Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

NN 80/2022 (11.7.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

1168

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. srpnja 2022.

Klasa: 011-02/22-02/58

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 6. srpnja 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) u članku 20. stavak 5. mijenja se i glasi: »Glavni tajnik Vlade, sukladno Poslovniku Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Poslovnik), pomaže predsjedniku Vlade u pripremanju sjednica i drugim poslovima Vlade.«.

Članak 2.

U članku 23. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Za posebnog savjetnika iz stavka 1. ovoga članka mogu se imenovati osobe neovisno o njihovu radnopravnom statusu, a rješenjem o imenovanju može se odrediti naknada za njihov rad.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»Pojedini član Vlade može, uz suglasnost predsjednika Vlade, imenovati i razriješiti posebnoga savjetnika uz odgovarajuću primjenu odredaba ovoga članka.«.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8., 9., 10. i 11. koji glase:

»Za člana savjeta iz stavka 1. ovoga članka mogu se imenovati osobe iz reda znanstvenih, kulturnih i drugih javnih djelatnika, iz reda udruga civilnog društva, kao i gospodarstvenici i drugi stručnjaci za pitanja iz djelokruga rada savjeta koji su se istaknuli svojim radom.

Podaci o posebnim savjetnicima, kao i o članovima savjeta objavljuju se na posebnom obrascu na mrežnim stranicama Vlade u roku od 14 dana od dana njihova imenovanja.

Podaci o posebnim savjetnicima pojedinog člana Vlade iz stavka 7. ovoga članka objavljuju se na posebnom obrascu na mrežnim stranicama ministarstva u roku od 14 dana od dana njihova imenovanja.

Vlada će donijeti odluku kojom će propisati sadržaj obrazaca iz stavaka 9. i 10. ovoga članka.«.

Članak 3.

Iza članka 23. dodaje se članak 23. a koji glasi:

»Članak 23.a

Posebni savjetnik i član savjeta iz članka 23. ovoga Zakona dužan je svoje poslove obavljati zakonito i nepristrano pazeći pri tome da svoj privatni interes ne stavlja ispred javnog interesa.

Posebni savjetnik i član savjeta iz članka 23. ovoga Zakona dužan je u roku od osam dana od dana donošenja odluke o imenovanju potpisati Izjavu o interesima i nepristranosti.

U slučaju nastanka okolnosti koje narušavaju ili bi mogle narušiti nepristranost posebnog savjetnika ili predstavljaju postojanje sukoba interesa ili mogućeg sukoba interesa, posebni savjetnik dužan je bez odgode izvijestiti predsjednika Vlade ili drugog člana Vlade za kojeg obavlja savjetničke poslove.

Vlada će donijeti odluku kojom će propisati sadržaj Izjave o interesima i nepristranosti iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 4.

U članku 34. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, protiv člana Vlade može se voditi kazneni postupak, bez prethodnog odobrenja Vlade, za koruptivna kaznena djela za koja se progon poduzima po službenoj dužnosti.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske donijet će odluke iz članaka 2. i 3. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske i ministarstva će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke iz članka 2. ovoga Zakona, objaviti obrazac na svojim mrežnim stranicama.

Posebni savjetnici i članovi savjeta imenovani na temelju Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke iz članka 3. ovoga Zakona potpisati Izjavu o interesima i nepristranosti.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/29

Zagreb, 1. srpnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.