Odluka o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku i podataka o nekretninama

NN 72/2022 (24.6.2022.), Odluka o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku i podataka o nekretninama

Hrvatska narodna banka

1068

Na temelju članka 86. stavaka 1. i 3. i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PRIKUPLJANJU GRANULARNIH PODATAKA O KREDITIMA I KREDITNOM RIZIKU I PODATAKA O NEKRETNINAMA

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom Odlukom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2016/867 Europske središnje banke od 18. svibnja 2016. o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku (ESB/2016/13) (u nastavku teksta: Uredba ESB/2016/13) i usvajaju se Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike od 31. listopada 2016. o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama (ESRB/2016/14) i Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike od 21. ožujka 2019. o izmjeni Preporuke ESRB/2016/14 o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama (ESRB/2019/3) (u nastavku teksta: Preporuka ESRB/2016/14).

Članak 2.

Ovom se odlukom propisuju obveza kreditnih institucija da Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju izvješća koja se odnose na granularne podatke o kreditima i kreditnom riziku koja su uređena Uredbom ESB/2016/13 i određena izvješća koja se odnose na granularne podatke o nekretninama uređena Preporukom ESRB/2016/14, obveznici primjene ove Odluke, dostava podataka, dinamika i rokovi dostave podataka.

Obveznici primjene Odluke

Članak 3.

(1) Obveznici primjene ove Odluke jesu kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na stambene štedionice i na podružnice kreditnih institucija iz država članica izvjestiteljica.

Granularni podaci o kreditima i kreditnom riziku

Članak 4.

(1) Granularni podaci o kreditima i kreditnom riziku koji su propisani Uredbom ESB/2016/13 moraju se prikazati u sljedećim izvješćima:

1) Referentni podaci o drugoj ugovornoj strani

2) Podaci o instrumentima

3) Financijski podaci

4) Podaci: druga ugovorna strana – instrument

5) Podaci o solidarnoj odgovornosti

6) Računovodstveni podaci

7) Podaci o primljenoj zaštiti

8) Podaci: instrument – primljena zaštita

9) Podaci o riziku druge ugovorne strane

10) Podaci o statusu neispunjavanja obveze druge ugovorne strane.

(2) Granularne podatke o kreditima i kreditnom riziku obveznici primjene ove Odluke dužni su uključiti u izvješća iz stavka 1. ovoga članka neovisno o pragu izvješćivanja iz članka 5. stavka 1. Uredbe ESB/2016/13.

(3) Granularni podaci o kreditima i kreditnom riziku iznad praga izvješćivanja iz članka 5. stavka 1. Uredbe ESB/2016/13 prikupljaju se za potrebe statistike Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a podaci ispod navedenog praga prikupljaju se za potrebe Hrvatske narodne banke.

(4) Obveznici primjene ove Odluke dužni su u izvješća iz stavka 1. ovoga članka uključiti sve pravne osobe neovisno o tome jesu li one rezidenti ili nerezidenti.

(5) Izvješća iz ovoga članka obveznici primjene ove Odluke dužni su sastaviti u skladu sa specifikacijama navedenima u uputama i pripadajućim tehničkim prilozima Hrvatske narodne banke koji su objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Hrvatske narodne banke u rubrici Statistika, podrubrici Informacije za obveznike izvještavanja.

Granularni podaci o nekretninama

Članak 5.

(1) Granularni podaci o nekretninama obuhvaćeni Preporukom ESRB/2016/14 moraju se prikazati u sljedećim izvješćima:

1) Podaci o stjecanju nekretnine

2) Podaci o primljenoj zaštiti nekretnine.

(2) Obveznici primjene ove Odluke dužni su u izvješća iz stavka 1. ovoga članka uključiti sve pravne osobe uključene u obvezu izvješćivanja granularnih podataka iz članka 4. ove Odluke.

(3) Granularni podaci o nekretninama prikupljaju se za potrebe Hrvatske narodne banke.

(4) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka obveznici primjene ove Odluke dužni su sastaviti i dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci u skladu sa specifikacijama navedenima u uputama i pripadajućim tehničkim prilozima Hrvatske narodne banke, koji su objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Hrvatske narodne banke u rubrici Statistika, podrubrici Informacije za obveznike izvještavanja.

Izvještajni datum

Članak 6.

(1) Izvješća iz članka 4. stavka 1. točaka od 1. do 5. te točaka od 7. do 10. ove Odluke obveznici primjene ove Odluke dužni su sastavljati najmanje jednom mjesečno, i to sa stanjem na posljednji dan u prethodnom mjesecu.

(2) Izvješće iz članka 4. stavka 1. točke 6. ove Odluke obveznici primjene ove Odluke dužni su sastavljati četiri puta godišnje, i to sa stanjem na dane 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca.

(3) Izvješća iz članka 5. stavka 1. ove Odluke obveznici primjene ove Odluke dužni su sastavljati jednom mjesečno, i to sa stanjem na posljednji dan u prethodnom mjesecu.

Rokovi dostave izvješća

Članak 7.

(1) Obveznici primjene ove Odluke dužni su Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvješća iz članaka 4. i 5. ove Odluke u sljedećim rokovima:

1) inicijalno izvješće iz članka 4. stavka 1. točke 1. ove Odluke u roku od 8 radnih dana, a potpuno izvješće u roku od 14 radnih dana od izvještajnog datuma propisanog člankom 6. stavkom 1. ove Odluke

2) izvješća iz članka 4. stavka 1. točaka od 2. do 5. te točaka od 7. do 10. ove Odluke u roku od 20 radnih dana od izvještajnog datuma propisanog člankom 6. stavkom 1. ove Odluke

3) izvješće iz članka 4. stavka 1. točke 6. ove Odluke u roku od 25 radnih dana od izvještajnog datuma propisanog člankom 6. stavkom 2. ove Odluke te

4) izvješća iz članka 5. stavka 1. ove Odluke u roku od 50 radnih dana od izvještajnog datuma propisanog člankom 6. stavkom 3. ove Odluke.

(2) Za potrebe ove Odluke radni dani jesu dani od ponedjeljka do petka, osim blagdana.

(3) Smatra se da je obveznik primjene ove Odluke uredno izvršio svoju obvezu izrade i dostave Hrvatskoj narodnoj banci izvješća iz ove Odluke ako je kumulativno ispunio oba sljedeća uvjeta:

− izvješće je zaprimljeno u Hrvatskoj narodnoj banci u roku propisanom u stavku 1. ovog članka i

− izvješće koje je dostavio obveznik primjene ove Odluke zadovoljava specifikacije navedene u uputama i pripadajućim tehničkim prilozima Hrvatske narodne banke, koji su objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Hrvatske narodne banke u rubrici Statistika, podrubrici Informacije za obveznike izvještavanja.

Stupanje na snagu i rokovi za dostavu prvih izvješća

Članak 8.

(1) Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023., osim odredbe članka 4. stavka 1. točke 1. ove Odluke, koja stupa na snagu 30. lipnja 2022.

(2) Rokovi za dostavu prvih izvješća koja su obveznici primjene ove Odluke dužni dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci na temelju ove Odluke jesu sljedeći:

1) izvješće iz članka 4. stavka 1. točke 1. ove Odluke sastavljeno u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe ESB/2016/13 na izvještajni datum 30. lipnja 2022., najkasnije do 31. kolovoza 2022. Sljedeći izvještajni datum za izvješće iz članka 4. stavka 1. točke 1. ove Odluke jest 31. siječnja 2023. s rokom dostave najkasnije do 10. veljače 2023.

2) izvješća iz članka 4. stavka 1. točaka od 2. do 5. te točaka od 7. do 10. ove Odluke sastavljena na izvještajni datum 31. siječnja 2023., najkasnije do 28. veljače 2023.

3) izvješće iz članka 4. stavka 1. točke 6. ove Odluke sastavljena na izvještajni datum 31. ožujka 2023., najkasnije do 9. svibnja 2023.

4) izvješća iz članka 5. stavka 1. ove Odluke sastavljena na izvještajni datum 30. lipnja 2023., najkasnije do 11. rujna 2023.

O.br: 213-091/06-22/BV

Zagreb, 20. lipnja 2022.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.