Pravilnik o trajnom stručnom usavršavanju odvjetnika

NN 51/2022 (29.4.2022.), Pravilnik o trajnom stručnom usavršavanju odvjetnika

Hrvatska odvjetnička komora

650

Na temelju članka 15.a Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 9/94, 117/08, 50/09, 18/11 i 126/21) i članka 18. st. 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine«, br. 115/13, 64/2018, 67/2019) Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore, na sjednici održanoj 17. ožujka 2022., donio je

PRAVILNIK

O TRAJNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU ODVJETNIKA

Članak 1.

Predmet Pravilnika

1. Odvjetnici su dužni stalno se stručno usavršavati.

2. Ovim Pravilnikom propisuju se načini ispunjenja obveze trajnog stručnog usavršavanja odvjetnika, način provođenja, obveze i prava vezana uz provedbu trajnoga stručnog usavršavanja odvjetnika te način praćenja i evidencije, a sve radi sustavnog podizanja kvalitete obavljanja odvjetničke profesije u interesu stranaka i provođenja pravde.

Članak 2.

Pojmovi

Za potrebe ovog Pravilnika pojmovi korišteni u daljnjem tekstu imaju sljedeće značenje:

Trajno stručno usavršavanje je usavršavanje i osposobljavanje odvjetnika kojim obveznik stručnog usavršavanja unaprjeđuje postojeća i stječe nova znanja, pohađanjem različitih oblika stručnog usavršavanja (uživo i online) prema Programu obrazovnih aktivnosti koje Odvjetnička akademija Hrvatske odvjetničke komore (u daljnjem tekstu: Odvjetnička akademija) donosi sukladno Pravilniku o radu Odvjetničke akademije.

Obveznik trajnog stručnog usavršavanja je temeljem odredbe čl. 15.a Zakona o odvjetništvu svaki odvjetnik član Hrvatske odvjetničke komore (u daljnjem tekstu: Komora).

Razdoblje praćenja trajnog stručnog usavršavanja je kalendarska godina tijekom koje je obveznik trajnog stručnog usavršavanja dužan ispuniti obvezu trajnog stručnog usavršavanja.

LMS sustav je sustav učenja na daljinu putem kojeg Komora svojim članovima – obveznicima trajnog stručnog usavršavanja osigurava pristup edukaciji od 0 – 24 sata tijekom kalendarske godine.

Školski sat je vremensko trajanje od 45 minuta.

Članak 3.

Svrha trajnog stručnog usavršavanja

1. Svrha trajnog stručnog usavršavanja je unaprjeđenje znanja svih odvjetnika.

2. Stručnim usavršavanjem se obveznicima trajnog stručnog usavršavanja osigurava praćenje promjena zakonodavne regulative te unaprjeđenje osnovnih i naprednih znanja koja su stekli za vrijeme prethodnog formalnog obrazovanja.

3. Odvjetnik trajnim stručnim usavršavanjem stječe nova stručna znanja, odnosno unaprjeđuje stečena stručna znanja, koja su potrebna za kvalitetno obavljanje odvjetničke profesije.

Članak 4.

Načela trajnog stručnog usavršavanja

1. Stručno usavršavanje odvjetnika provodi se u skladu s načelima dostupnosti, stručne osnovanosti edukacije te slobodnog izbora sadržaja stručnog usavršavanja iz Programa obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije.

2. Načelo stručne osnovanosti provodi se na način da je edukacija relevantna te prati sve bitne izmjene i dopune odgovarajućeg zakonodavstva.

3. Načelo dostupnosti edukacije provodi se na način da je pristup sadržajima stručnog usavršavanja iz Programa iz st. 1. ovog članka dostupan svakom odvjetniku pod istim uvjetima.

4. Načelo slobodnog izbora provodi se na način da su svi sadržaji iz Programa obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije dostupni, a svi obveznici trajnog stručnog usavršavanja mogu birati sadržaje iz tog Programa koje će pohađati, odnosno pregledati.

Članak 5.

Aktivnosti trajnog stručnog usavršavanja

1. Aktivnosti stručnog usavršavanja su predavanja, seminari, tečajevi, studijski posjeti, konferencije, okrugli stolovi i drugi oblici edukacije.

2. Odvjetnička akademija definira, organizira i provodi aktivnosti trajnog stručnog usavršavanja.

3. Aktivnosti trajnog stručnog usavršavanja mogu se provoditi u fizičkom i u online obliku.

4. Sudjelovanje u online aktivnostima trajnog stručnog usavršavanja odvija se putem LMS sustava učenja na daljinu Odvjetničke akademije uz pomoć računala, interneta i ostalih tehničkih sredstava.

Članak 6.

Sadržaj i način stručnog usavršavanja

1. Sadržaj stručnog usavršavanja utvrđuje se Programom obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije.

2. Stručno usavršavanje koje osigurava Komora odvija se online putem LMS sustava učenja na daljinu. Pri provedbi stručnog usavršavanja primjenom informatičkih rješenja mora se osigurati jednaki stupanj prenošenja znanja obveznicima stručnog usavršavanja.

3. Na LMS sustavu objavljuju se svi novopripremljeni e-kolegiji.

4. Svaki odvjetnik ima pristup LMS-u i time svim objavljenim e-kolegijima.

5. Za potrebe ispunjenja obveze trajnog stručnog usavršavanja svaki odvjetnik slobodno bira sadržaj edukacije iz ponuđenog popisa e-kolegija objavljenih na LMS-u.

6. Svaki e-kolegij dostupan je na LMS sustavu najmanje godinu dana.

7. Stručno usavršavanje koje osigurava Komora odvija se i obrazovnim aktivnostima uživo prema Programu obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije, o kojima se obveznici pravovremeno obavještavaju putem zborova.

Članak 7.

Obveznik trajnog stručnog usavršavanja

1. Obveznik stručnog usavršavanja dužan je trajno usavršavati svoja znanja radi obavljanja odvjetničke službe.

2. Obveznik stručnog usavršavanja dužan je svake godine ostvariti najmanje dvanaest školskih sati stručnog usavršavanja putem LMS sustava, ili obrazovnim aktivnostima koje se održavaju prisustvovanjem uživo.

3. Uz minimalan broj školskih sati usavršavanja, svaki odvjetnik može sudjelovati i u obrazovnim aktivnostima koje se održavaju uživo, prema mogućnostima pojedinoga odvjetničkog zbora.

4. Uz obrazovne aktivnosti koje organizira Odvjetnička akademija, odvjetnik svoja znanja unaprjeđuje sudjelovanjem i u drugim obrazovnim aktivnostima.

Članak 8.

Razdoblje praćenja stručnog usavršavanja

1. Razdoblje praćenja stručnog usavršavanja obveznika trajnog usavršavanja je jednogodišnje.

2. Razdoblje praćenja počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca svake godine.

Članak 9.

Nositelj trajnog stručnog usavršavanja

Nositelj trajnog stručnog usavršavanja je Odvjetnička akademija koja za svoje članove organizira i provodi trajno stručno usavršavanje sukladno zakonu, Programu obrazovnih aktivnosti i ovom Pravilniku.

Članak 10.

Uvjeti za stjecanje godišnje potvrde o ispunjenju obveze trajnog stručnog usavršavanja

1. Na potvrdu o ispunjenju obveze trajnog stručnog usavršavanja odvjetnik stječe pravo nakon što putem LMS sustava pregleda e-kolegije, ili prisustvuje usavršavanju uživo, prema Programu obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije, a čije je ukupno trajanje od minimalno dvanaest školskih sati.

2. Odvjetnik je dužan za tekuću godinu izraditi potvrdu o ispunjenju obveze trajnog stručnog usavršavanja za tu godinu.

3. E-kolegiji koje odvjetnik radi ispunjenja godišnje obveze može pregledati tijekom jedne godine objavljeni su na LMS sustavu učenja na daljinu.

4. Pojedini e-kolegiji iz Programa obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije objavljeni na LMS-u mogu sadržavati provjeru znanja, odnosno pisani test.

Članak 11.

Evidencija i nadzor

1. Komora vodi evidenciju o trajnom stručnom usavršavanju odvjetnika.

2. Nadzor nad izvršavanjem obveza stručnog usavršavanja odvjetnika provodi Odvjetnička akademija.

3. Ako odvjetnik tijekom jedne godine ne ispuni obvezu trajnog stručnog usavršavanja, Odvjetnička akademija će o tome obavijestiti Disciplinsko tužiteljstvo HOK-a.

Članak 12.

Program obrazovnih aktivnosti i njegova provedba

1. Program obrazovnih aktivnosti mora biti stručno osnovan.

2. Stručna osnovanost iz stavka 1. ovoga članka znači da se sadržaj obrazovnih aktivnosti temelji na temama i područjima koji su u vezi s obavljanjem odvjetničke profesije.

3. Program sadržava:

• Naziv edukacije, odnosno e-kolegija

• Način održavanja edukacije (uživo/online)

• Vrijednost edukacije izraženu u ukupnom broju školskih sati

• Naziv predavača zaduženog/ih za pojedino predavanje, e-kolegij.

Članak 13.

Obveze odvjetnika

1. Tijekom svake kalendarske godine, nakon one godine u kojoj je upisan u Imenik odvjetnika, odvjetnik je dužan ostvariti putem LMS sustava ili usavršavanjem uživo prema Programu obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije, najmanje dvanaest školskih sati edukacije.

2. Uz obvezu iz stavka 1. ovog članka odvjetnik koji se želi uvrstiti na posebne liste odvjetnika koje vodi Komora predviđene posebnim propisima dužan je obaviti i posebnu edukaciju sukladno tim posebnim propisima.

3. Sati edukacije iz stavka 1. ovog članka ne mogu se prenositi i evidentirati u naredno jednogodišnje razdoblje.

Članak 14.

Obveze Komore

1. Za provedbu trajnog stručnog usavršavanja Komora osigurava:

• stručne predavače

• odgovarajuću organizacijsku strukturu i ljudske resurse zadužene za organizacijska i tehnička pitanja provedbe stručnog usavršavanja

• odgovarajući prostor, opremu i druga sredstva namijenjena provedbi stručnog usavršavanja ovisno o obliku u kojem se provodi

• obavještavanje članova putem mrežne stranice i/ili e-pošte o svakoj novoj edukaciji dostupnoj na LMS-u ili uživo, uz informaciju o nazivu predavanja/e-kolegija, predavaču/ima i trajanju predavanja/e-kolegija.

• vođenje evidencije provedenih edukacija stručnog usavršavanja.

2. Komora provodi mjere za organizaciju trajnog stručnog usavršavanja, koordinira poslove stručnog usavršavanja, izrade i objave obrazovnih materijala te obavlja sve druge poslove potrebne za organizaciju, provedbu i praćenje stručnog usavršavanja odvjetnika.

3. Odluke koje se tiču provedbe trajnog stručnog usavršavanja i primjene ovog Pravilnika donosi Odvjetnička akademija.

Članak 15.

Izdavanje potvrde o ispunjenju obveze trajnog stručnog usavršavanja

Komora putem LMS sustava učenja na daljinu omogućuje odvjetniku ispis i pohranu potvrde o ispunjenju obveze trajnog stručnog usavršavanja za svaku kalendarsku godinu.

Članak 16.

Potvrda o ispunjenju obveze trajnog stručnog usavršavanja

1. Potvrda iz članka 15. ovog Pravilnika, koja je generirana putem LMS sustava, sadrži sljedeće podatke:

• Naziv i logotip Komore

• Ime i prezime obveznika

• Trajanje obavljenog trajnog stručnog usavršavanja izraženo u školskim satima

• Datum izdavanja potvrde

2. Obrazac potvrde o ispunjenju obveze trajnog stručnog usavršavanja nalazi se u prilogu 1. ovog Pravilnika.

Članak 17.

Suradnja s Ministarstvom pravosuđa i uprave, sa sudovima, sveučilištima, institutima te drugim pravnim osobama

U provedbi obveze trajnog stručnog usavršavanja Odvjetnička akademija može surađivati s Ministarstvom pravosuđa i uprave, sa sudovima, sveučilištima, institutima te drugim pravnim osobama.

Članak 18.

Prijelazne i završne odredbe

1. Praćenje trajnog stručnog usavršavanja odvjetnika započinje 1. siječnja 2023. godine.

2. Obveza trajnog stručnog usavršavanja odvjetnika počinje teći od 1. siječnja kalendarske godine koja je sljedeća od one u kojoj je odvjetnik upisan u Imenik odvjetnika.

3. Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste u rodnom značenju neutralni su te se jednako odnose na odvjetnice i odvjetnike.

4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 2404-2022-1

Zagreb, 17. ožujka 2022.

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

Predsjednik
Josip Šurjak, v. r.

PRILOG 1.