Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira

NN 48/2022 (22.4.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

615

Na temelju članka 581. stavka 7. i 8. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18, 17/20 i 83/21) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. travnja 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI, SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I REVIZORSKOG IZVJEŠĆA, FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJA TIJEKOM GODINE TE PRIMJENI KONTNOG PLANA ZA SREDIŠNJI DEPOZITORIJ VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Članak 1.

U Pravilniku o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br 91/2019) u PRILOGU I. mijenjaju se obrasci IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU, IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI, IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (INDIREKTNA METODA) i IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA i glase:

»PRILOG I

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA

Izvještaj o financijskom položaju na dan
AKTIVAu kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeZadnji dan
prethodne
poslovne godine
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
001002 + … + 007ANematerijalna imovina
0021Osnivački izdaci
0032Patenti i zaštitni znakovi
0043Licence i ostala prava
0054Nematerijalna imovina u pripremi
0065Predujmovi za nematerijalnu imovinu
0076Ostala nematerijalna imovina
008009 + … + 012BMaterijalna imovina
0091Zemljišta
0102Građevinski objekti,
0113Postrojenja i oprema
0124Ostala materijalna imovina
013014 + 015 + 021CUlaganja
0141Ulaganja u nekretnine
015016 + … + 0202Financijska imovina
0162.1Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku
0172.2Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
0182.3Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
0192.4Ulaganja u pridružena društva, ovisna društva i zajedničke pothvate
0202.5Ostala financijska imovina
0213Ostala ulaganja
022DOdgođena i tekuća porezna imovina
023024 + … + 027EPotraživanja
0241Potraživanja od kupaca
0252Potraživanja od države, radnika i ostala potraživanja
0263Potraživanja za poreze
0274Ostala potraživanja
028FNovac u banci i blagajni
029GZalihe
030HOstala imovina
031001 + 008 + 013 + 022 + 023 + 028 + 029 + 030IUKUPNO AKTIVA
032JIZVANBILANČNI ZAPISI

PASIVAu kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeZadnji dan prethodne poslovne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
033034 + 035 + 039 + 042 + 043AKAPITAL I REZERVE
0341Temeljni kapital
035036 + 037 + 0382Rezerve fer vrijednosti
0362.1Revalorizacijske rezerve s osnove revalorizacije dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
0372.2Revalorizacija Financijske imovine
0382.3Ostale revalorizacijske rezerve
039040 + 0413Rezerve iz dobiti
0403.1Zakonske rezerve
0413.2Ostale rezerve
0424Zadržana dobit ili preneseni gubitak
0435Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja
044045 + 046BDUGOROČNE OBVEZE
0451Obveze po osnovi najmova
0462Ostale obveze
047CODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA
048049 + …+ 051DKRATKOROČNE OBVEZE
0491Obveze prema dobavljačima
0502Obveze po osnovi najmova
0513Ostale obveze
052033 + 044 + 047 + 048FUKUPNO PASIVA
053GIZVANBILANČNI ZAPISI
Dodatak bilanci (pozicija za konsolidirane financijske izvještaje)
054055 + 056IKapital i rezerve
0551Pripisano imateljima kapitala matice
0562Pripisano nekontrolirajućem interesu


Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za razdoblje
u kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijePOZICIJAIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
001002 + … + 004APRIHODI OD OSNOVNIH USLUGA
0021Prihodi od početnog evidentiranja u sustav u nematerijaliziranom obliku
0032Prihodi od usluga središnjeg vođenja računa
0043Prihodi od upravljanja sustavom za namiru vrijednosnih papira
005BPRIHODI OD POMOĆNIH USLUGA
006CPRIHODI OD OSTALIH USLUGA
007008+009DOSTALI PRIHODI
0081Prihodi od subvencija i državne pomoći
0092Ostali prihodi
010011 + 012 + 013 + 017 + …+ 020EPOSLOVNI RASHODI
0111Materijalni troškovi
0122Ostali vanjski troškovi
013014+015+0163Troškove osoblja
0143 a)Neto plaće i nadnice
0153 b)Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
0163 c)Doprinosi na plaće
0174Ostali troškovi zaposlenika
0185Troškovi usluga agencijskih radnika
0196Amortizacija
0207Ostali troškovi
021FDobit/Gubitak od ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca
022GDobit/Gubitak od ispravka vrijednosti ulaganja i ostale financijske imovine
023HRezerviranja
024025 + 026 + 027IFINANCIJSKI PRIHODI
0251Prihodi od kamata
0262Pozitivne tečajne razlike
0273Ostali financijski prihodi
028029 + 030 + 031JFINANCIJSKI RASHODI
0291Rashodi od kamata
0302Negativne tečajne razlike
0313Ostali financijski rashodi
032001 + 005 + 006 + 007 + 024 + (021 + 022 + 023)KUKUPNI PRIHODI
033010 + (021 + 022 + 023) + 028LUKUPNI RASHODI
034Udio u dobiti/gubitku pridruženog i ovisnog društva
035032 – 033 + 034MDOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
036NPOREZ NA DOBIT
037035 – 036ODOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE
038039 + 044POstala sveobuhvatna dobit
039040 + … + 043RStavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka
0401Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina
0412Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata
0423Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka
0434Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane
044045 + 048 + 051SStavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka
045046 + 0471Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri
046a) – nerealizirani dobici/gubici
047b) – preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)
048049 + 0502Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka
049a) – dobici/gubici
050b) – preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)
0513Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka
052037 + 038TUKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT
053Pripisano imateljima matice
054Pripisano manjinskom interesu
055053 + 054UReklasifikacijske uskladeIZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (INDIREKTNA METODA)
za razdoblje
u kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
001002 + 010 + 016ANOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
002003 + 004INovčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza
0031.Dobit/(gubitak) prije oporezivanja
004005 + … + 0092.Usklađenja:
0052.1Amortizacija
0062.2Gubici od umanjenja financijske imovine
0072.3Rezerviranja
0082.4Prihodi od kamata i dividendi
0092.5Ostali (dobici) / gubici
010011 + … + 015IIPovećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza
0111.(Povećanje)/smanjenje zaliha
0122.(Povećanje)/smanjenje potraživanja
0133.Povećanje/(smanjenje) obveza prema dobavljačima
0144.Povećanje/(smanjenje) ostalih obveza
0155.Povećanje/(smanjenje) odgođene porezne imovine
016III(Plaćeni porez na dobit)
017018 + … + 021BNOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
0181.Primici od prodaje/(izdaci za stjecanje) materijalne i nematerijalne imovine
0192.Primici od dospijeća i prodaje/(izdaci za stjecanje) financijske imovine
0203.Primljene kamate i dividende
0214.Ostali primici/(izdaci) iz investicijskih aktivnosti
022023 + … + 028CNOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
0231.Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala
0242.Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova
0253.Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova
0264.Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
0275.Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi)
0286.Ostali primici/izdaci od financijskih aktivnosti
029001 + 017 + 022DNETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA
030ENOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE
031029 + 030FNOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINEIZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (DIREKTNA METODA)
za razdoblje
u kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
001002 + 005ANETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
002003 + 004IUkupno novčani primici od poslovnih aktivnosti
0031Novčani primici od kupaca
0042Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti
005006 + … + 010IIUkupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti
0061Novčani izdaci od dobavljača
0072Novčani izdaci za zaposlene
0083Novčani izdaci za kamate
0094Novčani izdaci za poreze
0105Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti
011012 + 016BNETO NOVČANI TOK OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI
012013 + 014 + 015IUkupno novčani primici od ulagačkih aktivnosti
0131Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
0142Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
0153Ostali novčani primici od ulagačkih aktivnosti
016017 + 018 + 019IIUkupno novčani izdaci od ulagačkih aktivnosti
0171Novčani izdaci od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
0182Novčani izdaci od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
0193Ostali novčani izdaci od ulagačkih aktivnosti
020021 + 024CNETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
021022 + 023IUkupno novčani primici od financijskih aktivnosti
0221Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi
0232Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti
024025 + 026 + 027IIUkupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti
0251Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
0262Novčani izdaci za isplatu dividendi
0273Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
028001 + 011 + 020DPOVEĆANJE/ SMANJENJE NOVČANOG TOKA
029ENOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE
030028 + 029FNOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje
u kunama
Opis pozicijeRaspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo nekontrolirajućim interesimaUkupno kapital i rezerve
Upisani kapitalRezerve kapitalaRezerve iz dobitiDobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)Zadržana dobit ili preneseni gubitakRezerve fer vrijednostiOstale rezerve
Stanje 1. siječnja prethodne godine
Promjena računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja prethodne god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne godine
Promjena računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja


«

Članak 2.

U PRILOGU II. mijenja se obrazac »KONTNI PLAN ZA SREDIŠNJI DEPOZITORIJ VRIJEDNOSNIH PAPIRA« i glasi:

»PRILOG II

KONTNI PLAN ZA SREDIŠNJI DEPOZITORIJ VRIJEDNOSNIH PAPIRA

0 DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD KAPITALA

1 NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA I AKTIVNA OBRAČUNSKA KONTA

2 KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNA OBRAČUNSKA KONTA

3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I PREDUJMOVI ZA ZALIHE

4 TROŠKOVI POSLOVANJA

6 ROBA

7 PRIHODI I RASHODI

8 FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

9 DUGOROČNE OBVEZE, KAPITAL I REZERVE, ODGOĐENA POREZNA OBVEZA I IZVANBILANČNA EVIDENCIJA

0DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD KAPITALA
00Nematerijalna imovina
001Osnivački izdaci
002Patenti i zaštitni znakovi
003Licencije i ostala prava
005Nematerijalna imovina u pripremi
006Predujmovi za nematerijalnu imovinu
007Ostala nematerijalna imovina
008Ispravak vrijednosti prava uporabe najmova
009Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine
01Zemljišta
010Zemljišta
02Građevinski objekti, postrojenja i oprema i ostalo
020Građevinski objekti
021Postrojenja i oprema
022Alat, uredski namještaj i transportna sredstva
025Materijalna imovina u pripremi
026Predujmovi za materijalnu imovinu
029Ispravak vrijednosti materijalne imovine
04Dugotrajna financijska imovina
040Dionice i udjeli u povezanim društvima
041Dani zajmovi povezanim društvima
043Dani depoziti i slična imovina
045Ulaganja u dionice nepovezanih društava
046Ulaganja u dužničke vrijednosne papire
047Ostala dugoročna ulaganja
048Ostala dugotrajna financijska imovina
049Ispravak vrijednosti dugotrajne financijske imovine
05Dugoročna potraživanja
058Ostala dugoročna potraživanja
059Ispravak vrijednosti dugoročnih potraživanja
06Ulaganja u nekretnine
060Zemljišta
061Građevinski objekti
062Dio građevinskog objekta
069Ispravak vrijednosti ulaganja u nekretnine
08Odgođena porezna imovina
1NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA I AKTIVNA OBRAČUNSKA KONTA
10Novac u banci i blagajni
100Žiroračuni i tekući računi
101Učesnici na tržištu vrijednosnih papira – pojedinačna namira
102Novac u blagajni
103Devizni račun
105Strana valuta u blagajni
106Učesnici na tržištu vrijednosnih papira – ugovorna namira
107Izdvojena novčana sredstva namire kupnje vrijednosnih papira
108Učesnici na tržištu vrijednosnih papira – posebne namjene
11Instrumenti plaćanja
110Čekovi
111Mjenice
112Obveznice
113Dionice
114Derivatni financijski instrumenti
115Blagajnički zapisi
116Trezorski zapisi
118Udjeli u investicijskim fondovima
119Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira
12Potraživanja od kupaca
120Kupci u tuzemstvu
121Kupci u inozemstvu
122Kupci – povezana društva u zemlji
129Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca
15Kratkotrajna financijska imovina
150Sudjelujući interesi (udjeli) u povezanim društvima
151Sudjelujući interesi (udjeli) u nepovezanim društvima
152Dani zajmovi, depoziti i slično povezanim (ovisnim) društvima
153Dani zajmovi, depoziti i slično nepovezanim stranama
156Ulaganja u dužničke vrijednosne papire – do godine dana
157Ulaganja u ostale vrijednosne papire
158Ostala kratkotrajna financijska imovina
159Ispravak vrijednosti kratkotrajne financijske imovine
16POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA, POTRAŽIVANJA OD RADNIKA I OSTALA POTRAŽIVANJA
160Potraživanja od države i drugih institucija
162Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine
165Potraživanja od radnika
166Potraživanja od osiguravajućih društava i slična potraživanja
168Potraživanja za kamate i ostala potraživanja
169Ispravak vrijednosti potraživanja od države, od radnika i ostalih potraživanja
18Potraživanja za poreze i pretporeze
180Potraživanja za PDV – pretporez ostalo
181Potraživanja za PDV – pretporez 5,13 i 25 %
182Potraživ.za isplaćene predujmove poreza na dobit
2KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNA OBRAČUNSKA KONTA
21Obveze po vrijednosnim papirima
210Obveze za izdane čekove
211Obveze za izdane mjenice
212Obveze za izdane obveznice
22Obveze prema dobavljačima
220Dobavljači iz tuzemstva
221Dobavljači iz inozemstva
222Dobavljači povezana društva iz tuzemstva
225Obveze za nefakturiranu robu i usluge
226Obveze prema dobavljačima plaćene kreditnim karticama
23Obveze za prava upotrebe
230Obveze za prava upotrebe dugoročnih najmova
24Obveze prema povezanim društvima iz zajedničkih poslova
25Obveze za zajmove, primljene predujmove i kolaterale za naknade
251Obveza za zajmove povezanih osoba
257Obveze za primljene predujmove
259Obveze za kolaterale za naknade
26Obveze za poreze, dividende, prema radnicima, za doprinose i ostale tekuće obveze
260Obveze za posebne i lokalne poreze
261Obveze za poreze iz dobiti
262Obveze za dividende i udjele u dobiti
263Obveze prema radnicima
264Obveze za doprinose na plaće i slične obveze na plaće
265Obveze za ostale doprinose
266Obveze prema fizičkim osobama za primitke koji se oporezuju kao drugi dohodak
269Ostale kratkoročne obveze
27Obveze za bruto i neto plaće i bruto neto naknade, doprinose, porez i prirez na dohodak te ostale troškove radnika
270Obveze za bruto plaće i bruto naknade
271Obveze za neto plaće i neto naknade plaće
274Doprinosi iz plaća
275Porez i prirez na dohodak
277Obveze za neto naknade troškova radnika
28Obveze za porez na dodanu vrijednost
29Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
290Obračunati troškovi
293Odgođeno plaćanje doprinosa
296Odgođeno priznavanje prihoda
297Prihodi budućeg razdoblja
3ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I PREDUJMOVI ZA ZALIHE
30Obračun nabave
300Kupovna cijena po obračunu dobavljača
302Carine i druge uvozne pristojbe
303Nepovratni porezi
309Obračun nabave
31Sirovine i materijal
310Sirovine i materijal u skladištu
316Sirovine i materijal u doradi, obradi i na putu
319Odstupanje od cijena sirovina i materijala
32Rezervni dijelovi
320Rezervni dijelovi u skladištu
35Sitan inventar, autogume i ambalaža
350Sitan inventar u skladištu
351Sitan inventar u upotrebi
354Ambalaža u skladištu
357Ispravak vrijednosti sitnog inventara, auto guma i ambalaže
36PREDUJMOVI ZA ZALIHE
361Predujmovi dobavljačima za sirovine i materijal
4TROŠKOVI POSLOVANJA
40Materijalni troškovi
400Utrošene sirovine i materijal
401Potrošena energija
405Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma
41Troškovi usluga
410Prijevozne usluge
411Poštanske i telekomunikacijske usluge
412Usluge održavanja
414Usluge na izradi proizvoda
415Zakupnine i najamnine
416Usluge promidžbe, reklame i sajmova
417Usluge istraživanja i razvoja
418Komunalne usluge
419Usluge posredovanja
42Troškovi ostalih usluga, komunalnih i ostalih naknada
420Zdravstvene usluge
421Bankarske usluge i usluge platnog prometa
422Usluge – revizorske, odvjetničke, računovodstvene i savjetovanja i kontrole
423Premije osiguranja
425Naknada za korištenje prava intelektualnog vlasništva
426Komunalne naknade
427Usluge obrade podataka
428Naknade za ceste i tehničke preglede vozila
429Ostale usluge
43Troškovi amortizacije
430Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda
431Amortizacija prava uporabe najmova
44Naknade troškova radnika i slični troškovi
440Dnevnice
442Troškovi prijevoza i noćenja na službenom putu i za rad na terenu
443Naknade troškova prijevoza na posao i s posla
444Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika
445Potpore radnicima
446Ostale naknade i troškovi radnika
447Otpremnine
448Stipendije studentima i učenicima
449Ostale naknade radnicima
45Rezerviranje za troškove i rizike
450Rezerviranje za troškove po započetim sudskim sporovima
455Ostala rezerviranja troškova
457Rezerviranja za rizike prema MSFI 9
46Ostali troškovi poslovanja
460Troškovi reprezentacije
461Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama
462Naknade za šume
463Ostali troškovi poslovanja
464Upravni, sudski troškovi i takse
465Troškovi stručne literature i tiska
466Spomenička renta i troškovi zaštite okoliša
467Naknade i drugi troškovi članova nadzornog odbora i slični troškovi
468Porezi koji ne ovise o rezultatu
469Doprinosi na druge dohotke
47Troškovi osoblja
470Plaće za rad
471Doprinosi iz plaća
472Doprinosi na plaće
475Place po osnovi naknada, nagrada i drugih isplata zaposlenicima iznad propisanih iznosa
476Naknada za neiskorištene godišnje odmore
49Raspored troškova
6ROBA
65Troškovi robe
650Kupovna cijena robe od dobavljača – trošak
651Troškovi kupnje robe
652Carina i druge uvozne pristojbe za robu
653Porez na promet i druge pristojbe za robu
659Obračun nabave
66Roba na skladištu
660Roba na skladištu
664Ukalkulirani porez na dodanu vrijednost
669Vrijednosno usklađenje zaliha robe
7Prihodi i rashodi
72Financijski rashodi
724Kamate
725Negativne tečajne razlike
729Ostali financijski rashodi
73Ostali rashodi
730Rashodi od prestanka priznavanja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
731Rashodi darovanja prema posebnim propisima
733Manjkovi
735Kazne, penali i naknade štete
736Otpisana potraživanja
737Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina
739Ostali rashodi
74Nerealizirani gubici i vrijednosna usklađenja financijske imovine i potraživanja
741Vrijednosno usklađivanje financijske imovine
747Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca
75Prihodi od prodaje usluga i ostali prihodi
750Prihodi od prodaje usluga povezanim društvima
751Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu
752Prihodi od prodaje usluga na stranom tržištu
757Prihodi od zakupnina i najamnina
759Ostali prihodi od prodaje usluga
76Prihodi od prodaje robe
77Financijski prihodi
771Prihodi od kamata
773Prihodi i rashodi po osnovi financijskih instrumenata
774Pozitivne tečajne razlike
775Prihodi u visini realiziranih dobitaka od prodanih udjela i druge financijske imovine
777Nerealizirani dobici (prihodi)
779Ostali financijski prihodi
78Ostali poslovni prihodi
781Prihodi od prestanka priznavanja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
782Naplaćena prethodno ispravljena potraživanja
783Prihodi iz prošlih godina
784Prihodi od subvencija i državne pomoći
785Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga
786Prihodi od ukidanja rezerviranja
787Ostali prihodi
79Razlika prihoda i rashoda
790Razlika prihoda i rashoda
8FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA
82Dobit prije oporezivanja i raspored dobiti i gubitka
820Dobit prije oporezivanja
829Raspored dobiti i gubitka
9DUGOROČNE OBVEZE, KAPITAL I REZERVE, ODGOĐENA POREZNA OBVEZA I izvanbilančna evidencija
91Kapital
910Temeljni kapital
92Rezerve iz dobiti
920Zakonske rezerve
929Ostale rezerve
93Rezerve fer vrijednosti
930Revalorizacijske rezerve s osnove revalorizacije dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
932Revalorizacija financijske imovine
933Ostale revalorizacijske rezerve
94Zadržana dobit i preneseni gubitak
940Zadržana dobit
941Preneseni gubitak
942Dobit tekuće godine (neto dobit)
95Dugoročne obveze prema povezanim društvima u zemlji i obveze po najmovima
950Obveze prema povezanim društvima u zemlji
951Dugoročne obveze po najmovima
96Dugoročna rezerviranja
960Rezerviranja za mirovine i otpremnine
961Rezerviranja za troškove započetih sudskih sporova
969Ostala dugoročna rezerviranja
98Odgođena porezna obveza
99Izvanbilančna evidencija
990Tuđa materijalna imovina
991Prava
992Vrijednosni papiri
995Obveze za tuđu materijalnu imovinu
996Obveza za prava
997Obveze za vrijednosne papire


«

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

(1) Prve izvještaje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika središnji depozitorij vrijednosnih papira je u obvezi sastaviti i dostaviti za izvještajno razdoblje koje počinje od 1. siječnja 2022. godine.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/03

Urbroj: 326-01-70-72-22-8

Zagreb, 14. travnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.