Odluka o Izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 63/2022 (3.6.2022.), Odluka o Izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

919

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 53. sjednici održanoj 31. svibnja 2022. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20. i 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21. i 10/22.) Tablica iz članka 60. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.1. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u kunama
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Opća/obiteljska medicin dr. med. spec.224.372,00108.728,61152.220,0519.571,1519.571,15524.462,955.436,435.436,435.436,43540.772,24
Opća/obiteljska medicina dr. med.224.372,0097.715,06136.801,0917.588,7117.588,71494.065,584.885,754.885,754.885,75508.722,84

«.

Članak 2.

Tablica iz članka 61. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.1.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u kunama

Djelatnost opće/obiteljske medicinedobna skupinadr. med. spec.dr. med.
0 – 7114,51105,92
7 – 1843,5039,09
18 – 4556,6250,89
45 – 6576,5768,81
>6597,0887,25

«.

Članak 3.

U članku 63. stavku 6. broj: »52,00« zamjenjuje se brojem: »55,00«.

Članak 4.

Tablica iz članka 67. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece

Vrsta
zdravstvene zaštite
Mogući prihod tijekom godine u kunama
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Zdravstvena zaštita pred­školske djece227.404,00124.541,01136.995,1114.384,4919.615,21522.939,826.227,056.227,056.227,05541.620,98

«.

Članak 5.

Tablica iz članka 68. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.2.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u kunama

Zdravstvena zaštita predškolske djecedobna skupinadr. med. spec.
0 – 7131,10
7 – 1449,79

«.

Članak 6.

U članku 70. stavku 6. broj: »52,00« zamjenjuje se brojem: »55,00«.

Članak 7.

Tablica iz članka 74. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.3. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena

Vrsta
zdravstvene zaštite
Mogući prihod tijekom godine u kunama
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Zdravstvena zaštita žena228.852,46111.821,75143.131,8419.121,5219.121,52522.049,095.591,095.591,095.591,09538.822,35

«.

Članak 8.

Tablica iz članka 75. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.3.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u kunama

Zdravstvena zaštita ženadobna skupinadr. med. spec.
>1218,64

«.

Članak 9.

U članku 77. stavku 6. broj: »52,00« zamjenjuje se brojem: »55,00«.

Članak 10.

Tablica iz članka 81. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.4. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)

Vrsta
zdravstvene zaštite
Mogući prihod tijekom godine u kunama
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)227.482,8288.147,09145.442,7017.519,2317.519,23496.111,084.407,354.407,354.407,35509.333,15

«.

Članak 11.

Tablica iz članka 82. mijenja se i glasi:

Tablica 1.4.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u kunama

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)dobna skupinadr. med. dent.
0 – 321,50
3 – 1850,36
>1846,40

«.

Članak 12.

U članku 84. stavku 7. broj: »52,00« zamjenjuje se brojem: »55,00«.

Članak 13.

Tablica iz članka 89. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKAGODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn
po osiguranoj osobipo standard. timu
mag. med. biochem.spec. medicinske biokemijemag. med. biochem.spec. medicinske biokemije
12345
– žene43,5143,921.664.909,021.681.848,66
– muškarci38,5138,92

«.

Tablica iz stavka 3. mijenja se i glasi:

»

Red. br.ŠifraNaziv DTP-aDjelatnostOpisCijena u kn
1.LAB02C-reaktivni protein (CRP)Laboratorijska dijagnostikaNe zaračunava se kod sumnje na akutne infektivne bolesti (MKB šifre Dg od A00 do A99, od B00 do B17, B20, B23, od B25 do B99, od G00 do G09, H10, od H65 do H70, I30, I33, od J00 do J22, od J40 do J44, K35, K57, K59, K65, od L00 do L04, L08, od M00 do M01, M86, od N10 do N12, N13, N30, od N33 do N34, N41, N45, od N48 do N49, N61, od N70 do N77, O08, O23, O85, od R10 do R11, R34, R36, R50)24,20
2.LAB02Glikirani hemoglobin A1C (HbA1c)Laboratorijska dijagnostikaZaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg.od E10 do E14 i Dg.O24)52,61
3.LAB03TSH (Tireotropni hormon)*Laboratorijska dijagnostika 
31,73
4.LAB04PSA (Prostata specifični antigen)*Laboratorijska dijagnostikaZaračunava se samo za osobe muškog spola63,46
5.LAB05Omjer albumin/kreatinin*Laboratorijska dijagnostikaZaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg.od E10 do E14 i Dg.O24)44,34

«.

Članak 14.

Tablica iz članka 90. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – zdravstvena njega

Red. br.ŠifraNaziv DTP-aVrijemeCijena
1.NJEGA1Zdravstvena njega3059,99
2.NJEGA2Pojačana zdravstvena njega bolesnika s povećanim potrebama6099,94
3.NJEGA3Opsežna zdravstvena njega90139,92
4.NJEGA4Zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti120179,90
5.NJEGA5Primjena klizme-61,15
6.NJEGA6Toaleta i previjanje rane 1. i 2. stupnja-59,97
7.NJEGA7Toaleta i previjanje rane 3. i 4. stupnja-99,94
8.NJEGA8Postavljanje i promjena nazogastrične sonde-59,97

«.

U stavku 2. broj: »141.448,56« zamjenjuje se brojem: »156.157,24«.

Članak 15.

U članku 91. stavku 2. broj: »52,00« zamjenjuje se brojem: »55,00«.

Članak 16.

Tablica iz članka 92. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVrsta timaKadrovski sastav timaGodišnja vrijednost standardnog timaPutni trošak
1.Tim 1*1 dr. med. spec.778.997,851,50 kuna po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
1 dr. med.752.590,051,50 kuna po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
2.Tim 2*1 med. sestra/med. teh. sa završenom spec. izobrazbom 1 med. sestra/med. teh.436.050,141,50 kuna po prijeđenom kilometru
3.Prijavno dojavna jedinica2 med. sestre/med. teh.375.826,18 
1 dr. med.515.776,62 
1 med. sestra/med. teh.
1 dr. med.698.615,33 
2 med. sestre/med. teh.
2 dr. med.1.021.404,50 
2 med. sestre/med. teh.
4.Pripravnost1 dr. med.496.199,141,50 kuna po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
5.Hitni zračni medicinski prijevoz (T1)1 dr. med.505.899,01 
1 med. sestra/med. teh.
6.Dežurstvo u ljekarništvu1 magistar farmacije599.789,97** 

*plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima, ali ne više od sastava tima utvrđenog Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i med. tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine.

** plaćanje se provodi u skladu s ugovorenim radnim vremenom«.

U stavku 3. broj: »52,00« zamjenjuje se brojem: »55,00«.

Članak 17.

Tablica iz članka 92.a stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Radni dan u posebnom dežurstvuGodišnja vrijednost troškova organizacije i provedbe posebnog dežurstvaCijena sata rada u posebnom dežurstvu
drms/mtukupno
subota61.995,00152,4574,44226,89
nedjelja161,1678,69239,85
blagdan261,34127,61388,95

«.

Članak 18.

Tablica iz članka 93. mijenja se i glasi:

»

DjelatnostKadrovski sastav timaGodišnja vrijednost standardnog timaPutni trošak
Sanitetski prijevoz2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar665.353,321,50 kuna po prijeđenom kilometru
2 vozača (2 sanitetska vozila)

«.

Članak 19.

Tablica iz članka 94. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITEGODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn*/**
po stanovniku/osig. osobipo standard. timu
dr. med./viša med. sestradr. spec.dr. med./viša med. sestradr. spec.
012345
1.Patronažna zdravstvena zaštita35,87 
182.931,00 
2.Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita 
14,94 
597.598,55
2.1.Pripravost u djelatnosti higijensko-epidemološke zdravstvene zašite (24 sata) 
 
 
228.029,01
3.Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata 
 
 
 
3.1. – učenici osnovnih škola152,68159,53458.035,69478.589,36
3.2. – učenici srednjih škola114,51119,65
3.3. – studenti76,3479,76
4.Javno zdravstvo 
 
 
461.529,79
5.Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti 
 
 
623.264,30
6.Zdravstvena ekologija 
 
 
461.529,79

* Iznimno ako prema zatečenom stanju sastav ugovorenog tima nije u skladu s utvrđenim standardom, plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim sastavom tima.

** Sredstva su utvrđena za rad u punom radnom vremenu.«.

Članak 20.

Tablica iz članka 95. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVrsta zdravstvene zaštiteBod (kn)
012
1.Primarna laboratorijska dijagnostika7,50

«.

Članak 21.

Tablica iz članka 96. stavka 5. mijenja se i glasi:

»

Red brojVrsta zdravstvene zaštiteGodišnja vrijednost standardnog tima
1.Mobilni palijativni tim546.812,08
2.Koordinator za palijativnu skrb190.917,73

«.

Članak 22.

U članku 99. stavku 4. broj: »55,90« zamjenjuje se brojem: »58,10«.

Članak 23.

U članku 103. stavku 2. broj: »8.456,30« zamjenjuje se brojem: »8.800,00«.

Članak 24.

U članku 104. stavku 2. brojka: »110,10« zamjenjuje se brojkom: »124,00«.

Članak 25.

Tablica iz članka 107. mijenja se i glasi:

»Tablica 4.1 – Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – nacionalnih programa preventivne zdravstvene zaštite

ŠifraNazivCijena
NPP01Mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom219,72
NPP03Kolonoskopija bez polipektomije**396,77
NPP04Ginekološki probir***55,55
NPP05Citološka analiza brisa vrata maternice obojenih po Papanicolaou58,09
NPP06Kolonoskopija s polipektomijom **1.510,45
NPP07Preventivni pregled ranog otkrivanja slabovidnosti djece133,35
NPP08Upućivanje osigurane osobe na probir za rano otkrivanje raka pluća57,96
NPP09Upućivanje osigurane osobe na pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća22,32
NPP10Niskodozni CT (LDCT) s dvostrukim očitavanjem547,43
NPP11Pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća88,02

* Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove i upisivanje podataka za potrebe praćenja Nacionalnog programa u informatičkom sustavu.

** Ljekarne izdavanje lijeka Plenvu zaračunavaju Zavodu prema cijeni za originalno pakiranje koja je utvrđena listom lijekova Zavoda.

*** Uključuje anamnestičke podatke, uzimanje brisa vrata maternice, savjetovanje te transport uzorka do citološkog laboratorija.«.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/22-01/125

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 31. svibnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.