Odluka o proglašavanju ranog upozorenja vezano uz razinu kriznih stanja zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske

NN 49/2022 (25.4.2022.), Odluka o proglašavanju ranog upozorenja vezano uz razinu kriznih stanja zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

623

Na temelju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 78/14), a u svezi s člankom 10. Uredbe (EU) br. 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2004/67/EZ (SL L 295, 12. 11. 2010.), ministar gospodarstva i održivog razvoja, na prijedlog Kriznog tima odgovornog za provedbu Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske, donosi

ODLUKU

O PROGLAŠAVANJU RANOG UPOZORENJA VEZANO UZ RAZINU KRIZNIH STANJA ZAŠTITE SIGURNOSTI OPSKRBE PLINOM REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovom Odlukom proglašava se rano upozorenja vezano uz razine kriznog stanja zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske, s obzirom na postojanje konkretne, ozbiljne i pouzdane informacije da bi mogao nastupiti događaj koji može rezultirati značajnim pogoršanjem stanja opskrbe i koji može izazvati aktiviranje razine uzbunjivanja ili razine izvanrednog stanja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 391-01/22-01/124

Urbroj: 517-07-2-1-22-1

Zagreb, 21. travnja 2022.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.