Pravilnik o izmjenama Pravilnika o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

NN 75/2022 (1.7.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Pravosudna akademija

1104

Na temelju članka 12. Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine« br. 52/19) Upravno vijeće Pravosudne akademije na sjednici održanoj 20. svibnja 2022. donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAVRŠNOM ISPITU U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Članak 1.

U Pravilniku o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (»Narodne novine« 25/2020, 108/2020) mijenja se članak 9. na način da se iza stavka 7. dodaju stavak 8., 9. i 10. i glase:

»(8) Naredbu za ispis pisanog dijela ispita prema redoslijedu prijavljivanja kandidata daje isključivo osoba koja nadzire pisani dio ispita. Pisani dio ispita ne smije se brisati iz računala sve dok se ne izvrši pregled i bodovanje pisanih ispita od strane Predsjednika i članova Povjerenstva i ne riješe zahtjevi kandidata iz članka 14. stavka (5) Pravilnika.

(9) Kandidati su dužni nakon izvršene provjere ispisa pisanog dijela ispita potpisati izjavu kojom potvrđuju da je to njihov pisani dio ispita. Osoba koja nadzire pisani dio ispita na izjavi će zabilježiti točno vrijeme (sat i minuta) pregleda pisanog dijela ispita od strane kandidata.

(10) Ako se tijekom pregleda i bodovanja pisanih ispita od strane Predsjednika i članova Povjerenstva utvrdi da je kandidat dao izjavu kojom pisani dio ispita drugog kandidata prihvaća kao svoj, smatrat će se da nije položio ispit u cijelosti.«

Dosadašnji stavak (8) postaje stavak (11).

Članak 2.

U članku 14. iza stavka (5) dodaje se stavak (6) koji glasi:

»(6) Uvid u pisani dio ispita kandidat može ostvariti samo osobnim neposrednim uvidom i to samo u jednom navratu.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-08/22-02/01

Urbroj: 390-02-02/01-22-30

Zagreb, 20. svibnja 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
Pravosudne akademije
mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.