Pravilnik o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića

NN 76/2022 (4.7.2022.), Pravilnik o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića

Ministarstvo poljoprivrede

1120

Na temelju članka 68. stavka 2., članka 69. stavka 2., članka 71. stavka 3., članka 71. f. stavka 4., članka 71. g. stavka 20., članka 71. h. stavka 16., članka 71. i. stavka 9., članka 71. j. stavka 9., članka 71. k. stavka 16., članka 71. m. stavka 4., članka 71. o. stavka 3., članka 71. r., članka 72. stavka 4., članka 73. stavka 8. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O PROIZVODNJI, OZNAČIVANJU, ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA, STAVLJANJU U PROMET I SLUŽBENIM KONTROLAMA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

UVODNE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se dodatna pravila i zahtjevi za jaka alkoholna pića kao i dodatna pravila u odnosu na zahtjeve u pogledu opisivanja, prezentiranja i označivanja jakih alkoholnih pića, obrazac zahtjeva za registraciju naziva oznake za jaka alkoholna pića, obrasci za privremenu, standardnu izmjenu specifikacije ili za poništenje registracije oznaka, izgled i način korištenja oznake, sadržaj i način vođenja evidencije oznaka, Registar korisnika oznaka i metode za provođenje analiza jakih alkoholnih pića.

Provedba propisa donesenih na razini Europske unije

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Uredbe (EU) br. 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008 (SL L 130, 17. 5. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2019/787).

Izrazi

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.)(u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Tehničke definicije i izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju jednako značenje kao u Uredbi (EU) br. 2019/787.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Dodatna pravila i zahtjevi za rakije

Članak 4.

(1) Rakija dobivena destilacijom vina ukoliko udovoljava zahtjevima kvalitete sukladno kategoriji 4. Priloga I. Uredbe (EU) br. 2019/787 može se u Republici Hrvatskoj označavati kao »vinjak« pod uvjetom da je dozrijevala najmanje jednu godinu u hrastovim spremnicima ili najmanje šest mjeseci u hrastovim bačvama zapremine manje od 1000 litara, odnosno kao »stari vinjak« pod uvjetom da je dozrijevala najmanje tri godine u hrastovim bačvama, a starost vinjaka se može označiti zvjezdicom tako da svaka zvjezdica označava jednu godinu odležavanja.

(2) Rakija dobivena destilacijom vinskog taloga ukoliko udovoljava zahtjevima kvalitete sukladno kategoriji 12. Priloga I. Uredbe (EU) br. 2019/787 može se u Republici Hrvatskoj označavati kao »drožđenka«.

(3) Rakija dobivena isključivo destilacijom fermentiranog grožđanog masulja ukoliko udovoljava zahtjevima kvalitete kao rakija od voća sukladno kategoriji 9. Priloga I. Uredbe (EU) br. 2019/787 može se u Republici Hrvatskoj označivati kao »loza«.

Dodatna pravila i zahtjevi za ostala jaka alkoholna pića

Članak 5.

(1) Ostala jaka alkoholna pića koje se proizvode na način da se voćnom ili grožđanom masulju ili soku prije destilacije dodaju izgnječeni svježi plodovi ili mljeveno aromatsko bilje odnosno aromatiziranjem vinskog destilata i rakija raznim plodovima, voćem, aromatskim biljem, njihovim maceratima i eteričnim uljima ukoliko ne udovoljavaju zahtjevima za kategorije jakih alkoholnih pića iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 2019/787 mogu se uz naziv »jako alkoholno piće« u Republici Hrvatskoj označiti kao rakije »travarica«, »ruda«, »biska«, »medenica«.

(2) Kod označivanja jakih alkoholnih pića iz stavka 1. ovog članka mora se navesti koja je rakija uzeta za osnovu, ako se to ne vidi iz imena rakije, a u slučaju mješavine rakija moraju se navesti sve upotrijebljene rakije prema zastupljenosti padajućim redoslijedom.

(3) Kod označivanja jakih alkoholnih pića iz stavka 1. ovog članka mogu se navoditi svi sastojci (aromatsko bilje, voće ili drugi plodovi) upotrijebljeni za aromatiziranje.

(4) Jaka alkoholna pića iz stavka 1. ovog članka mogu od dodanog bilja, voća ili plodova biti lagano obojene, a mogu sadržavati dijelove bilja ili plodova kojima su aromatizirane.

Dodatna pravila i zahtjevi za likere

Članak 6.

Liker dobiven aromatiziranjem etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla maceratima aromatskog bilja u kojima dominira biljka pelin (Artemisia absinthium L.) ukoliko udovoljava zahtjevima kvalitete sukladno kategoriji 33. Priloga I. Uredbe (EU) br. 2019/787 može se u Republici Hrvatskoj označivati kao »pelinkovac«.

Upotreba jezika kod opisivanja, prezentiranja i označivanja jakih alkoholnih pića

Članak 7.

(1) Podaci kojima se označava jako alkoholno piće moraju biti napisani na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom na način da budu lako razumljivi, čitljivi i uočljivi krajnjem potrošaču, osim ako je potrošaču dana informacija u drugom obliku.

(2) Dopušteno je višejezično označivanje koje mora biti istovjetno podacima iz stavka 1. ovoga članka.

Podnošenje zahtjeva za registraciju oznake

Članak 8.

(1) U skladu s člankom 71. stavkom 1. Zakona i člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2019/787 postupak registracije oznake za jaka alkoholna pića (u daljnjem tekstu: oznaka) se pokreće podnošenjem zahtjeva na Obrascu 1. iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju kad je podnositelj zahtjeva za registraciju oznake (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) iz stavaka 1. ovoga članka skupina fizičkih i/ili pravnih osoba, proizvođača proizvoda za kojeg se traži zaštita, dužan je uz zahtjev te ostalu prateću dokumentaciju propisanu zakonodavstvom Europske unije dostaviti Izvod iz registra Udruga.

(3) U slučaju kad je podnositelj iz stavka 1. ovoga članka pojedinac uz zahtjev mora dostaviti Izjavu kojom potvrđuje da je jedini proizvođač proizvoda čiji naziv želi zaštititi.

Privremena nacionalna zaštita

Članak 9.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 71.f. stavka 2. Zakona kojem je u skladu s člankom 71.e stavkom 1. Zakona odobrena nacionalna registracija oznake može na etiketi istaknuti oznaku »Privremena nacionalna zaštita« i/ili kraticu »PNZ«.

(2) Oznaka i kratica iz stavka 1. ovoga članka moraju biti tiskane neizbrisivim tiskom u istom vidnom polju uz naziv registrirane oznake te ostale obvezne podatke.

Evidencija registriranih oznaka

Članak 10.

Ministarstvo u skladu s člankom 71.g stavkom 14. Zakona na svojim mrežnim stranicama vodi evidenciju registriranih oznaka jakih alkoholnih pića, a u skladu s člankom 71.e stavkom 7. vodi evidenciju jakih alkoholnih pića čiji je naziv zaštićen privremenom nacionalnom zaštitom naziva oznake koji su u postupku registracije na razini Europske unije te oznaka u statusu privremene nacionalne registracije oznake, a koja sadrži sljedeće podatke:

– naziv oznake

– podnositelj zahtjeva

– datum podnošenja zahtjeva

– poveznica objave specifikacije

– trenutni status

– datum registracije na nacionalnoj razini

– datum registracije na razini Europske unije.

Izmjena specifikacije proizvoda

Članak 11.

(1) U slučaju kada podnositelj zahtjeva smatra da postoji potreba za odobrenje izmjene na razini Europske unije, odobrenje standardne izmjene na razini države članice ili odobrenje privremene izmjene, može podnijeti zahtjev za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda prema Obrascu 2. iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj mora dostaviti sljedeće:

– izmijenjenu specifikaciju i

– obrazloženje razloga zbog kojih se traži izmjena.

Poništenje registracije oznake

Članak 12.

(1) U slučaju kada podnositelj zahtjeva ili druga fizička ili pravna osoba smatra da postoji potreba za poništenje registriranog naziva oznake na razini Europske unije može podnijeti zahtjev za poništenje prema Obrascu 3. iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj mora dostaviti obrazloženje razloga zbog kojih se traži poništenje registracije oznake.

Odustajanje od registracije oznake

Članak 13.

U slučaju kad podnositelj zahtjeva smatra da postoji razlog za odustajanje od registracije oznake može podnijeti zahtjev za odustajanje na Obrascu 4. iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Način korištenja oznake

Članak 14.

Registrirane oznake se mogu koristiti u skladu sa specifikacijama pojedine oznake.

Kontrola korištenja oznake

Članak 15.

(1) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija) izdaje Potvrdu o sukladnosti proizvoda nakon provedene provjere sukladnosti sa specifikacijom u dijelu činjenica utvrđenih na administrativnoj razini i provjeri svojstava proizvoda utvrđenih laboratorijskim analizama.

(2) Agencija može izdati uvjerenje kojim se nakon provedenog postupka potvrđuje sukladnost pojedine faze, odnosno svih faza proizvodnje.

(3) Ministarstvo vodi evidencije izdanih potvrda odnosno uvjerenja, a na svojim mrežnim stranicama objavljuje podatke o korisniku, proizvodu te vremenu važenja izdane potvrde i/ili uvjerenja.

Registar korisnika zaštićenih oznaka za jaka alkoholna pića

Članak 16.

(1) Registar korisnika zaštićenih oznaka (u daljnjem tekstu: Registar korisnika) iz članka 71.m Zakona vodi se na službenim mrežnim stranicama Ministarstva, a sadrži sljedeće podatke:

– naziv i sjedište korisnika

– naziv proizvoda sa registriranom oznakom koji korisnik proizvodi

(2) Radi upisa u Registar korisnika iz stavka 1. ovog članka korisnik podnosi zahtjev za upis u Registar korisnika oznake prema Obrascu 1. iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka od korisnika registriranih u skladu s ranije važećim propisima, Ministarstvo će u postupku upisa u Registar korisnika po službenoj dužnosti zatražiti podatke u skladu s Obrascem 1. iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(4) Brisanje iz Registra korisnika se provodi u skladu s člankom 71.p Zakona.

Plan kontrole

Članak 17.

(1) Radi pravilne provedbe postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda za pojedinu registriranu oznaku u skladu s člankom 73. stavkom 3. Zakona, Agencija izrađuje i dostavlja Ministarstvu na odobravanje Plan kontrole oznake (u daljnjem tekstu: Plan kontrole).

(2) Plan kontrole iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća sve sudionike u lancu proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište jakog alkoholnog pića označenog oznakom te u skladu s analizom rizika omogućava dokumentacijsko potvrđivanje sukladnosti proizvoda ili potvrđivanje sukladnosti pojedine faze proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda.

Potvrđivanje sukladnosti

Članak 18.

(1) Potvrda o sukladnosti proizvodnje/proizvoda sa Specifikacijom proizvoda iz članka 73. stavka 4. Zakona sadrži sljedeće:

– podatke o proizvođaču

– naziv oznake

– proizvodna godinu

– LOT oznaku

– količinu proizvoda koji se stavlja na tržište.

(2) Zahtjev za izdavanje potvrde iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Agenciji na Obrascu 1. iz Priloga IV. ovoga Pravilnika najkasnije 30 dana prije početka proizvodnje jakog alkoholnog pića.

(3) Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda iz članka 73. stavka 5. Zakona sadrži sljedeće:

– podaci o osobi kojoj se izdaje Uvjerenja o sukladnosti

– podaci o proizvođaču proizvoda

– naziv oznake

– proizvodna godinu

– faza proizvodnje

– razlog izdavanja uvjerenja.

Evidencija izdanih potvrda i uvjerenja

Članak 19.

(1) Ministarstvo u skladu s člankom 73. stavkom 6. Zakona na svojim mrežnim stranicama vodi evidenciju izdanih potvrda o sukladnosti i uvjerenja, a koja sadrži poveznice na izdane potvrde.

(2) Ministarstvo vodi evidencije izdanih potvrda odnosno uvjerenja, a na svojim mrežnim stranicama objavljuje podatke o osobi, proizvodu te razdoblju važenja izdane potvrde.

Metode za provođenje analiza jakih alkoholnih pića

Članak 20.

Radi pravilne provedbe postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda Agencija provodi fizikalno-kemijske analize u skladu s metodama iz članka 18. Uredbe (EU) br. 2019/787.

Razmjena podataka s Europskom komisijom

Članak 21.

Ministarstvo poljoprivrede i Europska komisija u slučaju razmjene osobnih podataka tijekom postupaka registracije, odobrenja izmjena, poništenja i kontrole registriranih oznaka jakih alkoholnih pića postupat će u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Propisi koji prestaju važiti

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

– Pravilnik o upisniku destilatera (»Narodne novine«, br. 137/05 i 75/07) i

– Pravilnik o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine«, br. 61/09, 141/09, 86/11, 104/11, 118/12, 82/13, 30/15, 118/18).

Prilozi

Članak 23.

Prilozi I., II., III. i IV. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Stupanje na snagu

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/53

Urbroj: 525-06/225-22-21

Zagreb, 27. lipnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

Obrazac 1. –     Zahtjev za registraciju naziva oznake jakog alkoholnog pića

Ime i adresa podnositelja zahtjeva
Naziv koji se želi zaštititi
Priloženi dokumenti (upisati X):

☐ Jedinstveni dokument u kojem su navedeni podaci u skladu s člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2019/787, te člankom 3. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2021/1236 usklađeni sa Specifikacijom proizvoda

☐ Specifikacija proizvoda u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 2019/787

☐ Izvod iz Registra udruga

☐ Izjavu kojom potvrđuje da je jedini proizvođač proizvoda čiji naziv želi zaštititi

Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:

Obrazac 2. –     Zahtjev za izmjenu Specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake (u skladu s člankom 71. h, člankom 71.i te članka 71.j Zakona)

Ime i adresa podnositelja zahtjeva
Naziv oznake
Razlozi podnošenja zahtjeva za standardnu izmjenu Specifikacije proizvoda na razini Unije
Razlozi podnošenja zahtjeva za standardnu izmjenu Specifikacije proizvoda na razini države članice
Razlozi podnošenja zahtjeva za privremenu izmjenu Specifikacije proizvoda
Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:


Obrazac 3. –     Zahtjev za poništenje registriranog naziva oznake na razini Europske unije (u skladu s člankom 71.k Zakona)

Ime i adresa podnositelja zahtjeva
Registrirani naziv oznake jakog alkoholnog pića
Razlozi podnošenja zahtjeva za poništenje registriranog naziva oznake na razini Unije
Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:

Obrazac 4. –     Odustajanje od zahtjeva (u skladu s člankom 71.l Zakona)

Ime i adresa podnositelja zahtjeva
Naziv oznake
Ovim podneskom odustajem od zahtjeva za registraciju oznake na razini Europske unije
Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:

PRILOG II.

Obrazac 1.     Izjava za povlačenje zahtjeva za registraciju naziva oznake na razini Europske unije (u skladu s člankom 71.g stavkom 4. Zakona)

Ime podnositelja (upisati puni naziv i adresu):

__________________________________________________

izjavljuje kako povlači zahtjev za registraciju naziva oznake (upisati NAZIV oznake):

__________________________________________________

koji je u postupku registracije naziva oznake na razini Europske unije.

Podnositelj Izjave je suglasan da Ministarstvo ovu Izjavu proslijedi Europskoj komisiji.

Priloženi dokument (označiti priloženo – upisati X):

☐ Odluka mjerodavnog tijela skupine o usvojenoj odluci o povlačenju zahtjeva za registraciju naziva oznake na razini Europske unije, u elektronskom obliku.

Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:

Obrazac 2.     Izjava o prigovoru i obrazloženje na podneseni zahtjev za registraciju naziva oznake (u skladu s člankom 71.c Zakona)

__________________________________________________

NAZIV PROIZVODA za koji se ulaže prigovor na podneseni zahtjev za registraciju (upisati na crtu):

Broj Narodnih novina u kojima je objavljena Obavijest o podnesenom zahtjevu za registraciju naziva oznake jakog alkoholnog pića:_________

PODACI O PODNOSITELJU PRIGOVORA:

Naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe:
Adresa:
Kontakt telefon:Kontakt e-mail:

RAZLOZI ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA:

OBRAZLOŽENJE PRIGOVORA I PODACI O PRIGOVORU:

PRAVNI INTERES I OPRAVDANOST PRIGOVORA:

POPIS PRATEĆIH DOKUMENATA:
Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:

Obrazac 3.     Izjava o prigovoru i obrazloženje na izmijenjenu Specifikaciju proizvoda u tijeku postupka registracije oznake na razi i Europske unije (u skladnu s člankom 71.h Zakona)

NAZIV PROIZVODA za koji se podnosi prigovor (upisati na crtu):

__________________________________________________

Broj »Narodnih novina« i Službenog lista Europske unije, serija C, u kojima je objavljena Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda: ______________________

PODACI O PODNOSITELJU PRIGOVORA:

Naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe:
Adresa:
Kontakt telefon:Kontakt e-mail:

RAZLOZI ZA ULAGANJE PRIGOVORA:

OBRAZLOŽENJE PRIGOVORA:

PRAVNI INTERES I OPRAVDANOST PRIGOVORA:

POPIS PRATEĆIH DOKUMENATA:

Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:

Obrazac 4.     Izjava o prigovoru i obrazloženje na izmijenjenu Specifikaciju proizvoda (u skladu s člankom 71.i Zakona)

NAZIV PROIZVODA za koji se podnosi prigovor (upisati na crtu):

__________________________________________________

Broj Narodnih novina u kojima je objavljena Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda: _______________________

PODACI O PODNOSITELJU PRIGOVORA:

Naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe:
Adresa:
Kontakt telefon:Kontakt e-mail:

RAZLOZI ZA ULAGANJE PRIGOVORA:

OBRAZLOŽENJE PRIGOVORA:

PRAVNI INTERES I OPRAVDANOST PRIGOVORA:

POPIS PRATEĆIH DOKUMENATA:

Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:

Obrazac 5. Obavijest o ishodu postupka sklapanja nagodbe

NAZIV za koji je proveden postupak sklapanja nagodbe nakon podnesenog prigovora (upisati na crtu):

__________________________________________________

Prigovor je bio podnesen (upisati X):

☐ na podneseni zahtjev za registraciju naziva oznake

☐     na izmijenjenu Specifikaciju u postupka registracije oznake na razini Europske unije.

☐ na izmijenjenu Specifikaciju naziva oznake na razini države članice

REZULTATI POSTUPKA POSTIZANJA NAGODBE

a) Dogovor je postignut s podnositeljem prigovora:

Podnositelj prigovora

Naziv:

Adresa:

Podnositelj prigovora

Naziv:

Adresa:

Podnositelj prigovora

Naziv:

Adresa:


Obrazloženje postignutog dogovora s opisom faktora koji su omogućili dogovor:

b) Dogovor nije postignut s podnositeljem prigovora:

Podnositelj prigovora

Naziv:

Adresa:

Podnositelj prigovora

Naziv:

Adresa:

Podnositelj prigovora

Naziv:

Adresa:


Obrazloženje zašto dogovor nije postignut s opisom faktora koji su onemogućili dogovor:

SPECIFIKACIJA PROIZVODA I JEDINSTVENI DOKUMENT

Tijekom postupka sklapanja nagodbe Specifikacija proizvoda:

☐ je izmijenjena

☐ nije izmijenjena.

Opis izmjena u Specifikaciji proizvoda:

U prilogu:

☐ izmijenjena Specifikacija proizvoda (ako je izmijenjena)

Tijekom postupka sklapanja nagodbe Jedinstveni dokument:

☐ je izmijenjen

☐ nije izmijenjen.

U prilogu:

☐ izmijenjen Jedinstveni dokument (ako je izmijenjen)

Datum i mjesto:Potpis odgovorne osobe podnositelja zahtjeva:Potpis podnositelja prigovora:

PRILOG III.

Obrazac 1. Zahtjev za upis u Registar korisnika oznaka

Podnositelj zahtjeva
Naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe:
OIB:

Broj obrtnice ili

MIBPG:

Trošarinski broj:
Adresa podnositelja:
Odgovorna osoba:
Kontakt telefon:
Kontakt e-mail:
Naziv oznake koju koristi:
Privitak:

☐ presliku obrasca MI-AL na mjesečnoj razini ovisno o početku proizvodnje

☐ izjavu kojom potvrđuje godišnju količinu jakog alkoholnog pića koje namjerava stavljati na tržište pod oznakom

☐ potvrdu Agencije o udovoljavanju tehničko-tehnološkim uvjetima proizvodnje utvrđenim u specifikaciji proizvoda

Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:

PRILOG IV.

Obrazac 1.     Zahtjev za potvrđivanje o sukladnosti proizvodnje/proizvoda/sa Specifikacijom proizvoda

Podnositelj zahtjeva

__________________________________________________

Adresa, telefon/mobitel, e-adresa

__________________________________________________

MIBPG

__________________________________________________

OIB

Naziv oznake:

__________________________________________________

Godina proizvodnje:

__________________________________________________

Oznaka LOT - a:

__________________________________________________

Količina proizvoda koji se stavlja na tržište (u hl):

__________________________________________________


U ______________________

(Mjesto i datum)


 
_________________________(Potpis podnositelja zahtjeva)