Odluka o postupku i načinu obavljanja nadzora kreditnih unija te sastavljanju i dostavljanju zapisnika o obavljenom nadzoru

NN 47/2022 (20.4.2022.), Odluka o postupku i načinu obavljanja nadzora kreditnih unija te sastavljanju i dostavljanju zapisnika o obavljenom nadzoru

Hrvatska narodna banka

598

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o kreditnim unijama (»Narodne novine«, br. 141/2006., 25/2009. i 90/2011.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O POSTUPKU I NAČINU OBAVLJANJA NADZORA KREDITNIH UNIJA TE SASTAVLJANJU I DOSTAVLJANJU ZAPISNIKA O OBAVLJENOM NADZORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom pobliže uređuje:

1) postupak i način obavljanja nadzora kreditnih unija i

2) sastavljanje i dostavljanje zapisnika o obavljenom nadzoru.

(2) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na nadzor kreditnih unija koje su dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke.

(3) Na postupke nadzora nad primjenom drugih zakona koje Hrvatska narodna banka obavlja nad kreditnim unijama na temelju tih zakona, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ove Odluke.

(4) Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju isto značenje kao i u Zakonu o kreditnim unijama (»Narodne novine«, br. 141/2006., 25/2009. i 90/2011.).

II. NAČIN OBAVLJANJA NADZORA

Članak 2.

(1) Hrvatska narodna banka obavlja nadzor poslovanja kreditnih unija u skladu s odredbama članka 51. Zakona o kreditnim unijama.

(2) Nadzor analizom financijskih izvještaja obavljaju ovlaštenici po zaposlenju u skladu s odredbama članka 52. Zakona o kreditnim unijama, a izravni nadzor provode ovlaštene osobe u skladu s odredbama članka 53. Zakona o kreditnim unijama.

(3) U svrhu provođenja nadzora iz stavka 1. ovog članka ovlaštenici po zaposlenju ili ovlaštene osobe mogu se sastati s upravom, radnicima, revizorima, a prema potrebi i s nadzornim odborom kreditne unije.

Članak 3.

Nadzor analizom financijskih izvještaja obavlja se analiziranjem dokumentacije i informacija iz članka 52. i članka 63. Zakona o kreditnim unijama, informacija zaprimljenih na temelju članka 2. stavka 3. ove Odluke te svih dostupnih informacija, pri čemu ovlaštenik po zaposlenju obavlja djelomičnu ili cjelokupnu procjenu poslovanja kreditne unije.

Članak 4.

(1) Izravni nadzor poslovanja kreditne unije obavlja se osobito:

1) pregledom knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, pomoćnih i drugih evidencija i obračuna, izvješća koja je kreditna unija obvezna sastavljati, politika i ostalih internih akata te druge dokumentacije koja se odnosi na poslovanje kreditne unije, u izvorniku u papirnatom obliku i/ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju i u obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba,

2) provjerom kadrovske, tehničke i organizacijske strukture kreditne unije i

3) pribavljanjem pismenih i usmenih objašnjenja od uprave i nadzornog odbora kreditne unije ili njezinih radnika.

(2) Izravni nadzor može obuhvatiti cjelokupno poslovanje ili određeni dio poslovanja kreditne unije.

(3) Obavijest o izravnom nadzoru, osim predmeta nadzora, sadržava podatke o planiranom početku i trajanju izravnog nadzora, ime voditelja nadzora i popis ovlaštenih osoba koje će obaviti nadzor, popis dokumentacije i informacija koje je minimalno potrebno osigurati za pripremu i provođenje izravnog nadzora te druge informacije nužne za obavljanje izravnog nadzora.

(4) Obuhvat i trajanje izravnog nadzora može se proširiti za vrijeme izravnog nadzora, ako to voditelj izravnog nadzora ocijeni potrebnim, o čemu voditelj izravnog nadzora obavještava kreditnu uniju pismenim putem.

III. SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE ZAPISNIKA O OBAVLJENOM NADZORU

Zapisnik o obavljenom nadzoru

Članak 5.

(1) Nakon obavljenog izravnog nadzora ovlaštene osobe sastavljaju zapisnik o obavljenom nadzoru bez obzira na to jesu li provedenim nadzorom utvrđene nezakonitosti ili nepravilnosti u poslovanju kreditne unije.

(2) Nakon obavljenog nadzora analizom financijskih izvještaja kreditne unije ovlaštene osobe sastavljaju zapisnik o obavljenom nadzoru samo kad su u postupku nadzora poslovanja kreditne unije utvrđene:

1) nezakonitosti u poslovanju kreditne unije uključujući nepravodobno ili netočno dostavljanje propisanih izvješća ili

2) postojanje osnove za poduzimanje određene nadzorne mjere.

(3) Zapisnik o izravnom nadzoru potpisuje voditelj izravnog nadzora kao ovlaštena osoba, a zapisnik o obavljenom nadzoru analizom financijskih izvještaja potpisuje ovlaštenik po zaposlenju.

Članak 6.

(1) Ovlaštene osobe dužne su sastaviti zapisnik o obavljenom izravnom nadzoru u roku od 60 radnih dana od dana završetka izravnog nadzora i dostaviti ga upravi i nadzornom odboru kreditne unije.

(2) Nakon što je izvršena provjera cjelokupne dokumentacije koju je kreditna unija dostavila u vezi s predmetom nadzora održava se završni sastanak.

(3) O konstatacijama u zapisniku o obavljenom izravnom nadzoru kreditna unija može se očitovati i dati primjedbe na način i u roku koji odredi Hrvatska narodna banka a koji ne može biti kraći od 8 ni duži od 14 radnih dana od dana primitka zapisnika.

(4) Ako ovlaštena osoba utvrdi da su primjedbe kreditne unije iz stavka 3. ovog članka osnovane, sastavit će dodatak zapisniku o obavljenom izravnom nadzoru kojim će izmijeniti nalaz iznesen u zapisniku o obavljenom izravnom nadzoru.

(5) Ako ovlaštena osoba utvrdi da primljene primjedbe na zapisnik o obavljenom izravnom nadzoru kreditne unije iz stavka 3. ovog članka nisu osnovane, niti su dokazi dostatni za izmjenu nalaza izravnog nadzora, u roku od 15 radnih dana od dana primitka primjedaba pismeno će obavijestiti upravu kreditne unije da se primjedbe ne prihvaćaju.

(6) Dodatak zapisniku o obavljenom izravnom nadzoru iz stavka 4. ovog članka sastavlja se u roku od 15 radnih dana od dana primitka primjedaba koje su uzete u obzir i dostavlja se upravi i nadzornom odboru kreditne unije.

(7) Na dodatak zapisniku o obavljenom izravnom nadzoru iz stavka 4. ovog članka kreditna unija ne može stavljati primjedbe.

(8) Ako su izravnim nadzorom u poslovanju kreditne unije utvrđene nezakonitosti, ovlaštena osoba obvezna je u zapisniku o obavljenom izravnom nadzoru precizno navesti činjenice, odnosno opisati radnje kojima je kreditna unija, odnosno odgovorna osoba u kreditnoj uniji, postupila suprotno odredbama zakona i drugih propisa te o tome pribaviti dokaze.

(9) Za nezakonitosti konstatirane u zapisniku o obavljenom izravnom nadzoru ovlaštena je osoba obvezna zapisnikom utvrditi odgovornu osobu iz uprave kreditne unije i/ili drugu odgovornu osobu polazeći od odredbi o odgovornosti pojedinog zakona čija je primjena predmet nadzora te na temelju statuta ili drugih internih akata kreditne unije.

(10) Kreditna unija može u očitovanju na zapisnik o obavljenom izravnom nadzoru iz stavka 3. ovog članka očitovati se i o odgovornim osobama koje su navedene u zapisniku.

(11) Ako je, prema mišljenju kreditne unije, odgovorna druga osoba iz uprave kreditne unije i/ili druga odgovorna osoba, a ne ona navedena u zapisniku o obavljenom izravnom nadzoru, kreditna unija dužna je za tu svoju tvrdnju dostaviti i dokaz.

(12) Iznimno od stavka 9. ovog članka, u predmetima nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma odgovorne osobe utvrđuju se posebnim izvješćem koje je prilog zapisniku.

(13) Na izvješće iz stavka 12. ovog članka primjenjuju se na odgovarajući način odredbe stavaka 10. i 11. ovog članka.

(14) Ako su primjedbe kreditne unije na utvrđene odgovorne osobe u izvješću iz stavka 12. ovog članka osnovane, Hrvatska narodna banka sastavit će dodatak izvješću kojim će se izmijeniti izvješće. U tom se slučaju na odgovarajući način primjenjuje odredba stavka 7. ovog članka.

(15) Hrvatska narodna banka dostavlja kreditnoj uniji očitovanje o primjedbama na izvješće iz stavka 12. ovog članka odnosno dodatak izvješću iz stavka 14. ovog članka istodobno s dostavom dodatka zapisniku iz stavka 6. ovog članka odnosno istodobno s dostavom pismene obavijesti iz stavka 5. ovog članka.

Članak 7.

Na postupak za izdavanje zapisnika nakon obavljenog nadzora analizom financijskih izvještaja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 6. ove Odluke.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 120-091/04-22/BV

Zagreb, 13. travnja 2022.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.