Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku

NN 54/2022 (11.5.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

713

Na temelju članka 13. stavka 2. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 71/15., 104/17. i 36/22.), ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBLIKU OBRAZACA NA KOJIMA SE PODNOSE PODNESCI U PREDSTEČAJNOM I STEČAJNOM POSTUPKU

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku (»Narodne novine«, broj 67/19.) obrasci 14. do 16. mijenjaju se i glase:

»OBRAZAC 14.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC _____________________

Podružnica_______________

________________________

(adresa podružnice)

Datum:__________________

Klasa:___________________

Ur.broj: _________________

________________________

(naziv nadležnog suda)

________________________

(adresa nadležnog suda)

PRIJEDLOG ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA

Na temelju članka 110. stavka 1. Stečajnog zakona, Financijska agencija podnosi nadležnom trgovačkom sudu prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka za dužnika _______________ (podaci za identifikaciju).

Na dan _______________ dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od ____________ dana, u ukupnom iznosu od ________ kuna, u koji iznos je uračunata kamata i naknada Financijske agencije za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima.

Prema podacima o broju zaposlenih koje je Financijskoj agenciji dostavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za potrebe podnošenja prijedloga za pokretanje stečajnoga postupka dužnik ima _____________ zaposlenih.

Na dan _________ dužnik u Jedinstvenom registru računa ima otvorene sljedeće račune i oročena novčana sredstva: ______________.

Financijska agencija kao podnositelj prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka, osim gore navedenih podataka o iznosu neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje i podataka o računima i oročenim novčanim sredstvima, ne raspolaže/raspolaže ________ drugim podacima o imovini pravnih osoba.

Na temelju članka 112. stavka 5. Stečajnog zakona Financijska agencija obavještava Naslov da dužnik na dan _____________ na ime predujma za namirenje troškova stečajnoga postupka ima zaplijenjena novčana sredstva u iznosu od _________________ kuna.

Financijska agencija je na temelju članka 114. stavka 3. Stečajnog zakona oslobođena plaćanja predujma za namirenje troškova stečajnoga postupka.

Financijskoj agenciji pripada naknada za obavljanje poslova u stečajnom postupku u skladu sa Stečajnim zakonom. Predlaže se sudu odrediti u korist Financijske agencije isplatu predmetne naknade u propisanom iznosu od __________ kuna uvećano za troškove poreza na dodanu vrijednost, odnosno u ukupnom iznosu od _____________ kuna, na račun Financijske agencije broj HR4223900011100017042, model HR05, poziv na broj 7524005-OIB dužnika, ako se ista nije naplatila iz predujma za namirenje troškova stečajnog postupka.

Financijska agencija:
________________

OBRAZAC 15.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC _____________________

Podružnica_______________

________________________

(adresa podružnice)

Datum:__________________

Klasa:___________________

Ur.broj:__________________

________________________

(naziv nadležnog suda)

________________________

(adresa nadležnog suda)

ZAHTJEV
ZA PROVEDBU SKRAĆENOGA STEČAJNOGA POSTUPKA

Na temelju članka 429. stavka 1. Stečajnog zakona, Financijska agencija podnosi nadležnom trgovačkom sudu zahtjev za provedbu skraćenog stečajnoga postupka za dužnika _____________ (podaci za identifikaciju).

Na dan ________________ dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od __________ dana, u ukupnom iznosu od ______________________________ kuna, u koji iznos je uračunata kamata i naknada Financijske agencija za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima.

Prema podacima o broju zaposlenih koje je Financijskoj agenciji dostavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za potrebe podnošenja zahtjeva za provedbu skraćenoga stečajnoga postupka dužnik nema zaposlenih.

Na dan ________ dužnik u Jedinstvenom registru računa ima otvorene sljedeće račune i oročena novčana sredstva: ________________.

Financijska agencija kao podnositelj prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka, osim gore navedenih podataka o iznosu neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje i podataka o računima i oročenim novčanim sredstvima, ne raspolaže/raspolaže______________ drugim podacima o imovini pravnih osoba.

Na temelju članka 112. stavka 5. Stečajnog zakona Financijska agencija obavještava Naslov da dužnik na dan ______ na ime predujma za namirenje troškova stečajnoga postupka ima zaplijenjena novčana sredstva u iznosu od _________________ kuna.

Financijska agencija je na temelju članka 114. stavka 3. Stečajnog zakona oslobođena plaćanja predujma za namirenje troškova stečajnoga postupka.

Financijskoj agenciji pripada naknada za obavljanje poslova u stečajnom postupku u skladu sa Stečajnim zakonom. Predlaže se sudu odrediti u korist Financijske agencije isplatu predmetne naknade u propisanom iznosu od ____ kuna uvećano za troškove poreza na dodanu vrijednost, odnosno u ukupnom iznosu od ______ kuna, na račun Financijske agencije broj HR4223900011100017042, model HR05, poziv na broj 66672 – OIB dužnika.

Financijska agencija:
________________

OBRAZAC 16.

Stečajnom upravitelju _________________________________

adresa _____________________________________________

Poslovni broj spisa ____________________________________

I. PRIJAVA TRAŽBINE U STEČAJNOM POSTUPKU
PODACI O VJEROVNIKU:

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv ____________________________

OIB _______________________________________________

Adresa/sjedište ______________________________________

IBAN _____________________________________________

Elektronička pošta ____________________________________

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv ____________________________

OIB _______________________________________________

Adresa/sjedište ______________________________________

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

__________________________________________________

Iznos tražbine ____________________________________ (kn)

Dokaz o postojanju svake pojedine tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

__________________________________________________

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA/NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave __________________________________

II. OBAVIJEST O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava ___________________________

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo (predmet razlučnog prava)

__________________________________________________

Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom __________ (kn)

Ako razlučni vjerovnik koji je i osobni vjerovnik dužnika prijavljuje i tražbinu kao stečajni vjerovnik dužan je naznačiti dio imovine stečajnoga dužnika na koji se odnosi njegovo razlučno pravo i iznos do kojega njegova tražbina predvidivo neće biti namirena tim razlučnim pravom.

III. OBAVIJEST O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava ____________________________

Predmet izlučnog prava ________________________________

Naznaka postojanja prava iz članka 148. Stečajnog zakona

______________________________________________

Mjesto i datumPotpis vjerovnika
___________________________«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/16

Urbroj: 514-04-01-02-02/03-22-02

Zagreb, 29. travnja 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.