Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti

NN 65/2022 (8.6.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

943

Na temelju odredbi članka 54. stavka 7., članka 73. stavka 2., članka 76. stavka 7., članka 80. stavka 10., članka 91. stavka 6., članka 110. stavka 6. i članka 115. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018, 17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 2. lipnja 2022. godine, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA I PRAVILIMA POSLOVNOG PONAŠANJA ZA OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH USLUGA I AKTIVNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti te politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva (»Narodne novine« 89/18) u nazivu Pravilnika riječi »TE POLITIKAMA PRIMITAKA I KRITERIJIMA ZA ZNAČAJNA INVESTICIJSKA DRUŠTVA« brišu se.

Članak 2.

U članku 1. točki 1. podtočki e. dodaju se riječi », uključujući one vezane za čimbenike održivosti«.

Točke 2., 3. i 4. brišu se

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2021/1269 оd 21. travnja 2021. o izmjeni Delegirane direktive (EU) 2017/593 u pogledu uključivanje čimbenika održivosti u obveze upravljanja proizvodima (Tekst značajan za EGP) (SL L 277, 2. 8. 2021.)«

U stavku 3. točka 3. briše se.

Članak 4.

U članku 3. stavku 1. točke 3. do 9. brišu se.

Dosadašnja točke 10. i 11. postaju točke 3. i 4.

Dosadašnje točke 12. do 30. brišu se.

Dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. čimbenici održivosti su čimbenici održivosti kako su definirani u članku 2. točki 24. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (Tekst značajan za EGP) (SL L 317, 9. 12. 2019.)«.

Članak 5.

U članku 4. stavku 1. riječi »članka 5. do 32.« brišu se.

Stavak 3. briše se.

Članak 6.

U članku 5. stavku 1. riječi »investicijskog društva i nadzornom odboru, kada je primjenjivo« zamjenjuju se riječima »i nadzornom odboru investicijskog društva«.

U stavku 2. iza riječi »članka« dodaju se riječi »jedinstven je dokument koji«.

U stavku 2. iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. opis konkretno primijenjenih mjera za zaštitu imovine klijenata kako je navedeno u članku 9. stavku 7. ovoga Pravilnika, ako je funkcija praćenja usklađenosti imenovana za nadzor operativne usklađenosti u smislu članka 9. stavka 5. ovoga Pravilnika.«

U stavku 4. iza riječi »godinu« dodaju se riječi », potpisan od stane osobe odgovorne za rad funkcije praćenja usklađenosti i nadležnog člana upravljačkog tijela društva, na hrvatskom jeziku, u profesionalnom i jednostavno čitljivom formatu (doc. ili pdf)«.

Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Izvještaj iz stavka 2. ovoga članka funkcija usklađenosti dužna je izraditi u skladu s odredbama Smjernice 3. Smjernica o određenim aspektima zahtjeva u vezi s funkcijom praćenja (ESMA35-36-1952) i u istu uključiti sve primjenjive informacije iz navedene Smjernice.

(7) Izvještaj iz stavka 5. ovoga članka koji se na temelju stavka 4. ovoga članka dostavlja Hanfi, a koji izrađuje kreditna institucija može biti:

a) koji izrađuje kreditna institucija može biti izvještaj o cjelovitom poslovanju kreditne institucije čiji sadržaj je propisan posebnim propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, no sa jasno označenim dijelovima koji opisuju elemente iz čl.5 st. 2 ovog Pravilnika ili

b) zaseban izvještaj koji se izrađuje u skladu sa Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim relevantnim propisima ili izvještaj usklađenosti cjelokupnog poslovanja kreditne institucije koji se odnosi na poslovanje kreditne institucije u skladu sa Zakonom.«.

Članak 7.

U članku 8. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Investicijsko društvo dužno je izvještaj iz stavka 7. ovoga članka dostaviti Hanfi najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, potpisan od strane osobe odgovorne za rad funkcije kojoj je kontrola dodijeljena i nadležnog člana upravljačkog tijela društva, na hrvatskom jeziku u profesionalnom i jednostavno čitljivom formatu (doc. ili pdf).«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

Članak 8.

U članku 9. stavku 5. točki 2. riječi »u roku iz članka 5. stavka 6. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima »najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu«.

U stavku 6. riječi »Investicijsko društvo dužno je bez odgode Hanfi dostaviti podatke o osobi iz stavka 5. ovoga članka, kao i o svim naknadnim promjenama« brišu se.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Investicijsko društvo dužno je bez odgode Hanfi dostaviti podatke o imenovanju osobe iz stavka 5. ovoga članka, kao i o svim naknadnim promjenama, uz detaljni opis kako su u odnosu na navedenu osobu ispunjeni uvjeti iz stavka 6. ovoga članka u slučaju da ta osoba izvršava i druga zaduženja u investicijskom društvu.«

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. iza riječi »primijenjenih« dodaje se riječ »konkretnih« a iza riječi »nedostataka« dodaju se riječi »te postupanje društva po preporukama«.

Članak 9.

U članku 23. stavku 4. točki 3. ispred riječi »koje« dodaje se riječ »bilježiti«.

Članak 10.

Iza članka 30. dodaju se naslov iznad članka i članak 30.a koji glase:

»Uključivanje čimbenika održivosti u obveze upravljanja proizvodima

Članak 30.a

(1) U smislu članka 64. Zakona, investicijsko društvo dužno je dovoljno detaljno utvrditi potencijalno ciljano tržište za svaki financijski instrument i navesti vrstu ili vrste klijenata s čijim je potrebama, obilježjima i ciljevima, uključujući ciljeve povezane s održivosti, financijski instrument usklađen.

(2) U okviru postupka utvrđivanja ciljanog tržišta, investicijsko društvo dužno je utvrditi sve skupine klijenata s čijim potrebama, obilježjima i ciljevima financijski instrument nije usklađen, osim ako se financijskim instrumentima uzimaju u obzir čimbenici održivosti.

(3) Osim uvjeta iz članka 64. stavka 4. Zakona, investicijsko društvo dužno je utvrditi ispunjava li financijski instrument utvrđene potrebe, obilježja i ciljeve ciljanog tržišta te jesu li čimbenici održivosti financijskog instrumenta, ako je to relevantno, u skladu s ciljanim tržištem.

(4) Osim obveza iz članka 60. stavaka 3. i 4. Zakona, informacije koje proizvođač dostavlja distributerima moraju uključivati i čimbenike održivosti financijskog instrumenta koji se distributerima moraju prikazati na transparentan način i pružati distributerima relevantne informacije kako bi se na odgovarajući način uzeli u obzir svi ciljevi klijenta ili potencijalnog klijenta povezani s održivosti.

(5) Kod preispitivanja proizvoda u smislu članka 65. stavaka 1. i 2. Zakona, investicijsko društvo dužno je prilikom razmatranja okolnosti je li proizvod i dalje usklađen s potrebama, obilježjima i ciljevima ciljanog tržišta, uključiti i ciljeve povezane s održivosti.

(6) Prilikom uspostavljanja odgovarajućeg mehanizma upravljanja proizvodom u smislu članka 68. stavka 4. Zakona, distributer mora osigurati da ciljevi utvrđenog ciljanog tržišta uključuju i ciljeve povezane s održivosti.

(7) U postupku utvrđivanja ciljanog tržišta za distributera, u smislu članka 69. stavka 1. Zakona, distributer je dužan utvrditi i sve skupine klijenata s čijim potrebama, obilježjima i ciljevima proizvod ili usluga nisu usklađeni, osim ako se financijskim instrumentima uzimaju u obzir čimbenici održivosti.

(8) U postupku redovnog preispitivanja investicijskih proizvoda i usluga, prilikom ocjenjivanja okolnosti iz stavka 3. članaka 70. Zakona, distributer je dužan ocjenjivati i jesu li proizvod ili usluga i dalje usklađeni s potrebama, obilježjima i ciljevima povezanima s održivosti određenog ciljanog tržišta.«

Članak 11.

Naslovi iznad članaka i članci 33. do 42. brišu se.

Članak 12.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Investicijska društva dužna su se uskladiti s člankom 10. ovoga Pravilnika do 22. studenoga 2022.

Klasa: 011-01/22-01/03

Urbroj: 326-01-70-72-22-11

Zagreb, 2. lipnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.