Uredba o izmjenama Uredbe o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

NN 55/2022 (13.5.2022.), Uredba o izmjenama Uredbe o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

728

Na temelju članka 22. i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s člankom 54. stavkom 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O UREDU POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 88/20.), u nazivu i cijelom tekstu Uredbe riječ: »potpredsjednik« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »potpredsjednica« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ured obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: potpredsjednica Vlade), a osobito poslove:

– sustavnog praćenja i analize javnih politika i upravnih područja iz djelokruga potpredsjednice Vlade radi izrade stručnih mišljenja i studija

– stručne obrade i pripreme materijala potrebnih za sudjelovanje potpredsjednice Vlade u radu stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), Užeg kabineta Vlade, Vlade i Hrvatskoga sabora

– izrade prijedloga akata koji se predlažu Vladi na donošenje

– pripreme sastanaka te izrade materijala potrebnih za sudjelovanje potpredsjednice Vlade na sastancima

– stručne pripreme i organizacije posjeta i sastanaka potpredsjednice Vlade u zemlji i inozemstvu

– koordinacije aktivnosti potpredsjednice Vlade

– suradnje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, predstavništvima međunarodnih institucija u Republici Hrvatskoj i organizacijama civilnoga društva

– praćenja izrade i provedbe strateških dokumenata i akcijskih planova u upravnim područjima iz djelokruga potpredsjednice Vlade

– sudjelovanja u radu radnih skupina, povjerenstava i savjeta

– sudjelovanja na konferencijama, stručnim skupovima i javnim manifestacijama

– postupanja po predstavkama, molbama, upitima i drugim podnescima fizičkih i pravnih osoba upućenim potpredsjednici Vlade

– druge poslove po nalogu potpredsjednice Vlade.«.

Članak 3.

Predstojnik Ureda, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda s odredbama ove Uredbe u roku od 15 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 4.

Predstojnik Ureda donijet će rješenja o rasporedu državnih službenika na radna mjesta u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ureda iz članka 3. ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/34

Urbroj: 50301-04/25-22-2

Zagreb, 12. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.