L328, 6. 12. 2008.)

e) počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.).

(6) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 5. ovoga članka, uključujući prema kategoriji korisnika iz članka 3. ovoga Pravilnika, propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, u skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/288 оd 17. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu vremenskog razdoblja i datumâ za neprihvatljivost zahtjevâ (SL L 51, 24.2.2015.) te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2252 оd 30. rujna 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/288 u pogledu razdoblja neprihvatljivosti zahtjevâ za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 321, 5.12.2015.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

Obveze korisnika

Članak 5.

(1) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika tijekom razdoblja dodjele potpore te, ako se tijekom tog razdoblja utvrdi da korisnik ne poštuje pravila zajedničke ribarstvene politike, potpora se vraća razmjerno težini povrede.

(2) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik je dužan čuvati dokumentaciju te omogućiti Upravi ribarstva provjere iz ovoga članka te članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika u razdoblju od 3 godine od konačnog plaćanja.

III. FINANCIRANJE

Članak 6.

(1) Sredstva potpore na temelju ovoga Pravilnika osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske u skladu sa proračunom programa državne potpore odobrenoga od strane Europska komisija prema Privremenom okviru.

(2) Iznos potpore izračunava se u skladu sa Prilogom I. ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

(3) Potpora se dodjeljuje po jednom poduzetniku.

(4) Sukladno članku 2. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014 pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

(a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću

(b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća

(c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća

(d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, samostalno kontrolira, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

(5) Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u stavku 5. ovoga članka preko jednog ili više drugih poduzeća također se smatraju jednim poduzetnikom.

(6) Najviši iznos potpore po jednom poduzetniku koji se može ostvariti na temelju ovoga Pravilnika je 120.000,00 eura, ali uzimajući u obzir stavak 7. ovoga članka.

(7) Ukupan iznos potpore jednom poduzetniku na temelju ovoga Pravilnika, Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19 (»Narodne novine«, broj 53/20) i Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19 (»Narodne novine«, broj 42/21) ne smije prelaziti 345.000,00 eura.

(8) Ministarstvo će obustaviti dodjelu i/ili isplaćivanje potpore sukladno ovome Pravilniku svakom korisniku koji je primao prethodnu nezakonitu pojedinačnu potporu ili potporu u okviru programa potpora koja je odlukom Europske komisije proglašena nespojivom, dok taj korisnik ne nadoknadi ili ne plati na blokirani račun ukupni iznos nezakonite i nespojive potpore i odgovarajuće kamate za povrat.

IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I ODLUČIVANJE

Članak 7.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika na obrascu Zahtjeva za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva, Uprave ribarstva (u daljnjem tekstu: Uprava ribarstva) (www.mps.hr/ribarstvo/).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

(3) Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za dodjelu državne potpore u ribarstvu – COVID 19 – NE OTVARATI«.

(4) Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 15. travnja 2022. godine.

Postupak obrade

Članak 8.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Uprava ribarstva, na temelju dostavljenoga Zahtjeva za potporu, dokumentacije iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika te službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost, udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima te iznos potpore.

(3) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Uprava ribarstva će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom, osobno Upravi ribarstva ili putem elektroničke pošte, u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Uprava ribarstva ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave korisniku.

(5) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva, Uprave ribarstva u Zagrebu, te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Odlučivanje o zahtjevu za potporu

Članak 9.

(1) Nakon kontrole pravovremenosti Zahtjeva za potporu i ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti iz članka 4. stavka 1. te stavaka 2., 3. i 4., ovisno o sektoru iz članka 3. ovoga Pravilnika, Uprava ribarstva će donijeti Odluku o popisu korisnika čiji zahtjevi za potporu ispunjavaju odnosno neispunjavaju osnovne uvjete za ostvarivanje potpore.

(2) Uprava ribarstva zadržava pravo tijekom daljnje administrativne kontrole iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika provesti dodatne provjere u smislu stavka 1. ovoga članka te rezultate tih provjera uzeti u obzir kod donošenja akata iz članka 10. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, uzimajući u obzir članak 9. ovoga Pravilnika, Uprava ribarstva će donijeti:

a) Odluku odnosno Rješenje o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom ili

b) Odluku odnosno Rješenje o odbijanju u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 11.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva).

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je dužan Upravi ribarstva podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(4) Uprava ribarstva će za zaprimljeni Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka donijeti Odluku odnosno Rješenje o izmjeni Odluke odnosno Rješenja o dodjeli sredstava, u slučaju odobrenja promjena, ili Odluku o odbijanju promjena.

(5) Odlukom odnosno Rješenjem o izmjeni Odluke odnosno Rješenja o dodjeli sredstava iz stavka 4. ovoga članka ne može se promijeniti iznos potpore koji je već određen Odlukom odnosno Rješenjem o dodjeli sredstava iz članka 10. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(6) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Upravi ribarstva preporučenom poštom s povratnicom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

uz naznaku:

»Zahtjev za odobrenje promjena u okviru državne potpore u ribarstvu – COVID 19«.

V. ISPLATA POTPORE

Članak 12.

(1) Potpora se korisniku isplaćuje na račun na temelju Odluke odnosno Rješenja o dodjeli sredstava.

(2) Isplate sukladno Odlukama odnosno Rješenjima o dodjeli sredstava vrši Agencija za plaćanja.

VI. POVRAT SREDSTAVA

Članak 13.

(1) Uprava ribarstva će Odlukom odnosno Rješenjem o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Odluka odnosno Rješenje o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke a) ovoga članka izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Uprava ribarstva i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Odluka odnosno Rješenje o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke b) ovoga članka izdaje se:

a) u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat sredstava uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Odlukom odnosno Rješenjem o povratu sredstava Uprava ribarstva će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa

b) u slučaju kada utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja i utvrđenu sumnju na prijevaru. Odlukom odnosno Rješenjem o povratu sredstava Uprava ribarstva će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore, te će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Na temelju Odluke odnosno Rješenja o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke odnosno Rješenja izvršiti povrat sredstava na način određen Odlukom.

(5) Ako korisnik nije postupio sukladno Odluci odnosno Rješenju o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Uprava ribarstva će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 14.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka odnosno Rješenje o povratu sredstva, iznimno od članka 13. stavka 4. ovoga Pravilnika korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Upravu ribarstva u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Odluke odnosno Rješenja o povratu sredstava.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Uprava ribarstva i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Uprava ribarstva će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

VII. OTKLANJANJE POGREŠAKA

Članak 15.

(1) Uprava ribarstva može Ispravkom akta kojeg je donijela na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.

VIII. PRAVNI LIJEK

Članak 16.

(1) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja.

(2) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja akata na oglasnu ploču Uprave ribarstva.

(3) Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika, uključujući i njihov ispravak iz članka 15. ovoga Pravilnika, nisu upravni akti.

(4) Korisnik može podnijeti prigovor na Odluke koje proizlaze iz članaka 10., 11. i 13. ovoga Pravilnika, uključujući i njihov ispravak iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(5) Prigovor na odluke iz stavka 4. ovoga članka se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za rješavanje prigovora, putem Uprave ribarstva, preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od petnaest dana od zaprimanja akata iz stavka 4. ovoga članka, na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu, uz naznaku: »Prigovor u okviru državne potpore u ribarstvu – COVID 19«.

(6) Prigovor mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB, te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje, razloge prigovora i potpis korisnika. Ako se prigovor podnosi putem opunomoćenika, uz prigovor se prilaže punomoć.

(7) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

c) pogrešne primjene pravog propisa na kojemu se temelji odluka.

(8) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor neposredno u pisanom obliku ili poštom. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(9) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima korisnici ne mogu uvoditi nove činjenice i dokaze.

(10) Nakon provedenog postupka Ministarstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor

c) usvojiti prigovor, poništiti odluku i vratiti predmet na ponovni postupak.

(11) Ministarstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 5. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora.

(12) Ministarstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(13) Odluke Ministarstva po prigovorima iz stavka 5. ovoga članka su konačne.

(14) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopušten prigovor odnosno žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(15) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/21-01/1730
Urbroj: 525-12/737-22-3
Zagreb, 28. ožujka 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

IZRAČUN DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU
ZA POMOĆ GOSPODARSTVU – COVID-19

1. Gospodarski ribolov na moru

Iznos potpore za gospodarski ribolov na moru izračunava se prema segmentu ribolova kjemu plovilo pripada i to:

– prema točki 1.1. za plovila u segmentu malog priobalnog ribolova

– prema točki 1.2. za plovila u DTS segmentu (ribolov sa alatima: pridnena povlačna mreža – koća, potegača girarica – zimska trata, potegača migavica i rampon) i PS segmentu (ribolov alatima: okružujuća mreža plivarica – srdelara, plivarica ciplarica, plivarica igličara, plivarica oližnica i plivarica palamidara

– prema točki 1.3. za ostala plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru

1.1. Segment malog priobalnog ribolova (članak 3. točka a) alineja 1. ovoga Pravilnika)

Za izračun potpore pod ovom točkom, segmentom malog priobalnog ribolova smatra se ribolov kojeg obavljaju ribarska plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja u povlastici izdanoj za ta plovila nemaju upisane povlačne ribolovne alate iz članka 2. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30. 12. 2006.) pod uvjetom da korisnik obavlja isključivo djelatnost gospodarskog ribolova na moru i to isključivo ribarskim plovilom/ima koje/a pripada/ju u segment malog priobalnog ribolova (ako je korisnik ovlaštenik povlastice/a isključivo za ribarsko/a plovilo/a koje pripada u segment malog priobalnog ribolova).

Potpora (kuna) = 8.000,00 kuna × broj zaposlenih djelatnika

Zaposleni djelatnik mora biti zaposlenik kod korisnika u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Zaposleni djelatnik podrazumijeva i vlasnika obrta.

Član posade koji je zaposlen za obavljanje poslova na ribarskom plovilu koje ne udovoljava uvjetima iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika se ne smatra zaposlenim djelatnikom.

1.2. Ribolov ribarskim plovilima u segmentima DTS i PS (članak 3. točka a) alineja 2. ovoga Pravilnika)

Za izračun potpore pod ovom točkom, segment DTS obuhvaća sljedeće ribolovne alate: pridnena povlačna mreža – koća, potegača girarica – zimska trata, potegača migavica i rampon, a segment PS obuhvaća sljedeće ribolovne alate: okružujuća mreža plivarica – srdelara, plivarica ciplarica, plivarica igličara, plivarica oližnica i plivarica palamidara.

a) Osnovni izračun potpore

Za DTS segment:

Osnovna potpora (kuna) = koeficijent troškova za segment/podsegment iz Tablice 1. × broj ribolovnih dana × 120,00 kuna

Za PS segment:

Osnovna potpora (kuna) = koeficijent troškova za segment/podsegment iz Tablice 1. × broj ribolovnih dana × 80,00 kuna

Tablica1. Koeficijent troškova prema segmentima i podsegmentima

SegmentPodsegment
(po duljini plovila preko svega)
Koeficijent troškova
DTS≥ 6 < 12 m1,9
≥ 12 < 18 m4,2
≥ 18 < 24 m13,1
≥ 24 < 40 m24,9
PS≥ 6 < 12 m1,0
≥ 12 < 18 m6,1
≥ 18 < 24 m15,4
≥ 24 < 40 m19,0

Broj ribolovnih dana podrazumijeva broj ribolovnih dana ostvarenih u 2021. godini i to ostvarenih u DTS segmentu u slučaju potpore za DTS segment odnosno u PS segmentu u slučaju potpore za PS segment. U obzir se uzimaju samo oni ribolovni dani za koje je dostavljen očevidnik/izvješće o ulovu u propisanom roku te točno ispunjen. Podaci pri obračunu uzimaju se iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva za 2021. godinu.

b) Izračun potpore za plovila duljine preko svega jednake ili veće od 18 metara, a manje od 24 metra (≥ 18 < 24 m)

Potpora (kuna) = 80 % osnovne potpore izračunate prema podtočki a)

c) Izračun potpore za plovila duljine preko svega jednake ili veće od 24 metra (≥ 24)

Potpora (kuna) = 60 % osnovne potpore izračunate prema podtočki a)

d) Izračun potpore za plovila duljine preko svega jednake ili veće od 6 metara, a manje od 12 metra (≥ 6 < 12 m)

Za ribarska plovila u PS i DTS segmentu, podsegmentu plovila duljine preko svega jednake ili veće od 6 metara, a manje od 12 metra (≥ 6 < 12 m), potpora se izračunava na jedan od sljedećih načina, a koji odabire korisnik kod podnošenja Zahtjeva za potporu:

– izračun iz točke 1.3.:

Potpora (kuna) = 5.000,00 kuna × broj zaposlenih djelatnika

ili

– izračun iz točke 1.2. podtočke a):

Za DTS segment:

Osnovna potpora (kuna) = koeficijent troškova za segment/podsegment iz Tablice 1. × broj ribolovnih dana × 120,00 kuna

Za PS segment:

Osnovna potpora (kuna) = koeficijent troškova za segment/podsegment iz Tablice 1. × broj ribolovnih dana × 80,00 kuna

1.3. Ostali segmenti gospodarskog ribolova na moru (članak 3. točka a) alineja 3. ovoga Pravilnika)

Za izračun potpore pod ovom točkom, ostalim segmentima gospodarskog ribolova na moru smatraju se svi ostali segmenti gospodarskog ribolova na moru koji nisu mali priobalni ribolov niti ribolov u segmentima DTS i PS (napomena: gospodarski ribolov na moru ne obuhvaća mali obalni ribolov)

Potpora (kuna) = 5.000,00 kuna × broj zaposlenih djelatnika

Zaposleni djelatnik mora biti zaposlenik kod korisnika u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Zaposleni djelatnik podrazumijeva i vlasnika obrta.

Član posade koji je zaposlen za obavljanje poslova na ribarskom plovilu koje ne udovoljava uvjetima iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika se ne smatra zaposlenim djelatnikom.

U slučaju korisnika koji uz gospodarski ribolov na moru iz članka 3. ovoga Pravilnika obavlja i drugu djelatnost u okviru te izvan sektora ribarstva i akvakulture iz članka 2. stavka 1. točke p) ovoga Pravilnika, zaposleni djelatnik podrazumijeva isključivo onog djelatnika koji u ukupnom radnom vremenu obavlja poslove vezane uz korisnikovu djelatnost gospodarskog ribolova, a što se potkrjepljuje odgovarajućom dokumentacijom.

2. Akvakultura

2.1. Segment uzgoja školjkaša (članak 3. točka b) alineja 1. ovoga Pravilnika)

Za izračun potpore pod ovom točkom, segmentom uzgoja školjkaša smatra se kada korisnik obavlja isključivo djelatnost akvakulture i to isključivo uzgoj školjkaša.

Potpora (kuna) = 8.000,00 kuna × broj zaposlenih djelatnika

Zaposleni djelatnik mora biti zaposlenik kod korisnika u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Zaposleni djelatnik podrazumijeva i vlasnika obrta.

2.2. Ostali segmenti akvakulture (članak 3. točka b) alineja 2. ovoga Pravilnika)

Za izračun potpore pod ovom točkom, ostalim segmentima akvakulture smatraju se segmenti slatkovodne akvakulture i marikulture izuzev slučajeva segmenta uzgoja školjkaša iz točke 2.1. odnosno kada korisnik obavlja isključivo djelatnost akvakulture i to isključivo uzgoj školjkaša.

Potpora (kuna) = 5.000,00 kuna × broj zaposlenih djelatnika

Zaposleni djelatnik mora biti zaposlenik kod korisnika u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Zaposleni djelatnik podrazumijeva i vlasnika obrta.

U slučaju korisnika koji uz akvakulturu iz članka 3. ovoga Pravilnika obavlja i drugu djelatnost u okviru te izvan sektora ribarstva i akvakulture iz članka 2. stavka 1. točke p) ovoga Pravilnika, zaposleni djelatnik podrazumijeva isključivo onog djelatnika koji u ukupnom radnom vremenu obavlja poslove vezane uz korisnikovu djelatnost akvakulture, a što se potkrjepljuje odgovarajućom dokumentacijom.

3. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture (članak 3. točka c) ovoga Pravilnika)

Potpora (kuna) = 5.000,00 kuna × broj zaposlenih djelatnika

Zaposleni djelatnik mora biti zaposlenik kod korisnika u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Zaposleni djelatnik podrazumijeva i vlasnika obrta.

U slučaju korisnika koji uz preradu proizvoda ribarstva i akvakulture iz članka 3. ovoga Pravilnika obavlja i drugu djelatnost u okviru te izvan sektora ribarstva i akvakulture iz članka 2. stavka 1. točke p) ovoga Pravilnika, zaposleni djelatnik podrazumijeva isključivo onog djelatnika koji u ukupnom radnom vremenu obavlja poslove vezane uz korisnikovu djelatnost prerade proizvoda ribarstva i akvakulture, a što se potkrjepljuje odgovarajućom dokumentacijom.