Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2022./2023.

NN 72/2022 (24.6.2022.), Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1065

Na temelju članka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019), ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se postupak i način upisa učenika, rokovi za prijavu i upis te uvjeti za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2022./2023.

Članak 2.

(1) Uslugama odgojnih aktivnosti, smještaja i prehrane učeničkoga doma mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i koji su hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana država Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te djeca državljana zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.

(2) Učenički dom prima učenike na smještaj za vrijeme trajanja upisanoga programa obrazovanja u skladu sa statutom učeničkog doma te odredbama sklopljenoga ugovora o međusobnim pravima i obvezama, o čemu odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkoga doma.

(3) Učenički dom prima učenike državljane zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije ako imaju reguliran status boravka sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca, uz suglasnost osnivača.

(4) Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih visokih učilišta s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te druge polaznike, ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkome domu.

(5) S roditeljem/skrbnikom svakog učenika, studentom, odnosno drugim korisnikom usluga učeničkog doma, učenički dom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

PRIJAVA UČENIKA U UČENIČKI DOM

Članak 3.

(1) Učenici prvih razreda srednjih škola se prijavljuju i upisuju u učenički dom u školskoj godini 2022./2023. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (u daljnjem tekstu: ISPUUD) domovi.e-upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju učenički domovi.

(2) U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše četiri (4) odabira učeničkih domova.

Članak 4.

(1) U postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove pripremne i druge radnje provode upisna povjerenstva osnovnih škola i učeničkih domova, upravni odjeli nadležni za obrazovanje u županijama, odnosno Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatski školski sportski savez i CARNET.

(2) Upisna povjerenstva dužna su biti dostupna tijekom cijeloga trajanja upisnoga postupka.

(3) Sve osobe uključene u organizaciju i provođenje postupka elektroničkih prijava i upisa učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove dužne su čuvati tajnost podataka, o čemu potpisuju izjavu čiji se obrazac nalazi u ISPUUD-u.

(4) Kvalitetu postupka provedbe elektroničkih prijava i upisa učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove prati i vrednuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), odnosno tijela koja Ministarstvo ovlasti.

IZRAVNI PRIJAM U UČENIČKI DOM

Članak 5.

(1) Pravo izravnoga prijma u učeničke domove ostvaruju:

– učenici kojima su oba roditelja preminula;

– učenici na temelju članka 126. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017, 98/2019 i 84/21) – djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako im redoviti novčani mjesečni prihodi po članu kućanstva za razdoblje od prethodna tri mjeseca ne prelaze 60 % proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj.

(2) Za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka učenik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju nadležnih tijela ili dati privolu da se navedeni podaci mogu provjeriti u dostupnim bazama podataka nadležnih državnih tijela.

ELEMENTI VREDNOVANJA I UTVRĐIVANJE UKUPNOGA REZULTATA KANDIDATA

Članak 6.

(1) Za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učenički dom, osim učenika iz članka 5. ove Odluke, prijavljenom kandidatu vrednuju se zajednički i dodatni element vrednovanja.

(2) Ljestvica poretka kandidata utvrđuje se na osnovi bodovanja zajedničkog i dodatnog elementa vrednovanja.

(3) Ako dva ili više učenika na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova na temelju zajedničkog i dodatnog elementa vrednovanja, upisuju se svi učenici.

ZAJEDNIČKI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA

Članak 7.

(1) Zajednički element vrednovanja za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učenički dom čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja pomnožen s koeficijentom petnaest (15).

DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA

Članak 8.

(1) Dodatni element vrednovanja kandidata:

– učenik koji je upisao program obrazovanja u školi koja u svom sastavu ima učenički dom u koji se učenik prijavljuje ostvaruje dodatnih petnaest (15) bodova za upis u taj učenički dom;

– učenik na temelju članka 126. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji – djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ako ne udovoljavaju uvjetima za izravan smještaj u učeničke domove i djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, ostvaruju dodatnih deset (10) bodova;

– učenik na temelju članka 48.e Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 94/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/2019) – djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. ovoga Zakona, djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. ovoga Zakona i djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100 % oštećenja organizma, ako im redoviti novčani mjesečni prihodi po članu kućanstva za razdoblje od prethodna tri mjeseca ne prelaze 60 % proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj, ostvaruje dodatnih deset (10) bodova;

– učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata koji ima oštećenje organizma veće od 50 %, ostvaruje dodatnih pet (5) bodova;

– učenik koji živi u otežanim uvjetima obrazovanja ostvaruje dodatnih 10 bodova po jednoj od osnova:

• ako učenik ima tešku bolest ili ako živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti što dokazuje liječničkom potvrdom o svojoj težoj bolesti odnosno potvrdom o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili obaju roditelja;

• ako učenik ima teškoće u razvoju što dokazuje rješenjem o primjerenom programu obrazovanja;

• ako je učenikov roditelj preminuo što dokazuje preslikom smrtovnice;

• ako živi uz jednoga i/ili oba roditelja koji su osobe s invaliditetom upisani/evidentirani u Hrvatskom registru osoba s invaliditetom;

• ako živi uz nezaposlena oba roditelja, u smislu članka 10. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine«, broj 118/2018, 32/2020 i 18/2022), što dokazuje potvrdom o nezaposlenosti obaju roditelja za razdoblje od najmanje prethodna tri mjeseca iz područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje;

• ako živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) korisnika socijalne skrbi, u smislu članka 15. točaka 1. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/2022 i 45/2022), što dokazuje potvrdom o korištenju socijalne pomoći, rješenjem ili drugim upravnim aktom centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi koje su izdale ovlaštene službe u zdravstvu, socijalnoj skrbi i/ili za zapošljavanje;

– učenik koji je u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja osvojio jedno od prvih triju mjesta na državnome i/ili međunarodnome natjecanju iz znanja i/ili natjecanju školskih sportskih društava ostvaruje dodatnih šest (6) bodova;

– učenik koji je upisao program obrazovanja za deficitarno zanimanje u županiji u kojoj se prijavljuje za upis u učenički dom, a sukladno Preporukama HZZ-a za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, ostvaruje dodatnih pet (5) bodova;

– učenik koji je u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja imao ocjenu iz vladanja uzorno ostvaruje pet (5) dodatnih bodova;

– učenik čiji se brat, odnosno sestra (ili više njih) redovito školuje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivališta ostvaruje pet (5) dodatnih bodova po broju braće i sestara.

(2) Za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka učenik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju nadležnih tijela ili dati privolu da se navedeni podaci mogu provjeriti u dostupnim bazama podataka nadležnih državnih tijela.

(3) Vrednuju se državna natjecanja iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja te međunarodna natjecanja koja verificira Agencija za odgoj i obrazovanje, i to u posljednja četiri razreda osnovne škole.

(4) Vrednuju se natjecanja školskih sportskih društava u posljednja četiri razreda osnovne škole koja su ustrojena prema Propisniku Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga sportskog saveza.

(5) Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta i razina, boduje mu se najpovoljniji rezultat.

NATJEČAJ ZA PRIJAM UČENIKA U UČENIČKI DOM

Članak 9.

(1) Natječaj za prijam učenika u učenički dom u kojem se oglašavaju broj slobodnih mjesta i uvjeti za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023., javno objavljuju učenički domovi na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama najkasnije do 24. lipnja 2022. godine.

(2) Sadržaj natječaja iz stavka 1. ovog članka učenički domovi dogovaraju s osnivačem i zajednički objavljuju u organizaciji osnivača.

UPISNI ROKOVI

Članak 10.

Učenici prvih razreda srednje škole prijavljuju se za prijam i upis u učeničke domove u školskoj godini 2022./2023. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

Opis postupakaDatum
Početak prijava učenika/kandidata u sustav4. 7. 2022.
Početak prijave odabranih učeničkih domova11. 7. 2022.
Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom)13. 7. 2022.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom13. 7. 2022.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete13. 7. 2022.

Završetak prijava

Početak ispisa prijavnica

14. 7. 2022.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

15. 7. 2022.
Objava konačnih ljestvica poretka16. 7. 2022.

Upis u učenički dom

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) učeničkom domu u koji se učenik upisao

(domovi sami određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije u sklopu predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči doma)

18. 7. – 19. 7. 2022.
Objava slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok20. 7. 2022.


Jesenski upisni rok

Opis postupakaDatum
Početak prijava učenika/kandidata u sustav i prijava odabranih učeničkih domova28. 8. 2022.
Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom)30. 8. 2022.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom30. 8. 2022.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete30. 8. 2022.

Završetak prijava

Početak ispisa prijavnica

31. 8. 2022.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

1. 9. 2022.
Objava konačnih ljestvica poretka2. 9. 2022.

Upis u učenički dom

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) učeničkom domu u koji se učenik upisao

2. i 5. 9. 2022.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka6. 9. 2022.

POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA

Članak 11.

(1) Učenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pisane prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u učenički dom.

(2) Redoviti učenik osnovne škole u Republici Hrvatskoj može usmeno ili u elektroničkom obliku izjaviti prigovor svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.

(3) U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNET-ovoj službi za podršku obrazovnom sustavu u roku i na obrascu za prigovor koji su dostupni na mrežnoj stranici ISPUUD-a.

(4) Rokovi za podnošenje prigovora iz ove točke utvrđeni su u članku 10. ove Odluke.

UPIS UČENIKA U UČENIČKI DOM

Članak 12.

(1) Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici domovi.e-upisi.hr.

(2) Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u ISPUUD-u, učenik ostvaruje pravo upisa u učenički dom u školskoj godini 2022./2023.

(3) Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici domovi.e-upisi.hr, koji je dužan dostaviti osobno ili elektroničkim putem učeničkom domu u rokovima utvrđenim u članku 10. ove Odluke.

(4) Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) te dostavi upisnicu i liječničku potvrdu o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učeničkom domu, učenik je upisan u učenički dom u školskoj godini 2022./2023.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) O posebnostima upisa učenika svih razreda srednje škole koje nisu predviđene odredbama ove Odluke odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkoga doma na temelju podnesene zamolbe učenika/roditelja/skrbnika za prijam učenika u učenički dom.

(2) Iznimno, u slučaju preseljenja učenika učenički dom dužan je primiti učenika tijekom cijele školske/nastavne godine i to:

– ako se u mjestu preseljenja učenika nalazi samo jedan učenički dom, dužan je upisati učenika;

– ako se u mjestu preseljenja učenika nalazi više učeničkih domova, učenika je prvenstveno dužan upisati učenički dom koji ima slobodnih mjesta;

– ako u mjestu preseljenja učenika nema slobodnih mjesta u učeničkim domovima, odluku o tome koji je učenički dom dužan upisati učenika donosi osnivač.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/22-06/00087

Urbroj: 533-05-22-0001

Zagreb, 15. lipnja 2022.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.