Pravilnik o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus)

NN 63/2022 (3.6.2022.), Pravilnik o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

917

Na temelju članka 18.b stavka 5. i članka 35.a stavka 4. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/017, 111/18 i 144/20) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 66/19) ministrica poljoprivrede uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O OZNAČAVANJU UZGOJNIH INSTALACIJA, PRAĆENJU RADNJI NA UZGAJALIŠTIMA I SLJEDIVOSTI TIJEKOM UZGOJA PLAVOPERAJNIH TUNA (Thunnus thynnus)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obaveza vođenja prikaza plana uzgajališta, postupak označavanja uzgojnih instalacija, uvjeti i postupak stavljanja tuna u uzgojne kaveze, uvjeti i postupak izlova iz uzgojnih kaveza, prebacivanje tuna unutar uzgajališta, postupak provedbe nasumičnih kontrola, postupak kontrole prijenosa tuna, postupak prebacivanja tuna između uzgajališta, postupanje s uginulom tunom tijekom uzgoja i tunom ispod minimalne referentne veličine za očuvanje na izlovu, znanstvena istraživanja, obveze nositelja dozvole prema regionalnim promatračima na uzgajalištima i čuvanje dokumentacije.

Članak 2.

(1) Ovim Pravilnikom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. godine o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16. 9. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2016/1627) u dijelu koji se odnosi na uzgoj plavoperajnih tuna (u daljnjem tekstu: tuna).

(2) Ovaj Pravilnik usklađen je s Preporukom Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT – International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) (u daljnjem tekstu: ICCAT) 21-08 kojom se uspostavlja višegodišnji plan zaštite i upravljanja za plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru.

POJMOVNIK

Članak 3.

(1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. nasumična kontrola je prebacivanje svih tuna na zahtjev inspekcije iz uzgojnog kaveza u drugi prazni uzgojni kavez s ciljem utvrđivanja broja jedinki tuna, pri čemu se za prebacivanje tuna između uzgojnih kaveza mogu koristiti i transportni kavezi;

2. prijenos tuna (Carry-over) se odnosi na svu preostalu tunu na uzgajalištu iz prethodnih godina stavljanja tuna u uzgojne kaveze koja nije izlovljena do sljedeće ulovne sezone plivaricama tunolovkama;

3. prebacivanje je:

– svako prebacivanje tuna između različitih kaveza na istom uzgajalištu (prebacivanje unutar uzgajališta, Intra-farm);

– svako prebacivanje tuna iz uzgojnog kaveza u transportni kavez;

4. prebacivanje između uzgajališta (Inter-farm) je premještanje tuna s jednog uzgajališta na drugo uzgajalište koje se sastoji od dvije faze, prebacivanje iz uzgojnog kaveza s uzgajališta davatelja u transportni kavez i prebacivanje tuna iz transportnog kaveza u uzgojni kavez uzgajališta primatelja.

5. kontrolno stavljanje u kaveze je ponovno stavljanje u kaveze koje se provodi na zahtjev ribarske inspekcije u svrhu provjere broja i prosječne mase ribe koja se stavlja u kaveze.

6. uzgajalište je lokacija na moru koja je jasno određena zemljopisnim koordinatama, upotrijebljena za uzgoj tune ulovljene plivaricama tunolovkama, a može imati više uzgojnih lokacija, od kojih je svaka definirana zemljopisnim koordinatama s jasno određenom zemljopisnom dužinom i širinom za svaku točku poligona.

7. BFT (Bluefin Tuna) ostala plovila – obuhvaća plovila za tegalj, plovila za prijevoz mrtve tune (auxiliary vessel) i pomoćna plovila (support vessel).

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi u Uredbi (EU) 2016/1627 i Zakonu o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/017, 111/18 i 144/20) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) Izrazi i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) Samo nositelji dozvole upisani u ICCAT Registar uzgajališta tuna (u daljnjem tekstu: Nositelji dozvole) smiju obavljati djelatnost uzgoja tuna i to unutar maksimalnih uzgojnih i ulaznih količina u skladu s propisom koji uređuje raspolaganje kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna na uzgajalištima.

(2) Obavljanje djelatnosti uzgoja tuna, uključujući i hranjenje tuna, ne smije se obavljati izvan geografskih koordinata uzgajališta, utvrđenih u dozvoli za akvakulturu.

PLOVILA KOJA SUDJELUJU U UZGOJU

Članak 5.

Plovila koja sudjeluju u uzgoju tuna moraju biti upisana u Registar BFT (Bluefin Tuna) ostalih plovila u skladu s propisom koji uređuje ribolov plavoperajne tune plivaricom tunolovkom, uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote.

PRIKAZ PLANA UZGAJALIŠTA

Članak 6.

(1) Nositelji dozvole dužni su u svakom trenutku voditi točan prikaz plana njihovih uzgajališta u elektroničkom obliku, navodeći jedinstveni broj svih kaveza uključujući i transportne kaveze te njihove pojedinačne pozicije na uzgajalištu. Transportni kavezi ne smiju se spajati sa uzgojnim kavezima bez prisustva regionalnog promatrača ili ribarskog inspektora.

(2) Nositelj dozvole dužan je u prikazu plana uzgajališta navesti broj vrata sa pripadajućim plombama na svakom kavezu, označiti ih rednim brojem te navesti broj tuna u svakom kavezu.

(3) Nositelji dozvole dužni su nadopuniti prikaz plana uzgajališta svaki put kad se broj i/ili raspored kaveza promijeni te isti dostaviti Ministarstvu putem elektroničke pošte na adrese ribarska.inspekcija@mps.hr i akvakultura@mps.hr.

OZNAČAVANJE UZGOJNIH INSTALACIJA

Članak 7.

(1) Svaki uzgojni kavez na uzgajalištu mora biti označen u skladu s člankom 18.b., stavkom 2. Zakona.

(2) Oznaka kaveza mora biti ispisana na čvrstim, fiksiranim pločama, na dvije suprotne strane prstena kaveza, najmanjih dimenzija 30 x 100 cm ili istaknuta na vidljivom mjestu na okviru kaveza, najmanje 1 m iznad površine mora, ispisana u boji koja je kontrastna pozadini na koju se nanosi, slovima ne manjim od 20 cm, debljine linije od najmanje 4 cm.

(3) U svrhe kontrole oznaka kaveza iz stavka 2. ovoga članka u svakom trenutku mora biti vidljiva i čitljiva bez mogućnosti manipulacije.

(4) Svakom uzgojnom kavezu mora biti dodijeljeno sidreno mjesto koje unutar lokacije uzgajališta mora imati identifikacijski broj koji se sastoji od slova HRVSM nakon kojih slijede zadnje četiri znamenke broja koji je dodijeljen pojedinoj lokaciji u GISR-u i tri znamenke koje označavaju redni broj sidrenog mjesta (HRVSMXXXX/YYY).

(5) Ministarstvo će sve uzgojne kaveze na uzgajalištu opremiti uređajima za praćenje. Osim uzgojnih kaveza, Ministarstvo može uređaje postaviti i na transportne kaveze kao i na plutače koje označavaju područje uzgajališta.

(6) Svaki uzgojni kavez mora imati predviđen najmanje jedan otvor koji predstavlja vrata koja su zatvorena s odvojivim mrežnim tegom. Sva prebacivanja tuna obavljaju se isključivo kroz vrata kaveza.

(7) Nositelj dozvole dužan je osigurati postavljanje i uklanjanje plombi Ministarstva na vrata kaveza i druge dijelove kaveza u skladu s Prilogom 19. ovoga Pravilnika pri čemu ribarska inspekcija podvodnom ronilicom i drugim sredstvima za izravno promatranje kontrolira postavljanje i uklanjanje.

(8) Uklanjanje i postavljanje plombi te otvaranje vrata dopušteno je isključivo u prisutnosti ribarskog inspektora.

(9) Nositelj dozvole dužan je bez odgode obavijestiti Ministarstvo o oštećenju, uništenju ili nestanku uređaja za praćenje ili plombi putem elektroničke pošte na adresu ribarska.inspekcija@mps.hr.

PREMJEŠTANJE UZGOJNOG KAVEZA

Članak 8.

(1) Zabranjeno je premještanje uzgojnog kaveza unutar i/ili između lokacija uzgajališta bez odobrenja Ministarstva.

(2) Nositelj dozvole dužan je podnijeti zahtjev za odobrenjem premještanja uzgojnog kaveza unutar i/ili između lokacija uzgajališta iz Priloga 5. ovoga Pravilnika, najmanje 72 sata prije planiranog premještanja putem web-aplikacije Ministarstva – Geoinformacijski sustav ribarstva (u daljnjem tekstu: web aplikacija Ministarstva) ili iznimno putem elektroničke pošte na adrese ribarska.inspekcija@mps.hr i akvakultura@mps.hr.

(3) Ukoliko su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo će odobriti Zahtjev nositelju dozvole putem web aplikacije Ministarstva ili u iznimnim slučajevima putem elektroničke pošte.

(4) Nositelji dozvole dužni su najkasnije 24 sata nakon završetka radnji premještanja uzgojnog kaveza unutar i/ili između lokacija uzgajališta ispuniti Obrazac deklaracije o premještanju uzgojnog kaveza iz Priloga 6. ovoga Pravilnika putem web-aplikacije Ministarstva ili iznimno putem elektroničke pošte na adrese ribarska.inspekcija@mps.hr i akvakultura@mps.hr.

(5) Zabranjeno je premještanje uzgojnog kaveza u kojem se nalazi tuna bez prisustva ribarske inspekcije.

ODOBRAVANJE STAVLJANJA TUNA U UZGOJNE KAVEZE

Članak 9.

(1) Prije dolaska u blizinu uzgajališta, plovilo za tegalj s transportnim kavezom u kojem se nalazi tuna za stavljanje u uzgojne kaveze, mora se zadržati na udaljenosti od najmanje 1 Nm od granica uzgajališta do dolaska ribarske inspekcije.

(2) Nije dozvoljeno sidrenje transportnog kaveza kao uzgojnog ukoliko nema prebacivanja tuna kako bi se provelo snimanje stereoskopskom kamerom od strane nositelja dozvole i ribarske inspekcije.

(3) Nije dozvoljeno stavljati tune u uzgojni kavez bez prethodnog odobrenja Ministarstva te bez prisustva ribarske inspekcije i ICCAT regionalnog promatrača.

(4) Zahtjev za odobrenje stavljanja tuna u uzgojne kaveze podnose nositelji dozvole putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu Zahtjeva za stavljanje tuna u uzgojne kaveze iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, najmanje 48 sati prije stavljanja u kavez.

(5) Uz zahtjev za odobrenje stavljanja tuna u uzgojne kaveze iz stavka 4. ovoga članka, nositelj dozvole mora putem elektroničke pošte na adresu akvakultura@mps.hr dostaviti i pripadajuće ICCAT Deklaracije o prebacivanju – ICCAT Transfer Declaration (u daljnjem tekstu: ITD) i izvještaj o uginuloj tuni za vrijeme tegljenja do uzgojnog kaveza te mora posjedovati ovjerene ulovne sekcije i sekcije o prodaji žive tune svih pripadajućih Electronic Bluefin Tuna Document (u daljnjem tekstu: eBCD).

(6) Zahtjev za stavljanje tune u uzgojne kaveze neće se odobriti ako:

− ulovno plovilo ili zamka nije imalo dovoljno ulovne kvote za stavljanje tuna u uzgojne kaveze,

− tuna za stavljanje u uzgojne kaveze nije pravilno prijavljena od ulovnog plovila ili zamke te nije odbijena od ulovne kvote,

− ulovno plovilo ili zamka koje je ulovilo tunu nema valjanu autorizaciju za ulov tune.

− nisu udovoljeni uvjeti iz stavaka 5. i 6. ovoga članka,

− država ulovnog plovila obavijesti Ministarstvo da se stavljanje u kaveze ne može odobriti,

− nije zaključena pokrenuta istraga vezana uz ulove koji su predmet zahtjeva ili uz uzgojni kavez u koji se namjerava staviti tuna.

(7) Ako Ministarstvo odbije odobriti zahtjev iz stavka 4. ovoga članka zbog razloga navedenih u stavku 6. ovoga članka ili ako zahtjev nije odobren u roku mjesec dana od dana podnošenja, narediti će puštanje ribe u skladu s procedurom o puštanju ribe iz Priloga 16. ovog Pravilnika.

(8) Nositelj dozvole dužan je stavljati ulove tuna u zasebne uzgojne kaveze, ili niz praznih uzgojnih kaveza, odvojenih na temelju podrijetla države ulovnog plovila i godine ulova.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, ulovi tuna ulovljenih kao dio zajedničke ribolovne radnje Joint Fishing Operation (u daljnjem tekstu: JFO) stavljaju se u uzgojni kavez, ili niz uzgojnih kaveza, na temelju istog JFO-a.

(10) Sve radnje stavljanja tuna u uzgojne kaveze snimaju se stereoskopskom i podvodnom video kamerom, u skladu s Prilogom 14. ovoga Pravilnika.

(11) Ukoliko iz snimke iz stavka 10. ovoga članka, nije moguće utvrditi broj i/ili masu tuna, Ministarstvo će narediti kontrolno stavljanje tune u prazni uzgojni kavez.

(12) Ponovljenu radnju stavljanja tuna u uzgojne kaveze nije potrebno ponovno odobriti.

POSTUPCI NAKON STAVLJANJA TUNA U UZGOJNE KAVEZE

Članak 10.

(1) Nakon završetka stavljanja tuna u uzgojne kaveze nositelj dozvole dužan je u roku od 72 sata ispuniti ICCAT Deklaraciju o stavljanju tuna u uzgojne kaveze. Nositelj dozvole ispunjava potrebne podatke kroz web-aplikaciju Ministarstva te ispisuje obrazac iz Priloga 2. ovoga Pravilnika koji se nadopunjava ručnim unosom podataka označenih »*«. Potpisani obrazac se nadopunjava podacima označenim sa »**« od strane regionalnog promatrača, dok ribarski inspektor upisuje podatke u ispisanom obrascu označene sa »***«. Preslika kompletno ispunjanog obrasca se dostavlja Ministarstvu putem elektroničke pošte na adrese ribarska.inspekcija@mps.hr i akvakultura@mps.hr, a original obrasca ribarski inspektor dostavlja Službi za akvakulturu.

(2) Ministarstvo određuje broj i masu plavoperajne tune u kavezima analizom snimki svake radnje stavljanja u kaveze, u skladu s Prilogom 15. ovoga Pravilnika.

(3) Nakon završetka stavljanja tuna u uzgojne kaveze ili u slučaju JFO-a, posljednjeg stavljanja u kaveze povezanog s dotičnim JFO-om, Ministarstvo sastavlja izvješće o rezultatima stavljanja u kaveze u skladu s točkom 2. (a) i (b) Priloga 15. ovoga Pravilnika.

(4) Izvješće iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se nadležnom tijelu države zastave ulovnog plovila gdje je primjenjivo.

(5) Ministarstvo i/ili nadležno tijelo ulovnog plovila, pokreće istragu u slučaju kada je:

− razlika između broja i/ili mase utvrđene od strane ribarske inspekcije i podataka navedenih u deklaraciji o stavljanju u tuna u uzgojne kaveze je 10 % i više u odnosu na podatak naveden u deklaraciji od strane nositelja dozvole;

− odstupanje od 10 % i više između broja jedinki stavljenih u uzgojne kaveze i prijavljenih količina ulovljenih jedinki u ITD-u i eBCD u odnosu na podatak naveden u deklaraciji od strane zapovjednika ulovnog plovila;

− rezultat stavljanja u uzgojne kaveze ukazuje da ulov nije u skladu sa propisanom dozvoljenom minimalnom veličinom.

(6) Ministarstvo nakon završetka istrage po potrebi provodi promjenu broja i/ili mase ribe stavljene u uzgojne kaveze u eBCD-u.

(7) Nakon svake radnje stavljanja tuna u uzgojni kavez te do zaključenja svih pokrenutih istraga, ribarska inspekcija plombira i zabranjuje daljnje aktivnosti vezane uz predmetni uzgojni kavez.

(8) Ministarstvo određuje masu plavoperajne tune koja se oduzima od nacionalne kvote uzimajući u obzir količinu tuna stavljenih u uzgojne kaveze, a koja se izračunava u skladu s odredbama iz Priloga 15. ovoga Pravilnika.

(9) Sva tuna, koja nije prijavljena kao uginula tuna, a utvrđena je kao nestala riba nakon provedene istrage odbiti će se od ulovne kvote primjenom utvrđene prosječne težine pri stavljanju u uzgojne kaveze koju je prijavilo nadležno tijelo.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, u slučaju gubitka ulovljene tune uslijed više sile, nositelj dozvole je dužan obrazložiti i dokumentirati razloge gubitka tune te je isto dužan prijaviti ribarskoj inspekciji bez odgode, a izgubljena tuna se neće odbiti od ulovne kvote.

(11) U slučaju kada je masa tune, koja je stavljena u uzgojne kaveze veća od mase koja je prijavljena kao ulovljena i/ili prebačena, Ministarstvo izdaje nalog za puštanje slijedeći odredbe točke 4. Priloga 15. ovoga Pravilnika te uzimajući u obzir moguće kompenzacije na razini JFO-a u skladu sa točkom 5. Priloga 15. ovoga Pravilnika.

(12) Nositelj dozvole dužan je dostaviti konačne podatke o stavljanju tuna u uzgojne kaveze kroz web-aplikaciju Ministarstva.

(13) Sve radnje stavljanja tuna u uzgojne kaveze moraju se završiti do 22. kolovoza kalendarske godine. Iznimno zbog opravdanih razloga, ili u slučaju više sile, stavljanje tuna u uzgojne kaveze dopušteno je najkasnije do 7. rujna iste godine. U tom slučaju, nositelj dozvole dužan je obrazložiti i dokumentirati te razloge.

(14) Rok iz stavka 13. ovoga članka ne primjenjuje se na stavljanje u kaveze u slučaju prebacivanja tuna između uzgajališta.

IZLOV

Članak 11.

(1) U slučaju da plovilo za preradu sudjeluje u izlovu tuna na uzgajalištu, zapovjednik plovila za preradu ili njegov predstavnik mora dostaviti obavijest Ministarstvu putem elektroničke pošte na adresu rmc@mps.hr najmanje 48 sati prije dolaska na uzgajalište koja sadržava najmanje podatke o planiranom datumu i vremenu dolaska na uzgajalište, kao i podatke o količini tune ako se nalazi na brodu te statusu prerade i njenom podrijetlu.

(2) Nositelji dozvole ne mogu započeti izlov tuna iz uzgojnog kaveza, bez prisustva ICCAT regionalnog promatrača i bez odobrenja Ministarstva.

(3) Nositelji dozvole dužni su najmanje 24 sata prije početka izlova, posebno za svaki uzgojni kavez, dostaviti Zahtjev za izlov putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu iz Priloga 10. ovoga Pravilnika ili iznimno putem elektroničke pošte na adrese ribarska.inspekcija@mps.hr i akvakultura@mps.hr.

(4) Po završetku izlova tuna iz uzgojnog kaveza, ribarska inspekcija utvrđuje ukupnu količinu tuna kao i količinu tuna ispod minimalne referentne veličine za očuvanje od 115 cm ravne vilične duljine ili 30 kg.

(5) U slučaju kada je odredište izlovljene tune plovilo za preradu, zapovjednik ili predstavnik plovila za preradu dužan je ispuniti Deklaraciju o preradi tune iz Prilog 12. ovoga Pravilnika i istu dostaviti Ministarstvu putem elektroničke pošte na adresu akvakultura@mps.hr najkasnije 48 sati od završetka izlova tuna.

(6) U slučaju kada odredište tune nije plovilo za preradu, iskrcaj se mora najaviti u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) 2016/1627 i iskrcati u lukama s popisa ICCAT određenih luka.

(7) Nositelj dozvole dužan je pratiti izlov raspoložive količine tune prijavljene u pripadajućem eBCD-u. U slučaju da je kod izlova tuna utvrđeno da je količina tune u kavezu veća od one prijavljene u pripadajućem eBCD-u, Ministarstvo će narediti puštanje ribe u skladu s Prilogom 16. ovoga Pravilnika.

(8) Nositelji dozvole koji obavljaju izlov tuna iz uzgojnih kaveza dužni su za svu tunu izlovljenu iz uzgojnih kaveza dostaviti konačne podatke o izlovu tuna najkasnije u roku od 48 sati od završenog izlova na obrascu Deklaracija o izlovu tuna iz uzgajališta iz Priloga 11. ovoga Pravilnika putem web-aplikacije Ministarstva ili iznimno putem elektroničke pošte na adrese ribarska.inspekcija@mps.hr i akvakultura@mps.hr.

(9) Deklaracija o preradi tune i Deklaracija o izlovu tuna moraju biti ovjerene od strane regionalnog promatrača i/ili ribarskog inspektora.

(10) Po izlovu posljednje tune iz pojedinog uzgojnog kaveza nositelj dozvole dužan je snimiti kavez iz kojeg je završen izlov podvodnom video kamerom uz prisustvo ribarske inspekcije.

(11) Na snimci iz stavka 11. ovoga članka moraju biti vidljivi podaci: datum, vrijeme i broj kaveza.

PREBACIVANJE TUNA UNUTAR UZGAJALIŠTA
(INTRA-FARM)

Članak 12.

(1) Zabranjeno je prebacivanje tuna iz jednog uzgojnog u drugi uzgojni kavez tijekom uzgojnog ciklusa bez odobrenja i bez prisustva ribarske inspekcije.

(2) Nositelj dozvole dužan je podnijeti zahtjev za prebacivanje tuna iz jednog uzgojnog kaveza u drugi iz Priloga 3. ovoga Pravilnika najmanje 72 sata prije planiranog prebacivanja putem web-aplikacije Ministarstva ili iznimno putem elektroničke pošte na adrese ribarska.inspekcija@mps.hr i akvakultura@mps.hr.

(3) Prebacivanje tuna iz jednog uzgojnog u drugi uzgojni kavez mora se snimati podvodnom video i stereoskopskom kamerom radi utvrđivanja broja tuna. Snimka mora udovoljavati uvjetima propisanima u Prilogu 14. ovoga Pravilnika.

(4) Nositelji dozvole dužni su najkasnije 72 sata nakon radnje prebacivanja tuna unutar uzgajališta ispuniti i dostaviti Obrazac deklaracije o prebacivanju tuna unutar uzgajališta iz Priloga 4. ovoga Pravilnika putem web-aplikacije Ministarstva ili iznimno putem elektroničke pošte na adrese ribarska.inspekcija@mps.hr i akvakultura@mps.hr.

(5) Prebacivanje tuna unutar uzgajališta dopušteno je isključivo na način da se tune prebacuju u prazan kavez, pri čemu se može prebaciti cjelokupna količina ili samo dio ribe.

NASUMIČNA KONTROLA

Članak 13.

(1) Nasumična kontrola provodi se na zahtjev ribarske inspekcije na uzgajalištima između dovršetka stavljanja u kaveze jedne godine i prvog stavljanja u kaveze sljedeće godine.

(2) Nasumična kontrola snima se podvodnom video i stereoskopskom kamerom.

(3) Za potrebe nasumične kontrole odredit će se najmanje 10 % od ukupnog broja kaveza na pojedinom uzgajalištu nakon završetka aktivnosti stavljanja u kavez, odnosno najmanje jedan kavez te se zaokružuje po potrebi. Odabir kaveza unutar uzgajališta koji će se kontrolirati temelji se na procjeni rizika.

(4) Nasumične kontrole provode se bez prethodne najave.

(5) Nositelj dozvole dužan je po nalogu inspekcije bez odlaganja poduzeti mjere za sigurnu provedbu nasumične kontrole.

(6) Za potrebe nadzora uzgajališta i radnji na kavezima, ribarski inspektor može koristiti podvodne ronilice i druga sredstva za izravno promatranje do početka nasumične kontrole s ciljem sprječavanja manipulacije kavezima.

(7) Nositelji dozvole dužni su imati na raspolaganju prazan kavez ili više njih za potrebe provođenja nasumične kontrole.

(8) U slučaju odstupanja između broja tuna utvrđenih nasumičnim kontrolama i broja u službenim evidencijama, razlike se detaljno istražuju i registriraju u eBCD sustavu.

(9) U slučaju odstupanja većeg od 5 % između broja tuna utvrđenog nasumičnom kontrolom i očekivanog broja u službenim evidencijama ribarska inspekcija:

− nalaže puštanje odgovarajućeg broja tuna u skladu s Prilogom 16. ovoga Pravilnika ako je broj tuna veći ili

− nalaže izmjenu podatka u službenoj evidenciji ako je broj tuna manji.

(10) Nadoknađivanje razlika između različitih kaveza u uzgajalištu nije dopušteno.

PRIJENOS TUNA (CARRY-OVER)

Članak 14.

(1) Prije početka ulovne sezone plivaricama tunolovkama Ministarstvo provodi kontrolu prijenosa tuna na uzgajalištima u svrhu utvrđivanja preostalih količina tuna koje nisu izlovljene.

(2) Radi kontrole iz stavka 1. ovoga članka tune se prebacuju u zasebne prazne kaveze ili niz praznih kaveza na uzgajalištu i snimaju podvodnom video i stereoskopskom kamerom radi utvrđivanja broja i/ili mase tuna.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, prijenos tuna iz godina i kaveza u kojima nije bilo izlova kontrolira se svake godine u skladu sa člankom 13. ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju odstupanja između broja tuna utvrđenih kontrolama iz stavka 2. ovoga članka i očekivanog broja iz službenih evidencija, razlike se detaljno istražuju i registriraju u eBCD sustavu.

(5) U slučaju odstupanja većeg od 5 % između broja tuna utvrđenog kontrolom prijenosa tuna i očekivanog broja iz službenih evidencija u kavezu ribarska inspekcija:

− nalaže puštanje odgovarajućeg broja tuna u skladu s Prilogom 16. ovoga Pravilnika ako je broj tuna veći ili

− nalaže izmjenu podatka u službenoj evidenciji ako je broj tuna manji.

(6) Nadoknađivanje razlika između različitih kaveza na uzgajalištu nije dopušteno.

(7) Nositelji dozvole dužni su najkasnije 7 dana od provedene zadnje kontrole prijenosa tuna na uzgajalištu dostaviti Ministarstvu ispunjeni obrazac ICCAT Deklaracije o prijenosu tuna iz Priloga 7. ovoga Pravilnika. Obrazac se dostavlja Ministarstvu putem elektroničke pošte na adresu akvakultura@mps.hr.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka u slučaju postupanja u skladu s stavkom 3. ovoga članka nositelji dozvole dužni su najkasnije 15 dana prije početka ribolovne sezone plivaricama tunolovkama dostaviti Ministarstvu ispunjeni obrazac ICCAT Deklaracije o prijenosu tuna u Prilogu 7. ovoga Pravilnika. Obrazac se dostavlja Ministarstvu putem elektroničke pošte na adresu akvakultura@mps.hr.

PREBACIVANJE TUNA IZMEĐU UZGAJALIŠTA
(INTER-FARM)

Članak 15.

(1) Prebacivanje tuna između uzgajališta ne smije se odvijati bez prethodnog odobrenja Ministarstva.

(2) Nositelj dozvole uzgajališta davatelja dužan je podnijeti Zahtjev za prebacivanje tuna između uzgajališta iz Priloga 8. ovoga Pravilnika najmanje 72 sata prije planiranog prebacivanja tuna putem web-aplikacije Ministarstva ili iznimno putem elektroničke pošte na adrese ribarska.inspekcija@mps.hr i akvakultura@mps.hr.

(3) Prebacivanje tuna iz uzgojnog kaveza na uzgajalištu davatelja u transportni kavez mora biti odobreno u skladu sa Poglavljem V (Kontrolne mjere), Odjeljkom 4. (Prebacivanje) Uredbe (EU) 2016/1627.

(4) Stavljanje tuna u uzgojni kavez na odredišnom uzgajalištu provodi se u skladu sa odredbama članka 9. ovoga Pravilnika.

(5) Nositelj dozvole dužan je u roku od 7 dana nakon završetka radnje iz stavka 1. ovoga članka, putem web-aplikacije Ministarstva, na obrascu Prijava prebacivanja tuna između uzgajališta iz Priloga 9. ovoga Pravilnika dostaviti podatke o prodanoj tuni.

OGRANIČENJE RADNJI

Članak 16.

Na istom uzgojnom kavezu nije dozvoljeno obavljati više od jedne radnje dnevno, a što podrazumijeva sva prebacivanje tuna ili izlov tuna.

POSTUPANJE S UGINULOM TUNOM, TUNOM NESTALOM TIJEKOM UZGOJA I TUNOM ISPOD MINIMALNE REFERENTNE VELIČINE ZA OČUVANJE

Članak 17.

(1) U slučaju nestanka ribe i/ili bijega ribe tijekom uzgoja nositelj dozvole dužan je bez odgode dostaviti izvješće i dokaze Ministarstvu kao što su prijava štete, prijava o ukradenoj ribi, dokaz o oštećenju kaveza i prijaviti putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu iz Priloga 18. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju uginuća tijekom uzgojnog ciklusa nositelj dozvole dužan je bez odgode putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu Prijava mortaliteta iz Priloga 13. ovoga Pravilnika dostaviti podatke o evidentiranom mortalitetu te upisati u pripadajući odjeljak u eBCD sustavu.

(3) Nositelj dozvole dužan je voditi evidenciju o izlovu tune koja ne ispunjava minimalne referentne veličine za očuvanje tune s podacima o masi i brojem jedinki, brojem kaveza iz kojeg je izlovljena i datumom izlova.

(4) Svaku tunu iz stavka 2. i 3. ovoga članka te svaku izlovljenu tunu s uzgajališta koja nije namijenjena za prehranu ljudi nositelj dozvole dužan je označiti datumom uginuća/izlova i brojem kaveza.

(5) Označene tune iz stavka 4. ovoga članka ne smiju se rezati, filetirati ili na drugi način usitnjavati prije nadzora ribarske inspekcije.

(6) Nositelj dozvole dužan je izvijestiti ribarsku inspekciju o lokaciji objekta skladištenja i planiranom datumu otpreme tune iz stavka 4. ovoga članka najkasnije 48 sati prije planiranog datuma otpreme.

ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA

Članak 18.

(1) Nositelji dozvole dužni su osigurati suradnju s znanstvenicima u provođenju istraživačkih aktivnosti usmjerenih na praćenje uzgoja i prirasta tuna tijekom uzgojnog procesa te drugih dogovorenih istraživačkih aktivnosti.

(2) Nositelji dozvole dužni su omogućiti nesmetani rad i pružiti tehničku, stručnu i drugu pomoć osobama ovlaštenim od Ministarstva za provođenje znanstvenog uzorkovanja.

PROMATRAČI NA UZGAJALIŠTIMA TUNA

Članak 19.

(1) Odgovorna osoba na uzgajalištu tuna dužna je osigurati prihvat i brigu o promatraču tijekom njegova boravka na uzgajalištu tuna te mu omogućiti pristup potrebnoj dokumentaciji i komunikacijskim uređajima.

(2) Promatrači u obavljanju svojih zadaća prikupljaju i znanstvene podatke potrebne za procjenu stanja stokova tune.

ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Članak 20.

(1) Nositelj dozvole dužan je čuvati videosnimke svih prebacivanja unutar uzgajališta i ostalih radnji na uzgajalištu koje zahtijevaju postupak snimanja podvodnom video i/ili stereoskopskom kamerom najmanje 4 godine odnosno do okončanja pokrenutih postupaka.

(2) Ministarstvo je dužno čuvati videosnimke svih prebacivanja unutar uzgajališta i ostalih radnji na uzgajalištu koje zahtijevaju postupak snimanja podvodnom video i/ili stereoskopskom kamerom pod njihovom nadležnošću najmanje 4 godine odnosno do okončanja pokrenutih postupaka.

Članak 21.

Prilozi od 1. do 19. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/24
Urbroj: 525-12/804-22-6
Zagreb, 31. svibnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Zahtjev za stavljanje tuna u uzgojne kaveze

PRILOG 2.

ICCAT deklaracija o stavljanju tuna u uzgojni kavez

ICCAT Deklaracija o stavljanju tuna u uzgojni kavez
ICCAT Deklaracija o stavljanju tuna u uzgojni kavezBroj dokumenta:
1. STAVLJANJE PLAVOPERAJNE TUNE U UZGOJNI KAVEZ
(ispunjava nositelj dozvole)
Naziv uzgajališta:Ime plovila za tegalj:
ICCAT broj uzgajališta:ICCAT broj plovila za tegalj:
Broj odobrenja za stavljanje u kavez:Zastava povila za tegalj:
* Broj transportnog kaveza:Broj zajedničke ribolovne radnje:
Broj uzgojnog kaveza:Datum stavljanja u kavez:
eBCD brojevi:*Broj/evi ICCAT deklaracija o prebacivanju (ITD):
* Količina tune uginule za vrijeme transporta prema prijavi kapetana plovila za tegalj:*Kom*Kg
2. PODACI O STAVLJANJU U UZGOJNI KAVEZ – NOSITELJ DOZVOLE I REGIONALNI PROMATRAČ (Količine utvrđene od strane nositelja dozvole i regionalnog promatrača nakon stavljanja u kavez i analize snimke stereoskopske kamere)
 
Nositelj dozvole**Regionalni
promatrač
Broj jedinki:
**
Količina u kg:
Nije primjenjivo
** Broj jedinki i masa tune koja je uginula za vrijeme stavljanja u uzgojni kavez:***
** Ime nositelja dozvole uzgajališta, datum i potpis:** Ime regionalnog promatrača, ICCAT broj, datum i potpis:
** Prisutnost promatrača:
(DA/NE)
** Razlozi za neslaganje:** Pravila i procedure koje se nisu poštivale:
3. PODACI O STAVLJANJU U UZGOJNI KAVEZ – NADLEŽNO TIJELO DRŽAVE UZGAJALIŠTA (3)
*** Broj jedinki:*** Količina u kg:
*** Odgovorna osoba nadležnog tijela, datum i potpis:

* ispunjava ručnim unosom nositelj dozvole

** ispunjava ručnim unosom regionalni promatrač

*** ispunjava ručnim unosom odgovorna osoba nadležnog tijela

PRILOG 3.

Zahtjev za prebacivanje tuna iz jednog uzgojnog kaveza u drugi (Intra-farm)

Zahtjev za prebacivanje tuna
iz jednog uzgojnog kaveza u drugi (Intra-farm)
NOSITELJ DOZVOLE
Broj dokumenta 
Naziv nositelja dozvole 
Broj dozvole (Redni broj upisa u registar) 
ICCAT broj uzgajališta 
Broj i naziv lokacije 
PODACI O PREBACIVANJU
Datum zahtjeva 
Datum traženog prebacivanja 
Broj ishodišnog kaveza 
Broj odredišnog kaveza 
Količina ribe koja se prebacuje (kom) 
Težina ribe (kg) 
Popis plovila koja sudjeluju u radnjama 
ODOBRIO
InspekcijaIme i prezime: 
Datum: 
AkvakulturaIme i prezime: 
Datum: 

PRILOG 4.

Deklaracija o prebacivanju tuna unutar uzgajališta
(Intra-farm)

Deklaracija o prebacivanju tuna unutar uzgajališta (Intra-farm)
NOSITELJ DOZVOLE
Broj dokumenta 
Naziv nositelja dozvole 
Broj dozvole (Redni broj upisa u registar) 
ICCAT broj uzgajališta 
Broj lokacije 
Naziv lokacije 
PODACI O PREBACIVANJU
Datum ispunjavanja deklaracije 
Broj autorizacije 
Datum prebacivanja 
Broj ishodišnog kaveza 
Broj odredišnog kaveza 
Broj BCD-a:BCD dodatakKoličina (kg):Količina (kom):
 
 
 
 
 
 
 
 
ODOBRIO
Ime i prezime 
Datum 


PRILOG 5.

Zahtjev za premještanje kaveza unutar i/ili između lokacija uzgajališta

Zahtjev za premještanje kaveza
unutar i/ili između lokacija uzgajališta
NOSITELJ DOZVOLE
Broj dokumenta (autorizacije) 
Naziv nositelja dozvole 
Broj dozvole (Redni broj upisa u registar) 
ICCAT broj uzgajališta 
PODACI O PREMJEŠTANJU KAVEZA
Broj uzgojnog kaveza 
Datum zahtjeva 
Datum traženog premještanja 
Broj i naziv ishodišne lokacije 
Sidrena pozicija početna 
Broj i naziv odredišne lokacije 
Sidrena pozicija završna 
Popis plovila koja sudjeluju u radnjama 
ODOBRIO
Ime i prezime 
Datum 


PRILOG 6.

Deklaracija o premještanju uzgojnog kaveza

Deklaracija o premještanju uzgojnog kaveza
NOSITELJ DOZVOLE
Broj dokumenta (deklaracije) 
Odgovorna osoba 
Naziv nositelja dozvole 
Broj dozvole (Redni broj upisa u registar) 
ICCAT broj uzgajališta 
PODACI O PREMJEŠTANJU KAVEZA
Broj uzgojnog kaveza 
Datum ispunjavanja deklaracije 
Datum premještanja 
Broj autorizacije 
Broj i naziv ishodišne lokacije
Sidrena pozicija početna 
Broj i naziv odredišne lokacije 
Sidrena pozicija završna 

PRILOG 7.

ICCAT deklaracija o prijenosu tuna

PRILOG 8.

Zahtjev za prebacivanje tuna između uzgajališta

Zahtjev za prebacivanje tuna između uzgajališta
NOSITELJ DOZVOLE
Naziv nositelja dozvole
Broj dozvole (Redni broj upisa u registar)
ICCAT broj uzgajališta
Broj i naziv lokacije
PLOVILO ZA TEGALJ
Naziv plovila:
ICCAT broj:
PODACI O PREBACIVANJU
Broj autorizacije:
Status:NA ČEKANJU ODOBRENJA/ODOBRENO
Datum prebacivanja:
Broj uzgojnog kaveza:
Očekivana količina tune za prebacivanje (kg):
Očekivana količina tune za prebacivanje (kom.):
Broj kaveza za tegalj:
ICCAT broj odredišnog uzgajališta:
Popis plovila koja sudjeluju u radnjama:
ODOBRIO
Ime i prezime
Datum

PRILOG 9.

Prijava prebacivanja tuna između uzgajališta

Prijava prebacivanja tuna između uzgajališta
NOSITELJ DOZVOLE
Broj dokumenta 
Naziv nositelja dozvole: 
Broj dozvole (Redni broj upisa u registar) 
ICCAT broj uzgajališta 
Broj i naziv lokacije:
PODACI O PREBACIVANJU
Datum prebacivanja: 
Broj kaveza:Broj BCD-a:Količina (kg):Količina (kom):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODOBRIO
Ime i prezime
Datum

PRILOG 10.

Obavijest o izlovu tuna iz uzgojnih kaveza

Obavijest o izlovu tuna iz uzgojnog kaveza
NOSITELJ DOZVOLE
Broj dokumenta 
Naziv nositelja dozvole 
Broj dozvole (Redni broj upisa u registar) 
ICCAT broj uzgajališta 
Broj i naziv lokacije 
Broj kaveza
Broj BCD
PODACI O IZLOVU
Status:NA ČEKANJU ODOBRENJA/
ODOBRENO
Datum i vrijeme izlova:Od:Do:
Očekivana količina tune za izlov (kg): 
Očekivana količina tune za izlov (kom): 
Odredište izlovljene tune
Popis plovila koja sudjeluju u radnjama: 
ODOBRIO
Ime i prezime 
Datum 


PRILOG 11.

Deklaracija o izlovu tuna iz uzgajališta

Deklaracija o izlovu tuna iz uzgajališta
NOSITELJ DOZVOLE
Broj dokumenta 
Naziv nositelja dozvole: 
Broj dozvole (Redni broj upisa u registar) 
ICCAT broj uzgajališta 
Broj i naziv lokacije: 
 
PODACI O IZLOVU
Datum i vrijeme izlova:Od:Do: 
Broj kaveza:Broj BCD-a:Količina (kg):Količina (kom):Količina nakon prerade (kg)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odredište izlovljene tune 
Popis plovila koja su sudjelovala u radnjama 
OVJERIO PROMATRAČ/RIBARSKI INSPEKTOR
Ime i prezime: 
Datum i potpis: 
Napomena: 
ODOBRIO ZA MINISTARSTVO
Ime i prezime: 
Datum: 
Napomena: 

PRILOG 12.

Deklaracija o preradi

Deklaracija o preradi
PLOVILO ZA PRERADU
Broj dokumenta 
Naziv plovila 
ICCAT broj plovila 
Zastava plovila 
NOSITELJ DOZVOLE
Naziv nositelja dozvole: 
Broj dozvole (Redni broj upisa u registar) 
ICCAT broj uzgajališta 
Broj i naziv lokacije: 
 
PODACI O IZLOVU
Datum i vrijeme izlova:Od:Do: 
Broj kaveza:Broj BCD-a:Količina (kg):Količina (kom):Količina nakon prerade (kg)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
Odredište izlovljene tune 
Popis plovila koja su sudjelovala u radnjama 
ZAPOVJEDNIK ILI PREDSTAVNIK PLOVILA ZA PRERADU
Ime i prezime: 
Datum i potpis: 
OVJERIO PROMATRAČ
Ime i prezime promatrača: 
Datum i potpis: 
Napomena promatrača: 


PRILOG 13.

Prijava mortaliteta

Prijava mortaliteta
NOSITELJ DOZVOLE
Broj dokumenta 
Naziv nositelja dozvole: 
Broj dozvole (Redni broj upisa u registar) 
ICCAT broj uzgajališta 
Broj i naziv lokacije:
PODACI O MORTALITETU
Datum mortaliteta: 
Broj kaveza:Broj BCD-a:Količina (kg):Količina (kom):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG 14.

Minimalni standardi za postupke snimanja videozapisa koji se primjenjuju na prebacivanje, stavljanje u kaveze i/ili puštanje

Minimalni standardi za postupke snimanja videozapisa koji se primjenjuju na prebacivanje, stavljanje u kaveze i/ili puštanje

1. Za sve videozapise prebacivanja, stavljanja u kaveze i/ili puštanja primjenjuju se sljedeći minimalni standardi:

a) Na početku i/ili na kraju svakog videozapisa, kada se to zahtijeva, prikazuje se broj ICCAT-ova odobrenja za prebacivanje ili stavljanje u kaveze ili naloga za puštanje;

b) Tijekom svakog videozapisa neprestano se prikazuju vrijeme i datum videosnimanja;

c) Videosnimanje traje kontinuirano bez ikakvih prekida i rezova i njime je obuhvaćeno cijelo prebacivanje, stavljanje u kaveze i/ili puštanje;

d) Videozapis uključuje postupke otvaranja i zatvaranja mreže/vrata prije početka prebacivanja, stavljanja u kaveze i/ili puštanja i, za prebacivanje i stavljanje u kaveze, prikazuje sadržavaju li već kavezi iz kojih se obavlja prebacivanje i kavezi u koje se obavlja prebacivanje plavoperajnu tunu;

e) Videozapis je dovoljne kvalitete za procjenu broja i, prema potrebi, mase plavoperajne tune koja se prebacuje, stavlja u kaveze i/ili pušta;

f) Izvorni videozapis čuva se na plovilu s kojeg se obavlja prekrcaj ili ga zadržava nositelj dozvole;

g) Uređaj za elektroničku pohranu podataka (USB) koji sadržava izvorni videozapis odmah se stavlja na raspolaganje ICCAT-ovu regionalnom promatraču i/ili nacionalnom promatraču nakon završetka prebacivanja, stavljanja u kaveze i/ili puštanja.

2. Zabranjuje se svaka zamjena, uređivanje ili manipulacija izvornim videozapisima.

Nedovoljna kvaliteta videozapisa

3. Ako videozapis nije dovoljne kvalitete za procjenu broja i mase plavoperajne tune koja se stavlja u kaveze i/ili pušta, Ministarstvo nalaže ponavljanje snimanja sve dok kvaliteta videozapisa ne bude primjerena, slijedeći postupke u nastavku:

a) Za kontrolno stavljanje u kaveze u skladu s člankom 9., stavkom 11. ovoga Pravilnika;

b) Za puštanje ribe u skladu s Prilogom 16. ovoga Pravilnika.

PRILOG 15.

Standardi i postupci za sustave stereoskopskih kamera u okviru stavljanja u kaveze

Standardi i postupci za sustave stereoskopskih kamera u okviru stavljanja u kaveze

1. Upotreba sustava stereoskopskih kamera

Upotreba stereoskopskih kamera u okviru stavljanja u kaveze provodi se u skladu sa sljedećim odredbama:

a) Uzorak žive ribe ne smije biti manji od 20 % količine ribe koja se stavlja u kaveze. Kad je to tehnički moguće, uzorkovanje žive ribe provodi se sekvencijski, tako da se mjeri svaki peti primjerak. Takav uzorak čini riba mjerena na udaljenosti između 2 do 8 metara od kamere.

b) Maksimalna širina i visina otvora za prebacivanje koji povezuje kavez iz kojeg se obavlja prebacivanje s kavezom u koji se obavlja prebacivanje iznose od 8 do 10 metara.

c) Potvrđivanje stereoskopskih mjerenja duljine provodi se prije svakog stavljanja u kaveze upotrebom mjerila na udaljenosti između 2 i 8 metara.

d) Ako izmjerene duljine ribe pokažu multimodalnu distribuciju (dva ili više godišta određenih veličina), može se primijeniti više konverzijskih algoritama na jedno stavljanje u kaveze.

e) Najnoviji algoritmi koje je utvrdio Stalni odbor za istraživanje i statistiku (»SCRS«) upotrebljavaju se za preračunavanje viličnih duljina ribe u ukupnu masu s obzirom na kategoriju veličine ribe izmjerene tijekom stavljanja u kaveze.

f) Dopušteno odstupanje pri određivanju mase, svojstveno tehničkim specifikacijama sustava stereoskopskih kamera, ne smije prelaziti raspon od +/- 5 %.

g) Izvješće o rezultatima stereoskopskog programa treba sadržavati pojedinosti o svim prethodno navedenim tehničkim specifikacijama, uključujući uzorak ribe, način metodologije uzorkovanja, udaljenost od kamere, dimenzije otvora za prebacivanje i algoritme (odnos duljina – masa).

2. Rezultati stavljanja u kaveze

Nakon završetka jednog ili svih postupaka stavljanja u kaveze u okviru zajedničke ribolovne operacije, Ministarstvo dostavlja sljedeće informacije nadležnom tijelu za ulov ili zamku

a) tehničko izvješće povezano sa sustavom stereoskopskih kamera, koje posebno sadržava:

– opće informacije: vrstu, lokaciju, kavez, datum, algoritam;

– statističke informacije o veličini: prosječnu masu i duljinu, najmanju masu i duljinu, najveću masu i duljinu, broj uzorkovanih riba, distribuciju mase, distribuciju veličine;

– algoritam upotrijebljen za konverziju duljine u masu;

b) dopušteno odstupanje korištenog sustava stereoskopskih kamera. činjenično izvješće o stavljanju u kaveze, koje posebno sadržava:

– detaljne rezultate programa uzorkovanja, s ukupnim brojem i masom plavoperajne tune stavljene u kaveze te veličinom i masom svake ribe koja je uzorkovana;

– relevantne deklaracije o stavljanju u kaveze;

– navođenje slučajeva u kojima odstupanja veća od 10 % između broja jedinki koje se nalaze u kavezu i prijavljenih količina ulovljenih jedinki u ITD-u

– opće informacije o stavljanju u kaveze: broj stavljanja u kaveze, naziv uzgajališta, broj kaveza, broj eBCD-a, broj ITD-a, ime i zastavu ulovnog plovila, ime i zastavu plovila za tegalj, datum radnje s pomoću stereoskopskog sustava i ime datoteke snimke;

– usporedbu količina prijavljenih u eBCD-u i utvrđenih količina s pomoć sustava stereoskopskih kamera prema broju riba, prosječnoj masi i ukupnoj masi (formula za izračun razlike glasi: (Stereoskopski sustav-eBCD)/Stereoskopski sustav* 100).

3. Izvješće o stavljanju u kaveze

Izvješće o stavljanju u kaveze uključuje:

a) rezultate stavljanja u kaveze iz točke 2.;

b) relevantna izvješća o puštanjima koja se provode u skladu s Prilogom 16. ovoga Pravilnika;

4. Korištenje rezultata sustava stereoskopskih kamera

Ministarstvo nakon analize snimaka stereoskopske kamere ukupne mase plavoperajne tune koja se stavlja u kavez, poduzima sljedeće mjere ili obavještava nadležno tijelo zastave ulovnog plovila:

a) Za puštanja i prilagodbe odjeljaka eBCD-a za ulovna plovila koja obavljaju djelatnosti u okviru pojedinačne ribolovne operacije (izvan zajedničke ribolovne operacije);

I. ako je ukupna masa koju je ulovno plovilo prijavilo u eBCD-u u okviru rezultata sustava stereoskopskih kamera:

– ne nalaže se puštanje;

– eBCD se izmjenjuje i u pogledu broja (na temelju broja riba utvrđenog korištenjem sustava stereoskopskih kamera) i u pogledu prosječne mase, dok se ukupna masa ne mijenja.

II. ako je ukupna masa koju je ulovno plovilo prijavilo u odjeljku za ulov eBCD-a manja od najmanje brojčane vrijednosti u okviru rezultata sustava stereoskopskih kamera:

– nalaže se puštanje na temelju najmanje brojčane vrijednosti u okviru rezultata sustava stereoskopskih kamera;

– puštanje se provodi u skladu s postupkom utvrđenim u Prilogu 15.;

– nakon puštanja eBCD se izmjenjuje i u pogledu broja (na temelju broja riba utvrđenog korištenjem sustava stereoskopskih kamera umanjenog za broj puštenih riba) i u pogledu prosječne mase, dok se ukupna masa ne mijenja.

III. ako ukupna masa koju je ulovno plovilo prijavilo u odjeljku za ulov eBCD-a premašuje najveću brojčanu vrijednost u okviru rezultata sustava stereoskopskih kamera:

– ne nalaže se puštanje;

– eBCD se na odgovarajući način izmjenjuje u pogledu ukupne mase (na temelju najveće brojčane vrijednosti u okviru rezultata sustava stereoskopskih kamera), u pogledu broja riba (na temelju rezultata sustava stereoskopskih kamera) i u pogledu prosječne mase.

b) osigurava da za svaku relevantnu izmjenu eBCD-a vrijednosti (broj i masa) unesene u Odjeljak 2. budu u skladu s vrijednostima iz Odjeljka 6., a vrijednosti u Odjeljcima 3., 4. i 6. ne smiju biti više od onih u Odjeljku 2.

5. Odredbe koje se primjenjuju na zajedničke ribolovne operacije i zamke

1. Odluke koje proizlaze iz razlika između izvješća o ulovu i rezultata iz programa sustava stereoskopskih kamera donosi Ministarstvo ili nadležno tijelo države zastave ulovnog plovila:

a) na temelju usporedbe ukupne mase koja proizlazi iz programa sustava stereoskopskih kamera svih operacija stavljanja plavoperajne tune iz zajedničke ribolovne operacije u kaveze, s ukupnom masom ulova koju su prijavila plovila koja sudjeluju u toj zajedničkoj ribolovnoj operaciji ili s tim zamkama te, u slučaju zajedničkih ribolovnih operacija i zamki koje uključuju jednu ugovornu stranku Konvencije i/ili državu članicu EU-a;

b) na razini stavljanja u kaveze za zajedničke ribolovne operacije više od jedne ugovorne stranke Konvencije i/ili države članice EU-a, osim ako nije drukčije dogovoreno između svih ugovornih stranaka Konvencije, nadležna tijela država članica ulovnih plovila uključenih u zajedničku ribolovnu operaciju.

2. U slučaju nadoknađivanja razlika u masi utvrđenih putem stereoskopske kamere i odgovarajućeg ulova u pojedinačnim izvješćima o stavljanju u kaveze kod svih stavljanja u kaveze iz zajedničkih ribolovnih operacija ili zamki iste ugovorne stranke Konvencije/države članice EU-a, neovisno o tome je li zatraženo puštanje ili ne, svi odgovarajući eBCD-i mijenjaju se na temelju najmanjeg raspona rezultata sustava stereoskopskih kamera.

3. Mijenjaju se i eBCD-i povezani s količinama puštene plavoperajne tune kako bi odražavali masu i odgovarajući broj puštene ribe. Mijenjaju se i BCD-i povezani s plavoperajnom tunom koja nije puštena, a kod kojih se rezultati sustava stereoskopskih kamera ili drugih tehnika razlikuju od prijavljenih ulovljenih i prebačenih količina, kako bi odražavali te razlike.

4. Mijenjaju se i eBCD-i povezani s ulovima kod kojih je izvršeno puštanje kako bi odražavali masu/broj puštene ribe.

PRILOG 16.

Postupak puštanja ribe

1. Prije puštanja iz kaveza uzgajališta potrebno je:

– odvojiti ribu koja se pušta u prazan transportni kavez, snimati prebacivanje ribe u transportni kavez kontrolnom kamerom, u skladu s minimalnim standardima utvrđenim u Prilogu 14.;

– broj riba odvojenih za puštanje mora odgovarati broju u nalogu za puštanje.

2. Odvajanje ribe provodi se u nazočnosti ICCAT-ova regionalnog promatrača.

3. Puštanje tune u more bilježi se kontrolnom kamerom. Na svim operacijama puštanja u more prisutan je ICCAT-ov regionalni promatrač.

4. Za svaku provedenu operaciju puštanja nositelj dozvole odgovoran za puštanje ispunjava izvješće o puštanju iz priloga 17.

5. ICCAT-ov regionalni promatrač potvrđuje informacije iz izvješća o puštanju. Nositelj dozvole dostavlja izvješće o puštanju Ministarstvu u roku od 48 sati od puštanja.

6. Postupci puštanja iz uzgajališta moraju se izvršiti u roku od 3 mjeseca od posljednjeg stavljanja dotične ribe u kaveze i na minimalnoj udaljenosti od 10 Nm od uzgajališta. Za puštanje manje od 5 tona tune Ministarstvo može odrediti kraću udaljenost za puštanje ali ne kraću od 5 Nm.

7. Zapovjednik plovila za tegalj ili nositelj dozvole odgovoran je za preživljavanje ribe dok se ne obavi postupak puštanja.

8. Ministarstvo može provesti i dodatne mjere koje smatra potrebnim kako bi se zajamčilo da se puštanje obavlja u trenutku i na mjestu koji su najprimjereniji i kako bi se povećala vjerojatnost povratka ribe u stok.

PRILOG 17.

Izvješće o puštanju

IZVJEŠĆE O PUŠTANJU
NOSITELJ DOZVOLE
Broj naloga za puštanje: 
Naziv nositelja dozvole: 
Broj dozvole 
ICCAT broj uzgajališta 
Broj i naziv lokacije:
1. PODACI O PUŠTANJU
Ulovna plovila/zamke(1):
Broj zajedničke ribolovne operacije:
Broj odobrenja za stavljanje u kaveze(1):
Broj kaveza za puštanje:
Referentni broj eBCD-a
Broj dokumenta o puštanju:
2. POJEDINOSTI O PUŠTANJU
Vrsta puštanja(3): 
Datum puštanja:
Ime plovila za tegalj:
ICCAT-ov registracijski broj:
Zastava:
Odvajanje ribe prije puštanja:
Broj kaveza za provjeru:
Broj kaveza za puštanje:
Broj puštenih jedinki plavoperajne tune:
Masa puštene plavoperajne tune (Kg):
Ime, datum i potpis subjekta(2):Ime regionalnog promatrača, ICCAT-ov broj, datum i potpis:


(1) Samo za puštanja s uzgajališta

(2) Potpis subjekta koji upravlja uzgajalištem za puštanja s uzgajališta ili zapovjednika ribarskog plovila za puštanja naložena ulovnim plovilima ili plovilima za tegalj

(3) Puštanje nakon ispunjavanja izvješća o stavljanju u kaveze; preostala tuna nakon izlova koja nije obuhvaćena eBCD-om; višak tune utvrđen nakon kontrolnog prebacivanja ili procjene tijekom prebacivanje.

PRILOG 18.

Prijava bijega ribe

PRIJAVA BIJEGA RIBE
NOSITELJ DOZVOLE
Broj dokumenta 
Naziv nositelja dozvole: 
Broj dozvole (Redni broj upisa u registar) 
ICCAT broj uzgajališta 
Broj i naziv lokacije: 
 
PODACI O MORTALITETU
Datum bijega: 
Broj kaveza:Broj BCD-a:Količina (kg):Količina (kom):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: 

PRILOG 19.

Postupak plombiranja kaveza

Opis postupka:

Nositelj dozvole dužan je, u prisutnosti ribarske inspekcije, osigurati stavljanje plombi Ministarstva na sve uzgojne kaveze na način da se na sva vrata kaveza postavlja pet plombi i to po jedna plomba u kutove vrata uzgojnog kaveza, jedna na sredinu vrata s one strane odakle se otvaraju, te sa svake strane na pola visine vrata. U slučaju kad su vezice plombi prekratke potrebno je spojiti dvije ili više plombi u lanac, kako bi se osiguralo da mogu obuhvatiti konope vrata. Brojevi plombi se upisuju u zapisnik

Prije svake operacije na uzgajalištu koja podrazumijeva otvaranje vrata kaveza potrebno je provjeriti plombe koje su postavljene na vrata kaveza (dokaz je snimka podvodne video kamere). Nakon što se zadnja tuna iz bilo koje operacije prebaci u kavez vrata se zatvaraju i stavljaju nove plombe.

Shematski prikaz stavljanja plombi na vrata kaveza koja se otvaraju s gornje strane

Fotografija plombe