Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 67/2022 (10.6.2022.), Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ministarstvo financija

996

Na temelju članka 120. stavka 7. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA TE DAVANJA JAMSTAVA I SUGLASNOSTI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak davanja suglasnosti za dugoročno zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: općina, grad, županija), refinanciranje, reprogramiranje i izmjena suglasnosti za dugoročno zaduživanje, davanja jamstava županije općini i gradu, davanja suglasnosti na jamstva općine, grada i županije, obvezni sastojci zahtjeva, obvezni prilozi i dokumentacija.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na:

1. davanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske (dalje: Vlada) i ministra financija za dugoročno zaduživanje općine, grada ili županije uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira u skladu s odredbama članaka 118., 120. – 125.) Zakona o proračunu (dalje: Zakon);

2. davanje suglasnosti općine, grada ili županije pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu za dugoročno zaduživanje kod međunarodne financijske institucije u skladu s odredbama članka 127. stavaka 3. Zakona.

3. davanje jamstava županije gradu i/ili općini na svom području, davanje suglasnosti ministra financija na dana jamstva općine, grada i županije svom proračunskom i izvanproračunskom korisniku, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu općine, grada i županije i ustanovi čiji su osnivač u skladu s odredbama članaka 129. Zakona.

II. DUGOROČNO ZADUŽIVANJE OPĆINE, GRADA ILI ŽUPANIJE

Dugoročno zaduživanje općine, grada ili županije

Članak 3.

Općina, grad ili županija može se dugoročno zaduživati ako ispunjava uvjete iz odredaba članka 120. stavaka 1. i 2. Zakona te odredaba zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske koje se odnose na dugoročno zaduživanje u godini u kojoj se traži suglasnost.

Prilozi i dokumentacija uz zahtjev za dugoročno zaduživanje

Članak 4.

(1) Zahtjev za dobivanje suglasnosti za dugoročno zaduživanje (dalje: zahtjev) podnosi općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan.

(2) Zahtjev se uz dopis podnosi Ministarstvu financija na Obrascu ZJS – Zahtjev za dobivanje suglasnosti za dugoročno zaduživanje / davanje jamstva / suglasnosti i ostale obvezne priloge i dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom.

(3) Sastavni dijelovi (prilozi) ovoga Pravilnika su:

1. Obrazac ZJS – Zahtjev za dobivanje suglasnosti za dugoročno zaduživanje / davanje jamstva / suglasnosti,

2. Obrazac IZJS – Izvješće o dugoročnom zaduženju / jamstvu / suglasnosti i

3. Obrazac FPP – Financijski plan projekta.

Članak 5.

(1) Općina, grad ili županija može se dugoročno zaduživati u skladu s odredbama članka 120. Zakona.

(2) Uz zahtjev za dugoročno zaduživanje iz stavka 1. ovoga članka općina, grad ili županija podnosi sljedeće obvezne priloge i dokumentaciju:

1. popunjen obrazac ZJS – Zahtjev za dobivanje suglasnosti za dugoročno zaduživanje / davanje jamstva / suglasnosti;

2. usvojeni plan proračuna za godinu u kojoj se dugoročno zadužuju u skladu s odredbama Zakona. Opći dio plana proračuna, uz račun prihoda i rashoda, sadrži i račun financiranja s planiranim iznosima primitaka od financijske imovine i zaduživanja te s izdacima za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja. U posebnom dijelu plana proračuna treba biti jasno vidljiv projekt za koji se općina, grad ili županija dugoročno zadužuje u skladu s člankom 30. Zakona, odnosno propisanim proračunskim klasifikacijama;

3. popunjen obrazac FPP – Financijski plan projekta u kojem je naveden naziv projekta za koji se dugoročno zadužuju, iskazani svi rashodi vezani uz projekt i izvori financiranja za provedbu projekta za cijelo razdoblje trajanja projekta;

4. odluka o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za proračunsku godinu u kojoj je utvrđen iznos novoga dugoročnog zaduženja u tijeku proračunske godine te očekivani iznos ukupnoga duga na kraju proračunske godine. Budući da Zakonom nije predviđena izmjena usvojenih projekcija za sljedeće dvije proračunske godine, u tekućoj je proračunskoj godini dana mogućnost predstavničkom tijelu jedinice da donošenjem odluke o izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju proračuna jedinice za tekuću proračunsku godinu navede cjelokupni iznos kredita za projekt, utvrdi iznos sredstava koji se planira povući u tekućoj proračunskoj godini te u sljedeće dvije godine. Iznos koji se planira povući u tekućoj proračunskoj godini mora biti vidljiv kao izvor na projektu za koji se dugoročno zadužuje u posebnom dijelu proračuna za tekuću proračunsku godinu i iskazan po proračunskim klasifikacijama;

5. akt o sufinanciranju ako neki projekt financira više subjekata;

6. odluka predstavničkog tijela o dugoročnom zaduživanju koja sadržava namjenu dugoročnog zaduživanja (naziv projekta iz proračuna) i naziv kreditora / davatelja zajma te uvjete kreditiranja iz točke 7. ovoga stavka;

7. ponuda, prijedlog ugovora ili pismo namjere kreditora / davatelja zajma s uvjetima kreditiranja (iznos kredita/zajma, rok otplate, kamatna stopa, razdoblje počeka, sredstva osiguranja i drugi troškovi) te plan otplate;

8. izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za prethodnu proračunsku godinu na Obrascu PR-RAS (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima), razina 22, u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu;

9. izračun iznosa ostvarenih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS, razina 22) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine koja prethodi godini u kojoj se dugoročno zadužuje, umanjeni za prihode:

– od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te donacija koja ne uključuju sredstva fiskalnog izravnanja i

– s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija.

10. zadnje izvješće o otplati prethodnih zaduženja, danih jamstava i suglasnosti na Obrascu IZJS – Izvješće o zaduženju / jamstvu / suglasnosti u trenutku podnošenja zahtjeva i u skladu s odredbama Zakona;

11. stanje dospjelih obveza iskazano u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju;

12. izjava općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev.

(3) Ministarstvo financija razmotrit će samo one zahtjeve uz koje su podneseni obvezni prilozi i dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Podnositelj zahtjeva koji nije podnio zahtjev u skladu sa stavkom 3. ovoga članka dužan ga je dopuniti u roku od 30 dana nakon što Ministarstvo financija zatraži dopunu.

(5) Ako podnositelj zahtjeva Ministarstvu financija ne dostavi dopunu dokumentacije u roku iz stavka 4. ovoga članka, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

Zaduživanje za provedbu projekata koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije

Članak 6.

(1) Općina, grad ili županija može se dugoročno zaduživati za provedbu projekata koji se sufinanciraju iz fondova (sredstava) Europske unije u skladu s odredbama članka 122. Zakona.

(2) Uz zahtjev za dugoročno zaduživanje iz stavka 1. ovoga članka općina, grad ili županija podnosi sljedeće obvezne priloge i dokumentaciju:

1. popunjen obrazac ZJS – Zahtjev za dobivanje suglasnosti za dugoročno zaduživanje / davanje jamstva / suglasnosti;

2. usvojeni plan proračuna za godinu u kojoj se dugoročno zadužuju u skladu s odredbama Zakona. Opći dio plana proračuna, uz račun prihoda i rashoda, sadrži i račun financiranja s planiranim iznosima primitaka od financijske imovine i zaduživanja te s izdacima za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja. U posebnom dijelu plana proračuna treba biti jasno vidljiv projekt za koji se općina, grad ili županija dugoročno zadužuje u skladu s člankom 30. Zakona, odnosno propisanim proračunskim klasifikacijama;

3. popunjen obrazac FPP – Financijski plan projekta u kojem je naveden naziv projekta za koji se dugoročno zadužuju, iskazani svi rashodi vezani uz projekt i izvori financiranja za provedbu projekta za cijelo razdoblje trajanja projekta;

4. odluka o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za proračunsku godinu u kojoj je utvrđen iznos novoga dugoročnog zaduženja u tijeku proračunske godine te očekivani iznos ukupnoga duga na kraju proračunske godine. Budući da Zakonom nije predviđena izmjena usvojenih projekcija za sljedeće dvije proračunske godine, u tekućoj je proračunskoj godini dana mogućnost predstavničkom tijelu jedinice da donošenjem odluke o izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju proračuna jedinice za tekuću proračunsku godinu navede cjelokupni iznos kredita za projekt, utvrdi iznos sredstava koji se planira povući u tekućoj proračunskoj godini te u sljedeće dvije godine. Iznos koji se planira povući u tekućoj proračunskoj godini mora biti vidljiv kao izvor na projektu za koji se dugoročno zadužuje u posebnom dijelu proračuna za tekuću proračunsku godinu i iskazan po proračunskim klasifikacijama;

5. akt o sufinanciranju ako neki projekt financira više subjekata ili ako se projekt sufinancira iz fondova Europske unije. Iz navedenoga akta treba biti vidljiva ukupna vrijednost projekta koji se sufinancira iz fondova Europske unije, iznos prihvatljivih troškova, iznos bespovratne pomoći te visina mogućeg predujma;

6. odluka predstavničkog tijela o zaduživanju koja sadržava namjenu dugoročnog zaduživanja (naziv projekta iz proračuna) i naziv kreditora / davatelja zajma te uvjete kreditiranja iz točke 7. ovoga stavka;

7. ponuda, prijedlog ugovora ili pismo namjere kreditora / davatelja zajma s uvjetima kreditiranja (iznos kredita/zajma, rok otplate, kamatna stopa, razdoblje počeka, sredstva osiguranja i drugi troškovi) te plan otplate;

8. izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za prethodnu proračunsku godinu na Obrascu PR-RAS (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima), razina 22, u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu;

9. izračun iznosa ostvarenih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS, razina 22) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine koja prethodi godini u kojoj se dugoročno zadužuje, umanjeni za prihode:

– od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te donacija koja ne uključuju sredstva fiskalnog izravnanja i

– s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija.

10. zadnje izvješće o otplati prethodnih dugoročnih zaduženja, danih jamstava i suglasnosti na Obrascu IZJS – Izvješće o dugoročnom zaduženju / jamstvu / suglasnosti u trenutku podnošenja zahtjeva i u skladu s odredbama Zakona;

11. stanje dospjelih obveza iskazano u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju;

12. izjava općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev.

Zaduživanje za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova projekata koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije

Članak 7.

(1) Općina, grad ili županija može se dugoročno zaduživati za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova projekata koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije kako je propisano odredbama članka 120. stavka 1. podstavka (alineje) 3. Zakona.

(2) Uz zahtjev za dugoročno zaduživanje iz stavka 1. ovoga članka općina, grad ili županija podnosi sljedeće obvezne priloge i dokumentaciju:

1. popunjen obrazac ZJS – Zahtjev za dobivanje suglasnosti za dugoročno zaduživanje / davanje jamstva / suglasnosti;

2. usvojeni plan proračuna za godinu u kojoj se dugoročno zadužuju u skladu s odredbama Zakona. Opći dio plana proračuna, uz račun prihoda i rashoda, sadrži i račun financiranja s planiranim iznosima primitaka od financijske imovine i zaduživanja te s izdacima za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja. U posebnom dijelu plana proračuna treba biti jasno vidljiv projekt za koji se općina, grad ili županija dugoročno zadužuje u skladu s člankom 30. Zakona, odnosno propisanim proračunskim klasifikacijama;

3. popunjen obrazac FPP – Financijski plan projekta u kojem je naveden naziv projekta za koji se dugoročno zadužuju, iskazani svi rashodi vezani uz projekt i izvori financiranja za provedbu projekta za cijelo razdoblje trajanja projekta;

4. odluka o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za proračunsku godinu u kojoj je utvrđen iznos novoga zaduženja u tijeku proračunske godine te očekivani iznos ukupnoga duga na kraju proračunske godine;

5. odluka predstavničkog tijela o zaduživanju koja sadržava namjenu dugoročnog zaduživanja (naziv projekta iz proračuna) i naziv kreditora / davatelja zajma te uvjete kreditiranja iz točke 6. ovoga stavka;

6. ponuda, prijedlog ugovora ili pismo namjere kreditora / davatelja zajma s uvjetima kreditiranja (iznos kredita/zajma, rok otplate, kamatna stopa, razdoblje počeka, sredstva osiguranja i drugi troškovi) te plan otplate;

7. izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za prethodnu proračunsku godinu na Obrascu PR-RAS (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima), razina 22, u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu;

8. izračun iznosa ostvarenih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS, razina 22) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjeni za prihode:

– od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te donacija koja ne uključuju sredstva fiskalnog izravnanja i

– s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija.

9. zadnje izvješće o otplati prethodnih dugoročnih zaduženja, danih jamstava i suglasnosti na Obrascu IZJS – Izvješće o zaduženju / jamstvu / suglasnosti u trenutku podnošenja zahtjeva i u skladu s odredbama Zakona;

10. stanje dospjelih obveza iskazano u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju;

11. akt iz kojeg je vidljiva obveza nastala na ime povrata neprihvatljivih troškova, odnosno odluka nadležnog tijela o povratu sredstava;

12. izjava općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev.

Refinanciranje, reprogramiranje i izmjene suglasnosti za zaduživanje općine, grada ili županije

Članak 8.

(1) Općina, grad ili županija može refinancirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma u skladu s odredbama članka 124. stavaka 1. i 2. Zakona.

(2) Općina, grad ili županija može refinancirati ostatak duga po osnovi izdanih vrijednosnih papira u skladu s odredbama članka 124. stavka 3. Zakona.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. i 2. ovoga članka općina, grad ili županija podnosi sljedeće obvezne priloge i dokumentaciju:

1. popunjen obrazac ZJS – Zahtjev za dobivanje suglasnosti za dugoročno zaduživanje / davanje jamstva / suglasnosti;

2. usvojeni plan proračuna za godinu u kojoj se dugoročno zadužuju u skladu s odredbama Zakona. Opći dio plana proračuna, uz račun prihoda i rashoda, sadrži i račun financiranja s planiranim iznosima primitaka od financijske imovine i zaduživanja te s izdacima za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja. U posebnom dijelu plana proračuna treba biti jasno vidljiva aktivnost na kojoj je planirana otplata kredita ili zajma, odnosno vrijednosnih papira u skladu s člankom 30. Zakona, odnosno propisanim proračunskim klasifikacijama;

3. odluka o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za proračunsku godinu u kojoj je utvrđen iznos novoga dugoročnog zaduženja u tijeku proračunske godine te očekivani iznos ukupnoga duga na kraju proračunske godine;

4. odluka predstavničkog tijela o refinanciranju ostatka duga po osnovi kredita ili zajma, odnosno vrijednosnih papira, koja sadrži podatke o kreditu koji se refinancira (broj ugovora i naziv kreditora / davatelja zajma), te naziv kreditora / davatelja zajma i uvjete dugoročnog kreditiranja iz točke 5. ovoga stavka;

5. ponuda, prijedlog ugovora ili pismo namjere kreditora / davatelja zajma s uvjetima kreditiranja (iznos kredita/zajma, rok otplate, kamatna stopa, razdoblje počeka, sredstva osiguranja i drugi troškovi) te plan otplate;

6. izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za prethodnu proračunsku godinu na Obrascu PR-RAS (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima), razina 22, u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu;

7. izračun iznosa ostvarenih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS, razina 22) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine koja prethodi godini u kojoj se dugoročno zadužuje, umanjeni za prihode:

– od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te donacija koja ne uključuju sredstva fiskalnog izravnanja i

– s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija.

8. zadnje izvješće o otplati prethodnih dugoročnih zaduženja, danih jamstava i suglasnosti na Obrascu IZJS – Izvješće o zaduženju / jamstvu / suglasnosti u trenutku podnošenja zahtjeva i u skladu s odredbama Zakona;

9. stanje dospjelih obveza iskazano u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju;

10. izjava općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev;

(4) Općina, grad ili županija može reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma u skladu s odredbama članka 124. stavaka 1. i 2. Zakona.

(5) Uz zahtjev iz stavka 4. ovoga članka općina, grad ili županija podnosi sljedeće obvezne priloge i dokumentaciju:

1. izmjena i/ili dopuna odluke predstavničkog tijela o dugoročnom zaduživanju koja sadržava izmijenjene uvjete kreditiranja iz točke 2. ovoga stavka;

2. ponuda, prijedlog dodatka ugovora ili pismo namjere kreditora / davatelja zajma s uvjetima kreditiranja (iznos kredita/zajma, rok otplate, kamatna stopa, razdoblje počeka, sredstva osiguranja i drugi troškovi) te plan otplate;

3. izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za prethodnu proračunsku godinu na Obrascu PR-RAS (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima), razina 22, u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu;

4. izračun iznosa ostvarenih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS, razina 22) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine koja prethodi godini u kojoj se dugoročno zadužuje, umanjeni za prihode:

– od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te donacija koja ne uključuju sredstva fiskalnog izravnanja i

– s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija.

5. zadnje izvješće o otplati prethodnih dugoročnih zaduženja, danih jamstava i suglasnosti na Obrascu IZJS – Izvješće o zaduženju / jamstvu / suglasnosti u trenutku podnošenja zahtjeva i u skladu s odredbama Zakona;

6. stanje dospjelih obveza iskazano u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju;

7. suglasnost Vlade, odnosno ministra financija te odluka predstavničkog tijela o dugoročnom zaduživanju za kredit ili zajam koji se reprogramira;

8. izjava općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev.

(6) Namjena dugoročnog zaduživanja za koju je dobivena suglasnost Vlade, odnosno ministra financija može se mijenjati i/ili dopunjavati u skladu s odredbama članka 124. stavka 4. Zakona.

(7) Uz zahtjev iz stavka 6. ovoga članka općina, grad ili županija podnosi sljedeće obvezne priloge i dokumentaciju:

1. usvojeni plan proračuna za godinu u kojoj se mijenja namjena dugoročnog zaduživanja u skladu s odredbama Zakona. U posebnom dijelu plana proračuna treba biti jasno vidljiv projekt na koji će općina, grad ili županija prenamijeniti sredstva dugoročnog zaduženja u skladu s člankom 30. Zakona, odnosno propisanim proračunskim klasifikacijama;

2. popunjen obrazac FPP – Financijski plan projekta u kojem je naveden naziv projekta na koji će se prenamijeniti sredstva dugoročnog zaduženja te su iskazani svi rashodi vezani uz projekt i izvori financiranja za provedbu projekta za cijelo razdoblje trajanja projekta;

3. izmjena i/ili dopuna odluke predstavničkog tijela o dugoročnom zaduživanju koja sadržava izmjenu i/ili dopunu namjene dugoročnog zaduživanja (naziv projekta iz proračuna);

4. suglasnost Vlade, odnosno ministra financija te odluka predstavničkog tijela o dugoročnom zaduživanju za kredit ili zajam kojem se mijenja namjena;

5. izjava općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev.

III. DAVANJE SUGLASNOSTI / JAMSTAVA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Davanje suglasnosti na dugoročno zaduživanje pravnih osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu općine, grada ili županije kod međunarodne financijske institucije

Članak 9.

(1) Pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu općine, grada ili županije mogu se dugoročno zaduživati kod međunarodne financijske institucije u skladu s odredbama članka 127. stavka 3. i 5. Zakona.

(2) Uz zahtjev za dobivanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka općina, grad ili županija podnosi sljedeće obvezne priloge i dokumentaciju:

1. popunjen obrazac ZJS – Zahtjev za dobivanje suglasnosti za dugoročno zaduživanje / davanje jamstva / suglasnosti;

2. odluka predstavničkog tijela o davanju suglasnosti koja sadržava namjenu dugoročnog zaduživanja i naziv kreditora / davatelja zajma te uvjete kreditiranja iz točke 3. ovoga članka;

3. ponuda, prijedlog ugovora ili pismo namjere kreditora / davatelja zajma s uvjetima kreditiranja (iznos kredita/zajma, rok otplate, kamatna stopa, razdoblje počeka, sredstva osiguranja i drugi troškovi) te plan otplate;

4. izjava općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev.

Davanje jamstava općine, grada ili županije

Članak 10.

(1) Županija može dati jamstvo općini ili gradu na svojem području u skladu s odredbama članka 129. stavaka 1., 2., 5., 6., 7. i 8. Zakona.

(2) Općina, grad ili županija može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku općine, grada ili županije, pravnoj osobi u njezinu većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovi čiji je osnivač u skladu s odredbama članka 129. stavaka 3., 4., 5., 6., 7. i 8. Zakona.

(3) Uz zahtjev iz stavaka 1. i 2. ovoga članka općina, grad ili županija podnosi sljedeće obvezne priloge i dokumentaciju:

1. popunjen obrazac ZJS – Zahtjev za dobivanje suglasnosti za zaduživanje / davanje jamstva / suglasnosti;

2. odluka o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za proračunsku godinu u kojoj je utvrđen iznos novoga jamstva u tijeku proračunske godine te očekivani iznos ukupnoga duga na kraju proračunske godine;

3. akt o sufinanciranju ako neki projekt financira više subjekata ili ako se projekt sufinancira iz fondova (sredstava) Europske unije;

4. odluka predstavničkog tijela o davanju jamstva i suglasnosti koja sadržava namjenu dugoročnog zaduživanja (naziv projekta iz proračuna) i naziv kreditora / davatelja zajma te uvjete kreditiranja iz točke 5. ovoga članka;

5. ponuda, prijedlog ugovora ili pismo namjere kreditora / davatelja zajma s uvjetima kreditiranja (iznos kredita/zajma, rok otplate, kamatna stopa, razdoblje počeka, sredstva osiguranja i drugi troškovi) te plan otplate;

6. izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za prethodnu proračunsku godinu na Obrascu PR-RAS (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima), razina 22, u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu;

7. izračun iznosa ostvarenih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS, razina 22) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjeni za prihode:

– od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te donacija koja ne uključuju sredstva fiskalnog izravnanja i

– s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija.

8. zadnje izvješće o otplati prethodnih dugoročnih zaduženja, danih jamstava i suglasnosti na Obrascu IZJS – Izvješće o zaduženju / jamstvu / suglasnosti u trenutku podnošenja zahtjeva i u skladu s odredbama Zakona;

9. stanje dospjelih obveza iskazano u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju;

10. izjava općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 55/09 i 139/10).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 403-01/22-02/2
Urbroj: 513-05-06-21-4
Zagreb, 6. lipnja 2022.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

PRILOG 2

PRILOG 3