Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine

NN 41/2022 (1.4.2022.), Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine

Vlada Republike Hrvatske

505

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 47.b Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA ZA RAZDOBLJE DO 2030. GODINE

I.

Donosi se Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine (u daljnjem tekstu: Program), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine aktom, klasa: 360-01/21-13/4, urbroj: 531-05-01-01-02/01-22-63, od 23. ožujka 2022.

II.

Sufinanciranje i provedba Programa osigurat će se iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova za novo financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine i iz Mehanizma za oporavak i otpornost putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. te iz sredstava različitih financijskih institucija i vlastitih učešća korisnika.

III.

Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da Program objavi na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/80
Urbroj: 50301-05/31-22-3
Zagreb, 31. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.