Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina

NN 78/2022 (6.7.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1133

Na temelju članka 30. stavka 6. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (»Narodne novine«, br. 107/07., 144/12., 14/14. i 32/19.), ministar nadležan za gospodarstvo na prijedlog Hrvatske gospodarske komore donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA AGENTA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

Članak 1.

U Pravilniku o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina (»Narodne novine«, br. 56/08, 99/13 i 115/13), Prilog I. Program stručnog ispita zamjenjuje se novim Prilogom I. Program stručnog ispita koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/22-01/79

Urbroj: 517-08-01-22-11

Zagreb, 21. lipnja 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

PRILOG I.

PROGRAM STRUČNOG ISPITA

Program stručnog ispita obuhvaća sljedeće ispitne predmete:

1. OPĆI PRAVNI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

a. Trgovačka društva i ugovori

b. Stvarna prava na nekretninama i zemljišne knjige

2. FINANCIJSKO EKONOMSKI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

a. Porezi i financijsko poslovanje

3. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA

A. Prostorno uređenje

B. Gradnja

B.1. Gradnja građevina

B.2. Procjena vrijednosti nekretnina

1. OPĆI PRAVNI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

a. Trgovačka društva i ugovori obuhvaćaju sljedeće pravne izvore i sadržaje

1. Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/10. – pročišćeni tekst i 5/14.)

Gospodarska, socijalna i kulturna prava (čl. 48. – 50. i čl. 52.)

2. Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (»Narodne novine«, br. 107/07., 144/12., 14/14. i 32/19.)

2.1. Pravilnik o Imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina (»Narodne novine«, br. 56/08. i 137/08.)

2.2. Pravilnik o Registru posrednika u prometu nekretnina (»Narodne novine«, br. 56/08.)

3. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 130/15. i 40/19.)

Opće odredbe (čl. 1. – 10.)

Tvrtka (čl. 11. – 31.)

Predmet poslovanja i sjedište trgovačkog društva (čl. 32. – 40.)

Zastupanje (čl. 41. – 56.)

Sudski registar (čl. 59. – 67.)

Pojam svakog društva i odredbe o vođenju poslova i zastupanju za svako društvo (čl. 68, 78. – 79, 91. – 92., 131., 136., 142., 143., 159., 240., 241. – 242, 272.h., 272.l., 272.m., 385., 390.a, 422., 426. – 427., 583., 592. i 601.)

4. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/13., 127/19. i 41/20.)

(čl. 2., 33., 36. i 41.)

5. Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18. i 126/21.)

Osnovna načela (čl. 1. – 15.)

Sudionici obveznih odnosa (čl. 16. – 18.)

Nastanak obveza (čl. 20.)

Novčane obveze (čl. 21. – 31.)

Ustup tražbine (čl. 80. – 83.)

Prijenos ugovora (čl. 127. i 128.)

Nagodba (čl. 150. i 151.)

Prestanak obveza – opće pravilo (čl. 160.)

Sklapanje ugovora (čl. 247., 249. – 253., 268., 274., 275., 276., 279., 280., 284., 286., 287., 290., 292., 293., 295., 296., 300., 303., 304., 305. i 307.)

Zastupanje (čl. 308. – 318.)

Tumačenje ugovora (čl. 319. – 321.)

Nevaljanost ugovora (čl. 322. – 335.)

Učinci ugovora (čl. 336.)

Ugovorna kazna (čl. 350. – 356.)

Ugovor o kupoprodaji (čl. 376., 377., 380., 385., 386., 389., 390., 400. – 404., 411., 430., 438., 445. i 449.)

Ugovor o zamjeni (čl. 474. – 475.)

Ugovor o darovanju (čl. 479. – 491.)

Ugovor o zakupu (čl. 519. – 549.)

Ugovor o najmu (čl. 550. – 578.)

Ugovor o doživotnom uzdržavanju (čl. 579. – 585.)

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju (čl. 586. – 589.)

Ugovor o građenju (čl. 620. – 636.)

Ugovor o nalogu (čl. 763. – 783.)

Ugovor o posredovanju (čl. 835. – 848.)

6. Zakon o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, br. 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09. i 120/16.)

Javnobilježnički akti o pravnim poslovima i ovršnost javnobilježničkog akta (čl. 53. i 54.)

Potvrda (solemnizacija) privatnih isprava (čl. 59.)

Preuzimanje isprava, novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti radi čuvanja i predaje (čl. 109. – 112.)

7. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19.)

Prijevara (čl. 236.)

Utaja poreza ili carine (čl. 256.)

Krivotvorenje isprave (čl. 278.)

Krivotvorenje službene ili poslovne isprave (čl. 279.)

Zlouporaba položaja i ovlasti (čl. 291.)

Nadripisarstvo (čl. 313.)

8. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (»Narodne novine«, br. 151/03., 110/07., 45/11. i 143/12.)

Osnovne odredbe (čl. 1.)

Pretpostavke kažnjivosti (čl. 3., 4., 5. i 6.)

Kazneni postupak – predstavnik okrivljene pravne osobe (čl. 27.)

9. Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19. i 32/20.)

Nepošteno trgovanje (čl. 63. – 65.)

10. Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 41/14., 110/15. i 14/19.)

Definicije (čl. 5.)

Označavanje (čl. 6.)

Isticanje cijena proizvoda i pružanja usluga (čl. 7.)

Uvjeti prodaje (čl. 8.)

Račun (čl. 9.)

Pisani prigovor (čl. 10.)

Raspolaganje osobnim podacima potrošača (čl. 11.)

Nepoštena poslovna praksa (čl. 30. – 38.a)

Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima (čl. 49. – 55.)

Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu (čl. 57., čl. 62. – 65., čl. 66. i 72.)

Ugovor o pravu na vremenski ograničenu uporabu nekretnine (čl. 95.)

11. Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 79/09. i 80/13.)

Opće odredbe (čl. 1., 2., 2.c, 3., 7., 8. i 9.)

12. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13. i 85/15.)

Opće odredbe (čl. 1 – 3.)

Načela prava na pristup informacijama, pretpostavke javnosti, slobodnog pristupa i ograničenja (čl. 6. – 9.)

Ograničenja prava na pristup informacijama (čl. 15.)

Postupovne odredbe (čl. 17. – 26.)

13. Kodeks etike u poslovanju posrednika u prometu nekretnina (https://www.hgk.hr/documents/kodeksetikeuposlovanjuposrednika15891e25c16eb3.pdf)

b. Stvarna prava na nekretninama i zemljišne knjige obuhvaćaju sljedeće pravne izvore i sadržaje

1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10. i 143/12., 152/14., 81/15. i 94/17.)

Vlasništvo i druga stvarna prava (čl. 1. i 2.)

Nekretnina (čl. 9.)

Posjed (čl. 10. – 29.)

Pravo vlasništva (čl. 30. – 35.)

Suvlasništvo (čl. 36. – 38.)

Razvrgnuće suvlasništva (čl. 47. – 56.)

Zajedničko vlasništvo (čl. 57., 61. i 63.)

Vlasništvo posebnih dijelova nekretnine (čl. 66. i 70.)

Uspostava vlasništva posebnog dijela nekretnine (čl. 71. – 78.)

Vlasništvo posebnog dijela – izvršavanje ovlasti glede posebnog dijela (čl. 79. – 84.)

Stjecanje vlasništva nekretnina (čl. 114., 119. – 128., čl. 133. i čl. 152. – 160.)

Zaštita vlasništva (čl. 161., 162. i čl. 166. – 168.)

Prestanak vlasništva (čl. 170. – 173.)

Služnosti (čl. 174. – 185, čl. 218. – 220., čl. 223. i čl. 228. – 230.)

Stvarne služnosti (čl. 186. – 189.)

Osobne služnosti (čl. 199. – 202., čl. 203., 212. i 217.)

Stvarni tereti (čl. 246. – 255., čl. 256., čl. 259. i čl. 261. – 266.)

Pravo građenja (čl. 280. – 285.)

Stjecanje prava građenja (čl. 286. – 290.)

Založno pravo (čl. 297. – 304.)

Stjecanje založnog prava (čl. 305.., 306, 307., 309., 311., 312. i 318.)

Ovlaštenja založnog vjerovnika (čl. 329. – 332., čl. 336. i čl. 338.)

Zaštita i prestanak založnog prava (čl. 339. – 353.)

Stvarna prava stranih osoba (čl. 354. – 358., čl. 358.a i čl. 358.b)

Uspostava jedinstva nekretnine i posebnih dijelova zgrade (čl. 370. – 373.)

2. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br., 20/18., 115/18. i 98/19.)

Opće odredbe (čl. 1. – 3.)

3. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.)

Zaštićeni dijelovi prirode (čl. 111.)

Prava i ograničenja osoba u zaštićenim dijelovima prirode (čl. 165. – 169.)

4. Zakon o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18., 115/18., 98/19., 32/20. i 145/20.)

Opće odredbe (čl. 2. – 5.)

Imovinsko-pravni odnosi (čl. 51. – 60.)

5. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 141/06., 38/09., 123/11., 56/16. i 98/19.)

Pomorsko dobro – osnovne odredbe (čl. 3. – 10.)

6. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99., 151/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18., 32/20., 62/20. i 117/21.)

Opće odredbe i vrste nepokretnih kulturnih dobara (čl. 2. – 7.)

Registar kulturnih dobara (čl. 11. i 12.)

Obaveze i prava vlasnika kulturnoga dobra (čl. 18., 19., 19a., 19 b. i čl. 20. – 40.)

Informacijski sustav kulturne baštine (čl. 53.)

Utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra (čl. 61. – 61.b)

Prethodno odobrenje za radove na kulturnom dobru (čl. 62. – 65.)

Hitne mjere zaštite (čl. 73. i 74.)

Zaštita kulturnih dobara u izvanrednim okolnostima (čl. 75. i 76.)

Specijalizirane pravne i fizičke osobe (čl. 100.)

Nadzor nad prometom pokretnim kulturnim dobrima (čl. 101.a i 101.b)

Prekršajne odredbe vezane uz pravo prvokupa na nekretnini koja je kulturno dobro (čl. 116.)

7. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 63/19.)

Opće odredbe (čl. 11. – 12.)

Sastav zemljišne knjige (čl. 13. – 33.)

O knjižnim upisima uopće (čl. 34. – 49.)

Prvenstveni red (čl. 50.)

O uknjižbi (čl. 57. – 60.)

O predbilježbi (čl. 61. – 74.)

O zabilježbi (čl. 75. – 96.)

Prijedlog za upis (čl. 103. – 114.)

7.1. Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (»Narodne novine«, br. 121/13., 61/18. i 63/19.)

(čl. 1. – 7.)

7.2. Pravilnik o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora (»Narodne novine«, br. 42/91. i 16/94.)

8. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18. i 39/22.)

Uvodne odredbe (čl. 1. – 8.)

Državna izmjera (čl. 9.)

Katastar nekretnina (čl. 21., 31., 63. i čl. 72.)

9. Obiteljski zakon (»Narodne novine«, br. 103/15., 98/19. i 47/20.)

Imovinski odnosi bračnih drugova (čl. 34. – 46. i čl. 11.)

Roditeljska skrb (čl. 91. i čl. 97. – 101.)

Prestanak roditeljske skrbi (čl. 117.)

Skrbništvo i roditeljska skrb za punoljetne osobe (čl. 218. – 223.)

Skrbnik (čl. 247. – 269.)

10. Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spora (»Narodne novine«, br. 92/14. i 98/19.)

Opće odredbe (čl. 2., 3. i 4.)

Imovinski odnosi životnih partnera i nasljeđivanje (čl. 50. – 55.)

11. Zakon o najmu stanova (»Narodne novine«, br. 91/96., 48/98., 22/06., 68/18. i 105/20.)

Opće odredbe (čl. 1. – 5.)

Najamnine (čl. 6. – 11.)

Obveze najmodavca (čl. 12. i 13.)

Obveze najmoprimca (čl. 14. – 17.)

Prestanak ugovora o najmu stana (čl. 19. – 23.)

Smrt, odnosno prestanak ugovorih strana (čl. 24.)

Obnova ugovora o najmu stana na određeno vrijeme (čl. 25.)

Privremeno korištenje stana (čl. 27.)

Podnajam stana ili dijela stana (čl. 28.)

12. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, br. 125/11., 64/15. i 112/18.)

Opće odredbe (čl. 1. – 3.)

Zasnivanje zakupa (čl. 4. – 6.)

Prava i obveze ugovornih strana (čl. 7. – 21.)

Prestanak zakupa (čl. 22. – 32.)

13. Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 131/20.)

Ovrha na nekretnini (čl. 79. – 91.)

Sudsko i javnobilježničko založnopravno osiguranje na temelju sporazuma stranaka (čl. 300. – 307.)

Sudsko i javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava (čl. 310. – 313., 319., 322., 325. i 327.)

2. FINANCIJSKO EKONOMSKI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

obuhvaća sljedeće cjeline:

a. Porezi i financijsko poslovanje

a. Porezi i financijsko poslovanje obuhvaćaju sljedeće pravne izvore i sadržaje:

1. Zakon o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine«, br. 115/16. i 106/18.)

Uvodne odredbe (čl. 1., 2., 3. i 4.)

Predmet oporezivanja (čl. 5.)

Porezni obveznik (čl. 6., 7. i 8.)

Porezna osnovica (čl. 9., 10. i 11.)

Porezna stopa (čl. 12.)

Porezna oslobođenja (čl. 13., 14. i 15.)

Nastanak porezna obveze (čl. 16. i 17.)

Prijava promet nekretnina (čl. 18. i 19.)

Postupovne odredbe (čl. 22., 23., 24. i 25.)

Naplata poreza (čl. 26. i 27.)

Povrat poreza (čl. 28. i 29.)

Prekršajne odredbe (čl. 30., 31. i 32.)

1.1. Pravilnik o obrascu Prijave promet nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina (»Narodne novine«, br. 1/17.)

Obrazac prijave prometa nekretnina (čl. 2., 3., 4. i 5.)

Podnošenje prijave (čl. 6.)

2. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19., 138/20. i 39/22.)

Temeljne odredbe (čl. 1. stavak 1. i 2.)

Predmet oporezivanja (čl. 4. stavak 1. t. 1.)

Porezni obveznik (čl. 6. stavak 1., 2. i 3.)

Mjesto oporezivanja (čl. 12.)

Nastanak porezne obveze (čl. 29. i 30. stavak 1. i 6.)

Porezna osnovica (čl. 33. stavci 1., 2., 3., 9. i 10.)

Porezna stopa (čl. 38.)

Porezna oslobođenja (čl. 40. stavak 1. točka j., k. i l., stavci 4., 5., 6. i 7.)

Obveza plaćanja PDV-a (čl. 75. stavak 3. točka c. i d.)

3. Zakon o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.)

Godišnje porezne stope (čl. 19.)

Utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (čl. 28., 29. stavak 1., čl. 30. stavak 1., čl 34., čl. 37., čl. 38, čl. 48. stavak 1. i članak 50. stavak 2.)

Dohodak od imovine i imovinskih prava (čl. 55. stavci 1. i 2., čl. 56., 57. stavak 1., 58. i članak 62. stavci 1., 3., 4., 7. i 8.)

4. Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutom području (»Narodne novine«, br. 106/18.)

Porezne olakšice (čl. 2. točka a) i čl. 48.)

5. Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine«, br. 83/02. i 73/13.)

Sredstva za djelovanje vjerskih zajednica (čl. 1. i čl. 17. stavak 5.)

6. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17. i 39/19.) i Smjernice za provedbu ZSPNFT kod posrednika u prometu nekretninama

(https://mfin.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-2507/ustrojstvo-84/financijski-inspektorat/financijski-inspektorat-zakoni-i-smjernice/592)

Pranje novca

Financiranje terorizma

Ranjivost sektora nekretnina na PN/FT

Obveze obveznika u primjeni ZSPNFT-a

Rizik i upravljanje rizikom od PN/FT

Izrada analize rizika

Procjena rizika od PN/FT kod sklapanja poslovnog odnosa

Čimbenici rizika od PN/FT

Uspostava sustava unutarnjih kontrola za upravljanje i umanjivanje rizika od PN/FT

Imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika ovlaštene osobe

Dubinska analiza stranke

Provedba mjera dubinske analize stranke

Pojednostavljena dubinska analiza stranke

Pojačana dubinska analiza stranke

Politički izložene osobe

Stvarni vlasnik i utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke

Sumnjive transakcije i obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca

Gotovinske transakcije i obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija, sredstava i osoba

Vođenje evidencija, prikupljanje, zaštita i čuvanje podataka

Vođenje evidencija

Rokovi čuvanja podataka i sadržaj dokumentacije

Stručno osposobljavanje i edukacija

3. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA

obuhvaća sljedeće cjeline:

a. Prostorno uređenje

b. Gradnja

b.1. Gradnja građevina

b.2. Procjena vrijednosti nekretnina

a. Prostorno uređenje obuhvaća sljedeće pravne izvore i sadržaje:

1. Zakon o prostornom uređenju

(»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)

Odredbe glava i odjeljaka:

– Opće odredbe (Pojmovi)

– Informacijski sustav prostornog uređenja ISPU

– Lokacijska informacija

– Zaštićeno obalno područje mora

– Strategija prostornog razvoja RH

– Prostorni planovi (Opće odredbe; Razine prostornih planova; Usklađenost prostornih planova; Suglasnost Ministarstva; nadležnost za donošenje prostornih planova)

– Provedba prostornih planova

– Lokacijska dozvola (Zahvati u prostoru za koje se izdaje lokacijska dozvola; Idejni projekt; Lokacijski uvjeti; Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole; Važenje lokacijske dozvole)

– Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine

– Rješenje o utvrđivanju građevinske čestice

– Parcelacija građevinskog zemljišta

– Uređenje građevinskog zemljišta

Drugi pravni izvori:

1. Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (»Narodne novine«, br. 37/14., 154/14. i 30/21.)

2. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine», br. 112/17., 34/18., 36/19., 98/19. i 31/20.)

b. Gradnja

b.1. Gradnja građevina obuhvaća sljedeće pravne izvore i sadržaje:

1. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)

Odredbe glava i odjeljaka:

– Opće odredbe (Pojmovi)

– Energetska učinkovitost u zgradarstvu (Zgrade gotovo nulte energije; Energetski certifikat zgrade; Neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi)

– Sudionici u gradnji

– Projekti (Izrada i čuvanje projekta; Vrste projekata)

– Tijela nadležna za izdavanje građevinske i uporabne dozvole (Tijela nadležna u prvom stupnju; Pravni lijekovi, povreda službene dužnosti i dužnosti i ugleda ovlaštenog arhitekta i ovlaštenog inženjera)

– Građenje građevina

– Građevinska dozvola (Važenje građevinske dozvole; Rok za dovršenje zgrade; Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole)

– Uporaba, evidentiranje, održavanje i uklanjanje građevina

– Uporaba građevina (Pravne posljedice uporabne dozvole)

– Evidentiranje građevine u katastru i zemljišnoj knjizi

– Održavanje građevine

– Prijelazne i završne odredbe

– Uporabna dozvola za određene građevine (Građevina izgrađena do 15. veljače 1968.; Građevina izgrađena, rekonstruirana, obnovljena ili sanirana u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi; Građevina čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan)

Drugi pravni izvori:

1. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19.)

2. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 112/17., 34/18., 36/19., 98/19. i 31/20.)

b.2. Procjena vrijednosti nekretnina obuhvaća sljedeće pravne izvore i sadržaje:

1. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, br. 78/15.) (nadalje u tekstu: Zakon)

Odredbe glava i odjeljaka:

– Opće odredbe

– Primjena Zakona

– Pojmovi

– Osnovica za vrednovanje (tržišna vrijednost)

– Procjembeni elaborat

– Elementi, oblik i sadržaj procjembenog elaborata

– Obilježja nekretnina (prostorna identifikacija nekretnina, dan vrednovanja, dan kakvoće)

– Informacijski sustav tržišta nekretnina (eNekretnine)

– Zbirka kupoprodajnih cijena

– Plan približnih vrijednosti

– Procjenitelj

– Upravna tijela (stručni i administrativno-tehnički poslovi)

– Procjeniteljsko povjerenstvo (sastav, zadaće, nadležnost)

– Visoko procjeniteljsko povjerenstvo (sastav, zadaće, nadležnost)

– Opći načini procjene vrijednosti nekretnina (osnove, vrste metoda, odabir metoda)

– Posebni načini procjene vrijednosti nekretnina (pravo građenja, pravo služnosti puta i vodova, pravo stanovanja, ili plodouživanja, prekoračenje međe građenjem)

– Površine javne namjene (tržišni modeli)

– Uporabno svojstvo nekretnina (Načelo prethodnog učinka)

– Procjena naknade za izvlaštenje nekretnina (potpuno izvlaštena nekretnina, gubitak prava, posljedični gubici i dobici, ustanovljenje zakupa, nepotpuno izvlaštenje – ustanovljenje služnosti)

– Pribavljanje i izdavanje podataka (ovlašteni korisnici)

– Masovne procjene vrijednosti nekretnina

– Obračun ploština površina i obujma građevine

– Opći vrijednosni odnosi i međuvremensko izjednačenje

– Stanje (kakvoća) nekretnina i interkvalitativno izjednačenje (fizičko-tehnički pokazatelji, kategorije, vrsta i mjera građevinskog korištenja zemljišta, prava i tereti, vrijeme čekanja, vijek korištenja)

– Statistička obrada i izračun

– Načela procjene vrijednosti nekretnina (načelo održivosti, načelo sukladnosti modela, načelo najveće i najbolje iskoristivosti, tržišni modeli, propisane metode vrednovanja, propisana ograničenja)

– Nužni podaci (kamatne stope na nekretninama, koeficijenti za prilagodbu, indeksni nizovi, koeficijenti za preračunavanje, poredbeni pokazatelji)

– Pregled tržišta nekretnina, Izvješća o tržištu nekretnina

– Prilozi u Pravilniku o metodama procjene vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, br. 105/15.)

– Prikupljanje, unos i evaluacija podataka u sustav eNekretnine (Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina – »Narodne novine«, br. 68/20.)

– Sadržaj, vođenje i pristup sustavu eNekrentine

– Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU)

– Nadzor

– Prekršajne odredbe

– Prijelazne i završne odredbe

Drugi pravni izvori:

1. Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, br. 105/15.)

2. Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (»Narodne novine«, br. 68/20.)

3. Uredba o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, br. 38/19.)