Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

NN 57/2022 (20.5.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

HRVATSKI SABOR

808

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. svibnja 2022.

Klasa: 011-02/22-02/43

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 17. svibnja 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 127/19.) u članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Procjenu kvalitete zraka, modeliranje za potrebe procjene iz članaka 24. do 28. ovoga Zakona i za potrebe izvješćivanja iz članka 59. ovoga Zakona te modeliranje za potrebe stručnih analiza podataka o emisijama onečišćujućih tvari i određivanje doprinosa pojedinog izvora emisija razinama onečišćujućih tvari u zraku za potrebe izrade akcijskih planova iz članka 54. ovoga Zakona provodi Državni hidrometeorološki zavod.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako tijelo iz stavka 3. ovoga članka privremeno nije u mogućnosti obavljati poslove modeliranja za potrebe stručnih analiza podataka o emisijama onečišćujućih tvari i određivanje doprinosa pojedinog izvora emisija razinama onečišćujućih tvari u zraku za potrebe izrade akcijskih planova iz članka 54. ovoga Zakona, dužno je osigurati provedbu tih poslova bez odgađanja.«.

Dosadašnji stavci 4. do 15. postaju stavci 5. do 16.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. distributer je svaka pravna ili fizička osoba – obrtnik kako je definirano Uredbom (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i Uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011 (SL L 169, 25. 6. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/1020)«.

U točki 7. iza riječi: »Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »te uvoznik«.

Iza točke 13. dodaje se nova točka 14. koja glasi:

»14. fizička osoba – obrtnik je pravna ili fizička osoba kako je definirano propisom kojim se regulira obavljanje obrta«.

Dosadašnje točke 14. do 28. postaju točke 15. do 29.

Iza dosadašnje točke 29., koja postaje točka 30., dodaje se nova točka 31. koja glasi:

»31. mjerenje posebne namjene je povremeno mjerenje i/ili uzorkovanje koncentracija onečišćujućih tvari na privremeno određenom mjernom mjestu radi definiranja procjene razine onečišćenosti iz članka 36. ovoga Zakona i daljnjeg postupanja u skladu s odredbama ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 30. do 43. postaju točke 32. do 45.

Iza dosadašnje točke 44., koja postaje točka 46., dodaje se nova točka 47. koja glasi:

»47. pomorski objekt je plovni objekt, plutajući objekt i nepomični odobalni objekt kako su definirani u skladu sa zakonom kojim se uređuje pomorstvo«.

Dosadašnje točke 45. do 53. postaju točke 48. do 56.

Iza dosadašnje točke 54., koja postaje točka 57., dodaje se nova točka 58. koja glasi:

»58. proizvođač je svaka pravna ili fizička osoba – obrtnik kako je definirano Uredbom (EU) 2019/1020«.

Dosadašnje točke 55. do 61. postaju točke 59. do 65.

U dosadašnjoj točki 62., koja postaje točka 66., iza riječi: »prvo stavljanje« dodaje se riječ: »proizvoda«.

Dosadašnje točke 63. do 66. postaju točke 67. do 70.

Iza dosadašnje točke 67., koja postaje točka 71., dodaje se nova točka 72. koja glasi:

»72. uvoznik je svaka pravna ili fizička osoba – obrtnik kako je definirano Uredbom (EU) 2019/1020«.

Dosadašnje točke 68. do 70. postaju točke 73. do 75.

Iza dosadašnje točke 71., koja postaje točka 76., dodaje se točka 77. koja glasi:

»77. zapovjednik pomorskog objekta je za potrebe ovoga Zakona osoba koja zapovijeda plovnim objektom, osoba koja upravlja plutajućim objektom i osoba koja upravlja nepomičnim odobalnim objektom i koji je dužan osigurati da pomorski objekt ispunjava uvjete iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona i Uredbe iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 72. i 73. postaju točke 78. i 79.

Članak 3.

U članku 10. stavku 3. riječi: »plovni objekti« zamjenjuju se riječima: »pomorski objekti i objekti unutarnje plovidbe«.

Članak 4.

U članku 22. ispred riječi: »Praćenje kvalitete« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Na mjernim postajama iz stavka 1. ovoga članka provodi se praćenje pojedinih onečišćujućih tvari definiranih Uredbom iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

U članku 36. stavak 7. briše se.

Članak 6.

U članku 39. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – kroz postupak izrade prostornih planova«.

Članak 7.

U članku 44. stavku 1. riječi: »iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona« brišu se.

Članak 8.

U članku 45. stavku 1. riječi: »iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona« brišu se.

Članak 9.

U članku 47. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, praćenje i vrednovanje emisija, upis podataka o uređajima za loženje i plinskim turbinama u registar, upis podataka o nepokretnim izvorima u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapljive organske spojeve u registar, način smanjivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak, način i rok dostave izvješća o emisijama Ministarstvu, način obavješćivanja javnosti i način dostave podataka nadležnim tijelima Europske unije propisuje Vlada uredbom.«.

Članak 10.

Iza članka 48. dodaju se članci 48.a i 48.b koji glase:

»Članak 48.a

Na pomorskom objektu obvezno je osigurati zapise, dokumentaciju ili uzorke vezane za primitak, izmjenu ili upotrebu brodskih goriva te nadležnim inspektorima tijela državne uprave nadležne za inspekcijske poslove u području sigurnosti plovidbe omogućiti utvrđivanje kvalitete brodskog goriva na način propisan Uredbom iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 48.b

(1) U svrhu održavanja i/ili obnove građevine i starodobnog vozila (oldtimer) koji su zaštićena kulturna dobra, Ministarstvo izdaje suglasnost za kupovinu i korištenje strogo ograničenih količina proizvoda koji odstupaju od graničnih vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva propisanih Uredbom iz članka 48. ovoga Zakona koja se odnosi na boje i lakove koji se koriste u graditeljstvu i proizvode za završnu obradu vozila.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu.

(3) U zahtjevu pravna i fizička osoba-obrtnik koja je vlasnik ili nositelj prava nad građevinom i vlasnik starodobnog vozila iz stavka 1. ovoga članka mora navesti vrstu i količinu proizvoda za kupovinu izraženu u kg ili l te vrijednost sadržaja hlapivih organskih spojeva u g/l.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka potrebno je dostaviti sljedeće:

– dokaz o vlasništvu ili pravu nad građevinom odnosno vlasništvu starodobnog vozila

– dokaz da je građevina odnosno starodobno vozilo zaštićeno kulturno dobro

– izvješće o ispitivanju proizvoda za kupovinu.

(5) Rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za izdavanje suglasnosti donosi se i dostavlja stranki u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(6) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka upravni je akt i izdaje se na rok od dvije godine.

(7) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

(8) O izdanim suglasnostima iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo vodi evidenciju.«.

Članak 11.

U članku 54. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Akcijski plan iz stavka 1. ovoga članka nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba dostavlja na mišljenje o prihvatljivosti akcijskog plana Ministarstvu prije njegova donošenja, a najkasnije u roku od 15 mjeseci od kraja godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje.«.

Iza stavka 7. dodaju se novi stavci 8., 9. i 10. koji glase:

»(8) Mišljenje o prihvatljivosti iz stavka 7. ovoga članka daje se na temelju prethodno pribavljenih mišljenja nadležnih tijela državne uprave, nadležnih tijela jedinice područne (regionalne) samouprave i drugih nadležnih tijela nositelja pojedinih aktivnosti i mjera, u postupku izrade akcijskog plana.

(9) Prethodno pribavljena mišljenja iz stavka 8. ovoga članka prilog su akcijskog plana iz stavka 1. ovoga članka.

(10) Mišljenje o prihvatljivosti iz stavka 7. ovoga članka sastavni je dio donesenog akcijskog Plana.«.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 11. i 12.

Iza dosadašnjeg stavka 10., koji postaje stavak 13., dodaje se stavak 14. koji glasi:

»(14) Tijela državne uprave, jedinice područne (regionalne) samouprave, jedinice lokalne samouprave i/ili Grad Zagreb i druga nadležna tijela nositelji pojedinih aktivnosti i mjera dužni su provesti i financirati mjere za smanjivanje onečišćenja zraka utvrđenih u akcijskom planu iz stavka 1. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 11., koji postaje stavak 15., mijenja se i glasi:

»(15) Sadržaj i format podataka, način i postupak donošenja i praćenje provedbe akcijskog plana iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 12.

Iza članka 54. dodaje se članak 54.a koji glasi:

»Članak 54.a

(1) Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb prati provedbu mjera za smanjivanje onečišćenja zraka, vremenski plan provedbe i praćenje razina onečišćenosti zraka kao rezultat provedbe mjera utvrđenih u akcijskom planu iz članka 54. stavka 1. ovoga Zakona i mjera za prizemni ozon iz članka 54. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Za potrebe praćenja ostvarivanja ciljeva iz akcijskih planova iz članka 54. stavka 1. ovoga Zakona upravno tijelo nadležno za zaštitu okoliša jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba osigurava izradu izvješća o provedbi mjera za razdoblje od dvije godine koje usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka sadrži:

– stanje kvalitete zraka

– ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti

– ostvarivanje mjera iz akcijskog plana

– podatke o korištenju financijskih sredstava za zaštitu i poboljšanje kvalitete zraka i

– prijedlog izmjena i dopuna postojećeg akcijskog Plana te druge podatke od značenja za kvalitetu zraka.

(4) Usvojeno izvješće dostavlja se Ministarstvu.

(5) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba koje je usvojilo Izvješće dužno ga je objaviti u službenom glasilu i na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba.

(6) U slučaju neostvarivanja zadanih ciljeva definiranih u akcijskom planu iz članka 54. stavka 1. ovoga Zakona, upravno tijelo nadležno za zaštitu okoliša jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba pokreće postupak izmjena i dopuna akcijskog plana.

(7) U slučaju neostvarivanja zadanih ciljeva definiranih u mjerama za prizemni ozon iz članka 54. stavka 2. ovoga Zakona, upravno tijelo nadležno za zaštitu okoliša jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba pokreće postupak izmjena i dopuna mjera za doprinos smanjenju razina prizemnog ozona.

(8) Odredbe članka 54. ovoga Zakona kojima je uređen postupak izrade i donošenja akcijskog plana na odgovarajući se način primjenjuju na postupak izrade i donošenja izmjena i dopuna Akcijskog plana te njegovo zasebno stavljanje izvan snage.«.

Članak 13.

U članku 63. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – zapošljava najmanje tri radnika, a od kojih najmanje jednog sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti odnosno struke te sanitarnog inženjerstva – područje biomedicina i zdravstvo i s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima praćenja kvalitete zraka odnosno praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora«.

U podstavku 5. riječi: »navedenim u tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675« zamjenjuju se riječima: »propisanima pravilnikom iz članka 50. ovoga Zakona«.

Članak 14.

U članku 64. stavku 1. podstavku 5. riječi: »navedenim u tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675 propisanima pravilnikom iz članka 49. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »propisanima pravilnikom iz članka 50. ovoga Zakona«.

Članak 15.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega kojima se propisuju granične vrijednosti sastavnica i/ili značajke kvalitete proizvoda, način utvrđivanja kvalitete proizvoda, dokazivanje sukladnosti te stavljanje proizvoda na tržište i/ili na raspolaganje na tržištu provode tržišni inspektori Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: tržišni inspektor).

(2) Inspekcijski nadzor koji se odnosi na provedbu ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega kojima se propisuju granične vrijednosti u vezi sa sastavom brodskih goriva i/ili drugih značajki kvalitete brodskih goriva prilikom njihova stavljanja na tržište i/ili na raspolaganje na tržištu, način utvrđivanja kvalitete brodskih goriva prilikom njihova stavljanja na tržište i/ili na raspolaganje na tržištu te način dokazivanja sukladnosti brodskih goriva prilikom njihova stavljanja na tržište i/ili na raspolaganje na tržištu provode tržišni inspektori.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, inspekcijski nadzor koji se odnosi na provedbu ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega kojima se propisuju granične vrijednosti u vezi sa sastavom brodskih goriva i/ili drugih značajki kvalitete brodskih goriva koja se koriste na pomorskim objektima, način utvrđivanja kvalitete brodskih goriva koja se koriste na pomorskim objektima odnosno nalaze na pomorskim objektima s namjerom njihova korištenja te način dokazivanja sukladnosti brodskih goriva prilikom njihove neposredne isporuke pomorskim objektima provode inspektori tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području sigurnosti plovidbe (u daljnjem tekstu: inspektor sigurnosti plovidbe).«.

Članak 16.

U članku 80. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Tržišni inspektor rješenjem će zabraniti stavljanje na tržište i/ili na raspolaganje na tržištu proizvoda i/ili narediti povlačenje s tržišta proizvoda definiranih Uredbom iz članka 48. ovoga Zakona ako utvrdi da ne odgovaraju propisanoj kvaliteti ili ne zadovoljavaju granične vrijednosti ili u svom sastavu sadrže tvari koje nisu dozvoljene.«.

Članak 17.

Članak 81. mijenja se i glasi:

»(1) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor sigurnosti plovidbe provodi izravni uvid u brodske isprave, zapise i knjige te poduzima druge radnje radi utvrđivanja kvalitete brodskih goriva na pomorskim objektima sukladno odredbama Uredbe iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Ako u provedbi inspekcijskog nadzora inspektor sigurnosti plovidbe utvrdi da pomorski objekt koristi brodska goriva koja ne ispunjavaju zahtjeve kvalitete sukladno odredbama Uredbe iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona, zapovjednik pomorskog objekta, kao predstavnik pravne ili fizičke osobe koja upravlja pomorskim objektom, obvezan je omogućiti:

– predočenje evidencije postupaka koji su poduzeti u pokušaju postizanja sukladnosti s propisanom kvalitetom i

– predočenje dokaza da je pomorski objekt pokušao kupiti brodsko gorivo koje je u skladu s Uredbom iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona i planom plovidbe pomorskog objekta i, ako gorivo nije bilo dostupno tamo gdje je to planirano, da je pokušao locirati alternativne izvore takvih brodskih goriva te da, unatoč najvećim naporima da se nabavi brodsko gorivo koje je u skladu s Uredbom iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona, takvo brodsko gorivo nije bilo moguće kupiti.

(3) Inspektor sigurnosti plovidbe ne može zahtijevati od pomorskog objekta da u svrhu postizanja sukladnosti s propisanom kvalitetom brodskog goriva sukladno odredbama Uredbe iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona odstupi od predviđene plovidbe ili odgodi plovidbu u slučaju da takvo gorivo nije bilo moguće kupiti.

(4) Inspektor sigurnosti plovidbe rješenjem će zabraniti uporabu brodskog goriva na pomorskom objektu koje ne odgovara odredbama Uredbe iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona i koje u svom sastavu sadrži nedopuštene tvari i/ili onečišćujuće tvari iznad propisanih graničnih vrijednosti.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako pomorski objekt dostavi informacije iz stavka 2. ovoga članka, inspektor sigurnosti plovidbe uzima u obzir sve relevantne okolnosti i dostavljene dokaze radi pokretanja odgovarajućeg postupka i uklanjanja brodskog goriva čija kvaliteta ne odgovara odredbama Uredbe iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona, uključujući i nepoduzimanje mjera dodatnih pregleda i analiza.

(6) U slučaju sumnje i/ili prijave da brodsko gorivo ne odgovara odredbama Uredbe iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona, inspektor sigurnosti plovidbe može rješenjem privremeno zabraniti korištenje brodskog goriva u vremenu potrebnom za dodatne preglede i analize.

(7) Ako u provedbi inspekcijskog nadzora inspektor sigurnosti plovidbe utvrdi da su na pomorskom objektu prekršene odredbe propisane Uredbom iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona, rješenjem će narediti otklanjanje nepravilnosti i odrediti primjereni rok u kojem nepravilnosti treba otkloniti te poduzeti i druge mjere u skladu s odredbama ovoga Zakona, što može uključiti i zabranu isplovljenja iz luke, odnosno zadržavanje pomorskog objekta dok ne podmiri izrečenu kaznu i trošak prekršajnog postupka te druge štete nastale onečišćenjem zraka ili dok ne položi odgovarajuće jamstvo za pokriće ovih šteta.«.

Članak 18.

U članku 85. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »ne donosi propisane« dodaje se riječ: »odluke,«.

Podstavak 5. mijenja se i glasi:

» – nije u registre Ministarstva prijavila nepokretne izvore iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 19.

Članak 90. mijenja se i glasi:

»Inspektor zaštite okoliša nadziranoj će osobi rješenjem narediti provedbu mjera iz rješenja o procjeni utjecaja na okoliš, okolišne dozvole ili rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša odnosno provedbu mjera smanjivanja onečišćenosti zraka iz članka 45. ovoga Zakona, primjenu posebnih mjera iz članka 46. ovoga Zakona, provedbu mjera zaštite zraka iz akcijskog plana odnosno kratkoročnog akcijskog plana ako ih ne provodi.«.

Članak 20.

U članku 97. stavku 1. podstavku 4. riječi: »stavak 10.« zamjenjuju se riječima: »stavak 13.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Za prekršaj iz stavka 1. podstavaka 1. i 3. ovoga članka kaznit će se i zapovjednik pomorskog objekta novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna (članak 9. stavak 1. točka 77.).«.

Članak 21.

Iza članka 97. dodaje se članak 97.a koji glasi:

»Članak 97.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja upravlja pomorskim objektom ako na pomorskom objektu ne posjeduje zapise, dokumentaciju ili uzorke vezano za primitak, izmjenu ili upotrebu brodskih goriva ili nadležnim inspektorima tijela državne uprave nadležne za inspekcijske poslove u području sigurnosti plovidbe ne omogući utvrđivanje kvalitete brodskog goriva, i to na način propisan Uredbom iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona (članak 48.a).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i zapovjednik pomorskog objekta koji upravlja pomorskim objektom novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 50.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik koja upravlja pomorskim objektom novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna.«.

Članak 22.

U članku 98. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300.000,00 do 600.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba – dobavljač, distributer, proizvođač, trgovac i/ili uvoznik koja stavlja na tržište i/ili na raspolaganje na tržištu proizvode čije sastavnice i/ili druge značajke kvalitete ne zadovoljavaju granične vrijednosti propisane Uredbom iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 23.

U članku 100. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – ne dostavlja podatke u registre Ministarstva na propisani način (članak 42. stavak 2., članak 47. stavak 1.)«.

Iza podstavka 3. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se podstavak 4. koji glasi:

» – ne ishodi suglasnost Ministarstva za kupovinu i korištenje strogo ograničenih količina proizvoda koji odstupaju od graničnih vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva koja se odnosi na boje i lakove koji se koriste u graditeljstvu u svrhu održavanja i/ili obnove građevine i proizvode za završnu obradu starodobnog vozila (oldtimer) koji su zaštićena kulturna dobra (članak 48.b stavak 1.).«.

Članak 24.

U članku 101. stavku 2. iza podstavka 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se podstavak 3. koji glasi:

» – ne izradi izvješće o provedbi mjera iz akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka (članak 54.a stavak 2.).«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave, Grada Zagreba i/ili tijela državne uprave ako ne provede i ne osigura financiranje mjera za smanjivanje onečišćenja zraka utvrđenih u akcijskom planu za poboljšanje kvalitete zraka (članak 54. stavak 14.)«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., ispred podstavka 1. dodaju se novi podstavci 1. i 2. koji glase:

» – ne prati provedbu mjera za smanjivanje onečišćenja zraka, vremenski plan provedbe i praćenje razina onečišćenosti zraka kao rezultat provedbe mjera iz akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka i mjera za prizemni ozon (članak 54.a stavak 1.)

– ne naredi provedbu mjera smanjivanja onečišćenosti zraka kako bi se postigle granične i ciljne vrijednosti te smanjivanje razine prizemnog ozona i postizanja dugoročnog cilja za prizemni ozon (članak 45.)«.

Dosadašnji podstavci 1. i 2. postaju podstavci 3. i 4.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ministar će pravilnik iz članka 54. stavka 15. koji je izmijenjen člankom 11. ovoga Zakona donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 26.

(1) Postupci pokrenuti po odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 127/19.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(2) Prekršajni postupci pokrenuti po odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 127/19.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, prekršajni postupci pokrenuti po odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 127/19.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama ovoga Zakona, ako je to povoljnije za počinitelja.

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/162

Zagreb, 13. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.