Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

NN 71/2022 (21.6.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1056

Na temelju članka 13. stavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18, 98/19, 30/21 i 89/21) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ I PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine«, br. 50/18, 56/19, 107/20, 127/21 i 147/21) u članku 3. stavak 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»: mora imati električni pogon ili motor s unutarnjim izgaranjem koji neovisno o pogonskom gorivu mora ispunjavati najmanje zahtjeve Euro 5 norme, a od 1. 1. 2025. Euro 6 norme koji su utvrđeni uredbama (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te njihovim izmjenama i dopunama.«

U podstavku 11. riječi: »ime i prezime i prebivalište fizičke osobe-obrtnika« zamjenjuju se riječima: »ime i prezime i najmanje grad prebivališta fizičke osobe-obrtnika«.

Podstavci 14. i 15. mijenjaju se i glase:

» – imati najmanje 4 odobrenih sjedećih mjesta uključujući sjedalo za vozača«.

» – od 1. 1. 2025. mora biti konstruirano tako da ima duljinu od najmanje 4.000 mm, a koji podatak je upisan u prometnu dozvolu vozila«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. podstavku 4. riječi: »modelsku godinu vozila prema VIN oznaci vozila i« zamijeniti riječima »ekološku kategoriju vozila upisanu u prometnu dozvolu i«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. podstavku 1. riječi : »ime i prezime te prebivalište fizičke osobe-obrtnika« zamjenjuju se riječima: »ime i prezime te najmanje grad prebivališta fizičke osobe-obrtnika«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Osobni automobil kategorije M1 iz stavka 1. i stavka 4. ovoga Pravilnika od 1. 1. 2025. mora imati električni pogon ili motor s unutarnjim izgaranjem koji neovisno o pogonskom gorivu mora ispunjavati najmanje zahtjeve Euro 6 norme koji su utvrđeni uredbama (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te njihovim izmjenama i dopunama.«

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. podstavku 1. riječi: »ime i prezime te prebivalište fizičke osobe-obrtnika« zamjenjuju se riječima: »ime i prezime te najmanje grad prebivališta fizičke osobe-obrtnika«.

Članak 5.

U članku 13. stavku 1. podstavku 1. riječi: »ime i prezime te prebivalište fizičke osobe-obrtnika« zamjenjuju se riječima: »ime i prezime te najmanje grad prebivališta fizičke osobe-obrtnika«.

Članak 6.

U članku 14. stavku 1. podstavku 2. riječi: »imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe-obrtnika« zamjenjuju se riječima: »imena i prezimena te najmanje grad prebivališta fizičke osobe-obrtnika«.

Članak 7.

U članku 17. stavku 1. podstavku 2. riječi: »imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe-obrtnika« zamjenjuju se riječima: »imena i prezime te najmanje grad prebivališta fizičke osobe-obrtnika«.

Članak 8.

U članku 19. stavku 1. podstavku 2. riječi: »imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe-obrtnika« zamjenjuju se riječima: »imena i prezimena te najmanje grad prebivališta fizičke osobe-obrtnika«.

Čanak 9.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Osobni automobil M1 kojim se u trenutku stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18) obavljao autotaksi prijevoz odnosno osobni automobil koji je imao važeći izvod iz licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, do 1. siječnja 2025. godine, ne mora ispunjavati uvjet iz članka 3. stavka 1. podstavka 1.«

Stavak 3. briše se.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-02/16

Urbroj: 530-08-2-1-1-22-1

Zagreb, 13. lipnja 2022.

Ministar
Oleg Butković, v. r.