Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji

NN 76/2022 (4.7.2022.), Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1121

Na temelju članka 54. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 102/17 i 32/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI UZGOJI KUĆNIH LJUBIMACA NAMIJENJENIH PRODAJI

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti kojima moraju udovoljavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (u daljnjem tekstu: uzgoji kućnih ljubimaca).

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

1) kavez – prostor u kojem životinja, uzimajući u obzir fiziološke i fizičke značajke vrste, može boraviti privremeno (odmaranje, spavanje) ili trajno.

2) korisna podna površina – podna površina koju životinje mogu nesmetano koristiti u što se ne ubraja površina koju zauzimaju oprema za hranjenje i napajanje, ležaj te druga oprema i dodaci za zadovoljavanje potreba životinje.

3) nadležno tijelo – ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva

(4) nastamba – unutarnje prostorije/prostori zajedno s vanjskim prostorima s obzirom na vrstu životinja:

a) za ptice – kavezi/volijere/letnice

b) za ribe – akvariji/bazeni

c) za pse i mačke – primjereno uređene kućice, prostori ili prostorije uključujući i vanjski prostor

d) za ostale sisavce – kavezi/primjereno uređeni prostori/prostorije uključujući i vanjski prostor

e) za gmazove – terariji/drugi primjereno uređeni prostori

5) objekt – nastambe, prostori/prostorije zajedno sa vanjskim prostorima, kavezi ili drugi načini držanja životinja namijenjenih uzgoju kućnih ljubimaca u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, koji moraju biti konstruirani, izgrađeni, održavani i korišteni na način da osiguravaju zaštitu životinja od ljudi i zaštitu ljudi od životinja te da sprječavaju bijeg životinja

6) stambeni prostor – stan ili kuća u kojoj stanuju ljudi i koji se ujedno koristi kao objekt iz točke 5. ovoga članka

7) uzgajivač – fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za uzgoj kućnih ljubimaca

8) prodaja – komercijalna prodaja ili bilo koji drugi oblik prijenosa vlasništva kućnog ljubimca, uključujući i poklanjanje bez komercijalnog učinka

Životinjske vrste koje podliježu zaštiti

Članak 3.

Životinjske vrste koje podliježu zaštiti sukladno propisima o zaštiti prirode mogu se uzgajati samo uz prethodno dopuštenje tijela nadležnog za zaštitu prirode.

Obveze uzgajivača

Članak 4.

(1) Uzgajivač mora osigurati dobrobit i zdravlje životinja te spriječiti nanošenje boli, patnje i ozljeda ili namjerno izlaganje životinja strahu, kao i spriječiti poremećaje u ponašanju životinja te osigurati da se u uzgoju koriste samo klinički zdrave životinje.

(2) Uzgajivač mora osigurati uvjete životinjama u uzgoju u skladu s vrstom životinje, njezinim stupnjem razvoja, prilagodbe i udomaćenosti te fiziološkim i etološkim potrebama, te u skladu sa općeprihvaćenom uzgojnom praksom i znanstvenim saznanjima i to na način da:

a) prostor u kojem borave životinje mora biti izgrađen i održavan u skladu sa zoohigijenskim načelima i potrebama pojedine vrste životinja

b) pitka voda i odgovarajuća hrana mora biti stalno dostupna, odnosno nuđena, na primjeren način i u potrebnim količinama

c) cjelokupni prostor te sve nastambe u kojem borave životinje moraju biti dostupne za održavanje i čišćenje te mora biti omogućena kontinuirana nesmetana briga o životinjama

d) osigura nesmetano kretanje životinja s obzirom na vrstu i dob životinje

e) onemogući bijeg životinja iz prostora

f) odgovarajuća veterinarska skrb u svrhu očuvanja zdravlja životinja te njega bolesnih, ozlijeđenih i iscrpljenih životinja i pomoć pri porodu, bude osigurana po potrebi

g) prati zdravstveno stanje životinja, najmanje dva put dnevno (ujutro i navečer), a ukoliko se u uzgoju nalazi mladunčad do sedam dana starosti te ako je u tijeku porod ili valenje praćenje zdravstvenog stanja mora biti osigurano svakih sat vremena

h) životinjama onih životinjskih vrsta za koje je to primjereno, osigura društvo životinja iste vrste i društvo ljudi za vrste kod kojih je to potrebno zbog socijalizacije.

Opći uvjeti

Članak 5.

(1) Objekti moraju biti konstruirani, izgrađeni, održavani i korišteni na način da sprječavaju bijeg životinja te da osiguravaju primjerenu zaštitu životinja od drugih životinja i ljudi izvan objekta.

(2) Unutrašnjost prostora objekta (podovi, zidovi/stjenke, stropovi i oprema) mora biti prilagođena vrsti životinje i izrađena od materijala koji nije štetan za njihovo zdravlje te koji se može čistiti, prati i dezinficirati.

(3) U objektu se mora osigurati mikroklima primjerena vrsti i kategoriji životinja ili primjerena zaštita životinja od nepovoljnih vremenskih uvjeta.

(4) Zidovi, stjenke, pod i strop objekta moraju biti izgrađeni od odgovarajućeg građevinskog materijala te po potrebi, ovisno o vrsti i kategoriji životinja, imati odgovarajuću toplinsku izolaciju.

(5) Izvor svjetlosti i svježeg zraka mora biti osiguran primjereno vrsti životinje.

(6) Kapacitet mora odgovarati broju i veličini životinja smještenih u njima.

(7) Uzgajivač mora osigurati odvajanje agresivnih ili bolesnih životinja.

(8) Korisna podna površina mora svojom površinom odgovarati vrsti, kategoriji, veličini i broju životinja te, po potrebi, imati u svom sklopu odgovarajući ispust primjeren potrebama životinje koja se u njemu nalazi, ovisno o načinu držanja.

(9) Objekt u kojemu borave životinje mora biti opremljen predmetima za obogaćenje prostora koji odgovaraju potrebama svake životinjske vrste.

Uvjeti za uzgoje kućnih ljubimaca u stambenom prostoru

Članak 6.

Iznimno od članka 5. uzgoji pasa i mačaka u stambenom prostoru moraju ispunjavati uvjete iz članka 5. stavaka 5. do 8. te Dodatka I. dijela II. i dijela III. ovoga Pravilnika.

Posebni uvjeti za uzgoj pojedinih vrsta kućnih ljubimaca

Članak 7.

(1) Osim uvjeta propisanih člankom 5. ovoga Pravilnika, uzgoji kućnih ljubimaca pojedinih vrsta moraju udovoljavati i posebnim uvjetima propisanim u Dodatku I. ovog Pravilnika i to:

– uzgoji pasa uvjetima propisanim Dodatkom I. ovoga Pravilnika

– uzgoji mačaka uvjetima propisanim Dodatkom II. ovoga Pravilnika

– uzgoji pitomih vretica uvjetima propisanim Dodatkom III. ovoga Pravilnika

– uzgoji ptica uvjetima propisanim Dodatkom IV. ovoga Pravilnika

– uzgoji glodavaca i dvojezubaca uvjetima propisanim Dodatkom V. ovoga Pravilnika

– uzgoji riba uvjetima propisanim Dodatkom VI. ovoga Pravilnika

– uzgoji gmazova i vodozemaca uvjetima propisanim Dodatkom VII. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju uzgoja kućnih ljubimaca drugih vrsta za koje nisu navedeni posebni uvjeti u dodacima ovoga Pravilnika, njihov način držanja i njege mora biti primjeren vrsti, kategoriji i njihovim biološkim i biheviorističkim potrebama, a najmanje uvjetima držanja propisanih za držanje životinja u zoološkim vrtovima.

Podnošenje zahtjeva za registraciju uzgoja kućnih ljubimaca

Članak 8.

(1) Zahtjev za registracijom uzgoja kućnih ljubimaca iz članka 1. ovoga Pravilnika podnosi uzgajivač nadležnom tijelu putem obrasca iz Dodatka VIII. ovoga Pravilnika ili ako je uspostavljen odgovarajući informacijski sustav izravnim unošenjem u aplikaciju.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, ako se uzgoj ne odvija u stambenom prostoru uzgajivača, potrebno je priložiti dokaz o vlasništvu nekretnine ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za korištenje iste u svrhu uzgoja kućnih ljubimaca.

(3) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka je potrebno priložiti potvrdu ili dokaz o osposobljenosti ako takav podatak nije dostupan u bazi podataka iz članka 10. stavka 6. ovoga Pravilnika.

Prodaja

Članak 9.

(1) Pse, mačke i pitome vretice dozvoljeno je prodavati isključivo izravno iz uzgoja podrijetla.

(2) Kućne ljubimce, osim pasa, mačaka i pitomih vretica, dopušteno je osim izravno iz uzgoja, prodavati u prostorima odobrenima za tu svrhu.

(3) Psi moraju biti označeni u skladu s odredbama o označavanju i registraciji pasa u propisanom roku, a najkasnije, prije napuštanja uzgoja u svrhu promjene vlasništva.

(4) Zabranjeno je sakupljanje i prodavanje životinja drugih vlasnika izvan prostora odobrenih za tu svrhu.

(5) Svaki uzgajivač prilikom oglašavanja kućnih ljubimaca u svrhu promjene vlasništva mora prilikom oglašavanja objaviti i registracijski broj uzgoja kućnih ljubimaca.

(6) Uzgajivač je dužan prilikom promjene vlasništva, svakom novom vlasniku uručiti pisanu uputu o daljnjem držanju i svim informacijama vezano za potrebe odnosne vrste kućnog ljubimca za hranom, vodom, životnim prostorom, njegom, veterinarskom skrbi i odgovornostima vlasnika.

Osposobljavanje

Članak 10.

(1) Uzgajivači kućnih ljubimaca moraju biti osposobljeni za njihovo držanje i uzgoj s obzirom na hranidbu, njegu, ponašanje i utvrđivanje zdravstvenog stanja vezano za pojavu bolesti i stresa u životinja te za uvjete prijevoza životinja za svaku pojedinu vrstu životinja u uzgoju.

(2) Osposobljavanje osoba iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema programu osposobljavanja u trajanju od najmanje šest sati i obuhvaća prema vrstama životinja sljedeća poglavlja i informacije:

a) zakonodavstvo iz područja zaštite i zdravlja životinja i, ako se radi o životinjama iz članka 3. ovoga Pravilnika, zaštite prirode

b) fiziologiju životinja, razmnožavanje životinja, potrebe za hranom i vodom, ponašanje životinja i pojam stresa

c) praktična iskustva postupanja sa životinjama

d) pomoć životinjama u hitnim slučajevima

e) zaštitu osoblja koje dolazi u dodir sa životinjama

f) uvjete prijevoza životinja, uključujući i sposobnost životinja za prijevoz

g) kvalifikacije predavača

h) način provjere stečenog znanja polaznika.

(3) Osposobljavanje iz stavka 2. ovoga članka provode pravne ili fizičke osobe koje nadležnom tijelu podnose zahtjev za davanje suglasnosti na sadržaj programa osposobljavanja i koje udovoljavaju sljedećim uvjetima:

– registrirane su za djelatnost provođenja edukacije

– posjeduju dovoljno stručnog osoblja za provođenje osposobljavanja

– mogu osigurati odgovarajuće prostore i opremu za teoretsko i praktično provođenje osposobljavanja.

(4) Nadležno tijelo daje suglasnost na sadržaj programa osposobljavanja iz stavka 2. ovoga članka te javno objavljuje popis pravnih i fizičkih osoba koje provode osposobljavanje na službenoj internetskoj stranici.

(5) Pravna ili fizička osoba iz stavka 4. ovoga članka dužna je svakom polazniku koji je uspješno završio osposobljavanje izdati potvrdu o osposobljavanju putem obrasca iz Dodatka IX. ovoga Pravilnika te o provedenom osposobljavanju i svim izdanim potvrdama voditi evidenciju.

(6) Pravne ili fizičke osobe iz stavka 4. ovoga članka podatke o provedenom osposobljavanju te izdanim potvrdama moraju dostavljati nadležnom tijelu na zahtjev te ako je uspostavljen odgovarajući informacijski sustav, unositi podatke u bazu podataka.

(7) U slučaju da se službenom kontrolom od strane veterinarske inspekcije utvrde nesukladnosti u uzgoju kućnih ljubimaca, veterinarski inspektor može narediti ponovno osposobljavanje uzgajivača.

(8) Troškove osposobljavanja snosi uzgajivač.

(9) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, uzgajivači koji posjeduju dokaze o obrazovanju iz područja veterinarstva ili stočarstva smatraju se osposobljenima.

Evidencije

Članak 11.

(1) Uzgajivači moraju voditi evidenciju o:

a) datumu rođenja i podrijetlu životinja koja sadrži podatke o uzgoju podrijetla te datumu nabave

b) životinjama koja sadrži najmanje pojedinačne identifikacijske oznake kada je primjenjivo te u svim ostalim slučajevima pojedinačni opis životinje

c) prodaji životinja koja sadrži datum prodaje i podatke o novim vlasnicima

d) ukupnom broju životinja

e) ukupnom broju ženki

f) ukupnom broju rasplodnih ženki

g) leglima koja sadrži najmanje podatke o roditeljima, datumu parenja i rođenja, broju živorođene, mrtvorođene i uginule mladunčadi

h) veterinarskoj skrbi i pojavi bolesti

i) uginulim životinjama prema vrsti i identifikacijskoj oznaci ili opisu životinje

j) osposobljavanju

k) provedenim nadzorima.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka mora se čuvati najmanje tri godine.

Dodaci

Članak 12.

Dodaci I. – IX. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Prijelazne odredbe

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (»Narodne novine«, broj 56/09).

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/54

Urbroj: 525-09/567-22-8

Zagreb, 9. lipnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

DODATAK I.

UZGOJ PASA

DIO I.
UZGOJ U OBJEKTIMA NAMIJENJENIM UZGOJU

1) Najmanja veličina nastambe:

Veličina psa – visina u grebenu (cm)Veličina nastambe
(širina x dubina x visina) (cm)
do 55100 x 60 x 55
od 56 do 65150 x 100 x 70
od 65 i više170-180 x 120 x 85

2) Najmanje veličine ispusta za pse u kojima se:

a) psi drže pojedinačno:

Visina psa u grebenu (cm)Površina ispusta (m²)
Do 405
41 – 556
56 – 657
preko 658

b) zajedno drži više pasa:

Broj pasa u objektu
(komada)
Najmanja površina za pse visine do 55 cm
(m²)
Najmanja površina za pse visine
55 – 65 cm
(m²)
Najmanja
površina za pse više od
65 cm (m²)
281012
3101315
4121518
5141820

U slučaju kada se u zajedničkom ispustu nalazi više od pet pasa, potrebno je za svakoga sljedećega psa osigurati dodatnu površinu od 2 m².

3) Najmanje jedna trećina ispusta mora biti natkrivena i zaštićena od nepovoljnih vremenskih uvjeta. Površina ispusta mora biti dobro drenirana te pokrivena materijalom koji se može čistiti i dezinficirati. Podovi u objektu i tlo u ispustu moraju biti od materijala koji ne djeluju štetno na životinje te tako izvedeni da se životinje ne mogu ozlijediti i da ne pate zbog načina njihove izvedbe i održavanja.

4) U prostoru gdje se drže psi ograda mora biti visoka najmanje 1,8 m s vršnim nagibom prema unutra od cca 45˚ ili potpuno natkrivena.

5) Temperatura prostora gdje borave psi treba biti u skladu s pasminskim obilježjima te se pasminama pasa koji ne podnose niske, odnosno visoke temperature mora osigurati kontinuirana temperatura u rasponu od +15 ºC do +25 °C.

6) Ukoliko se u uzgoju koriste kavezi za smještaj pasa, kavez može služiti samo za privremeni boravak psa (spavanje, odmaranje) koji ne smije biti dulji od ukupno osam sati tijekom 24 sata.

7) Zabranjeno je držanje pasa u kavezima na kat.

8) Podovi u kavezima iz točke 6. ovoga Dijela ne smiju biti načinjeni od mreže ili izvedeni na način koji može uzrokovati patnju i ozljede životinje.

9) Štencima mlađima od dva tjedna treba biti osigurana temperatura od +26 °C do +28 °C.

10) Ukoliko se pas drži u kavezu, on mora biti odgovarajuće veličine da pas u njemu može nesmetano leći i ispružiti se u svojoj cijeloj dužini (mjeri se od vrha nosa pri ispruženoj glavi do korijena repa), ustati, stajati i okrenuti se u normalnoj poziciji te njegovati.

11) U prostoru u kojem se nalaze kuje sa štencima do starosti od 14 dana mora se tijekom noći osigurati osvjetljenje niskog intenziteta.

12) Kujama s leglom i skotnim kujama prije očekivanog koćenja, mora biti osiguran zasebni prostor odvojen od ostalih pasa u uzgoju.

DIO II.
UZGOJ U STAMBENIM PROSTORIMA

1) Uvjeti od točke 6. do 12. iz dijela I. ovoga Dodatka primjenjuju se i na uzgoje pasa u stambenim prostorima.

2) Psima koji se drže u stambenom prostoru potrebno je osigurati dnevnu šetnju ili slobodni boravak u dvorištu najmanje tri puta dnevno u trajanju od pola sata u pravilnim razmacima.

3) Najmanja veličina prostora za štenjenje:

visina psa u grebenu (cm)dužina (cm)širina (cm)visina (cm)
do 40909040
41-5510010050
55-6512012050
preko 6515012060

DIO III.
RASPLOD

1) Nije dopušteno pariti kuje mlađe od 15 mjeseci.

2) Dozvoljeno je samo jedno leglo po kuji u godini dana.

3) Dozvoljeno je parenje kuja do starosti od osam godina.

4) Kuje sa štencima moraju se držati odvojeno od ostalih pasa.

5) Zabranjeno je parenje pasa koji nisu klinički zdravi, kod kojih su utvrđeni zdravstveni problemi nasljednog karaktera te na kojima nisu provedene mjere određene propisom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti.

6) Štenci se ne smiju prodavati prije navršenih osam tjedana.

DODATAK II.

UZGOJ MAČAKA

DIO I.
UZGOJ U OBJEKTIMA POSEBNO NAMIJENJENIM UZGOJU

1) Za mužjaka se mora osigurati prostor podne površine najmanje 6 m2 i visine 1,8 m, s time da je prostor od najmanje 2 m2 zaštićen od nepovoljnih vremenskih uvjeta.

2) Za ženku se mora osigurati prostor površine najmanje 5 m2 i visine 1,8 m, s time da je prostor od najmanje 2 m2 zaštićen od nepovoljnih vremenskih uvjeta, a ukoliko se u prostoru drži više ženki, za svaku dodatnu ženku prostor se mora povećati za 1 m2.

3) Temperatura prostora gdje borave mačke treba biti u skladu s pasminskim obilježjima te se pasminama mačaka koji ne podnose niske, odnosno visoke temperature mora osigurati kontinuirana temperatura u rasponu od +15 ºC do +25 °C.

4) Ukoliko se mačke drže u kavezima, kavez može služiti samo za privremeni boravak (spavanje, odmaranje) koji ne smije biti dulji od ukupno osam sati tijekom 24 sata.

5) Podovi u kavezima ne smiju biti načinjeni od mreže ili izvedeni na način koji može uzrokovati patnju i ozljede životinje.

6) Zabranjuje se držanje mačaka u kavezima na kat.

7) U prostoru gdje mačke borave mora se osigurati mjesto za spavanje, mjesto i pomagala za igru i penjanje, brušenje noktiju te mjesto za obavljanje nužde.

8) Ukoliko nije dostupno dnevno svjetlo, mačkama treba osigurati umjetno svjetlo u skladu s ritmom dnevnog svjetla.

DIO II.
UZGOJ U STAMBENIM PROSTORIMA

Uvjeti iz ovoga Dodatka Dijela I. od točke 4. do 8. primjenjuju se i na uzgoje mačaka u stambenim prostorima.

DIO III.
RASPLOD

1) Nije dopušteno pariti mačke mlađe od 10 mjeseci.

2) Ženka ne smije imati više od tri legla u 24 mjeseca, a razmak između parenja i prethodnog okota mora biti najmanje tri mjeseca.

3) Dopušteno je parenje ženki do starosti od 10 godina.

4) Mačka s mačićima mora se držati odvojeno od ostalih mačaka.

5) Mačići do starosti od 12 tjedana moraju biti s majkom.

6) Mačka s mačićima mora se smjestiti u prostor minimalnih dimenzija ovisno o veličini mačke mjereno tako da dužina i visina prostora mora biti minimalne duljine jednake duljini mačke od vrha nosa do korijena repa, a širina prostora mora biti minimalne dvostruke duljine jednake visini mačke u stajaćoj pozi (od poda do grebena).

DODATAK III.

UZGOJ PITOMIH VRETICA

DIO I.
UZGOJ

1) Za svaku pitomu vreticu mora se osigurati prostor od najmanje 2 m dužine, 1 m širine i 1m visine.

2) Ukoliko se pitome vretice drže u kavezu, kavez treba biti najmanje 80 cm dugačak, 60 cm širok i 60 cm visok, a za svaku dodatnu pitomu vreticu potrebno je osigurati dodatnu površinu od 3000 cm2 (60 x 50 cm).

3) Podovi u kavezima ne smiju biti načinjeni od mreže ili izvedeni na način koji može uzrokovati patnju i ozljede životinje.

4) Kavez ili nastamba mora sadržavati dio za obavljanje nužde u kojemu se za podlogu može koristiti pijesak adekvatan mačkama ili novinski papir. Taj se prostor mora čistiti najmanje jednom dnevno, a u slučaju da ga koristi više od tri pitome vretice, dvaput dnevno.

5) Kavez može služiti za boravak tvora samo pod uvjetom da se osigura razgibavanje izvan kaveza u trajanju od najmanje 3 sata dnevno.

6) Prostor za spavanje treba bi biti odignut od tla i zauzimati najmanje jednu trećinu površine poda nastambe.

7) Životinjama držanim u nastambama treba biti osigurana dodatna stelja ili drugi materijali.

8) Vanjske nastambe trebaju biti zaštićene od neugodnih vremenskih uvjeta.

9. Za albino pitome vretice potrebno je osigurati 50% manje svjetlosti nego životinjama standardne pigmentacije.

DIO II.
RASPLOD

1) Nije dopušteno pariti pitome vretice mlađe od 10 mjeseci i one u krvnom srodstvu.

2) Ženka ne smije imati više od dva legla u 24 mjeseca.

3) Dopušteno je parenje ženki do starosti od šest godina.

4) U posebnom dijelu nastambe ili odvojenom kavezu treba biti prostor za leglo – gnijezdo u obliku drvene kućice, kutije i slično, zaštićeno od pogleda, grabežljivaca, ostalih pitomih vretica i neugodnih vremenskih uvjeta.

5) Gnijezdo treba biti najmanje 30 cm široko, 30 cm visoko i 30 cm dugačko, a kao stelja se može koristiti slama, sijeno, papir ili komadići platna od prirodnih materijala.

6) Pitome vretice do starosti od osam tjedana moraju se držati s majkom, odvojeno od ostalih pitomih vretica.

7) Mladuncima vretica potrebno je od trećeg tjedna života osigurati i dohranu usitnjenom hranom.

DODATAK IV.

UZGOJ PTICA

DIO I.
UVJETI ZA DRŽANJE PTICA U VOLIJERAMA

1) Volijera se mora sastojati od unutarnjeg i vanjskog prostora.

2) Volijera treba biti sagrađena na način da zaštiti ptice od vanjskih utjecaja, da spriječi ulazak drugih životinja (grabežljivaca, glodavaca i sl.) te da spriječi bijeg ptica.

3) U unutarnjem dijelu volijere mora se osigurati:

a) primjerena temperatura: za većinu ptica od 0 - +35 °C; za tropske i osjetljive vrste ptica temperatura ne smije biti niža od +10 °C

b) prečke za stajanje ptica moraju biti izrađene od drveta raznih debljina da bi se izbjegle povrede nogu

c) primjerena gnijezda ili mjesta za savijanje gnijezda te materijal za njih.

DIO II.
UVJETI ZA DRŽANJE PTICA U KAVEZIMA

Pojedine vrste ptica mogu se uzgajati u pojedinačnim kavezima gdje se drže u parovima tijekom ležanja na jajima i othranjivanja mladih za što se primjenjuju uvjeti iz točke 3. Dijela I. ovoga Dodatka.

DIO III.
MINIMALNA PREPORUČENA POVRŠINA I VISINA
KAVEZA/VOLIJERE

Vrsta
ptice
Najmanja korisna podna površina (cm2)Najmanja visina prostora (cm)Broj ptica po površiniPovršina i visina po svakoj sljedećoj dodanoj ptici u jatu (m2/m)
australska zebrasta zeba100035par s leglom0,1/2
kanarinac120035ženka s leglom
papigica tigrica120040par s leglom0,1/2
papiga nimfa250050par s leglom0,2/2
papagaji srednje veličine (Penanti, Rozele, Aleksandri, Lori papagaji, Barabant)10000100par s leglom0,1/2
papagaji veličine Amazona papiga i Edel papagaja10000150par s leglom0,3/2
Kakadui20000150par s leglom0,4/2
Are30000200par s leglom0,8/3
golub ukrasni200040par s leglom0,15/2
golub letač10000200par s leglom0,3/2
ukrasna perad10000100par s leglom0,4/1
vodena ukrasna perad*10000100par s leglom0,4/1,5

* Za vodenu perad treba dodatno osigurati vodenu površinu od 0,2 m2 po životinji

* Za vrste ptica koje nisu navedene u ovoj tablici, uvjeti određeni u tablici primjenjuju se na odgovarajući način, usporedbom veličine ptica.

DIO IV.
RASPLOD

1) Tijekom pripreme ptica za rasplod mora se osigurati pojačana prehrana te tzv. mekana ili proklijala hrana.

2) Ako se ptice uzgajaju u zajedničkoj volijeri mora se osigurati više gnijezda no što ima parova da se spriječe borbe za gnijezda ili mjesta za njih, a kao materijal za gnijezda trebaju se koristiti prirodni materijali.

3) Broj legala kod različitih vrsta ptica je različit, no mora se omogućiti odmor matičnih parova za sljedeću godinu što se kod većine vrsta ptica postiže odstranjivanjem gnijezda.

4) Kod slaganja rasplodnih parova mora se izbjegavati uzgoj u bliskom krvnom srodstvu.

5) Mlade ptice se nakon osamostaljenja moraju odvojiti od roditelja.

DODATAK V.

UZGOJ GLODAVACA I DVOJEZUBACA

DIO I.
UZGOJ

1) Glodavci namijenjeni rasplodu moraju se držati u metalnim kavezima ili staklenim terarijima primjerene veličine s obzirom na broj životinja.

2) Kavezi moraju biti u čvrstom i toplinski izoliranom objektu koji osigurava optimalnu temperaturu i sprječava bijeg glodavaca ili ulaz životinja izvana.

3) Životinje koje žive u porodicama (miševi, štakori, degui, zamorčići, činčile, neke vrste vjeverica i sl.) moraju se držati zajedno prije spolne zrelosti da bi uspostavile hijerarhiju i da bi se izbjegle borbe za položaj u porodici.

4) Ostali glodavci i dvojezupci koji žive u parovima ili samostalno (hrčci, kunići, leminzi i sl.) moraju se držati zajedno prije spolne zrelosti da bi se budući partneri upoznali i uparili.

5) Tlo i stelja moraju biti stalno održavani u čistom i suhom stanju.

6) Nastamba mora biti takva da je cijela podna površina jednako prekrivena i osigurana od proklizavanja i propadanja.

7) Materijal koji se koristi mora biti upijajući i bezopasan za zdravlje.

8) Glodavci moraju imati stalno dostupne materijale za glodanje u obliku drveta, granja i sličnog materijala, koji su sigurni za zdravlje.

9) Žičani kavezi moraju biti poprečno žičani i izrađeni od nehrđajućeg i nereflektirajućeg materijala.

10) Nije dozvoljeno držanje hrčaka u žičanim kavezima.

11) Širina rešetaka mora se odabrati tako da se životinje koje u njemu borave ne mogu zaglaviti.

12) Najviša dopuštena temperatura za činčile: +22 °C.

13) Za njegu činčila dozvoljeno je koristiti samo kvarcni ili vulkanski pijesak te im se mora osigurati dnevno kupanje u pijesku.

DIO II.
MINIMALNA PREPORUČENA POVRŠINA I VISINA PROSTORA U UZGOJU GLODAVACA I DVOJEZUBACA

Vrsta životinjeMinimalna korisna podna površina (cm2)Minimalna visina
prostora (cm)
Broj
životinja po površini
Površina po svakoj sljedećoj dodanoj životinji (cm2)
miš20012par s leglom150
štakor90018par s leglom400
hrčak60015ženka ili par s leglom

samo mladi

100

gerbil60018par s leglom

samo mladi

120

zamorčić – morski prašćić150023par s leglom800
mini kunić težine do 1,8 kg250028ženka s leglom

samo mladi

600

kunić do 5 kg5000 (70x70)50ženka s legom500
veliki kunić od 5 kg8000(90x90)80ženka s leglom800
činčila200050ženka s leglom

samo mladi

400

vjeverica20 0002000par s leglom5000

* Za vrste glodavaca koji nisu navedeni u ovoj tablici, uvjeti određeni u tablici primjenjuju se na odgovarajući način, usporedbom veličine životinja.

DIO III.
RASPLOD

1) Rasplodnim životinjama mora se osigurati primjerena stelja koja je najčešće i materijal za gnijezdo.

2) Tijekom parenja, graviditeta te dojenja mladih, ženkama se mora osigurati bogatija prehrana, a uzgoj se mora kontrolirati najmanje dva puta dnevno da se spriječi kanibalizam.

3) Nakon odbijanja, mladunčad se mora odvojiti od roditelja da se izbjegne ozljeđivanje i parenje u srodstvu, s obzirom da su neke vrste glodavaca rano spolno zrele.

4) Kunići do starosti od osam tjedana moraju se držati s majkom.

5) Broj legala kod glodavaca i dvojezubaca mora biti primjeren vrsti te da se izbjegne iscrpljivanje ženki.

DODATAK VI.

UZGOJ RIBA

DIO I.
UZGOJ

1) Ribe se moraju držati u primjerenim akvarijima opremljenim filtrima i grijačima te osvjetljenjem u skladu s potrebama pojedine vrste riba.

2) Na svaki centimetar dužine ribe potrebno je osigurati najmanje 1 l vode odnosno zapremine prostora, osim kada se riba priprema za transport do najdulje pet dana prije transporta.

3) Kada se uzgoj odvija u vanjskim bazenima, bazeni moraju biti minimalne dubine od 60 cm.

4) Ribe namijenjene rasplodu moraju formirati jata prije spolne zrelosti, zbog lakšeg prihvaćanja i prilagođavanja.

5) Prehrana rasplodnih životinja mora biti pojačana odnosno kod nekih vrsta promijenjena zavisno o potrebama pojedine vrste riba.

DIO II.
RASPLOD

1) Rasplodnim životinjama moraju se osigurati svi potrebni uvjeti: hrana, temperatura, svjetlo, kakvoća vode u kojoj žive te mjesto za polaganje jaja odnosno ikre ili mladih.

2) Ikru, ličinke i mlađ je potrebno odvojiti od roditelja ovisno o vrsti riba i načinu uzgoja da se izbjegne kanibalizam.

DODATAK VII.

UZGOJ GMAZOVA I VODOZEMACA

DIO I.
UZGOJ

1) Gmazovi i vodozemci moraju se držati u odgovarajućim terarijima izrađenim od stakla, drva, ili posebne plastike te nehrđajuće mreže čime se sprječava bijeg životinja.

2) Minimalna veličina terarija tj. nastambe i osnovni uvjeti držanja definirani su za svaku grupu gmazova/vodozemaca i nalazi se u Dijelu III. ovoga Dodatka.

3) Za svaku pojedinu vrstu uzgajivač je dužan primijeniti specifične uvjete i način držanja.

DIO II.
RASPLOD

1) Životinje namijenjene rasplodu u pravilu se drže odvojeno, a sparuju se u doba parenja ovisno o vrsti.

2) Ukoliko se kod oviparnih životinja koriste inkubatori u njima se mora osigurati odgovarajuća temperatura i vlaga.

3) Kod viviparnih životinja mladunčad se treba odvojiti od roditelja te smjestiti u zaseban prostor, odnosno nastambu.

4) Mladunčad izležena iz jaja se ne vraća roditeljima.

5) Mladunčadi se mora osigurati odgovarajući smještaj i hranidba s obzirom na starost.

DIO III.
MINIMALNA PREPORUČENA POVRŠINA I VISINA PROSTORA U UZGOJU GMAZOVA I VODOZEMACA

VrstaSmještaj

Minimalna veličina prostora po jedinki

(duljina x širina x visina)

Uređenje prostoraTemperaturaVoda i hrana

Zmije

(Sepentes)

Terarij

1 x 0,5 DT x 0,5 DT

Za svaku dodatnu jedinku prostor se proširuje za 20%

Grubi treset, kora drveća, pijesak, meka piljevina, novinski papir ili komercijalna podloga, osigurano mjesto za skrivanje (što manjih dimenzija tako da se zmija jedva uvuče); Arborealne zmije moraju imati terarij s granama;

Napomena: podloga kao i uređenje terarija ovisi o vrsti zmije, dobu godine i podneblja iz kojeg dolazi

5 – 30 Co

Zmija moraju imati mogučnost termalnog gradijenta tj. samo dio terarije se grije najviše 1/3 površine terarija – suprotan od smještaja skrivališta.

Napomena: temperatura ovisi o vrsti zmije, dobu godine i ekosustavu iz kojeg dolazi

Voda mora biti uvijek prisutna, a neke vrste je potrebno prskati jer vodu piju s ljuskica na tijelu; Posuda s vodom mora biti promjera da sklupčana zmija može u nju leći;

Mesojedi

Gušteri

(Sauria)

Terarij

4 x 3 x 3 DT

Za svaku dodatnu jedinku prostor se proširuje za 20%

Grubi treset, kora drveća, krupni šljunak, pijesak ili komercijalna podloga, neke vrste koje se ukopavaju trebaju visinu podloge (pijeska) 8 – 10 cm; Terarij mora barem djelomično oponašati prirodni okoliš (vizualno); Mora postojati mjesto za skrivanje (što manje); Arborealni gušteri moraju imati terarij s granama. Gušteri moraju imati UV lampe s obzirom da su im one neophodne za život.

Napomena: podloga kao i uređenje terarija ovisi o vrsti guštera i podneblja iz kojeg dolazi

5 – 35 Co

Gušteri koji se sunčaju, moraju uz reflektorsku žarulju (kao izvor topline) u terariju imati i specijalnu fluorescentnu cijev koja emitira UV svjetlost određene valne duljine.

Napomena: temperatura ovisi o vrsti zmije, periodu godine i ekosustavu iz kojeg dolazi

Voda mora biti uvijek prisutna; Arborealne vrste često ne piju vodu iz posuda, pa je terarij potrebno prskati kako bi pili vodu nakupljenu na granama i slično;

Biljojedi i mesojedi – prehranu treba prilagoditi svakoj vrsti; Potrebno je paziti da biljojedni gušteri u svojoj prehrani dobivaju dovoljno vitamina i tvari neophodnih za održavanje fizioloških funkcija.

Porodica Chamaleonidae – kameleoniTerarij

4 x 4 x 4,5 DT

Za par prostor se mora proširiti 20%

Potrebne grane za penjanje (za arborealne vrste); Skloništa za skrivanje (za terestrijalne vrste). Biljke za skrivanje i skupljanje vlage.
Odrasli se kameleoni moraju držati pojedinačno (zbog smanjenja stresa)
20 – 30 Co za većinu vrsta;
> 24 Co za planinske vrste; Oko 20 Co za noćne vrste koje preko dana moraju imati uključenu reflektorsku žarulju.
Insekti
Porodica Varanidae – varaniTerarij

terestrijalni

3 x 2 x 1,5 DT;

arborealni

3 x 2 x 3 DT;

Krupni šljunak, kora drveta, pijesak, komercijalni supstrati; Arborealne vrste moraju imati grane za penjanje.

20 – 34 Co;

Ispod reflektorske žarulje 45 Co

Mesojedi

Insekti

Krokodili, aligatori i kajmaniTerarij/ NastambaVodena površina od 2 – 5 m2 (po jedinki), dubina vode oko 40 cm, kopneni dio (sunčalište); Za svaku dodatnu jedinku terarij se treba proširiti i to 20% vodnu površinu i 10% kopneni dio.Vodena površina od 2,5 m2 (po jedinci), dubina vode oko 40 cm, kopneni dio (sunčalište) može biti od betona ili prekriven plastičnom masom ili krupnim tresetom, korom drvetaTemperatura vode 22 – 25 Co; Temperatura zraka 22 – 30 Co, a ispod reflektorske žarulje ­35 CoMesojedi; Kajmani se uglavnom hrane ribom, ali se mogu hraniti i miševima i drugim malim glodavcima
Kopnene kornjačeTerarij ili ograđene u prirodi5 x 4 x 3 DODrže se u zajednicama; Terarij s plastičnom podlogom, šljunkom, mješavinom treseta i zemlje; Skrivalište mora biti tako veliko da se u njega može sakriti više životinja; Vanjski prostor mora biti dobro ograđen jer kornjače dobro kopaju i mogu lako prokopati prolaz ispod ograde, podloga može biti zemljana ili travnata, sa skrivalištima na više mjesta, po mogućnosti u hladu.

10 – 30 Co Ispod reflektorske žarulje do 35 Co; Ako se kornjače drže vani, najbolje je dio nastambe držati na suncu, a drugi dio mora stalno biti u hladu kako bi se životinje mogle zaštiti od sunca

Napomena: temperatura ovisi o vrsti kornjače, dobu godine i ekosustavu iz kojeg dolazi

Biljojedi; Raznolika biljna hrana s povremenim vitaminskim dodacima; Mladima treba povremeno davati kalcij
Vodene kornjačeVanjski bazen ili terarij5 x 4 x 3 DODrže se u zajednicama; Mora postojati barem jedan suhi dio na koji se kornjače mogu popeti i sunčati; Vanjski bazen mora imati rub na koji se kornjača može lako popeti; Vodene kornjače ne moraju imati skrivalište; Neke se rado ukopavaju u mulj, pa na dnu moraju imati deblji sloj pijeska.

Mlade vodene kornjače moraju imati vodu koja je zagrijana minimalno na 22 Co, a poželjno je i do ­26 Co; Vodu se može grijati akvarijskim grijačima

Napomena: temperatura ovisi o vrsti kornjače, dobu godine i ekosustavu iz kojeg dolazi

Mogu se hraniti komercijalnim mješavinama


Bezrepci (Anura)
VrstaSmještaj

Minimalna veličina prostora po jedinki

(duljina x širina x visina)

Uređenje prostoraTemperaturaVoda i hrana
Žabe prilagođene penjanju: – Hylidae – gatalinke – Rhacophoridae – MicrohyllidaeTerarij3 x 3 x 6 DT – visoki terarij – posudica s vodom – primjereni supstrat (na primjer treset ili lisni otpad) – mogućnost penjanja (grane, kamenje)
Pipidae – bezjezičnjačeAkvarij6 x 3 x 3 DT – mali komadi kopna koji plutaju – veličina posude: 1 litra vode na 1 cm dužine životinje – najveća dubina vode 15 – 50 cm
Ranidae – prave žabe
Discoglossidae – mukači
Akvaterarij8 x 6 x 6 DT – osigurati primjereni odnos veličine vodenog i kopnenog dijela akvaterarija – održavanje kvalitete vode (svakodnevno filtriranje i izmjena vode)
Bufonidae – krastače
Pelobatidae – češnjače Leptodactyllidae Dendrobatidae
Terarij6 x 3 x 3 DT – posudica s vodom – primjereni supstrat (na primjer treset ili suho lišće koje se mora vlažiti) – prostor za skrivanje

Repaši (Caudata)
VrstaSmještaj

Minimalna veličina prostora po jedinki

(duljina x širina x visina)

Uređenje prostoraTemperaturaVoda i hrana
DaždevnjaciTerarij6 x 3 x 3 DT – posudica s vodom – primjereni supstrat (na primjer treset ili lisni otpad) – zasađeno zelenilo i osiguran prostor za sakrivanje
VodenjaciAkvaterarij6 x 3 x 3 DT – osigurati primjereni odnos veličine vodenog i kopnenog dijela akvaterarija – održavanje kvalitete vode (svakodnevno filtriranje i izmjena vode) – zasađeno zelenilo i osiguran prostor za sakrivanje

DT – dužina tijela;

DO – dužina oklopa.

Napomena: podloga, uređenje terarija, temperatura ovisi o vrsti gmaza, periodu godine i ekosustavu iz kojeg dolazi

DODATAK VIII.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA REGISTRACIJU UZGOJA KUĆNIH LJUBIMACA
(za svaku lokaciju se podnosi poseban zahtjev)

ISPUNITI ČITLJIVO VELIKIM ŠTAMPANIM SLOVIMA!

1. Podaci o uzgoju (ime/naziv, matični broj pravne osobe ili OIB fizičke osobe): _______________________________________

2. Podaci o uzgajivaču (ime i prezime, OIB):

______________________________________________

2.1. Ulica i broj: __________________________________

2.2. Poštanski broj: __________ 2.3. Mjesto: ____________

2.4. Telefon:______________ 2.5. Telefaks:______________

2.6. e-pošta: _____________________________________

3. Podaci o adresi uzgoja, ako je različita od adrese iz točke 1. ovoga zahtjeva:

3.1. Ulica i broj:__________________________________

3.2. Poštanski broj: ____________ 3.3. Mjesto: __________

3.4. Telefon:_________________ 3.5. telefaks:____________

3.6. e-adresa: ____________________________________

4. Osoba odgovorna za životinje u uzgoju (ime, prezime, OIB):

______________________________________________

5. Veterinarska organizacija ili praksa (naziv i adresa):

______________________________________________

6. Podatke o identifikacijskoj oznaci, vrsti i spolu životinje, broju rasplodnih jedinki u uzgoju i načinu držanja unijeti u tablicu ispod:

ID* – jedinstvena identifikacijska oznaka životinje

7. Potpisom (i žigom) potvrđujem točnost i istinitost svih informacija

POTPIS: __________________________

DATUM: __________________________

DODATAK IX.

POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI

U SKLADU S ČLANKOM 10. STAVKOM 5. PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI UZGOJI KUĆNIH LJUBIMACA


Redni brojID* ili opis životinje (što je primjereno)Vrsta životinje (hrvatski/latinski naziv)Spol
(komada)
Broj rasplodnih ženki (komada)Način držanja
MŽPosebni objekt/nastambaStambeni prostor
        
        
        
        
UKUPNO
(komada)
1. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA VRSTU ŽIVOTINJA:

2. PODACI O OSPOSOBLJENOJ OSOBI:

2.1. Ime i prezime:

2.2. OIB:

2.3. Ulica i broj:

2.4. Mjesto, poštanski broj:

2.5. Broj telefona:

3. BROJ POTVRDE O OSPOSOBLJENOSTI:

4. IZDAVATELJ POTVRDE:

4.1. Odobreni broj:

4.2. Naziv i adresa (ulica, mjesto, poštanski broj):

4.3. Telefon:

4.4. E-pošta:

4.5. Datum i mjesto izdavanja:

4.6. Odgovorna osoba (ime i potpis):

4.7. Pečat: