Uredba o graničnim kontrolnim postajama, inspekcijskim centrima, kontrolnim točkama te ostalim graničnim prijelazima i carinskim mjestima na kojima se provode službene kontrole robe i životinja koje ulaze u Europsku uniju

NN 55/2022 (13.5.2022.), Uredba o graničnim kontrolnim postajama, inspekcijskim centrima, kontrolnim točkama te ostalim graničnim prijelazima i carinskim mjestima na kojima se provode službene kontrole robe i životinja koje ulaze u Europsku uniju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

727

Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, broj 52/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. donijela

UREDBU

O GRANIČNIM KONTROLNIM POSTAJAMA, INSPEKCIJSKIM CENTRIMA, KONTROLNIM TOČKAMA TE OSTALIM GRANIČNIM PRIJELAZIMA I CARINSKIM MJESTIMA NA KOJIMA SE PROVODE SLUŽBENE KONTROLE ROBE I ŽIVOTINJA KOJE ULAZE U EUROPSKU UNIJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom određuju se granične kontrolne postaje, inspekcijski centri, kontrolne točke te ostali granični prijelazi i carinska mjesta na kojima se obavljaju službene kontrole i druge službene aktivnosti nadležnih inspekcija Državnog inspektorata.

(2) Životinje i robe koje se kontroliraju na mjestima iz stavka 1. ovoga članka su sve one obuhvaćene člankom 44. i člankom 47. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7. 4. 2017.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/625).

Članak 2.

Ovom Uredbom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

1. Uredbe (EU) 2017/625

2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2305 оd 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o slučajevima u kojima i uvjetima pod kojima se ekološki proizvodi i proizvodi iz prijelaznog razdoblja izuzimaju iz službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama i o mjestu na kojem se provode službene kontrole tih proizvoda te o izmjeni delegiranih uredbi Komisije (EU) 2019/2123 i (EU) 2019/2124 (SL L 461, 27. 12. 2021.).

II. GRANIČNE KONTROLNE POSTAJE, INSPEKCIJSKI CENTRI, KONTROLNE TOČKE TE OSTALI GRANIČNI PRIJELAZI I CARINSKA MJESTA

Članak 3.

Granične kontrolne postaje na kojima službene kontrole i druge službene aktivnosti obavlja granična veterinarska inspekcija nad pošiljkama životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, mješovitih proizvoda, nusproizvoda životinjskog podrijetla, dobivenih proizvoda, zametnih proizvoda, sijena i slame te hrane za životinje iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625 su:

a) Cestovni granični prijelazi:

1. Granična kontrolna postaja Bajakovo

2. Granična kontrolna postaja Stara Gradiška

3. Granična kontrolna postaja Nova Sela

4. Granična kontrolna postaja Karasovići

b) Pomorski granični prijelazi:

1. Granična kontrolna postaja Luka Ploče

2. Granična kontrolna postaja Luka Rijeka

c) Zračni granični prijelaz:

Granična kontrolna postaja Zračna luka Franjo Tuđman.

Članak 4.

Ostali granični prijelazi i carinska mjesta na kojima službene kontrole i druge službene aktivnosti provode veterinarska inspekcija i granična veterinarska inspekcija, u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625 su:

1. Svi granični prijelazi Republike Hrvatske za međunarodni promet putnika i roba

2. Sve slobodne zone te odobreni prostori za carinska skladišta.

Članak 5.

(1) Granične kontrolne postaje na kojima službene kontrole i druge službene aktivnosti obavlja granična sanitarna inspekcija nad pošiljkama hrane i sirovina za hranu koja je pod pojačanim mjerama iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625 su:

a) Cestovni granični prijelazi:

1. Granična kontrolna postaja Bajakovo

2. Granična kontrolna postaja Nova Sela

3. Granična kontrolna postaja Stara Gradiška

b) Pomorski granični prijelazi:

1. Granična kontrolna postaja Luka Ploče

2. Granična kontrolna postaja Luka Rijeka

c) Zračni granični prijelaz:

Granična kontrolna postaja Zračna luka Franjo Tuđman.

(2) Za obavljanje službenih kontrola iz stavka 1. ovog članka određuju se i carinska mjesta kao kontrolne točke:

1. Kontrolna točka Zagreb – Žitnjak

2. Kontrolna točka Zagreb – Jankomir

3. Kontrolna točka Zagreb – Zapadni kolodvor.

Članak 6.

Za obavljanje službenih kontrola u nadležnosti granične sanitarne inspekcije prilikom uvoza iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku, odnosno Europsku uniju pošiljaka hrane i sirovina za hranu, a koja nije obuhvaćena pojačanim mjerama, ali je obuhvaćena kontrolama iz članka 44. Uredbe (EU) br. 2017/625 određuju se sljedeći granični prijelazi i carinska mjesta:

a) Granični prijelazi:

Zračna luka Zagreb, Stara Gradiška, Bajakovo, Karasovići, Nova Sela, Luka Rijeka, Luka Ploče i Vinjani Donji

b) Carinska mjesta:

Zagreb – Zapadni kolodvor, Zagreb – Žitnjak, Zagreb – Jankomir, Koprivnica, Osijek, Županja, Vukovar, Rijeka – Škrljevo, Pula, Šibenik, Zadar, Dubrovnik, Split – Sjeverna luka.

Članak 7.

U svrhu obavljanja službenih kontrola prilikom uvoza hrane i sirovina za hranu iz članka 44. Uredbe (EU) br. 2017/625, osim graničnih prijelaza i carinskih mjesta iz članka 6. ove Uredbe, granični sanitarni inspektor dolazit će po pozivu, uz prethodnu najavu od 24 sata prije prispijeća pošiljke i na sljedeća carinska mjesta: Bjelovar, Varaždin, Krapina, Karlovac, Sisak, Pazin, Slavonski Brod i Vinkovci.

Članak 8.

(1) Granične kontrolne postaje na kojima službene kontrole pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji se unose u Republiku Hrvatsku odnosno Europsku uniju obavlja fitosanitarna inspekcija su:

a) Cestovni granični prijelazi:

1. Granična kontrolna postaja Bajakovo

2. Granična kontrolna postaja Karasovići

3. Granična kontrolna postaja Nova Sela

4. Granična kontrolna postaja Stara Gradiška

b) Pomorski granični prijelazi:

1. Granična kontrolna postaja Ploče

2. Granična kontrolna postaja Rijeka

c) Zračni granični prijelaz:

Granična kontrolna postaja Zračna luka Franjo Tuđman.

(2) Inspekcijski centar u kojem se obavljaju službene kontrole poštanskih i kurirskih pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta iz stavka 1. ovoga članka jest:

Zagreb – Pošta NSC, u Velikoj Gorici.

Članak 9.

Iznimno od članka 8. ove Uredbe, pošiljke gomolja krumpira koji nisu namijenjeni sadnji, a podrijetlom su iz Egipta ili regija Akkar i Bekaa u Libanonu, mogu se unositi isključivo preko granične kontrolne postaje Rijeka.

Članak 10.

Iznimno od članka 8. ove Uredbe, pošiljke plodova iz rodova Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf., te njihovih križanaca, isključujući plodove vrsta Citrus aurantium L. i Citrus latifolia Tanaka, koji su namijenjeni isključivo za industrijsku preradu u sok, a podrijetlom su iz Argentine, Brazila, Južne Afrike ili Urugvaja, mogu se unositi isključivo preko granične kontrolne postaje Rijeka.

Članak 11.

(1) Granične kontrolne postaje na kojima se obavljaju službene kontrole i druge službene aktivnosti pošiljaka ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625 su:

a) Cestovni granični prijelazi:

1. Granična kontrolna postaja Bajakovo

2. Granična kontrolna postaja Stara Gradiška

3. Granična kontrolna postaja Nova Sela

4. Granična kontrolna postaja Karasovići

b) Pomorski granični prijelazi:

1. Granična kontrolna postaja Luka Ploče

2. Granična kontrolna postaja Luka Rijeka

c) Zračni granični prijelaz:

Granična kontrolna postaja Zračna luka Franjo Tuđman.

(2) Za obavljanje službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka određuju se i carinska mjesta kao kontrolne točke:

1. Kontrolna točka Zagreb – Žitnjak

2. Kontrolna točka Zagreb – Jankomir

3. Kontrolna točka Zagreb – Zapadni kolodvor.

Članak 12.

Službene kontrole ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja koji su izuzeti iz službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama, uključujući i one iz članka 44. Uredbe (EU) 2017/625, provode se na mjestima puštanja u slobodni promet registriranima u sustavu TRACES (Trade Control Expert System) iz članka 133. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/625.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/32

Urbroj: 50301-05/20-22-1

Zagreb, 12. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.