Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

NN 63/2022 (3.6.2022.), Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

916

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 9., članka 13. stavka 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 – Zakon o akvakulturi i 14/19) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE
(Thunnus thynnus) PLIVARICOM TUNOLOVKOM TE UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE PLIVARIČARSKE KVOTE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:

– uvjeti za ribolov,

– uvjeti za mogućnost ostvarivanja prava na dodjelu kvote,

– prijenos prava na upis okružujuće mreže plivarice tunolovke iz jedne u drugu povlasticu za gospodarski ribolov na moru,

– državna kvota za ribolov plavoperajne tune okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom i uvjeti i kriteriji za dodjelu individualne plivaričarske kvote,

– naknada za dodijeljenu kvotu,

– način i uvjeti za izdavanje i prijenos Odobrenja za ribolov tune plivaricom tunolovkom (u daljnjem tekstu: Odobrenje), rok na koji se Odobrenje izdaje i obrazac Odobrenja,

– dostava podataka,

– uzorkovanje,

– iskrcaj i prekrcaj,

– promet,

– zajedničke ribolovne radnje,

– registar plovila koja sudjeluju u ulovu, prijevozu, uzgoju i iskrcaju tune,

– prebacivanje na moru,

– program promatrača na plovilima,

– postupanje kod slučajnog ulova osjetljivih vrsta.

(2) Ovaj Pravilnik usklađen je s Preporukom Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT) 21-08 kojom se uspostavlja višegodišnji plan zaštite i upravljanja za plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru (u daljnjem tekstu: ICCAT Preporuka 21-08).

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. godine o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16. 9. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2016/1627).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »prebacivanje« podrazumijeva prebacivanje definirano člankom 3. stavkom 1. točkom 10. pod točkama i., ii. i iii Uredbe (EU) 2016/1627

2. »prvo prebacivanje« podrazumijeva prebacivanje žive tune iz mreže tunolovke u transportni kavez

3. »daljnje prebacivanje« podrazumijeva operaciju prebacivanja koja se provodi nakon prvog prebacivanja i prije stavljanja u kaveze na ciljanom uzgajalištu, kao npr. razdvajanje ili spajanje sadržaja dva transportna kaveza, s tim da ne uključuje dobrovoljno ili kontrolno prebacivanje

4. »donor operater« podrazumijeva zapovjednika ulovnog plovila ili plovila za tegalj, ili njihovog predstavnika, s kojeg se vrši prebacivanje

5. »dobrovoljno prebacivanje« podrazumijeva ponavljanje bilo kojeg prebacivanja koje se dobrovoljno provodi od strane donor operatera radi zadovoljavanja minimalnih standarda definiranih u Prilogu 8. ICCAT Preporuke 21-08

6. »kontrolno prebacivanje« podrazumijeva ponavljanje bilo kojeg prebacivanja prema nalogu ribarske inspekcije.

UVJETI ZA RIBOLOV

Članak 5.

Gospodarski ribolov okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom smije se obavljati isključivo plovilom za koje je izdano Odobrenje i kojemu je dodijeljena individualna ulovna kvota za tekuću godinu te isključivo u FAO geografskim područjima GSA 17 i 18.

PRIJENOS PRAVA NA UPIS OKRUŽUJUĆE MREŽE PLIVARICE TUNOLOVKE IZ JEDNE U DRUGU POVLASTICU ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU

Članak 6.

(1) Prijenos prava na upis okružujuće mreže plivarice tunolovke s pripadajućim ribolovnim zonama iz jedne u drugu povlasticu za gospodarski ribolov na moru odobrit će se samo ako se prijenos vrši na povlasticu u kojoj je upisano plovilo koje pripada istoj ili nižoj dužinskoj kategoriji od plovila upisanog u povlasticu s koje se vrši prijenos.

(2) Dužinskim kategorijama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

– plovila duljine preko svega preko 40 metara,

– plovila duljine preko svega od 24 metra do 40 metara,

– plovila duljine preko svega manja od 24 metra.

DRŽAVNA KVOTA

Članak 7.

Državna kvota za ribolov plavoperajne tune okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom predstavlja dio ukupne ulovne kvote za ribolov plavoperajne tune koja je dodijeljena Republici Hrvatskoj te je raspoređena za gospodarski ribolov plivaricom tunolovkom sukladno odredbama pravilnika kojim se uređuju ribolovne mogućnosti za ulov plavoperajne tune (dalje u tekstu: plivaričarska kvota).

UVJETI ZA MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE PLIVARIČARSKE KVOTE

Članak 8.

(1) Pravo na dodjelu dijela kvote za ribolov plavoperajne tune plivaricom tunolovkom (dalje u tekstu: individualna plivaričarska kvota) može ostvariti plovilo koje ispunjava sljedeće uvjete:

a) da je plovilo upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske,

b) da je plovilo upisano u važeću povlasticu za gospodarski ribolov na moru te da je u istoj povlastici upisana okružujuća mreža plivarica tunolovka,

c) da je plovilo aktivno sudjelovalo u gospodarskom ribolovu plavoperajne tune u razdoblju od 2014. do 2018. godine okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom i ima zabilježen ulov i/ili iskrcaj plavoperajne tune sukladno važećim propisima,

d) da ovlaštenik povlastice izdane na plovilo, odnosno zapovjednik plovila, nema više od ukupno 9 negativnih bodova za prekršaje navedene u članku 77. stavku 1. točki 3. te članku 78. stavku 1. točkama 1. i 2. Zakona i da nema niti jedan negativni bod iz članka 77. stavka 1. točaka 1., 2. i 4. – 13. i članka 78. stavka 1. točke 3. Zakona,

e) da je ovlaštenik povlastice uplatio naknadu za individualnu plivaričarsku kvotu dodijeljenu u prethodnoj godini sukladno članku 10. ovog Pravilnika, ukoliko mu je ista bila dodijeljena te ukoliko je obveza postojala.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo može putem Javnog natječaja dodijeliti pravo na dodjelu dijela ulovne kvote i dodatnim plovilima koja ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. točke c. ovoga članka, vodeći pri tom računa o odredbama koje uređuju maksimalni kapacitet ribolovne flote sukladno pravilniku kojim se uređuju ribolovne mogućnosti za plavoperajnu tunu. U tom se slučaju primjenjuju uvjeti navedeni u stavku 1. točkama a., b. i d. ovoga članka, dok kriteriji za dodjelu mogu biti veća ponuđena naknada u odnosu na naknadu iz članka 10. ovog Pravilnika, veći broj plovila u sklopu ponude te povijesna aktivnost plovila, a kvota dodijeljena na ovaj način daje se plovilu na raspolaganje za jednu ribolovnu sezonu.

(3) Za slučajeve u kojima je u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 25. travnja 2019. godine došlo do prijenosa povlastice s jednog plovila na drugo ili pak do trajnog ustupanja kvote, odnosno ribolovnih prava neovisno o navedenom razdoblju, sva prava koja proizlaze iz stavka 1. točke c. ovoga članka prenesena su na novo plovilo.

(4) U slučaju da nakon razdoblja iz stavka 3. ovoga članka dođe do prijenosa povlastice radi prodaje povlastice drugom vlasniku ili prijenosa mreže tunolovke na drugu povlasticu, plovilo gubi pravo na raspolaganje individualnom plivaričarskom kvotom te se ista pridodaje državnoj kvoti.

(5) U slučaju da protekom razdoblja iz stavka 3. ovoga članka dođe do:

a) prijenosa povlastice radi zamjene plovila u istoj ili manjoj dužinskoj kategoriji u povlastici istog vlasnika, ili

b) prijenosa povlastice radi darovanja plovila s povlasticom bračnom drugu, djeci, roditeljima ili unucima, ili

c) prijenosa povlastice radi nasljeđivanja plovila s povlasticom,

prava temeljem kojih je dodijeljena individualna plivaričarska kvota zadržavaju se, odnosno prenose na novo plovilo.

(6) Plovila koja ispunjavaju uvjete za dodjelu individualne plivaričarske kvote u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, a uzimajući u obzir stavak 3. ovoga članka, kao i ključ raspodjele kvote po plovilima izražen u postotcima i masi u tonama u skladu s odredbama članka 9. ovog Pravilnika, nalaze se u Prilogu 1. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

KRITERIJI ZA RASPODJELU ULOVNE PLIVARIČARSKE KVOTE

Članak 9.

(1) Ulovna kvota dodijeljena gospodarskom ribolovu okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom sukladno Pravilniku o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, broj 13/19) raspoređuje se na plovila koja su udovoljila uvjetima iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika, a uzimajući u obzir članak 8. stavak 3. ovog Pravilnika na način da je svakom plovilu dodijeljen postotak kvote koji odgovara njegovom pojedinačnom udjelu u ukupnom zbroju ulova tune plivaricom tunolovkom u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2018. godine.

(2) Postotak određen sukladno stavku 1. ovoga članka predstavlja ključ raspodjele sukladno kojemu se na godišnjoj razini plovilu dodjeljuje individualna plivaričarska kvota tijekom razdoblja od deset (10) godina, odnosno do 31. prosinca 2029. godine, o čemu vlasnik plovila sklapa ugovor s Ministarstvom.

(3) Svako buduće smanjenje kvote raspoređene na gospodarski ribolov okružujućim mrežama plivaricama tunolovkama se odražava kroz proporcionalno smanjenje individualne plivaričarske kvote pri čemu se zadržava ključ raspodjele iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Svako buduće povećanje kvote raspoređene za plivaričarski ribolov tune u odnosu na iznos kvote dodijeljene gospodarskom ribolovu okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom sukladno Pravilniku o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, broj 13/19), predstavlja državnu kvotu koju Ministarstvo može dodijeliti na temelju Javnog natječaja, a prema uvjetima i kriterijima kako je određeno člankom 8. stavkom 2. ovog Pravilnika, vodeći pri tom računa o odredbama podzakonskog propisa kojim se reguliraju ribolovne mogućnosti za plavoperajnu tunu, a koje se odnose na ribolovni kapacitet plivaričarske flote u pojedinoj kalendarskoj godini. U slučaju da Ministarstvo ne dodijeli cjelokupnu kvotu ponuđenu na Javnom natječaju ili njezin dio, nedodijeljena kvota namijenjena ribolovu plivaricom tunolovkom raspoređuje se prema utvrđenom ključu raspodjele individualne plivaričarske kvote iz stavka 2. ovoga članka.

NAKNADA ZA DODIJELJENU KVOTU

Članak 10.

Naknada za individualnu plivaričarsku kvotu iznosi 0,50 kuna po kilogramu kvote, a vlasnik plovila dužan je uplatiti istu u državni proračun, a najkasnije do 1. studenog tekuće godine. Iznos naknade obračunava se temeljem ostvarenog ulova u plivaričarskoj ribolovnoj sezoni tekuće godine i predstavlja umnožak iznosa naknade i ostvarenog ulova u kilogramima.

Članak 11.

(1) Iznimno od članka 10. ovog Pravilnika, korisnik dijela državne kvote koja se dodjeljuje temeljem odabira na Javnom natječaju dužan je naknadu ponuđenu u prijavi na natječaj uplatiti najkasnije 7 dana od dana potpisivanja ugovora.

(2) Vlasnik plovila dužan je uplatiti cjelokupan iznos bez obzira na ulov koji će ostvariti tijekom ribolovne sezone.

IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RIBOLOV

Članak 12.

(1) U svrhu izdavanja Odobrenja za ribolov u tekućoj godini, vlasnici plovila koja udovoljavaju uvjetima iz članka 8. ovog Pravilnika dužni su do 1. travnja tekuće godine podnijeti Zahtjev za izdavanje Odobrenja za ribolov plavoperajne tune.

(2) Ministarstvo će izdati Odobrenje za kalendarsku godinu vlasniku plovila koje udovoljava uvjetima propisanim u članku 8. ovog Pravilnika ukoliko je isto opremljeno uređajem za satelitsko praćenje te očevidnikom o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru koji se vodi u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: očevidnik). Odobrenje sadrži podatke o plovilu kojim se ribolov smije obavljati, ribolovnom alatu i ribolovnim zonama u kojima je dopušteno obavljanje ribolova, razdoblju važenja Odobrenja te individualnoj plivaričarskoj kvoti tijekom razdoblja važenja Odobrenja.

(3) Oblik i sadržaj Odobrenja propisan je na obrascu koji je tiskan u Prilogu 2. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio, a izdaje se za kalendarsku godinu.

(4) Ako vlasnik plovila ne podnese zahtjev u propisanom roku ili ne uplati naknadu za kvotu ulovljenu u prethodnoj godini u propisanom roku, smatrat će se da trajno odustaje od dodjele kvote te će se ista u kalendarskoj godini rasporediti jednoliko na preostala plovila, a za sljedeću godinu može biti dodijeljena novom plovilu putem Javnog natječaja Ministarstva sukladno uvjetima i kriterijima kako je propisano člankom 8. stavkom 2. ovog Pravilnika. U slučaju da Ministarstvo ne dodijeli cjelokupnu kvotu ponuđenu na Javnom natječaju ili njezin dio, kvota se raspoređuje prema utvrđenom ključu raspodjele individualne plivaričarske kvote iz članka 9. stavka 2. ovog Pravilnika, odnosno proporcionalno individualnom udjelu u ukupnom zbroju individualnih kvota u slučaju smanjenja broja plovila.

(5) Ukoliko isti vlasnik dva ili više plovila koja udovoljavaju uvjetima iz članka 8. ovog Pravilnika odluči da će u ribolovnoj sezoni sudjelovati manji broj njegovih plovila od onog koji ostvaruje pravo na izdavanje Odobrenja u ribolovnoj sezoni pojedine kalendarske godine, može preraspodijeliti kvotu s jednog ili više svojih plovila na preostalo/a plovilo/a u svom vlasništvu koje/a udovoljava/ju uvjetima iz članka 8. ovog Pravilnika do 20. travnja tekuće godine te će se sukladno tome izdati Odobrenje/a. Obrazac Izjave o preraspodjeli kvote za ulov tune (Thunnus thynnus) kojim se vrši preraspodjela kvote nalazi se u Prilogu 3. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(6) Plovila koja udovoljavaju uvjetima iz članka 8. ovog Pravilnika, a vodeći računa o stavku 5. ovoga članka, upisuju se u Registar ulovnih plovila kojeg vodi Ministarstvo. Ministrica Odlukom donosi popis plovila za upis u ICCAT Registar ulovnih plovila s njihovim individualnim ulovnim kvotama za tekuću godinu.

(7) Ukoliko vlasnik plovila kojemu je izdano Odobrenje želi trajno odustati od ribolova plavoperajne tune mrežom plivaricom, podnosi Ministarstvu Izjavu kojom se svojevoljno odriče prava na raspolaganje kvotom te kvota prelazi na raspolaganje državi. Ministarstvo može navedenu kvotu dati na raspolaganje drugom plovilu temeljem Javnog natječaja sukladno uvjetima i kriterijima kako je propisano člankom 8. stavkom 2. ovog Pravilnika. U slučaju da Ministarstvo ne provede Javni natječaj ili ne uključi i ovu kvotu u Javni natječaj, ista se raspoređuje prema utvrđenom ključu raspodjele individualne plivaričarske kvote iz članka 9. stavka 2. ovog Pravilnika.

(8) Sva plovila koja ostvaruju pravo na izdavanje Odobrenja ne smiju sudjelovati u ribolovu okružujućom mrežom plivaricom srdelarom tijekom razdoblja od 11. svibnja u 00:00 sati do 30. srpnja u 24:00 sata.

(9) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, vlasnici plovila na koja je dodijeljena individualna kvota temeljem Javnog natječaja dužni su podnijeti zahtjev za izdavanjem Odobrenja, zajedno s dokazom o uplati naknade iz članka 11. ovog Pravilnika, u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora s Ministarstvom o dodjeli individualne ulovne kvote za tekuću godinu.

PRIJENOS ODOBRENJA

Članak 13.

(1) Vlasnici plovila kojima je izdano Odobrenje iz članka 12. ovog Pravilnika mogu tijekom kalendarske godine podnijeti zahtjev za prebacivanje Odobrenja na drugo plovilo koje ima upisanu okružujuću mrežu plivaricu tunolovku iznimno, u slučaju nemogućnosti obavljanja ribolova uzrokovanog potonućem, havarijom ili teškim kvarom plovila, odnosno uslijed druge teške okolnosti zbog koje nije moguće sudjelovati u ribolovnoj sezoni, a o čemu prilažu valjanu dokumentaciju. Odobrenje je moguće prebaciti od dana izdavanja do kraja ribolovne sezone odnosno do isteka važenja Odobrenja, te isključivo uz prethodno odobrenje zamjene plovila od strane ICCAT-a.

(2) Odobrenje je moguće prenijeti samo jednom tijekom kalendarske godine i to isključivo na plovilo koje pripada istoj ili manjoj dužinskoj kategoriji.

(3) Prijenosom Odobrenja sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka ne prenose se prava temeljem kojih se dodjeljuje individualna plivaričarska kvota sukladno člancima 8. i 9. ovog Pravilnika.

DOSTAVA PODATAKA

Članak 14.

(1) Ovlaštenik povlastice ili zapovjednik ulovnog plovila koji za ovlaštenika povlastice obavlja ribolov dužan je voditi očevidnik.

(2) Svaki očevidnik popunjava se na osnovi uputa za popunjavanje očevidnika koje su sastavni dio očevidnika i sukladno odredbama članaka 25., 26. i 27. i Dijela A Priloga II Uredbe (EU) 2016/1627.

(3) Zapovjednik plovila za tegalj dužan je voditi evidenciju o datumu, vremenu, poziciji na kojoj se vršilo prebacivanje tuna i prebačenim količinama (broj ribe i masa u kg), broju kaveza, kao i ulovnom plovilu (ime plovila, zastava plovila i ICCAT broj plovila), drugim uključenim plovilima (ICCAT broj plovila), uključujući i plovila za tegalj u slučaju daljnjih prebacivanja (ime plovila, zastava plovila i ICCAT broj plovila) te odredišnom uzgajalištu, njegovom ICCAT broju te ITD-u/ovima.

Članak 15.

Ovlaštenik povlastice dužan je bilježiti podatke o svakoj ribolovnoj operaciji zasebno te je dužan najkasnije do 24:00 sata svakog dana tijekom perioda autorizacije dostaviti Ministarstvu podatke iz očevidnika koji sadrže vrijeme i geografsku poziciju te broj i procijenjenu masu ulovljene tune, uključujući i puštanja i odbačaj za svaki ribolovni napor, uključujući i one u kojima nije bilo ulova.

Članak 16.

Podatke u očevidnik mora unositi ovlaštenik povlastice osobno ako sam obavlja ribolov ili zapovjednik plovila koji za ovlaštenika povlastice obavlja ribolov.

UZORKOVANJE

Članak 17.

Za ispunjavanje nacionalnih obveza prema EU Data Collection Framework (EU-DCF) obvezno je osobama odabranim od strane Ministarstva omogućiti uzorkovanje ulovljenih tuna.

ISKRCAJ I PREKRCAJ

Članak 18.

(1) Fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov plavoperajne tune, smiju iskrcavati plavoperajnu tunu isključivo na iskrcajnim mjestima sukladno naredbi kojom se određuje popis iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru.

(2) Sukladno članku 30. Uredbe (EU) 2016/1627, prekrcaj tune dopušten je isključivo s plovila za preradu i to isključivo u sljedećim lukama:

a) Zadar – Gaženica (Geografska dužina (λ) 15,25745, Geografska širina (φ) 44,09573; radno vrijeme 00:00 – 24:00)

b) Split – Sjeverna luka (Geografska dužina (λ) 16,46833, Geografska širina (φ) 43,52805; radno vrijeme 06:00 – 15:00)

c) Rijeka – Luka Rijeka (Geografska dužina (λ) 17,43495, Geografska širina (φ) 43,05213; radno vrijeme 00:00 – 24:00).

Članak 19.

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru prije iskrcaja obavezni su dostaviti Ministarstvu sljedeće podatke:

a) očekivano vrijeme i mjesto iskrcaja,

b) očekivanu količinu tune za iskrcaj,

c) geografsko područje gdje je ulov ostvaren.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se Ministarstvu elektroničkim putem kroz modul Tunolovci Geo-informacijskog sustava u ribarstvu najmanje četiri sata prije očekivanog vremena iskrcaja, pri čemu je očekivanu količinu tune za iskrcaj moguće izmijeniti najkasnije jedan sat prije očekivanog vremena dolaska. Ministarstvo vodi evidenciju o svim prethodnim obavijestima za tekuću godinu sukladno članku 31. stavku 4. Uredbe (EU) 2016/1627.

(3) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru iskrcaj tuna smiju obavljati na iskrcajnim mjestima od 8:30 do 22:00 sata, ili u kraćem vremenu ako je tako propisanom naredbom iz članka 18. stavka 1. ovog Pravilnika.

(4) Dozvoljeno je zadržavanje na plovilu, iskrcaj te stavljanje na tržište cijelih primjeraka tuna većih od 30 kg ili 115 cm ravne vilične duljine u prezentacijama kako slijedi:

– cijela, bez odstranjenih ikakvih vanjskih ili unutrašnjih dijelova (prezentacija WHL), ili

– cijela, očišćena od škrga i utrobe (prezentacija GUG).

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, dozvoljeno je zadržati na plovilu, iskrcati i staviti na tržište ribu između 8 kg ili 75 cm ravne vilične duljine i 30 kg ili 115 cm ravne vilične duljine, do 5% od ukupnog broja jedinki zadržanih na plovilu.

(6) Iznimno od stavka 4. ovoga članka dozvoljeno je zadržavanje na plovilu i iskrcaj tune veće od 8 kg ili 75 cm ravne vilične duljine koja je ulovljena u okviru ribolova za potrebe uzgoja, a uginula je prilikom prebacivanja u transportni kavez, pod uvjetom da ista nije namijenjena za stavljanje na tržište za prehranu ljudi.

(7) Iskrcaj tune ne smije se izvršiti bez prethodnog odobrenja Ministarstva temeljem unaprijed dostavljenog zahtjeva za iskrcaj.

(8) Iskrcajna deklaracija sastavni je dio očevidnika i ispunjava se i dostavlja sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/1627.

(9) Uginula tuna manja od minimalne veličine iz stavka 6. ovoga članka ne smije se zadržavati na plovilu.

(10) Uginula tuna koja je odbačena na moru, bez obzira na veličinu, mora biti zabilježena u očevidniku.

Članak 20.

(1) Podaci za prekrcaj dostavljaju se na obrascu Obavijest o prekrcaju tuna s plovila za preradu na drugo plovilo (Prilog 4. ovog Pravilnika), najmanje 72 sata prije očekivanog vremena dolaska u luku na adresu elektroničke pošte ribarska.inspekcija@mps.hr.

(2) U slučaju prekrcaja tuna, zapovjednik plovila s kojega se tuna prekrcava je dužan ispuniti ICCAT Deklaraciju o prekrcaju (Prilog 5. ovog Pravilnika) najkasnije 15 dana od prekrcaja i dostaviti je Ministarstvu elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte: ribarska.inspekcija@mps.hr.

(3) Zabranjeno je obavljanje prekrcaja plavoperajne tune bez prethodnog odobrenja države zastave plovila s kojeg se prekrcava plavoperajna tuna.

PROMET

Članak 21.

Na stavljanje na tržište i promet tuna na tržištu na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju registraciju prvih kupaca proizvoda ribarstva, postupak prve prodaje i vaganja te propisi koji uređuju sljedivost plavoperajne tune od ulova ili izlova, iskrcaja, prijevoza i skladištenja, prerade i distribucije do maloprodaje.

ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE RADNJE

Članak 22.

(1) Plovila koja sudjeluju u zajedničkoj ribolovnoj radnji zajednički sudjeluju u ulovu ukupne kvote koja je jednaka zbroju njihovih individualnih kvota.

(2) Ministarstvo će odobriti grupe za zajedničke ribolovne radnje isključivo ribarskih plovila pod hrvatskom zastavom na temelju zahtjeva vlasnika plovila/ovlaštenika povlastice za ribolov. Zahtjev za zajedničku ribolovnu radnju Ministarstvu mora biti dostavljen do 5. svibnja tekuće godine na temelju Obrasca o zajedničkim ribolovnim radnjama (Prilog 6. Uredbe (EU) 2016/1627). Trajanje Zajedničke ribolovne radnje ne može biti duže od trajanja ribolovne sezone za gospodarski ribolov plavoperajne tune plivaricom tunolovkom.

(3) Zahtjev za zajedničku ribolovnu radnju može dostaviti i predstavnik vlasnika plovila/ovlaštenika povlastice u vidu operatera uzgajališta ili organizacije proizvođača.

(4) Prilikom prijave zajedničke ribolovne radnje navode se i odgovorne osobe za komunikaciju s Ribarskim monitoring centrom po pitanju dostave izvješća te unosa podataka u očevidnike plovila.

(5) Odgovorne osobe iz stavka 4. ovoga članka zadužene su za komunikaciju s ribarskom inspekcijom u slučajevima pokretanja istrage te blokiranja i plombiranja kaveza za koje je pokrenuta istraga.

REGISTAR PLOVILA KOJA SUDJELUJU U ULOVU, PRIJEVOZU, UZGOJU, PREKRCAJU I ISKRCAJU TUNE

Članak 23.

(1) Ministarstvo vodi registar plovila koja sudjeluju u ribolovu i uzgoju tuna. Registar se sastoji od Registra BFT Ulovnih plovila (plovila za ulov tune) i Registra BFT Ostalih plovila.

(2) U jednoj kalendarskoj godini, pojedino ribarsko plovilo može biti registrirano unutar Registra BFT Ulovnih plovila i Registra BFT Ostalih plovila uz uvjet da se istovremeno ne nalazi u oba Registra. U Registar BFT Ostalih plovila spadaju: plovilo za tegalj (towing vessel), plovilo za preradu (processing vessel), plovilo za prijevoz mrtve tune (auxiliary vessel) i pomoćno plovilo (support vessel). Ne dovodeći u pitanje odredbe o prilovu iz pravilnika kojim se reguliraju ribolovne mogućnosti za plavoperajnu tunu, za plovila koja nisu upisana niti u jedan od ICCAT registara smatra se kako nemaju autorizaciju za ribolov, zadržavanje na plovilu, prekrcaj, prijevoz, prebacivanje, preradu ili iskrcaj tune.

(3) Prijavu BFT Ostalih plovila po kategorijama nositelji dozvole za akvakulturu upisani u Registar Uzgajališta tuna ICCAT-a (u daljnjem tekstu: nositelji dozvole) Ministarstvu dostavljaju najkasnije do 15. travnja tekuće godine na obrascu »Popis BFT plovila – Ostala plovila« (Prilog 6. ovog Pravilnika).

(4) Plovila u ICCAT Registru BFT Ulovnih plovila i ICCAT Registru BFT Ostalih plovila iznimno se mogu zamijeniti nakon službenog podnošenja podataka iz registara prema Europskoj komisiji i ICCAT-u ukoliko je plovilo spriječeno zbog operativnih razloga ili više sile. U tom slučaju ovlaštenik povlastice Ministarstvu dostavlja iscrpan izvještaj o razlozima zamjene i sve potkrjepljujuće dokaze i navode te sve detalje vezane uz zamjenu plovila, a zamjena plovila podliježe prethodnom odobrenju ICCAT-a.

(5) Da bi plovilo duljine preko svega od 20 m i više bilo autorizirano i upisano u ICCAT registar plovila mora imati IMO broj.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka drvena plovila duljine preko svega od 20 m i više, osim ulovnih plovila, mogu se upisati u ICCAT registar Ostalih plovila bez IMO broja ako njihovo dozvoljeno područje plovidbe ne uključuje otvoreno more.

(7) Iznimno od stavka 3. ovoga članka prijavu novih BFT Ostalih plovila nositelji dozvole dostavljaju Ministarstvu najmanje 35 kalendarskih dana prije početka obavljanja aktivnosti za koju je namijenjeno plovilo na obrascu »Popis BFT plovila – Ostala plovila« (Prilog 6. ovoga Pravilnika).

(8) Nositelj dozvole za akvakulturu može odrediti najviše 10 plovila za upis na Popis BFT plovila – Ostala plovila koja imaju aktivnu povlasticu za gospodarski ribolov i Odobrenje za ribolov okružujućom mrežom plivaricom srdelarom, a koja tijekom godine smiju obavljati poslove hranjenja tuna na području uzgajališta. Sva plovila tijekom boravka na uzgajalištu moraju imati funkcionalan VMS uređaj i e-očevidnik s evidentiranim radom u marikulturi.

PREBACIVANJE NA MORU

Članak 24.

(1) Prije bilo kojih radnji prebacivanja, uključujući dobrovoljna i kontrolna prebacivanja, zapovjednik ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili njegov predstavnik ili predstavnik uzgajališta, ovisno o tome koja se radnja prebacivanja odvija, poslat će Ministarstvu putem web-aplikacije obavijest o prebacivanju (Prilozi 7. i 8. ovog Pravilnika).

(2) Svaki pojedinačni ulov ostvaren okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom namijenjen za uzgoj mora se prebaciti u jedan ili više kaveza za tegalj.

(3) Svaki kavez za tegalj mora biti označen jedinstvenim brojem koji sadrži oznaku EUHRV nakon koje slijedi troznamenkasti broj pri čemu slova i brojevi moraju biti otisnuti na kontrastnoj podlozi te najmanje 20 cm visine i 4 cm debljine. Oznaka kaveza za tegalj mora biti postavljena na dvije suprotne strane kaveza iznad površine mora i uvijek vidljiva.

(4) Radnja prebacivanja ne smije započeti bez prethodne autorizacije. Ministarstvo će dodijeliti broj autorizacije za svaku radnju prebacivanja unutar 48 sati od dostave obavijesti, a nakon provedene provjere podataka dostavljenih kroz obavijest o prebacivanju i unakrsne provjere istih ukoliko se utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti za autorizaciju propisani u Sekciji 4. Uredbe (EU) 2016/1627 i Sekciji D ICCAT Preporuke 21-08 te ako se utvrdi da je:

a) ulov ostvaren plovilom za koje je izdano važeće Odobrenje iz članka 5. ovog Pravilnika

b) broj jedinki i masa tune koja se namjerava prebaciti zabilježena je od strane ulovnog plovila u skladu s odredbama ovog Pravilnika

c) ulovno plovilo koje je prijavilo ulov ima na raspolaganju dovoljno kvote

d) plovilo za tegalj koje je primilo prebačenu ribu je registrirano u ICCAT registru Ostalih plovila i opremljeno je VMS-om

e) odredišno uzgajalište je zabilježeno kao aktivno uzgajalište u ICCAT Registru Uzgajališta tuna.

(5) Autorizacija se sastoji od oznake HRV koju slijede 4 znamenke koje označavaju godinu i 3 slova koja ukazuju na pozitivno ovlaštenje (AUT) nakon čega slijede znamenke u nizu. Ukoliko se prebacivanje ne odobrava, izdat će se autorizacija koja umjesto slova AUT, sadrži slova NEG te će, kad je to potrebno, ribarska inspekcija izdati nalog za puštanje ribe.

(6) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, za dobrovoljna prebacivanja i kontrolna prebacivanja ne izdaje se autorizacija s novim autorizacijskim brojem.

(7) Zapovjednici ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili predstavnik uzgajališta ispunit će i poslati Ministarstvu na adresu elektroničke pošte rmc@mps.hr ICCAT Deklaraciju o prebacivanju (Prilog 9. ovog Pravilnika) (u daljnjem tekstu: ITD) na kraju radnji prebacivanja, pri čemu se prebacivanje smatra završenim nakon utvrđivanja broja prebačenih tuna, uključujući ponovljena i kontrolna prebacivanja. Deklaracija o prebacivanju vodi se kao knjiga formata A4. Na naslovnoj stranici svake knjige otisnut je naziv deklaracije.

(8) Deklaracije su numerirane na način da sustav numeracije uključuje oznaku HRV, koju slijede 4 znamenke koje označavaju godinu i 3 broja u nizu iza kojih slijede tri slova ITD (HRV-20**/xxx/ITD).

(9) ICCAT deklaraciju o prebacivanju ispunjava zapovjednik plovila s kojeg se prebacuje tuna te je dužan ispunjenu deklaraciju predati zapovjedniku plovila na koje se prebacuje tuna, a zadržati kopiju iste do završetka ribolovne sezone. Originalni obrazac mora pratiti tunu do odredišnog uzgajališta.

Članak 25.

(1) Svako prebacivanje žive tune iz ulovne mreže u kavez za tegalj, ili iz jednog kaveza za tegalj u drugi, mora biti snimano podvodnom video kamerom u skladu sa standardima propisanima Uredbom (EU) 2016/1627 i na način da je moguće odrediti broj tuna koje se prebacuju. Snimanje prebacivanja podvodnom kamerom osigurava operater odgovoran za plovilo s kojeg se tuna prebacuje (donor operater).

(2) Ukoliko snimka prebacivanja nije u skladu s propisanim standardima, a posebno ako nije dovoljne kvalitete da je moguće odrediti broj prebačenih tuna, zapovjednik plovila ili plovila za tegalj, može provesti dobrovoljno prebacivanje.

(3) Dobrovoljno prebacivanje ili kontrolno prebacivanje provodi se na način da se cjelokupna količina tuna u kavezu za tegalj prebacuje u drugi prazan kavez za tegalj.

(4) Odgovorne osobe iz članka 22. stavka 4. ovog Pravilnika obavještavaju ribarsku inspekciju elektroničkom poštom na adresu ribarska.inspekcija@mps.hr u slučaju da nije provedeno dobrovoljno prebacivanje ili nakon istog ili više njih i dalje nije moguće odrediti broj prebačenih tuna.

(5) Ukoliko dobrovoljno prebacivanje nije provedeno ili nakon istog ili više njih i dalje nije moguće odrediti broj prebačenih tuna, ribarska inspekcija će narediti blokiranje i plombiranje kaveza i narediti provođenje kontrolnog prebacivanja. Kontrolna prebacivanja će se provoditi dok ne bude moguće odrediti broj prebačenih tuna.

(6) Ulovno plovilo mora ostati u neposrednoj blizini tegljača dok regionalni promatrač ne izvrši svoje obaveze i utvrdi broj prebačenih tuna, osim u slučaju ako je ribarska inspekcija naredila blokiranje i plombiranje kaveza i provođenje kontrolnog prebacivanja. Ulovno plovilo može se udaljiti od tegljača kad je kavez koji je predmet kontrolnog prebacivanja plombiran.

(7) Kontrolno prebacivanje provodi se u prisutnosti ribarske inspekcije.

Članak 26.

(1) Nakon svakog prebacivanja, odgovorna osoba na plovilu s kojeg se tuna prebacuje (donor operater) mora bez odgode osigurati dostavu identične kopije snimke:

– za prva prebacivanja i dobrovoljna ponovljena prebacivanja: ICCAT regionalnom promatraču, zapovjedniku tegljača na koji se prebacuje, ribarskom inspektoru ako je prisutan te na kraju putovanja, ribarskoj inspekciji.

– za daljnja prebacivanja: nacionalnom promatraču na tegljaču s kojeg se prebacuje riba, zapovjedniku tegljača na koji se prebacuje riba, ribarskom inspektoru ako je prisutan te na kraju putovanja, ribarskoj inspekciji.

(2) Kopije snimki moraju pratiti ribu do odredišnog uzgajališta i ostati na plovilu za vrijeme trajanja ribolovne sezone za potrebe kontrole.

(3) Odgovorna osoba na plovilu s kojeg se tuna prebacuje dužna je čuvati snimke prebacivanja tijekom razdoblja od 4 godine ili do okončanja pokrenutih postupaka te ih je u bilo kojem trenutku tijekom tog razdoblja dužna dati na uvid u svrhu kontrole i nadzora.

Članak 27.

(1) Ribarska inspekcija pokreće istragu i naređuje blokiranje kaveza u sljedećim situacijama:

a) ako se prilikom prebacivanja utvrdi razlika veća od 10% u broju riba između procjene odgovorne osobe na ulovnom plovilu i regionalnog promatrača, ili

b) ako se prilikom prebacivanja utvrdi razlika veća od 10% u broju riba između procjene odgovorne osobe na plovilu za tegalj s kojeg se prebacuje riba i nacionalnog promatrača, ili

c) ako regionalni promatrač ne potpiše ITD.

(2) Do dovršetka istrage iz stavka 1. ovoga članka kavez za tegalj ostaje blokiran i zabranjeno je prebacivanje tuna u blokirani kavez ili iz njega.

(3) Nakon provedene istrage, ukoliko se utvrdi razlika veća od 10% u odnosu na broj riba upisan od strane odgovorne osobe u ITD i BCD, ribarska inspekcija će naložiti izmjenu pripadajućeg BCD-a na način da odražava zaključke istrage.

Članak 28.

(1) Riba koja ugine ili se izgubi tijekom transporta u kavezima za tegalj ili tijekom prebacivanja treba biti evidentirana od strane zapovjednika plovila za tegalj s kojeg se riba prebacuje na obrascu iz Priloga 10. ovog Pravilnika i u skladu s procedurom iz Priloga 11. ovog Pravilnika.

(2) Razlika u broju riba koja se utvrdi inspekcijskom istragom nakon utvrđivanja konačnih rezultata nakon stavljanja tuna u uzgojne kaveze sukladno odredbama propisa kojim se regulira označavanje uzgojnih instalacija, praćenje radnji na uzgajalištima i sljedivost tijekom uzgoja plavoperajne tune, smatrat će se izgubljenom te će se oduzeti od ulovne kvote sukladno broju izgubljenih riba i prosječnoj masi utvrđenoj nakon stavljanja tuna u uzgojni kavez.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, izgubljena riba neće se oduzeti od kvote ako je njezin bijeg uzrokovan višom silom te dokumentiran (npr. fotografije oštećenja ili meteorološki izvještaj) i prijavljen ribarskoj inspekciji odmah nakon događaja.

PROGRAM PROMATRAČA NA PLOVILIMA

Članak 29.

(1) Promatrači u obavljanju svojih zadaća prikupljaju podatke sukladno odredbama ICCAT Preporuke 21-08. Odgovorna osoba na plovilu dužna je osigurati prihvat i brigu o promatraču tijekom njegova boravka na plovilu te mu omogućiti pristup potrebnoj dokumentaciji i komunikacijskim uređajima.

(2) Prije ukrcaja promatrača na ulovno plovilo, zapovjednik plovila ili njegov predstavnik dužni su potpisati Akcijski plan u slučaju smrti, nestanka ili ugroženosti promatrača te su se istog dužni pridržavati. Po jedan primjerak potpisanog Akcijskog plana na hrvatskom i engleskom jeziku dostavlja se prije ukrcaja promatrača Ministarstvu na adresu elektroničke pošte morsko.ribarstvo@mps.hr. Akcijski plan sastavni je dio ovog Pravilnika i nalazi se u Prilogu 12. na hrvatskom i engleskom jeziku.

(3) Ulovno plovilo na kojemu nije ukrcan regionalni promatrač ne smije sudjelovati u ribolovnoj sezoni.

(4) Zadaće promatrača zaduženih za kontrolu ukrcanih na plovila za tegalj (dalje u tekstu: nacionalni promatrači) uključuju:

a) bez odgode prebrojati prebačene tune temeljem dostavljene snimke prebacivanja, nakon svakog daljnjeg prebacivanja tuna između dva kaveza za tegalj, ne uključujući kontrolna prebacivanja, i o tome izvijestiti ribarsku inspekciju bez odgode, a obrazac I. iz Priloga 13. ovog Pravilnika dostaviti na mail adresu ribarska.inspekcija@mps.hr

b) bilježiti i dostaviti podatke o mortalitetu tijekom teglja sukladno obrascu II. iz Priloga 13. ovog Pravilnika

c) bilježiti i dostaviti podatke o uočenim ribolovnim aktivnostima drugih plovila za koje postoji sumnja da se provode u suprotnosti s odredbama ovog Pravilnika, Uredbe (EU) 2016/1627 i ICCAT Preporuke 21-08.

(5) Tegljač na koji nije ukrcan nacionalni promatrač ne smije sudjelovati u ribolovnoj sezoni.

(6) Nacionalni promatrači koji obavljaju kontrolu sukladno ICCAT Preporuci 21-08 dužni su upisati prikupljene podatke u propisane obrasce iz Priloga 13. ovog Pravilnika.

(7) Nacionalni promatrači iz ovoga članka dužni su ribarskoj inspekciji dostaviti osobno ili elektroničkim putem ispunjene obrasce iz Priloga 13. ovog Pravilnika, informacije iz stavka 4. točke c) ovoga članka, kao i kopije snimki prebacivanja plavoperajne tune, na zahtjev, odnosno prilikom stavljanja u kavez ili najkasnije prilikom iskrcaja s tegljača.

IMENOVANJE NACIONALNIH PROMATRAČA

Članak 30.

(1) Zahtjev za imenovanjem nacionalnih promatrača podnosi fizička osoba.

(2) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice podnositelja Zahtjeva i potvrdu Ministarstva o završetku obuke koju provodi Ministarstvo, a prema programu obuke iz Priloga 14. ovog Pravilnika.

(3) Ukoliko su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo izdaje rješenje o imenovanju nacionalnog promatrača sukladno članku 48. Zakona.

(4) Rješenje o imenovanju nacionalnog promatrača donosi se za kalendarsku godinu u kojoj je podnesen Zahtjev.

UKIDANJE RJEŠENJA O IMENOVANJU NACIONALNI PROMATRAČA

Članak 31.

Rješenje o imenovanju nacionalnog promatrača ukida se sukladno članku 48. stavku 4. Zakona.

ISKAZNICA NACIONALNOG PROMATRAČA

Članak 32.

(1) Obrazac službene iskaznice nacionalnog promatrača sastavni je dio ovog Pravilnika (Prilog 15. ovog Pravilnika).

(2) Službenu iskaznicu nacionalnog promatrača izdaje Ministarstvo na temelju izdanog rješenja.

(3) Promatrač je dužan predočiti službenu iskaznicu ili rješenje o imenovanju na zahtjev osobe ovlaštene za nadzor, vlasnika/zapovjednika plovila na koje se ukrcava ili vlasnika/odgovorne osobe u otkupnoj stanici, luci ili drugom mjestu gdje vrši uzorkovanje.

(4) Nacionalni promatrač kojem prestane važiti izdano Rješenje o imenovanju nacionalnog promatrača, dužan je službenu iskaznicu vratiti Ministarstvu.

(5) Nacionalni promatrač kojem je ukinuto Rješenje o imenovanju nacionalnog promatrača sukladno članku 31. ovog Pravilnika, dužan je po pravomoćnosti Rješenja o ukidanju vratiti iskaznicu Ministarstvu.

OBUSTAVA RIBOLOVA

Članak 33.

(1) Temeljem podataka o iskorištenosti kvote ulova iz elektronskog očevidnika Ministarstvo će utvrditi obustavu ribolova plivaricom tunolovkom prije završetka ribolovne sezone koja je definirana pravilnikom kojim se uređuju ribolovne mogućnosti za plavoperajnu tunu po pojedinoj Zajedničkoj ribolovnoj radnji ili po pojedinom plovilu ukoliko nije u sklopu Zajedničke ribolovne radnje.

(2) Obustava ribolova započinje u trenutku kad ulovna plovila, odnosno odgovorne osobe iz članka 22. ovog Pravilnika, zaprime obavijest od Ribarskog monitoring centra poslanu putem elektroničke pošte s adrese: rmc@mps.hr o završetku ribolovne sezone plavoperajne tune i obvezi povratka u luke.

POSTUPANJE SA SLUČAJNIM ULOVOM OSJETLJIVIH VRSTA

Članak 34.

(1) Prilikom obavljanja ribolovne operacije, ukoliko se okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom zaokruže i primjerci osjetljivih vrsta hrskavičnjača, morskih kornjača, morskih ptica ili morskih sisavaca navedenih u posebnom propisu kojim se uređuje oblik, sadržaj i način vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, ti se primjerci moraju pustiti živi i neozlijeđeni iz okružujuće mreže plivarice tunolovke što je prije moguće, a najkasnije prije stavljanja tune u uzgojne kaveze te se njihova prisutnost mora na odgovarajući način zabilježiti u očevidniku.

(2) Ukoliko primjerci osjetljivih vrsta iz stavka 1. ovoga članka slučajno ulovljeni okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom uginu tijekom ribolovne operacije ili u bilo kojem trenutku od ulova do stavljanja tune u uzgojne kaveze, takvi se ishodi također moraju na odgovarajući način zabilježiti u očevidniku.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Članak 29. stavci 4., 6. i 7. te članci 30., 31. i 32. ovog Pravilnika prestaju važiti 1. siječnja 2023. godine.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote (»Narodne novine«, br. 46/19, 41/20, 94/20, 48/21 i 37/22).

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/31
Urbroj: 525-12/717-22-10
Zagreb, 31. svibnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Popis plovila koja su udovoljila uvjetima za dodjelu individualne plivaričarske kvote u skladu s člankom 8. stavkom 1. ovog Pravilnika, a uzimajući u obzir članak 8. stavak 3. ovog Pravilnika, kao i ključ raspodjele kvote po plovilima izražen u postotcima sukladno
članku 9. ovog Pravilnika

Redni brojCFR brojNaziv plovilaKljuč
raspodjele (%)
1.HRV000000726OŠLJAK DVA1,545
2.HRV000000742HRVATSKI USPJEH4,864
3.HRV000001148PONOS5,581
4.HRV000001447KALI6,093
5.HRV000001485EVA1,239
6.HRV000001579SARDINA I9,992
7.HRV000001680PREKO0,464
8.HRV000002313NEPTUN I7,103
9.HRV000002589NEPTUN II10,066
10.HRV000002903TULJAN DVA10,265
11.HRV000002904MARLIN4,244
12.HRV000003074SARDINA II15,489
13.HRV000003287PELAGOS II7,671
14.HRV000003357KORNAT2,175
15.HRV000004774CARICA7,411
16.HRV000004925TACOMA5,799

PRILOG 2.

PRILOG 3.

PRILOG 4.

PRILOG 5.

PRILOG 6.

PRILOG 7.

PRILOG 8.

Obavijest o prebacivanju žive tune s tegljača na tegljač

TEGLJAČ S KOJEG SE PREBACUJE
Naziv plovila:
ICCAT broj:
TEGLJAČ NA KOJI SE PREBACUJE
Naziv plovila:
ICCAT broj:
PODACI O PREBACIVANJU
Broj autorizacije:
Status:
Datum prebacivanja:
Očekivano trajanje prebacivanja:
Očekivana količina tune za prebacivanje:kgkom.
Broj kaveza za tegalj:
Pozicija gdje će se obaviti prebacivanje:
ODOBRIO – NE ODOBRIO
Ime i prezime:
Datum:

PRILOG 9.

Broj dokumenta: HRV-20**/XXX/ITDICCAT deklaracija o prebacivanju (ICCAT Transfer Declaration)
1- PREBACIVANJE ŽIVE TUNE ZA UZGOJ 
 

NAZIV ULOVNOG PLOVILA:

Pozivni broj:

Zastava:

ICCAT registracijski broj:

Vanjska identifikacija:

Broj odobrenja za prebacivanje:

Broj ribarskog očevidnika:

Broj JFO-a:

eBCD broj

NAZIV KLOPKE:

ICCAT-ov registracijski broj:

NAZIV UZGAJALIŠTA IZ KOJEG SE PREBACUJE ŽIVA TUNA (1):

ICCAT-ov registracijski broj:

NAZIV PRVOG PLOVILA ZA TEGALJ:

Zastava:

ICCAT-ov registracijski broj:

Vanjska identifikacija:

Identifikacijski broj transportnog kaveza:

NAZIV UZGAJALIŠTA KOJE JE ODREDIŠTE ŽIVE TUNE:

ICCAT-ov registracijski broj.:

NAZIV DRUGOG PLOVILA ZA TEGALJ: (2)

Zastava:

ICCAT-ov registracijski br.:

Vanjska identifikacija:

Identifikacijski broj transportnog kaveza.

NAZIV UZGAJALIŠTA KOJE JE ODREDIŠTE ŽIVE TUNE (3):

ICCAT-ov registracijski broj:

NAZIV TREĆEG PLOVILA ZA TEGALJ: (2)

Zastava:

ICCAT-ov registracijski broj:

Vanjska identifikacija:

Identifikacijski broj transportnog kaveza:

NAZIV UZGAJALIŠTA KOJE JE ODREDIŠTE ŽIVE TUNE (3):

ICCAT-ov registracijski broj:

2 – PODATCI O PRVOM PREBACIVANJU 
 
Datum:_ _ / _ _ / _ _ _ _Mjesto ili pozicija: Luka:Dužina:Širina:

Broj jedinki i procijenjena masa (kg) u prvom kavezu (4):

Prvo prebacivanje:

Dobrovoljno prebacivanje:

Kontrolno prebacivanje:

Broj i masa uginule tune tijekom prebacivanja (5):

Broj jedinki i procijenjena masa (kg) u drugom kavezu:

Prvo prebacivanje:

Dobrovoljno prebacivanje:

Kontrolno prebacivanje:

Broj i masa uginule tune tijekom prebacivanja (5):

 

Broj jedinki i procijenjena masa (kg) u trećem kavezu:

Prvo prebacivanje:

Dobrovoljno prebacivanje:

Kontrolno prebacivanje:

Broj i masa uginule tune tijekom prebacivanja (5):

Ime i potpis zapovjednika ulovnog plovila / operatera klopke / operatera uzgajališta:

Ime(na) i potpis(i) zapovjednika plovila koje/a prima/ju tunu

Prvog plovila:

Drugog plovila:

Trećeg plovila: Ime promatrača, ICCAT broj i potpis:

Nazočnost promatrača (DA/NE)

Procjena promatrača o broju jedinki:

Oznake plombi (6):

Razlozi za neslaganje:Propisi ili postupci koji nisu poštovani.
3 – DALJNJA PREBACIVANJA (7): 
 
 
1. DALJNJE PREBACIVANJE

Datum:_ _ / _ _ / _ _ _ _

Broj ITD:

Mjesto ili pozicija: Luka:Dužina:Širina:

Naziv plovila za tegalj koje predaje živu tunu:

Naziv plovila za tegalj koje prima živu tunu:

Pozivni znak:

Pozivni znak:

Zastava:

Zastava:

ICCAT-ov registracijski broj:

ICCAT-ov registracijski broj:

Broj odobrenja za prebacivanje:Vanjska oznaka:Broj kaveza:

Ime i potpis zapovjednika plovila koje predaje tunu:

Ime i potpis zapovjednika plovila koje prima tunu:

Broj jedinki i procijenjena masa (kg)Broj uginule tune tijekom
prebacivanja:
2. DALJNJE PREBACIVANJE

Datum:_ _ / _ _ / _ _ _ _

Broj ITD:

Mjesto ili pozicija: Luka:Dužina:Širina:

Naziv plovila za tegalj koje predaje živu tunu:

Naziv plovila za tegalj koje prima živu tunu:

Pozivni znak:

Pozivni znak:

Zastava:

Zastava:

ICCAT-ov registracijski broj:

ICCAT-ov registracijski broj:

Broj odobrenja za prebacivanje:Vanjska oznaka:Broj kaveza:

Ime i potpis zapovjednika plovila koje predaje tunu:

Ime i potpis zapovjednika plovila koje prima tunu:

Broj jedinki i procijenjena masa (kg)Broj uginule tune tijekom
prebacivanja:
3. DALJNJE PREBACIVANJE

Datum _ / _ _ / _ _ _ _

Broj ITD:

Mjesto ili pozicija: Luka:Dužina:Širina:

Naziv plovila za tegalj koje predaje živu tunu:

Naziv plovila za tegalj koje prima živu tunu:

Pozivni znak:

Pozivni znak:

Zastava:

Zastava:

ICCAT-ov registracijski broj:

ICCAT-ov registracijski broj:

Broj odobrenja za prebacivanje:Vanjska oznaka:Broj kaveza:

Ime i potpis zapovjednika plovila koje predaje tunu:

Ime i potpis zapovjednika plovila koje prima tunu:

Broj jedinki i procijenjena masa (kg)Broj uginule tune tijekom prebacivanja:


Popunjava se u slučaju prebacivanja između dvaju različitih uzgajališta

Popunjava se u slučaju da se ulov prebacuje u više od jednog transportnog kaveza

Popunjava se u slučaju da transportni kavezi imaju za odredište više od jednog uzgajališta

Broj jedinki i masa procijenjena od strane operatora koji predaje tunu za prebacivanje koje se smatra valjanim. U slučaju da se prebacivanje mora ponoviti upisuje se N/P (npr. u slučaju da prvo prebacivanje i dobrovoljno prebacivanje nije kvalitetno snimljeno: Prvo prebacivanje: N/P, dobrovoljno prebacivanje: N/P, kontrolno prebacivanje: 1030 komada, 123 600 kg)

Broj uginulih jedinki i procijenjena masa

Popunjava ICCAT regionalni promatrač u slučaju da se transportni kavez plombira u skladu s paragrafom 128. i Prilogom 14.

Popunjava operater koji predaje tunu za svako pojedino prebacivanje između plovila za tegalj koji se odvijaju nakon prvog prebacivanja

PRILOG 10.

Prijava tune uginule tijekom daljnjih prebacivanja i transporta
TegljačIme plovila
ICCAT broj
ITD broj i broj kaveza
Zapovjednik
Ulovno ploviloIme plovila
ICCAT broj i JFO
BCD broj
Prethodni tegljačIme plovila
ICCAT broj
ITD broj i broj kaveza
Broj uginule tune (*)
Odredišno uzgajališteDržava/naziv/ICCAT broj
DatumBroj uginulih tunaPotpis zapovjednika
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
UKUPNO

* Kod daljnjih prebacivanja, zapovjednik plovila s kojeg se prebacuje riba predaje original obrasca zapovjedniku plovila na koje se riba prebacuje.

PRILOG 11.

Bilježenje uginule i/ili izgubljene plavoperajne tune tijekom transporta

Broj tuna koje uginu tijekom bilo koje operacije prijavljuje operater donator u slučaju operacija transfera i daljnjih transfera te se iste oduzimanju od ulovne kvote.

Za potrebe ovog Pravilnika, izgubljena riba odnosi se na nestale jedinke plavoperajne tune koje su utvrđene kao potencijalne razlike otkrivene tijekom istrage ribarske inspekcije, a koje nisu prijavljene kao uginule.

Postupanje s tunom koja ugine tijekom prvog prebacivanja

Plavoperajna tuna koja ugine tijekom prvog prebacivanja iz plivarice bilježi se u očevidnik plovila, ITD i eBCD.

eBCD se ispunjava u odjeljku 2. (Ukupni ulov), odjeljku 3. (Živa riba) i odjeljak 4. (Prijenos – uključujući »mrtvu« ribu).

Ukupne količine prijavljene u odjeljcima 3. i 4. jednake su količinama prijavljenim u odjeljku 2. nakon odbitka svih zabilježenih smrtnosti između ulova i završetka prebacivanja.

eBCD treba pratiti odgovarajući ITD. Broj plavoperajne tune prijavljen u ITD-u (prebačeno živo) mora biti jednak broju prijavljenom u odjeljku 3. u povezanom eBCD-u.

Podjela eBCD-a s odjeljkom 8. (Informacije o trgovini) se ispunjava i daje pomoćnom plovilo koje će uginulu plavoperajnu tunu prevesti na obalu (ili zadržati na plovilu za ulov ako se iskrcava izravno na obalu). Ova mrtva riba i podijeljeni eBCD moraju biti popraćeni kopijom ITDa.

S obzirom na eBCD, mrtva riba se pripisuje plovilu za ulov koji je izvršio ulov.

Postupanje s tunom koja ugine i/ili se izgubi tijekom daljnjih prebacivanja i transporta

Plovila za tegalj izvješćuju, koristeći obrazac iz Priloga 10. ovog Pravilnika sve uginule plavoperajne tune tijekom teglja. Zapovjednik će popuniti pojedinačna polja svaki put kada se dogodi uginuće ili gubitak ribe.

U slučaju daljnjih prebacivanja, zapovjednik broda s kojeg se prebacuje riba mora dostaviti original i prijaviti zapovjedniku plovila koje prima ribu, zadržavajući kopiju na brodu za trajanja ribolovne sezone.

Po dolasku transportnog kaveza na odredišno uzgajalište tuna, zapovjednik plovila za tegalj isporučuje sva izvješća o uginulim tunama ribarskoj inspekciji na uzgajalištu.

Za potrebe odbijanja od kvote, masa ribe koja ugine ili se izgubi tijekom transporta procjenjuje se kako slijedi:

• za mrtvu ribu

• u slučaju iskrcaja primjenjuje se izvagana masa pri iskrcaju;

• u slučaju odbačaja, prosječna masa utvrđena u vrijeme stavljanja uzgojne kaveze primjenjuje se na broj odbačenih jedinki;

• za ribu koja se inače smatra izgubljenom primjenjuje se prosječna pojedinačna masa utvrđena u vrijeme stavljanja u uzgojne kaveze u odnosu na broj riba za koje se smatra da su izgubljene, a što je utvrđeno istragom i analizom videosnimke prvog prebacivanja.

PRILOG 12.

Ne dovodeći u pitanje odredbe Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« 62/17, 130/17 i 14/19), Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS – International Convention for the Safety of Life at Sea), Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS – United Nations Convention ot the Law of the Sea), Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i Plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru (NN 164/1998), zapovjednik ribarskih plovila ovlaštenih za rad unutar ICCAT područja ili njegov predstavnik svojim potpisom potvrđuje razumijevanje i obvezuje se primijeniti

AKCIJSKI PLAN U SLUČAJU SMRTI, NESTANKA ILI UGROŽENOSTI PROMATRAČA

Koji se provodi u slučaju da ICCAT-ov promatrač umre, nestane ili se pretpostavlja da je pao u more, pati od ozbiljne bolesti ili ozljede koja prijeti njegovom/njezinom zdravlju, sigurnosti, dobrobiti ili ako je napadnut, zastrašen, ugrožen ili uznemiravan.

1. U slučaju da promatrač umre, nestane ili se pretpostavlja da je pao u more, zapovjednik ribarskog plovila će:

a) odmah prestati sa svim ribolovnim operacijama;

b) odmah obavijestiti odgovarajući Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC – Maritime Rescue Coordination Center, dalje u tekstu Nacionalna središnjica), Ribarski monitoring centar (RMC) i tvrtku odgovornu za promatrača;

c) odmah započeti potragu i spašavanje ako je promatrač nestao ili se pretpostavlja da je pao u more u trajanju od najmanje 72 sata, osim ako promatrača ne nađu prije ili ako Nacionalna središnjica ne naredi drugačije;

d) odmah upozoriti druga plovila u blizini korištenjem svih dostupnih sredstava komunikacije;

e) u potpunosti surađivati u bilo kojoj akciji traganja i spašavanja;

f) neovisno o uspjehu potrage (bila ona uspješna ili ne), odmah se vratiti u najbližu luku radi daljnje istrage, kako je dogovoreno između nacionalnih tijela i tvrtku odgovornu za promatrača;

g) odmah dostaviti izvješće o incidentu tvrtki odgovornoj za promatrača i nacionalnim tijelima;

h) u potpunosti surađivati u svim službenim istragama i sačuvati sve potencijalne dokaze i osobne stvari i prostorije preminulog ili nestalog promatrača.

2. U slučaju da promatrač umre dok je raspoređen, zapovjednik ribarskog plovila će osigurati tijelo i pobrinuti se za adekvatno zbrinjavanje kako bi bilo očuvano za potrebe obdukcije i istrage.

3. U slučaju da promatrač pati od ozbiljne bolesti ili ozljede koja prijeti njegovom/njezinom zdravlju ili sigurnosti, zapovjednik plovila će poduzeti potrebne mjere da se:

a) odmah prestane s ribolovnim operacijama;

b) odmah obavijeste nacionalni RMC, tvrtka odgovorna za promatrača i Nacionalna središnjica ili drugo mjerodavno tijelo koje će savjetovati je li medicinska evakuacija opravdana;

c) poduzeti sve razumne radnje kojima se brine za promatrača i osigurati medicinski tretman koji je na plovilu u tom trenutku na raspolaganju i moguć;

d) tamo gdje je potrebno i prikladno, postupajući prema uputama tvrtke odgovorne za promatrača, i u suradnji s nacionalnim tijelima vlasti, olakša iskrcaj i prijevoz promatrača do medicinske ustanove opremljene za pružanje potrebne njege, što je prije moguće;

e) u potpunosti surađivati u svim službenim istragama uzroka bolesti ili ozljede.

4. U slučaju da postoje opravdani razlozi za vjerovanje da je promatrač napadnut, zastrašivan, ugrožen prijetnjama ili uznemiravan na takav način da je njegovo zdravlje ili sigurnost ugroženo, a promatrač ili tvrtka odgovorna za promatrača nacionalnim tijelima vlasti ukazuje da želi da promatrač bude uklonjen s ribarskog plovila, zapovjednik ribarskog plovila će:

a) odmah poduzeti mjere za očuvanje sigurnosti promatrača i ublažavanje i rješavanje situacije na brodu;

b) što je prije moguće, obavijestiti nacionalno tijelo vlasti i tvrtku odgovornu za promatrača o situaciji, uključujući i informacije o stanju i lokaciji promatrača;

c) olakšati sigurno iskrcavanje promatrača na način i na mjestu, kako je dogovoreno između nacionalnog tijela vlasti i tvrtke odgovorne za promatrača, koji će olakšati pristup potrebnom medicinskom postupanju; i

d) u potpunosti surađivati u svim službenim istragama incidenta.

5. Zapovjednik dotičnog plovila sudjelovat će, na odgovarajući način, u najvećoj mogućoj mjeri, u bilo kojoj akciji traganja i spašavanja koja uključuje promatrača i surađivati u istragama, uključujući davanje izvješća o incidentima za sve navedene incidente kako bi se istrage olakšale.

Zapovjednik ribarskog plovila ovime izjavljuje da razumije i sljedeće:

1. U bilo kojem od opisanih događaja, nacionalna tijela vlasti će olakšati ulazak ribarskom plovilu kako bi se omogućilo iskrcavanje promatrača i, u mjeri u kojoj je to moguće, pomoći u istragama ako se to zatraži.

2. U slučaju da, nakon iskrcavanja promatrača s ribarskog plovila, tvrtka odgovorna za promatrača tijekom ispitivanja promatrača utvrdi moguću situaciju koja uključuje napad ili uznemiravanje promatrača dok se nalazio na ribarskom plovilu, predstavnik promatrača pisanim će putem obavijestiti nacionalna tijela koje će:

a) istražiti događaj na temelju podataka danih od promatrača i poduzeti sve odgovarajuće radnje kao odgovor na rezultate istrage;

b) u potpunosti surađivati u bilo kojoj istrazi koju provodi predstavnik promatrača, uključujući pružanje izvješća predstavniku promatrača i odgovarajućim vlastima o incidentu; i

c) odmah obavijestiti promatrača i tajništvo ICCAT-a o rezultatima svoje istrage i svim poduzetim radnjama.

Naziv plovila:

CFR:

ICCAT br.

Datum:

Potpis zapovjednika/predstavnika plovila: __________

Without prejudice to Croatian Marine Fishery Act (OG 62/17, 130/17 and 14/19), International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS Convention), International Convention on Sea Law, Marine Traffic Law (UNCLOS), Maritime Law (OG 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 and 17/19) and national Plan for search and rescue of human lives at sea (OG 164/1998), master of the fishing vessels authorised to operate within ICCAT convention area, or its representative, by its signature understands and obliges to undertake the

EMERGENCY ACTION PLAN (EAP) FOR OBSERVER RECOVERY OF EU-CROATIA

to be followed in the event an ICCAT observer dies, is missing or presumed fallen overboard, suffers from a serious illness or injury that threatens his or her health, safety, or welfare, or has been assaulted, intimidated, threatened or harassed.

1. In the case that an observer dies, is missing or presumed fallen overboard the master of the fishing vessel shall:

a) immediately cease all fishing operations;

b) immediately notify the appropriate Maritime Rescue Coordination Center (MRCC), Fishery Monitoring Centre (FMC), and the observer provider;

c) immediately commence search and rescue if the observer is missing or presumed fallen overboard, and search for at least 72 hours, unless the observer is found sooner, or unless instructed otherwise by the national MRCC;

d) Immediately alert other vessels in the vicinity by using all available means of communication;

e) cooperate fully in any search and rescue operation;

f) whether or not the search is successful, promptly return to the nearest port for further investigation, as agreed by the national authorities and the observer provider;

g) promptly provide a report on the incident to the observer provider and national authorities;

h) cooperate fully in all official investigations, and preserve any potential evidence and the personal effects and quarters of the deceased or missing observer.

2. In the event that a ROP observer dies while deployed, the master of the fishing vessel shall provide for the body and ensure that it is well-preserved for the purposes of an autopsy and investigation.

3. In the event that a ROP observer suffers from a serious illness or injury that threatens his or her health or safety, the vessel master shall take necessary measures to:

a) immediately cease fishing operations;

b) immediately notify the national FMC, observer provider, and relevant MRCC or other relevant body to advise if a medical evacuation is warranted;

c) take all reasonable actions to care for the observer and provide any medical treatment available and possible on board the vessel;

d) where necessary and appropriate, including as directed by the observer provider, and in cooperation with national authorities, facilitate the disembarkation and transport of the observer to a medical facility equipped to provide the required care, as soon as practicable;

e) cooperate fully in all official investigations into the cause of the illness or injury.

4. In the event where there are reasonable grounds to believe a ROP observer has been assaulted, intimidated, threatened, or harassed in such a way that their health or safety is endangered and the observer or the observer provider indicates to the national authority that they wish for the observer to be removed from the fishing vessel, the master of fishing vessel shall:

a) immediately take action to preserve the safety of the observer and mitigate and resolve the situation on board;

b) notify the national authority and the observer provider of the situation, including the status and location of the observer, as soon as possible;

c) facilitate the safe disembarkation of the observer in a manner and place, as agreed by national authority and the observer provider, that facilitates access to any needed medical treatment; and

d) cooperate fully in all official investigations into the incident.

5. Master of the concerned vessel shall participate, to the greatest extent possible, in any search and rescue operations involving an ROP observer and cooperate in investigations, including providing their incident reports for any incidents indicated to facilitate any investigations as appropriate.

The master of fishing vessel hereby understands also the following:

1. If any of the events described, national authority shall facilitate entry of the fishing vessel to allow disembarkation of the ROP observer and, to the extent possible, assist in any investigations if so requested.

2. In the event that, after disembarkation from a fishing vessel of a ROP observer, an observer provider identifies, during the course of debriefing the observer, a possible situation involving assault or harassment of the observer while on board the fishing vessel, the observer provider shall notify, in writing, national authority who shall:

a) investigate the event based on the information provided by the observer provider and take any appropriate action in response to the results of the investigation;

b) cooperate fully in any investigation conducted by the observer provider, including providing the report to the observer provider and appropriate authorities of the incident; and

c) promptly notify the observer provider and the ICCAT Secretariat of the results of its investigation and any actions taken.

Vessel name:

CFR:

ICCAT No.

Date:

Vessel master/representative signature: ______________

PRILOG 13.

Obrazac I.

1. Kontrolna lista obrade video snimke

NACIONALNI PROMATRAČ:

PLOVILO ZA TEGALJ:

DATUM:

KONTROLNA LISTA OBRADE VIDEO SNIMKE PREBACIVANJA NA MORU IZMEĐU KAVEZA ZA TEGALJ SNIMLJENE KONVENCIONALNOM KAMEROM
TEGLJAČ DONOR/KAVEZ BR.TEGLJAČ PRIMATELJ/KAVEZ BR.
DATUM I VRIJEME PREBACIVANJANAZIV VIDEA
DATUM/SAT PREGLEDA VIDEA 
PRIKAZ AUTORIZACIJE: BR. AUTORIZACIJE/
VRIJEME NA SNIMCI
 
OTVARANJE VRATA: VRIJEME NA SNIMCI 
PROLAZ PRVE TUNE: VRIJEME NA SNIMCI 
PROLAZ ZADNJE TUNE: VRIJEME NA SNIMCI 
ZATVARANJE VRATA: VRIJEME NA SNIMCI 
OCJENA PREGLEDANOG VIDEA 
VIDEO JE KONTINUIRANDANE
VIDEO JE BROJIVDANE
OBRADA VIDEO SNIMKE KONVENCIONALNE KAMERE
OČEKIVANI BROJ TUNA (PO ITD-u)
PROCIJENJENI BROJ TUNA NA VIDEU
RAZLIKA: BR /%
Očekivani broj tuna – procijenjeni broj tuna, 100 =%
Očekivani broj tuna

NAPOMENA:

Ukoliko kontrolirani video: nije brojiv i kontinuiran, ne sadrži neki od gore navedenih dijelova ili je razlika između očekivanog broja tuna i procijenjenog broja tuna od strane nacionalnog promatrača veća od 10%, nacionalni promatrač dužan je izvijestiti ribarsku inspekciju o svom nalazu putem elektronske pošte ribarska.inspekcija@mps.hr.

POTPIS PROMATRAČA:

____________________________

2. Obrazac za kontrolu prvog prebacivanja

OPĆE INFORMACIJEINFORMACIJE O TRANSFERU
JFOIME
TEGLJAČA
ICCAT BR. TEGLJAČAPROMATRAČDATUMREDNI BR. OPERACIJEBR.
KAVEZA U TEGLJU
IME ULOVNOG POVILAICCAT BR. ULOVNOG PLOVILAPOČETAK OPERACIJEZAVRŠETAK OPERACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIJE O TRANSFERU
POZICIJA TRANSFERASNIMLJENA OPERACIJA (DA/NE)SNIMKA
PREDANA PROMATRAČU (DA/NE)
BCD BR.ITD BR.PROCIJENJENI BROJ TUNAPROCIJENJENA MASA TUNAPROSJEČNA MASABROJ UGINULIH TUNAMASA
UGINULIH TUNA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POTENCIJALNE NESUKLADNOSTI
PREBACIVANJE NIJE SNIMLJENOKOPIJA SNIMKE NIJE PREDANA PROMATRAČUPROMATRAČ JE
SPRIJEČEN U
OBAVLJANJU SVOJIH DUŽNOSTI
BCD BR.ITD BR.ITD NIJE POTPISAN OD STRANE ROP-aPREKRCAJ NA MORUNAPOMENA
PROMATRAČA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Obrazac za kontrolu prebacivanja s tegljača na tegljač

OPĆE INFORMACIJEAUTORIZACIJE
JFOIME TEGLJAČAICCAT BR. TEGLJAČAPROMATRAČDATUMREDNI BR. OPERACIJEBR. AUTORIZACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREBACIVANJE / ZAMJENA KAVEZA
IME DRUGOG TEGLJAČAICCAT BR. DRUGOG TEGLJAČAPREBACIVANJE TUNAZAMJENA KAVEZAVRIJEME
PREBACIVANJA/
ZAMJENE
KAVEZA
POZICIJA
PREBACIVANJA/
ZAMJENE
KAVEZA
PREBACIVANJE SNIMLJENOKOPIJA
SNIMKE
PREDANA
PROMATRAČU
IZ
KAVEZA
U
KAVEZ
PREUZETI KAVEZPREDANI KAVEZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SADRŽAJ KAVEZA 
DATUM ULOVABCD No.ITD No.BROJ TUNAMASA TUNA (KG)ODREDIŠNA FARMAICCAT BR. ODREDIŠNE FARMEBROJ TUNA PROCIJENJEN OD STRANE
PROMATRAČA
RAZLIKA IZMEĐU PROCIJENJENOG
BROJA I OČEKIVANOG
NAPOMENA
PROMATRAČA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Obrazac za kontrolu stavljanja tuna u uzgojne kaveze

OPĆE INFORMACIJEINFORMACIJE O UZGAJALIŠTU
JFOIME
TEGLJAČA
ICCAT BR. TEGLJAČAPROMATRAČDATUMVRIJEME NASADAREDNI BR. OPERACIJEBR. KAVEZA U TEGLJUIME
UZGAJALIŠTA
ICCAT BR.
UZGAJALIŠTA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIJE O KAVEZUSADRŽAJ KAVEZA 
PREUZETI ILI POČETNI KAVEZ U TEGLJUAKO JE KAVEZ
PREUZET IMA
PRVOG TEGLJAČA
VRIJEME PREBACIVANJA/PREUZIMANJADATUM ULOVABCD BR.ITD BR.BROJ TUNAMASA TUNA (KG)NAPOMENA
PROMATRAČA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrazac II.

Evidencija mortaliteta za vrijeme teglja:

Ime tegljača:Ime promatrača:
ICCAT broj:Broj transportnog kaveza:
Početak teglja (zaokruži ispod):___ / ___ / ________: ___Svršetak teglja (zaokruži ispod):___ / ___ / _________: ___
vrijeme prvog preuzimanja ulovavrijeme predaje kaveza drugom tegljaču
vrijeme preuzimanja kaveza od drugog tegljačavrijeme predaje kaveza na uzgajalištu

Datum
Komada
Masa (kg)
           
Datum
Komada
Masa (kg)
           
Biometrijski podatci
FL (cm)
CFL (cm)
H (cm)
Masa (g)
Spol
Spolna zrelost
           
FL (cm)
CFL (cm)
H (cm)
Masa (g)
Spol
Spolna zrelost

CFL – zakrivljena vilična duljina
FL – ravna vilična duljina
H – maksimalna visina

PRILOG 14.

Program obuke nacionalnih promatrača

Ministarstvo poljoprivrede provodi obuku ovlaštenih promatrača zaduženih za kontrolu iz sljedećih područja:

Upoznavanje sa zakonodavstvom Europske Unije, Regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvo i nacionalnim zakonodavstvom

Upoznavanje s odredbama ICCAT Preporuke 21-08 s posebnim osvrtom na prava i obveze nacionalnih promatrača

Upoznavanje s odredbama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Upoznavanje s Nacionalnim programom kontrole vezano uz plavoperajnu tunu

Upoznavanje s tehnikom brojanja tuna temeljem video snimke

Upoznavanje s izvještajnim Obrascima nacionalnih promatrača

Upoznavanje s metodologijom biološkog uzorkovanja.

PRILOG 15.

Službena iskaznica ovlaštenog promatrača – kontrolni promatrač