Odluka o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz djelokruga tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa

NN 51/2022 (29.4.2022.), Odluka o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz djelokruga tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa

Vlada Republike Hrvatske

640

Na temelju članaka 1. i 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2022. donijela

ODLUKU

O PROVOĐENJU AKTIVNOSTI VEZANIH ZA OPERACIJE KOJE SE FINANCIRAJU IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE IZ DJELOKRUGA TIJELA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU FINANCIJSKOG DOPRINOSA

I.

Tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa izdat će suglasnost proračunskim korisnicima državnog proračuna odnosno proračunskim korisnicima proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici) s kojima su sklopili ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za sklapanje ugovora o javnoj nabavi u ukupnim iznosima.

Tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa u smislu stavka 1. ove točke su tijela utvrđena u Odluci o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (»Narodne novine«, broj 125/20.) i u Odluci o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (»Narodne novine«, br. 127/21. i 143/21.).

II.

Daje se suglasnost tijelima iz točke I. ove Odluke za sklapanje s proračunskim korisnicima dodataka ugovorima o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije radi ugovaranja izmjene ugovorenog iznosa na temelju provedene javne nabave, odnosno ugovaranja izmijene procijenjene vrijednosti javne nabave za nabavu koja će se provesti, kao i radi ugovaranja produženja rokova važenja ugovora.

III.

Tijela iz točke I. ove Odluke dužna su o sklopljenim ugovorima iz ove Odluke izvijestiti Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo financija i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao nacionalno koordinacijsko tijelo određeno Odlukama iz točke I. stavka 2. ove Odluke.

IV.

Sredstva za podmirenje obveza po ugovorima iz ove Odluke, a koje se ne mogu financirati iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije, osigurat će se preraspodjelom unutar sredstava državnog proračuna i iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost.

V.

Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da o donošenju ove Odluke izvijesti tijela iz točke I. ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/165

Urbroj: 50301-29/09-22-4

Zagreb, 27. travnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.